ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Apannakasuttam
   [103] Evamme sutam ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano
mahata bhikkhusanghena saddhim yena sala nama kosalanam brahmanagamo
tadavasari  .  assosum kho saleyyaka brahmanagahapatika samano khalu
bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito kosalesu carikancaramano
mahata bhikkhusanghena saddhim salam anuppatto.
   {103.1} Tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagava 1- so imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam sadevamanussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti so dhammam deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti sadhu kho pana tatharupanam
arahatam dassanam hotiti.
   {103.2} Atha kho saleyyaka brahmanagahapatika yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  appekacce  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  bhagavata  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu  appekacce
yena   bhagava   tenanjalimpanametva   ekamantam   nisidimsu
@Footnote: 1 Ma. bhagavati.
Appekacce  bhagavato santike namagottam savetva ekamantam nisidimsu
appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu.
   [104]  Ekamantam  nisinne kho saleyyake brahmanagahapatike
bhagava  etadavoca  atthi  pana vo gahapatayo koci manapo sattha
yasmim  vo  akaravati saddha patiladdhati . natthi kho no bhante
koci  manapo  sattha  yasmim no akaravati saddha patiladdhati .
Manapam  vo  gahapatayo  sattharam  alabhantehi  ayam apannako dhammo
samadaya  vattitabbo  apannako  hi  gahapatayo  dhammo  samatto
samadinno  so  vo  bhavissati  digharattam  hitaya sukhaya . katamo
ca gahapatayo apannako dhammo 1-.
   [105]  Santi  gahapatayo  eke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  dinnam natthi yittham natthi hutam natthi sukatadukkatanam
kammanam  phalam  vipako  natthi ayam loko natthi paro loko natthi
mata  natthi  pita  natthi  satta  opapatika  natthi  loke
samanabrahmana  sammaggata  sammapatipanna  ye  imanca  lokam
paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  tesanneva
kho   gahapatayo   samanabrahmananam   eke   samanabrahmana
ujuvipaccanikavada  te  evamahamsu  atthi  dinnam  atthi  yittham
atthi  hutam  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako  atthi
ayam  loko  atthi  paro  loko  atthi mata atthi pita atthi
@Footnote: 1 Ma. samadaYu...hitaya sukhaya.
Satta  opapatika  atthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  .  tam  kim  mannatha  gahapatayo  nanume
samanabrahmana   annamannam   1-   ujuvipaccanikavadati  .
Evam bhante.
   [106]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  dinnam  natthi  yittham  natthi  hutam  .pe.  ye
imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna sacchikatva pavedentiti
tesametam patikankham yamidam  2- kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam ime
tayo  kusale  dhamme  abhinibbajjetva yamidam kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam  ime  tayo  akusale  dhamme samadaya vattissanti tam
kissa  hetu  na  hi te bhonto samanabrahmana passanti akusalanam
dhammanam  adinavam  okaram  sankilesam  kusalanam  dhammanam nekkhamme
anisamsam vodanapakkham.
   {106.1} Santamyeva kho pana param lokam natthi paro lokotissa
ditthi hoti sassa hoti micchaditthi . santamyeva kho pana param lokam
natthi  paro  lokoti  sankappeti  svassa hoti micchasankappo .
Santamyeva kho pana param lokam natthi paro lokoti vacam bhasati sassa
hoti  micchavaca  .  santamyeva  kho pana param lokam natthi paro
lokoti  aha  ye  te  arahanto paralokaviduno tesamayam paccanikam
karoti  .  santamyeva  kho  pana  param  lokam natthi paro lokoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. annamannasusa .  2 Ma. yadidam. sabbatthapi idisameva.
Param  sannapeti 1- sassa hoti asaddhammasannatti 2- taya ca pana
asaddhammasannattiya 3- attanukkamseti param vambheti.
   {106.2} Iti pubbeva kho panassa susilyam pahinam hoti dussilyam
paccupatthitam  ayanca  micchaditthi  micchasankappo  micchavaca ariyanam
paccanikata  asaddhammasannatti attukkamsana paravambhana . evamsime 4-
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti micchaditthipaccaya.
   [107]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  natthi  paro  loko evamayam bhavam purisapuggalo kayassa
bheda  parammarana 5- sotthimattanam karissati sace kho atthi paro
loko  evamayam  bhavam  purisapuggalo  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjissati . kamam kho pana mahu
paro  loko  hotu  nesam  bhavatam  samanabrahmananam  saccam  vacanam
atha  ca  panayam  bhavam purisapuggalo dittheva dhamme vinnunam garayho
dussilo purisapuggalo micchaditthi natthikavadoti.
   {107.1} Sace kho attheva paro loko evam imassa bhoto
purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggaho  6-  yanca  dittheva  dhamme
vinnunam  garayho  yanca  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissati  .  evamassayam  apannako  dhammo
dussamatto samadinno 7- ekamsam pharitva titthati rincati kusalatthanam. 8-
@Footnote: 1 Ma. Yu. sannapeti. sabbatthapi idisameva .  2 Po. ...pannatti .  3 Po. ...
@pannattiya .  4 Ma. evamassime .  5 Ma. Yu. parammaranati natthi .  6 Ma. Yu.
@kaliggaho .  7 Po. dussamadinno .  8 Ma. Yu. kusalam thanam.
   [108]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  atthi  dinnam  .pe.  ye  imanca  lokam  paranca
lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  tesametam  patikankham
yamidam  kayaduccaritam  vaciduccaritam  manoduccaritam  ime  tayo  akusale
dhamme  abhinibbajjetva  yamidam  kayasucaritam  vacisucaritam  manosucaritam
ime  tayo  kusale  dhamme  samadaya  vattissanti tam kissa hetu
passanti  hi  te  bhonto  samanabrahmana  akusalanam  dhammanam
adinavam  okaram  sankilesam  kusalanam  dhammanam  nekkhamme anisamsam
vodanapakkham.
   {108.1} Santamyeva kho pana param lokam atthi paro lokotissa
ditthi hoti sassa hoti sammaditthi . santamyeva kho pana param lokam
atthi  paro  lokoti  sankappeti  svassa hoti sammasankappo .
Santamyeva kho pana param lokam atthi paro lokoti vacam bhasati sassa
hoti sammavaca . santamyeva kho pana param lokam atthi paro lokoti
aha ye te arahanto paralokaviduno tesamayam na paccanikam karoti.
   {108.2} Santamyeva kho pana param lokam atthi paro lokoti param sannapeti
sassa  hoti  saddhammasannatti  taya  ca  pana  saddhammasannattiya
nevattanukkamseti  na  param  vambheti  .  iti pubbeva kho panassa
dussilyam  pahinam  hoti  susilyam  paccupatthitam  ayanca  sammaditthi
sammasankappo  sammavaca  ariyanam  appaccanikata  saddhammasannatti
Anattukkamsana 1- aparavambhana . evamsime 2- aneke kusala dhamma
sambhavanti sammaditthipaccaya.
   [109]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  atthi  paro  loko evamayam bhavam purisapuggalo kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissati . kamam kho
pana  mahu  paro  loko  hotu  nesam  bhavatam  samanabrahmananam
saccam  vacanam  atha  ca  panayam  bhavam  purisapuggalo  dittheva dhamme
vinnunam  pasamso  silava  purisapuggalo  sammaditthi  atthikavadoti .
Sace  kho  attheva paro loko evam imassa bhoto purisapuggalassa
ubhayattha  kataggaho  3-  yanca  dittheva  dhamme  vinnunam pasamso
yanca  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjissati .
Evamassayam  apannako  dhammo  susamatto  samadinno  ubhayamsam
pharitva titthati rincati akusalatthanam 4-.
   [110]  Santi  gahapatayo  eke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino karato karayato chindato chedapayato pacato 5- pacapayato
socato  socapayato  kilamato kilamapayato 6- phandato phandapayato
panamatipatapayato  7-  adinnam  adiyato  sandhim  chindato nillopam
harato  ekagarikam  karoto  paripanthe  titthato  paradaram gacchato
@Footnote: 1 Ma. anattukkamsanaparavambhana .  2 Ma. evamassime .  3 Ma. Yu. kataggaho.
@4 Ma. Yu. akusalam thananti dissati .  5 Yu. Ma. pacayato .  6 Si. Yu. socayato
@kilamayatoti patha dissanti .  7 Si. Yu. panamatimapayato.
Musa  bhanato  karoto na kariyati papam khurapariyantena cepi cakkena
yo  imissa  pathaviya  pane  ekamamsakhalam  ekamamsapunjam  kareyya
natthi  tatonidanam  papam  natthi  papassa  agamo  dakkhinam  cepi
gangaya  tiram  gaccheyya  hananto ghatento chindanto chedapento
pacanto  pacento  natthi  tatonidanam  papam  natthi  papassa
agamo  uttaram  cepi  gangaya  tiram gaccheyya dadanto dapento
yajanto  yajapento  1-  natthi  tatonidanam  punnam natthi punnassa
agamo  danena  damena  sannamena  saccavajjena  natthi  punnam
natthi punnassa agamoti.
   {110.1}  Tesamyeva  kho  gahapatayo  samanabrahmananam eke
samanabrahmana  ujuvipaccanikavada  te  evamahamsu  karato karayato
chindato  chedapayato pacato pacapayato socato socapayato kilamato
kilamapayato   phandato  phandapayato  panamatipatapayato  adinnam
adiyato sandhim chindato nillopam harato ekagarikam karoto paripanthe
titthato paradaram gacchato musa bhanato karoto kariyati papam khurapariyantena
cepi cakkena yo imissa pathaviya pane ekamamsakhalam ekamamsapunjam kareyya
atthi  tatonidanam  papam  atthi  papassa  agamo  dakkhinam  cepi
gangaya  tiram  gaccheyya  hananto ghatento chindanto chedapento
pacanto  pacento  atthi  tatonidanam  papam  atthi  papassa
agamo  uttaram  cepi  gangaya  tiram gaccheyya dadanto dapento
@Footnote: 1 Yu. yajento.
Yajanto  yajapento  atthi  tatonidanam  punnam  atthi  punnassa
agamo  danena  damena  sannamena  saccavajjena  1- atthi punnam
atthi  punnassa  agamoti  .  tam  kim  mannatha  gahapatayo  nanume
samanabrahmana   annamannassa   ujuvipaccanikavadati   .   evam
bhante.
   [111]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  karato karayato chindato chedapayato pacato pacapayato
socato  socapayato  kilamato  kilamapayato  phandato  phandapayato
panamatipatapayato  adinnam  adiyato  sandhim  chindato  nillopam
harato  ekagarikam  karoto  paripanthe  titthato  paradaram gacchato
musa  bhanato  karoto na kariyati papam khurapariyantena cepi cakkena
yo  imissa  pathaviya  pane  ekamamsakhalam  ekamamsapunjam  kareyya
natthi  tatonidanam  papam  natthi  papassa  agamo  dakkhinam  cepi
gangaya  tiram  gaccheyya  hananto ghatento .pe. danena damena
sannamena saccavajjena natthi punnam natthi punnassa agamoti.
   {111.1}  Tesametam  patikankham  yamidam  kayasucaritam  vacisucaritam
manosucaritam  ime  tayo  kusale  dhamme abhinibbajjetva 2- yamidam
kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam ime tayo akusale dhamme samadaya
vattissanti tam kissa hetu na hi te bhonto samanabrahmana passanti
akusalanam  dhammanam  adinavam  okaram  sankilesam  kusalanam  dhammanam
@Footnote: 1 Ma. saccavacena . 2 Ma. abhinibbijjitva.
Nekkhamme  anisamsam  vodanapakkham . santamyeva kho pana kiriyam natthi
kiriyatissa  ditthi  hoti  sassa hoti micchaditthi . santamyeva kho
pana kiriyam natthi kiriyati sankappeti svassa hoti micchasankappo .
Santamyeva  kho  pana kiriyam natthi kiriyati vacam bhasati sassa hoti
micchavaca . santamyeva kho pana kiriyam natthi kiriyati aha ye te
arahanto  kiriyavada tesamayam paccanikam karoti . santamyeva kho pana
kiriyam  natthi  kiriyati  param  sannapeti sassa hoti asaddhammasannatti
taya ca pana asaddhammasannattiya attanukkamseti param vambheti.
   {111.2} Iti pubbeva kho panassa susilyam pahinam hoti dussilyam
paccupatthitam  ayanca  micchaditthi  micchasankappo  micchavaca ariyanam
paccanikata  asaddhammasannatti  attukkamsana  1-  paravambhana .
Evamsime 2- aneke papaka akusala dhamma sambhavanti micchaditthipaccaya.
   [112]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  natthi  kiriya evamayam bhavam purisapuggalo kayassa bheda
parammarana  3-  sotthimattanam karissati . sace kho  atthi kiriya
evamayam  bhavam  purisapuggalo kayassa bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjissati  . kamam kho pana mahu kiriya hotu
nesam  bhavatam  samanabrahmananam  saccam  vacanam  atha  ca  panayam bhavam
purisapuggalo  dittheva  dhamme  vinnunam garayho dussilo purisapuggalo
@Footnote: 1 Ma. attukkamsanaparavambhanam .  2 Ma. evassime . 3 Ma. Yu. parammaranati natthi.
Puggalo  micchaditthi  akiriyavadoti  .  sace  kho attheva kiriya
evam  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggaho  yanca
dittheva  dhamme  vinnunam  garayho yanca kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjissatiti  1- . evamassayam
apannako  dhammo  dussamatto  samadinno  ekamsam  pharitva  titthati
rincati kusalatthanam.
   [113]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  karato karayato chindato chedapayato pacato pacapayato
socato  socapayato  kilamato  kilamapayato  phandato  phandapayato
panamatipatapayato  adinnam  adiyato  sandhim  chindato  nillopam
harato  ekagarikam  karoto  paripanthe  titthato  paradaram gacchato
musa  bhanato  karato kariyati papam khurapariyantena cepi cakkena yo
imissa  pathaviya  pane  ekamamsakhalam  ekamamsapunjam  kareyya  atthi
tatonidanam  papam  atthi  papassa  agamo  dakkhinancepi  gangaya
tiram  gaccheyya  hananto  ghatento chindanto chedapento pacanto
pacento  atthi  tatonidanam  papam  atthi  papassa  agamo
uttarancepi  gangaya  tiram  gaccheyya  dadanto  dapento yajanto
yajapento  atthi  tatonidanam  punnam  atthi  punnassa  agamo
danena  damena  sannamena  saccavajjena  atthi  punnam [1]- atthi
punnassa agamoti.
   {113.1}   Tesametam   patikankham   yamidam   kayaduccaritam
@Footnote: 1 Po. etthantare "atthi tato nidanam punnanti ime patha dissanti.
Vaciduccaritam  manoduccaritam  ime tayo akusale dhamme abhinibbajjetva
yamidam  kayasucaritam  vacisucaritam  manosucaritam  ime tayo kusale dhamme
samadaya vattissantiti 1- tam kissa hetu passanti hi te 2- bhonto
samanabrahmana  akusalanam  dhammanam  adinavam  okaram  sankilesam
kusalanam  dhammanam  nekkhamme  anisamsam  vodanapakkham  .  santamyeva
kho  pana  kiriyam  atthi  kiriyatissa  ditthi  hoti  sassa  hoti
sammaditthi  .  santamyeva  kho pana kiriyam atthi kiriyati sankappeti
svassa  hoti  sammasankappo  .  santamyeva kho pana kiriyam atthi
kiriyati  vacam  bhasati  sassa  hoti  sammavaca  .  santamyeva
kho  pana  kiriyam atthi kiriyati aha ye te arahanto kiriyavada
tesamayam  na  paccanikam  karoti  .  santamyeva kho pana kiriyam atthi
kiriyati  param  sannapeti  sassa  hoti  saddhammasannatti  taya
ca pana saddhammasannattiya nevattanukkamseti na param vambheti.
   {113.2} Iti pubbeva kho panassa dussilyam pahinam hoti sulilyam
paccupatthitam  ayanca  sammaditthi  sammasankappo  sammavaca ariyanam
appaccanikata   saddhammasannatti   anattukkamsana  aparavambhana  .
Evamsime aneke kusala dhamma sambhavanti sammaditthipaccaya.
   [114]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  atthi  kiriya evamayam bhavam purisapuggalo kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissati  .  kamam  kho pana
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi .  2 Ma. teti natthi.
Mahu  kiriya  hotu  nesam  bhavatam  samanabrahmananam  saccam  vacanam
atha  ca  panayam  bhavam  purisapuggalo dittheva dhamme vinnunam pasamso
silava  purisapuggalo  sammaditthi  kiriyavadoti . sace kho attheva
kiriya  evam  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kataggaho
yanca  dittheva  dhamme  vinnunam  pasamso  yanca  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissati  .  evamassayam
apannako  dhammo  susamatto  samadinno  1-  ubhayamsam  pharitva
titthati rincati akusalatthanam.
   [115]  Santi  gahapatayo  eke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  hetu  natthi  paccayo  sattanam  sankilesaya
ahetu  appaccaya  satta  sankilissanti  natthi hetu natthi paccayo
sattanam  visuddhiya  ahetu  appaccaya  satta  visujjhanti  natthi
balam  natthi  viriyam  natthi  purisathamo  natthi  purisaparakkamo  sabbe
satta  sabbe  pana  sabbe  bhuta  sabbe jiva avasa abala
aviriya   niyatisangatibhavaparinata  2-  chasvevabhijatisu  sukhadukkham
patisamvedentiti  tesamyeva  kho  gahapatayo  samanabrahmananam  eke
samanabrahmana  ujuvipaccanikavada  te  evamahamsu  atthi  hetu
atthi  paccayo  sattanam  sankilesaya  sahetu  sappaccaya  satta
sankilissanti  atthi  hetu  atthi  paccayo  sattanam  visuddhiya
sahetu  sappaccaya  satta  visujjhanti  atthi  balam  atthi  viriyam
@Footnote: 1 Po. susamadinno .  2 Ma. ... sabhavaparinata.
Atthi  purisathamo  atthi  purisaparakkamo  1-  sabbe satta sabbe
pana  sabbe  bhuta  sabbe  jiva  savasa  2- sabala saviriya
niyatisangatibhavaparinata  chasvevabhijatisu  sukhadukkham  patisamvedentiti .
Tam  kim  mannatha  gahapatayo  nanume  samanabrahmana  annamannam  3-
ujuvipaccanikavadati. Evam bhante.
   [116]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  hetu  natthi  paccayo  sattanam  sankilesaya
ahetu  appaccaya  satta  sankilissanti  natthi  hetu  natthi
paccayo  sattanam  visuddhiya  ahetu  appaccaya  satta  visujjhanti
natthi  balam  natthi  viriyam  natthi  purisathamo  natthi  purisaparakkamo
sabbe  satta  sabbe  pana  sabbe  bhuta sabbe jiva avasa
abala  aviriya  niyatisangatibhavaparinata  chasvevabhijatisu  sukhadukkham
patisamvedentiti  tesametam  patikankham  yamidam  kayasucaritam  vacisucaritam
manosucaritam  ime  tayo  kusale  dhamme  abhinibbajjetva  yamidam
kayaduccaritam  vaciduccaritam  manoduccaritam  ime  tayo  akusale dhamme
samadaya  vattissanti  tam  kissa  hetu  na  hi  te  bhonto
samanabrahmana  passanti  akusalanam  dhammanam  adinavam  okaram
sankilesam  kusalanam  dhammanam  nekkhamme  anisamsam  vodanapakkham .
Santamyeva  kho  pana  hetum  natthi  hetutissa  ditthi  hoti sassa
hoti  micchaditthi  .  santamyeva  kho  pana  hetum  natthi  hetuti
@Footnote: 1 Yu. etthantare nakaro atthi. potthakepi idisoyeva. 2 Yu. avasa abala
@aviriya. potthakepi idisoyeva .  3 Ma. Yu. annamannassa.
Sankappeti  svassa  hoti  micchasankappo  .  santamyeva kho pana
hetum  natthi  hetuti  vacam  bhasati  sassa  hoti micchavaca .
Santamyeva  kho  pana  hetum  natthi hetuti aha ye te arahanto
hetuvada  tesamayam  paccanikam  karoti  . santamyeva kho pana hetum
natthi  hetuti  param  sannapeti  sassa  hoti  asaddhammasannatti
taya ca pana asaddhammasannattiya attanukkamseti param vambheti.
   {116.1} Iti pubbeva kho panassa susilyam pahinam hoti dussilyam paccupatthitam
ayanca  micchaditthi  micchasankappo  micchavaca  ariyanam paccanikata
asaddhammasannatti  attanukkamsana  paravambhana  .  evamsime  aneke
papaka akusala dhamma sambhavanti micchaditthipaccaya.
   [117]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  natthi  hetu  evamayam bhavam purisapuggalo kayassa bheda
parammarana  1-  sotthimattanam  karissati  . sace kho atthi hetu
evamayam  bhavam  purisapuggalo  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjissati . kamam kho pana mahu hetu
hotu  nesam  bhavatam  samanabrahmananam  saccam  vacanam  atha ca panayam
bhavam  purisapuggalo  dittheva  dhamme  vinnunam  garayho  dussilo
purisapuggalo  micchaditthi  ahetukavadoti  .  sace  kho  attheva
hetu  evam  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kaliggaho
yanca  dittheva  dhamme  vinnunam  garayho  yanca  kayassa  bheda
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjissati . evamassayam
apannako  dhammo  dussamatto  samadinno  ekamsam  pharitva  titthati
rincati kusalatthanam.
   [118]  Tatra  gahapatayo ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  atthi  hetu  atthi  paccayo  sattanam  sankilesaya
sahetu  sappaccaya  satta  sankilissanti  atthi hetu atthi paccayo
sattanam  visuddhiya  sahetu  sappaccaya  satta  visujjhanti  atthi
balam  atthi  viriyam  atthi  purisathamo  atthi  purisaparakkamo  sabbe
satta  sabbe  pana  sabbe  bhuta  sabbe jiva savasa sabala
saviriya    niyatisangatibhavaparinata   chasvevabhijatisu   sukhadukkham
patisamvedentiti  tesametam  patikankham  yamidam  kayaduccaritam  vaciduccaritam
manoduccaritam  ime  tayo  akusale  dhamme  abhinibbajjetva  yamidam
kayasucaritam  vacisucaritam manosucaritam ime tayo kusale dhamme samadaya
vattissanti  tam  kissa hetu passanti hi te bhonto samanabrahmana
akusalanam   dhammanam   adinavam   okaram  sankilesam  kusalanam
dhammanam  nekkhamme  anisamsam  vodanapakkham  .  santamyeva kho pana
hetum  atthi  hetutissa  ditthi  hoti  sassa  hoti sammaditthi .
Santamyeva  kho  pana  hetum  atthi  hetuti  sankappeti  svassa
hoti  sammasankappo  .  santamyeva  kho  pana hetum atthi hetuti
vacam  bhasati  sassa  hoti  sammavaca  . santamyeva kho pana
Hetum  atthi  hetuti  aha  ye te arahanto hetuvada tesamayam
na  paccanikam  karoti  .  santamyeva  kho  pana hetum atthi hetuti
param   sannapeti   sassa  hoti  saddhammasannatti  taya  ca
pana saddhammasannattiya nevattanukkamseti na param vambheti.
   {118.1} Iti pubbeva kho panassa dussilyam pahinam hoti susilyam
paccupatthitam  ayanca  sammaditthi  sammasankappo  sammavaca ariyanam
appaccanikata   saddhammasannatti   anattukkamsana  aparavambhana  .
Evamsime aneke kusala dhamma sambhavanti sammaditthipaccaya.
   [119]  Tatra  gahapatayo  vinnu  puriso  iti  patisancikkhati
sace  kho  atthi  hetu  evamayam bhavam purisapuggalo kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissati  .  kamam  kho pana
mahu  hetu  hotu  nesam  bhavatam  samanabrahmananam  saccam  vacanam
atha  ca  panayam  bhavam  purisapuggalo dittheva dhamme vinnunam pasamso
silava  purisapuggalo  sammaditthi  hetuvadoti . sace kho attheva
hetu  evam  imassa  bhoto  purisapuggalassa  ubhayattha  kataggaho
yanca  dittheva  dhamme  vinnunam  pasamso  yanca  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissati  .  evamassayam
apannako  dhammo  susamatto  samadinno  ubhayamsam  pharitva  titthati
rincati akusalatthanam.
   [120]  Santi  gahapatayo  eke  samanabrahmana evamvadino
Evamditthino  natthi  sabbaso  aruppati  tesamyeva  kho  gahapatayo
samanabrahmananam  eke  samanabrahmana  ujuvipaccanikavada  te
evamahamsu  atthi  sabbaso  aruppati  . tam kim mannatha gahapatayo
nanume  samanabrahmana  annamannassa  ujuvipaccanikavadati  .  evam
bhante.
   {120.1}  Tatra gahapatayo vinnu puriso iti patisancikkhati ye
kho  te  bhonto  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino natthi
sabbaso aruppati idam me adittham yepi te bhonto samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  atthi sabbaso aruppati idam me aviditam
ahanceva kho pana ajananto 1- apassanto ekamsena adaya vohareyyam
idameva saccam moghamannanti na me tam assa patirupam ye kho te bhonto
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  natthi sabbaso aruppati
sace kho tesam bhavatam  samanabrahmananam saccam vacanam thanametam vijjati
ye te deva rupino manomaya apannakam me 2- tatrupapatti bhavissati
ye pana te bhonto samanabrahmana evamvadino evamditthino atthi sabbaso
aruppati sace tesam bhavatam samanabrahmananam saccam vacanam thanametam vijjati
ye te deva arupino sannamaya apannakam me 3- tatrupapatti bhavissati
dissante kho pana rupadhikaranam 4- dandadanasatthadanakalahaviggahavivada-
tuvamtuvampesunna 5- 6- musavada natthi kho panetam sabbaso aruppeti. So
@Footnote: 1 Po. ajanam ajananto ajanam apassanto .  2-3 Po. apannakametam .  4 Ma.
@rupakarana . 5 Ma. ... satthadanam . 6 Ma. vivadatuvamtuvam.
Iti patisankhaya rupanamyeva nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti.
   [121]  Santi  gahapatayo  eke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  sabbaso bhavanirodhoti . tesamyeva kho gahapatayo
samanabrahmananam  eke  samanabrahmana  ujuvipaccanikavada  te
evamahamsu  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti . tam kim mannatha gahapatayo
nanume   samanabrahmana   annamannassa   ujuvipaccanikavadati  .
Evam bhante.
   {121.1} Tatra gahapatayo vinnu puriso iti patisancikkhati ye 1-
kho  te  bhonto  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino natthi
sabbaso bhavanirodhoti idam me adittham yepi te bhonto samanabrahmana
evamvadino  evamditthino atthi sabbaso bhavanirodhoti idam me aviditam
ahanceva kho pana ajananto apassanto ekamsena adaya vohareyyam
idameva  saccam  moghamannanti na me tam assa patirupam ye kho te
bhonto  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  natthi  sabbaso
bhavanirodhoti  sace tesam bhavatam samanabrahmananam saccam vacanam thanametam
vijjati  ye te deva arupino sannamaya apannakam me tatrupapatti
bhavissati  ye  pana  te  bhonto  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti  sace  tesam  bhavatam
samanabrahmananam  saccam  vacanam  thanametam  vijjati yam dittheva dhamme
@Footnote: 1 Ma. ye ca kho te.
Parinibbayissami . ye kho te bhonto samanabrahmana evamvadino
evamditthino  natthi  sabbaso  bhavanirodhoti  tesamayam  ditthi saragaya
santike  samyogaya  santike  abhinandanaya  santike  ajjhosanaya
santike  upadanaya  santike ye pana te bhonto samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  atthi  sabbaso  bhavanirodhoti  tesamayam
ditthi  asaragaya  1-  santike  asamyogaya santike anabhinandanaya
santike  anajjhosanaya  santike  anupadanaya  santiketi  . so
iti  patisankhaya  bhavanamyeva  nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno
hoti.
   [122]  Cattarome  gahapatayo  puggala  santo samvijjamana
lokasmim  katame  cattaro  idha  gahapatayo  ekacco  puggalo
attantapo   hoti  attaparitapananuyogamanuyutto  idha  gahapatayo
ekacco  puggalo  parantapo  hoti  paraparitapananuyogamanuyutto
idha gahapatayo ekacco puggalo attantapo ca hoti attaparitapananu-
yogamanuyutto   parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto  idha
gahapatayo ekacco puggalo nevattantapo ca hoti nattaparitapananu-
yogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitapananuyogamanuyutto  so
anattantapo  aparantapo  dittheva  dhamme  nicchato  nibbuto
sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati.
   [123]    Katamo    ca    gahapatayo    puggalo
attantapo attaparitapananuyogamayutto.
@Footnote: 1 Ma. asaragaya.
Idha  gahapatayo  ekacco  puggalo  acelako  hoti  muttacaro
hatthavalekhano  .  yatha  kandarakasuttam  tatha  vittharo  .  iti
evarupam   anekavihitam   kayassa   atapanaparitapananuyogamanuyutto
viharati   ayam   vuccati   gahapatayo   puggalo   attantapo
attaparitapananuyogamanuyutto.
   {123.1}   Katamo  ca  gahapatayo  puggalo  parantapo
paraparitapananuyogamanuyutto  .  idha  gahapatayo  1-  puggalo
orabbhiko  hoti  sukariko  hoti  .pe. ye va panannepi keci
kururakammanta   ayam   vuccati   gahapatayo  puggalo  parantapo
paraparitapananuyogamanuyutto.
   {123.2} Katamo ca gahapatayo puggalo attantapo ca attaparitapananu-
yogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitapananuyogamanuyutto  .  idha
gahapatayo  ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhavasitto
.pe.  tepi dandatajjita bhayatajjita assumukha rodamana parikammani
karonti ayam vuccati gahapatayo puggalo attantapo ca attaparitapananu-
yogamanuyutto parantapo ca paraparitapananuyogamanuyutto.
   {123.3}  Katamo ca gahapatayo puggalo nevattantapo ca 2-
nattaparitapananuyogamanuyutto    na   parantapo   ca   na
paraparitapananuyogamanuyutto    so   anattantapo   aparantapo
dittheva  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana  viharati  .  idha  gahapatayo  tathagato  loke  uppajjati
araham  sammasambuddho  .pe.  so  ime  panca  nivarane  pahaya
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekacco puggalo .  2 Ma. Yu. ayam saddo natthi..
Cetaso  upakkilese  pannaya  dubbalikarane  vivicceva  kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam   upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam *- upasampajja viharati pitiya ca viraga .pe. tatiyam
jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca pahana .pe. catuttham jhanam
upasampajja viharati.
   {123.4} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese   mudubhute   kammaniye   thite   anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya   cittam   abhininnameti   .   so
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim
dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  .  so  evam  samahite citte parisuddhe
pariyodate  anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite
anenjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti.
   {123.5}  So  dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena
satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne
sugate duggate .pe. Yathakammupage satte pajanati.
   {123.6} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya cittam abhininnameti. So idam dukkhanti yathabhutam pajanati .pe.
@Footnote:* mikar—kr khagoe nanam peDna jhanam
Ayam  asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  .  tassa
evam  janato  evam passato kamasavapi cittam vimuccati bhavasavapi
cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam vimuccati vimuttasmim vimuttamiti
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
itthattayati  pajanati  ayam vuccati gahapatayo puggalo nevattantapo
nattaparitapananuyogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitapananu-
yogamanuyutto  so anattantapo aparantapo dittheva dhamme nicchato
nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharatiti.
   [124]  Evam  vutte  saleyyaka brahmanagahapatika bhagavantam
etadavocum  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho gotama nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa
va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani dakkhantiti 1- evameva bhota gotamena anekapariyayena dhammo
pakasito ete mayam bhavantam gotamam saranam gacchama dhammanca bhikkhusanghanca
upasake no bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupete saranangateti.
         Apannakasuttam nitthitam dasamam.
          Gahapativaggo pathamo.
            -------
@Footnote: 1 Yu. dakkhintiti.
          Tassa vaggassa uddanam
     kandaranagarasamvaro 1- potaliyo puna jivakabhacco
     upalidamo 2- tatha 3- kukkuro 4- abhayo
     bahuvedaniyopi 5- ca apannakatadasamo
     pathamo 6- pavaro vaggo ca.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. sekhavato ca .  2 Ma. upalidammato .  3 Ma. ayam patho natthi.
@4 Ma. kukkuraabhayo .  5 Ma. bahuvedaniyapannakato dasamo .  6 Ma. pathamo pavaro
@vaggo cati ime patha natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 100-122. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2047&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2047&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=103&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=103              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2181              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2181              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com