ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1123]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ
piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ
ānandaṃ  āmantesi gaṇhāhi ānanda nisīdanaṃ yena pāvālacetiyaṃ 1-
tenupasaṅkamissāma  divāvihārāyāti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando  bhagavato  paṭissutvā  nisīdanaṃ  ādāya  bhagavantaṃ  piṭṭhito
piṭṭhito anubandhi.
   [1124]  Atha  kho  bhagavā  yena pāvālacetiyaṃ tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Sī. Ma. cāpālaṃ cetiyaṃ. Yu. cāpālacetiyaṃ. evamupari.
Upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdi . āyasmāpi kho ānando
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho
āyasmantaṃ  ānandaṃ  bhagavā  etadavoca  ramaṇīyā  ānanda vesālī
ramaṇīyaṃ  udenacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  gotamakacetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambacetiyaṃ
ramaṇīyaṃ   bahuputtakacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ   sārandadacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ
pāvālacetiyaṃ  . yassa kassaci ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā . ākaṅkhamāno ānanda
tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   [1125]  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte  kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  1-  bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   [1126] Dutiyaṃpi kho bhagavā . tatiyaṃpi kho bhagavā āyasmantaṃ
ānandaṃ   āmantesi   ramaṇīyā   ānanda   vesālī  ramaṇīyaṃ
udenacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ   gotamakacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ   sattambacetiyaṃ
@Footnote: 1 Yu. kappāvasesaṃ. evamuparipi.
Ramaṇīyaṃ   bahuputtakacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ   sārandadacetiyaṃ   ramaṇīyaṃ
pāvālacetiyaṃ  . yassa kassaci ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā . ākaṅkhamāno ānanda
tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   [1127]  Evaṃpi  kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike
nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi paṭivijjhituṃ
na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu bhante 1- bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu sugato
kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya
sukhāya devamanussānanti yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   [1128] Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi gaccha
kho tvaṃ ānanda yassadāni kālaṃ maññasīti . evaṃ bhanteti kho 2-
āyasmā  ānando  bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [1129]  Atha kho māro pāpimā (acirapakkante āyasmante
ānande)  3-  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā (ekamantaṃ
aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho māro pāpimā) 4- bhagavantaṃ 5- etadavoca
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. khosaddo natthi. 3 Ma. imasmiṃ sutte ime
@dissati. Yu. īdisameva. 4 Ma. Yu. ime pāṭhā natthi. 5 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Parinibbātudāni   bhante   bhagavā  parinibbātu  [1]-  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato.
   {1129.1} Bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ
pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū na sāvakā bhavissanti viyattā
vinītā  visāradā  [2]-  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacārino   sakaṃ   ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti  desessanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti
vibhajissanti   uttānīkarissanti   uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena
suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desessantīti . santi
kho pana bhante etarahi bhikkhū bhagavato sāvakā viyattā vinītā visāradā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  3-  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti
uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā
sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desenti  .  parinibbātudāni  bhante  bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavato.
   [1130] Bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ
pāpima  parinibbāyissāmi  yāva  me bhikkhuniyo na sāvikā bhavissanti
viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti  desessanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ...dāni. evamuparipi. 2 Yu. pattayogakkhemā. evamuparipi. 3 Yu. ayaṃ
@pāṭho natthi.
Vibhajissanti   uttānīkarissanti   uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena
suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desessantīti . santi
kho  pana bhante etarahi bhikkhuniyo bhagavato sāvikā viyattā vinītā
visāradā  bahussutā  dhammadharā  dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā
anudhammacāriniyo  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti  .  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato.
   [1131] Bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā vācā na tāvāhaṃ
pāpima  parinibbāyissāmi  yāva  me  upāsakā  .pe.  yāva me
upāsikā  na  sāvikā bhavissanti viyattā vinītā visāradā bahussutā
dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo
sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhissanti desessanti paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ  desessantīti  .  santi  kho pana bhante etarahi upāsikā
bhagavato  sāvikā  viyattā  vinītā  visāradā  bahussutā  dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo  sakaṃ  ācariyakaṃ
uggahetvā  ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti
Vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desenti  .  parinibbātudāni
bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato  parinibbānakālodāni  bhante
bhagavato.
   [1132]  Bhāsitā  kho  panesā  bhante bhagavatā vācā na
tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva  me  idaṃ  brahmacariyaṃ na
iddhañceva  bhavissati  phītañca  vitthāritaṃ  bāhujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva
devamanussehi  suppakāsitanti  .  tayidaṃ  bhante  bhagavato brahmacariyaṃ
iddhañceva  phītañca  vitthāritaṃ  bāhujaññaṃ  puthubhūtaṃ yāva devamanussehi
suppakāsitaṃ  .  parinibbātudāni  bhante  bhagavā  parinibbātu  sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavatoti.
   [1133] Evaṃ vutte bhagavā māraṃ pāpimantaṃ etadavoca appossukko
tvaṃ  pāpima  hohi  na  ciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ  bhavissati
ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatīti.
   [1134]  Atha kho bhagavā pāvāle cetiye sato sampajāno
āyusaṅkhāraṃ  ossajji  . ossaṭṭhe ca 1- bhagavatā āyusaṅkhāre
mahābhūmicālo ahosi bhiṃsanako lomahaṃso devadundubhiyo ca phaliṃsu.
   [1135] Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
@Footnote: 1 Yu. pana.
     Tulamatulañca sambhavaṃ        bhavasaṅkhāramavassajji muni
     ajjhattarato samāhito     abhindi kavacamivattasambhavanti.
          Pāvālavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     apārāpi viraddho ca        ariyā nibbute 1- yathā
     padesaṃ sammattā 2- bhikkhu   buddhañāṇena cetiyāti.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. nibbidāpi ca. Yu. nibbidā. 2 Ma. ...samattaṃ ... buddhaṃ ñāṇañca
@cetiyanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 332-338. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6451              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6451              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1123&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=264              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1123              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7153              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7153              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com