ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Samanamundikasuttam
   [356]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
uggahamano  paribbajako  samanamundikaputto  1-  samayappavadake
tindukacire  2-  ekasalake  mallikaya arame pativasati mahatiya
paribbajakaparisaya  saddhim  pancamattehi  paribbajakasatehi  . atha kho
pancakango  thapati savatthiya nikkhami divadivassa bhagavantam dassanaya .
Atha  kho  pancakangassa  thapatissa  etadahosi  akalo  kho  tava
bhagavantam  dassanaya  patisallino  bhagava  manobhavaniyanampi  bhikkhunam
asamayo  dassanaya  patisallina  manobhavaniya  bhikkhu  yannunaham
yena  samayappavadako  tindukaciro  ekasalako  mallikaya aramo
yena   uggahamano   paribbajako   samanamundikaputto   3-
tenupasankameyyanti . atha kho pancakango thapati yena samayappavadako
tindukaciro ekasalako mallikaya aramo tenupasankami.
   [357]  Tena  kho  pana samayena uggahamano paribbajako
samanamundikaputto   mahatiya   paribbajakaparisaya  saddhim  nisinno
hoti  unnadiniya  uccasaddamahasaddaya  anekavihitam  tiracchanakatham
kathentiya  seyyathidam  rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham
@Footnote: 1-3 Yu. samanamandikaputto .  2 Si. Ma. tindukacire.
Bhayakatham  yuddhakatham  annakatham  panakatham  vatthakatham  sayanakatham  malakatham
gandhakatham  natikatham  yanakatham  gamakatham  nigamakatham  nagarakatham  janapadakatham
itthikatham  surakatham  visikhakatham  kumbhatthanakatham  kumbhadasikatham  pubbapetakatham
nanattakatham lokakkhayikam samuddakkhayikam itibhavabhavakatham iti va.
   {357.1} Addasa kho uggahamano paribbajako samanamundikaputto
pancakangam  thapatim  durato  agacchantam  disvana  sakam parisam santhapesi
appasadda  bhonto  hontu ma bhonto saddamakattha [2]- samanassa
gotamassa  savako  agacchati  pancakango  thapati  yavata kho pana
samanassa  gotamassa  savaka  gihi  odatavasana savatthiyam pativasanti
ayam  tesam  annataro pancakango thapati appasaddakama kho pana te
ayasmanto  appasaddavinita  appasaddassa  vannavadino  appevanama
appasaddam  parisam  viditva  upasankamitabbam  manneyyati  . atha kho
te  paribbajaka  tunhi ahesum . atha kho pancakango thapati yena
uggahamano   paribbajako   samanamundikaputto   tenupasankami
upasankamitva   uggahamanena   paribbajakena  samanamundikaputtena
saddhim sammodi sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi.
   [358]  Ekamantam  nisinnam  kho pancakangam thapatim uggahamano
paribbajako   samanamundikaputto  etadavoca  catuhi  kho  aham
thapati  dhammehi  samannagatam  purisapuggalam  pannapemi  sampannakusalam
@Footnote: 1 Yu. duratova. 2 Yu. etthantare ayanti dissati.
Paramakusalam  uttamappattipattam  samanam  ayojjham  katamehi  catuhi  idha
thapati  na  kayena  papakam  kammam  karoti na papikam vacam bhasati
na  papakam  sankappam  sankappeti  na papakam ajivam ajivati imehi
kho  aham  thapati  catuhi  dhammehi  samannagatam parisapuggalam pannapemi
sampannakusalam paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti.
   {358.1} Atha kho pancakango thapati uggahamanassa paribbajakassa
samanamundikaputtassa  bhasitam  neva  abhinandi nappatikkosi anabhinanditva
appatikkositva  utthayasana  pakkami  bhagavato  santike  etassa
bhasitassa  attham  ajanissamiti  .  atha  kho  pancakango  thapati
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho pancakango thapati yavatako
ahosi    uggahamanena   paribbajakena   samanamundikaputtena
saddhim kathasallapo tam sabbam bhagavato arocesi.
   [359]  Evam vutte bhagava pancakangam thapatim etadavoca evam
sante kho thapati daharo kumaro mando uttanaseyyako sampannakusalo
bhavissati  paramakusalo  uttamappattipatto  samano  ayojjho  yatha
uggahamanassa   paribbajakassa   samanamundikaputtassa   vacanam  .
Daharassa  hi  thapati  kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa kayotipi
na hoti kuto pana kayena papakam kammam karissati annatra phanditamatta.
Daharassa   hi   thapati   kumarassa  mandassa  uttanaseyyakassa
Vacatipi  na  hoti  kuto  pana  papikam  vacam bhasissati annatra
roditamatta . daharassa hi thapati kumarassa mandassa uttanaseyyakassa
sankappotipi  na  hoti  kuto  pana  papakam  sankappam  sankappissati
annatra  vikujjitamatta  .  daharassa  hi  thapati  kumarassa mandassa
uttanaseyyakassa  ajivotipi  na  hoti  kuto  pana papakam ajivam
ajivissati  annatra matu thanna . evam sante kho thapati daharo
kumaro  mando  uttanaseyyako  sampannakusalo  bhavissati paramakusalo
uttamappattipatto   samano   ayojjho   yatha   uggahamanassa
paribbajakassa samanamundikaputtassa vacanam.
   [360]  Catuhi kho aham thapati dhammehi samannagatam purisapuggalam
pannapemi  na  ceva  sampannakusalam  na  paramakusalam na uttamappatti-
pattam  samanam  ayojjham  apicimam  daharam  kumaram mandam uttanaseyyakam
samadhiggayha  titthati  katamehi  catuhi  idha thapati kayena 1- papakam
kammam  karoti na papikam vacam bhasati na papakam sankappam sankappeti
na  papakam  ajivam  ajivati  imehi kho aham thapati catuhi dhammehi
samannagatam  purisapuggalam  pannapemi  na  ceva  sampannakusalam  na
paramakusalam  na  uttamappattipattam  samanam  ayojjham  apicimam  daharam
kumaram mandam uttanaseyyakam samadhiggayha titthati.
@Footnote: 1 Yu. etthantare nasaddo dissati.
   [361]  Dasahi  kho aham thapati dhammehi samannagatam purisapuggalam
pannapemi   sampannakusalam   paramakusalam   uttamappattipattam   samanam
ayojjham  .  ime akusala sila 1- tamaham 1- thapati veditabbanti
vadami  .  itosamutthana  akusala  sila tamaham thapati veditabbanti
vadami  .  idha  akusala  sila  aparisesa nirujjhanti tamaham thapati
veditabbanti  vadami  .  evam patipanno akusalanam silanam nirodhaya
patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami.
   {361.1} Ime kusala sila tamaham thapati veditabbanti vadami.
Itosamutthana  kusala  sila  tamaham  thapati  veditabbanti vadami .
Idha  kusala  sila  aparisesa  nirujjhanti  tamaham thapati veditabbanti
vadami  . evam patipanno kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti
tamaham thapati veditabbanti vadami.
   {361.2}  Ime  akusala  sankappa tamaham thapati veditabbanti
vadami  . itosamutthana akusala sankappa tamaham thapati veditabbanti
vadami  .  idha akusala sankappa aparisesa nirujjhanti tamaham thapati
veditabbanti vadami . evam patipanno akusalanam sankappanam nirodhaya
patipanno hoti tamaham thapati veditabbanti vadami.
   {361.3}  Ime  kusala  sankappa  tamaham thapati veditabbanti
vadami   .   itosamutthana   kusala   sankappa   tamaham
@Footnote: 1 si anekavaresu tahanti patho dissati. 2 Yu. ime akusalasila tahanti dissanti.
Thapati  veditabbanti  vadami  .  idha  kusala  sankappa aparisesa
nirujjhanti  tamaham  thapati  veditabbanti  vadami  .  evam  patipanno
kusalanam  sankappanam  nirodhaya  patipanno  hoti  tamaham  thapati
veditabbanti vadami.
   [362]  Katame  ca thapati akusala sila . akusalam kayakammam
akusalam vacikammam papako ajivo ime vuccanti thapati akusala sila.
   {362.1} Ime ca thapati akusala sila kimsamutthana. Samutthanampi
nesam vuttam . cittasamutthanatissa vacaniyam . katamam cittam. Cittampi hi
bahu  anekavidham  nanappakarakam  yam  cittam 1- saragam sadosam samoham
itosamutthana akusala sila.
   {362.2} Ime ca thapati akusala sila kuhim aparisesa nirujjhanti.
Nirodhopi  nesam  vutto  .  idha  thapati bhikkhu kayaduccaritam pahaya
kayasucaritam  bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti manoduccaritam
pahaya  manosucaritam  bhaveti micchajivam pahaya sammajivena jivitam 2-
kappeti etthete akusala sila aparisesa nirujjhanti.
   {362.3} Katham patipanno 3- thapati akusalanam silanam nirodhaya
patipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam
dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam
janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati padahati anuppannanam
@Footnote: 1 Yu. sacittam .  2 Yu. jivikam .  3 Yu. etthantare cati dissati.
Kusalanam  dhammanam  uppadaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya
asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam pagganhati padahati . evam
patipanno kho thapati akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti.
   [363]  Katame  ca  thapati kusala sila  . kusalam kayakammam
kusalam  vacikammam  ajivaparisuddhimpi  kho  aham  thapati  silasmim  vadami
ime  vuccanti  thapati kusala sila . ime ca thapati kusala sila
kimsamutthana  .  samutthanampi  nesam  vuttam  .  cittasamutthanatissa
vacaniyam  .  katamam cittam . cittampi hi bahu anekavidham nanappakarakam
yam  cittam  vitaragam  vitadosam  vitamoham  itosamutthana  kusala
sila  . ime ca thapati kusala sila kuhim aparisesa nirujjhanti .
Nirodhopi  nesam  vutto  . idha thapati bhikkhu silava hoti no ca
silamayo  tanca  cetovimuttim  pannavimuttim  yathabhutam  pajanati
yatthassa te kusala sila aparisesa nirujjhanti.
   {363.1}  Katham  patipanno ca thapati kusalanam silanam nirodhaya
patipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam
dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya .pe.
Anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam
Dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya
paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  .  evam  patipanno  kho  thapati kusalanam silanam nirodhaya
patipanno hoti.
   [364]  Katame  ca thapati akusala sankappa . kamasankappo
byapadasankappo  vihimsasankappo  ime  vuccanti  thapati  akusala
sankappa.
   {364.1}  Ime  ca thapati akusala sankappa kimsamutthana .
Samutthanampi  nesam  vuttam  . sannasamutthanatissa vacaniyam . katama
sanna . sannapi hi bahu anekavidha nanappakaraka ya kamasanna
byapadasanna vihimsasanna itosamutthana akusala sankappa.
   {364.2}  Ime  ca thapati akusala sankappa kuhim aparisesa
nirujjhanti  .  nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham
pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  etthete  akusala  sankappa
aparisesa nirujjhanti.
   {364.3} Katham patipanno ca thapati akusalanam sankappanam nirodhaya
patipanno hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam
anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati
uppannanam  papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam
kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam dhammanam thitiya
Asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam
janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati. Evam patipanno
kho thapati akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.
   [365] Katame ca thapati kusala sankappa . nekkhammasankappo
abyapadasankappo  avihimsasankappo  ime  vuccanti  thapati  kusala
sankappa.
   {365.1}  Ime  ca  thapati kusala sankappa kimsamutthana .
Samutthanampi  nesam  vuttam  .  sannasamutthanatissa  vacaniyam .
Katama  sanna  .  sannapi hi bahu anekavidha nanappakaraka 1-
ya   2-   nekkhammasanna   abyapadasanna   avihimsasanna
itosamutthana kusala sankappa.
   {365.2}  Ime  ca  thapati kusala sankappa kuhim aparisesa
nirujjhanti . nirodhopi nesam vutto . idha thapati bhikkhu vitakkavicaranam
vupasama  .pe.  dutiyam  jhanam  upasampajja viharati etthete kusala
sankappa aparisesa nirujjhanti.
   {365.3} Katham patipanno ca thapati kusalanam sankappanam nirodhaya
patipanno  hoti . idha thapati bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam
dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam
pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam
pahanaya  .pe.  anuppannanam  kusalanam  dhammanam  uppadaya
.pe.  uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya  paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam
@Footnote: 1 Yu. nanappakarika .  2 Yu. ya iti patho na dissati.
Arabhati  cittam  pagganhati  padahati  .  evam patipanno kho thapati
kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.
   [366] Katamehi [1]- thapati dasahi dhammehi samannagatam purisapuggalam
pannapemi   sampannakusalam   paramakusalam   uttamappattipattam   samanam
ayojjham  .  idha  thapati  bhikkhu asekhaya sammaditthiya samannagato
hoti  asekhena  sammasankappena  samannagato  hoti  asekhaya
sammavacaya   samannagato   hoti  asekhena  sammakammantena
samannagato  hoti  asekhena  sammaajivena  samannagato  hoti
asekhena  sammavayamena  samannagato  hoti asekhaya sammasatiya
samannagato   hoti   asekhena   sammasamadhina   samannagato
hoti  asekhena  sammananena  samannagato  hoti  asekhaya
sammavimuttiya  samannagato  hoti  .  imehi  kho  aham  thapati
dasahi  dhammehi  samannagatam  purisapuggalam  pannapemi  sampannakusalam
paramakusalam uttamappattipattam samanam ayojjhanti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  pancakango  thapati  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
        Samanamundikasuttam 2- nitthitam atthamam
           ------------
@Footnote: 1 Yu. etthantare cahanti dissati .  2 Yu. samanamandikasuttam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 342-351. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7027&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7027&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=356&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=356              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4876              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4876              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com