ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

          Khaggavisanasuttaniddeso
   [663] Sabbesu bhutesu nidhaya dandam
           ahethayam annatarampi tesam
           na puttamiccheyya kuto sahayam
           eko care khaggavisanakappo.
   [664]  Sabbesu  bhutesu  nidhaya  dandanti sabbesuti sabbena
sabbam  sabbatha sabbam asesam nissesam pariyadayavacanametam sabbesuti .
Bhutesuti  bhuta  vuccanti  tasa  ca  thavara  ca . tasati yesam
tanha  1-  appahina  yesanca  bhayabherava appahina . kimkarana
vuccanti  tasa  .  te tasanti uttasanti paritasanti [2]- santasam
apajjanti  tamkarana vuccanti tasa . thavarati yesam tanha 3-
pahina  yesanca bhayabherava pahina . kimkarana vuccanti thavara .
Te na tasanti na uttasanti na paritasanti [4]- na santasam apajjanti
tamkarana  vuccanti  thavara  .  dandati  tayo danda kayadando
ca 5- vacidando ca 5- manodando ca 5-. Tividham kayaduccaritam kayadando
catubbidham  vaciduccaritam  vacidando  tividham  manoduccaritam  manodando .
Sabbesu  bhutesu  nidhaya  dandanti  sabbesu  bhutesu  dandam  nidhaya
nidahitva voropayitva 6- [7]- nikkhipitva patippassambhitvati sabbesu
bhutesu nidhaya dandam.
@Footnote: 1-3 Ma. tasitatanha. 2 Ma. bhayanti. 4 na bhayanti. 5 Ma. casaddo
@natthi. 6 Ma. oropayitva. 7 Ma. samoropayitva.
   [665]  Ahethayam  annatarampi  tesanti ekamattampi 1- sattam
panina va ledduna va dandena va satthena va aruya 2- va
rajjuya  va  avihethayanto  sabbepi satte panina va ledduna
va dandena va satthena va aruya 2- va rajjuya va avihethayantoti
ahethayam annatarampi tesam.
   [666]  Na puttamiccheyya kuto sahayanti nati patikkhepo .
Puttati cattaro putta attajo 3- putto khettajo putto dinnako
putto  antevasiko  putto  .  sahayanti sahaya vuccanti yehi
saha gamanam 4- phasu agamanam 5- phasu gamanagamanam phasu [6]- nisajjanam phasu
nipajjanam 7- phasu alapanam phasu sallapanam phasu [8]- samullapanam phasu.
Na  puttamiccheyya  kuto  sahayanti  puttampi  na  iccheyya  na
sadiyeyya [9]- na pihayeyya nabhijappeyya kuto mittam va sandittham
va  sambhattam  va  sahayam  va  icchissati  sadiyissati  pihayissati
abhijappissatiti 10- na puttamiccheyya kuto sahayam.
   [667]  Eko  care  khaggavisanakappoti  ekoti  so
paccekasambuddho  pabbajjasankhatena  eko  adutiyatthena  eko
tanhapahanatthena  eko  ekantavitaragoti  eko ekantavitadosoti
eko   ekantavitamohoti   eko  ekantanikkilesoti  eko
ekayanamaggam  gatoti  eko  eko  anuttaram  paccekasambodhim
abhisambuddhoti eko.
@Footnote: 1 Ma. ekamekampi. 2 Ma. anduya. 3 Ma. atrajo. 4 Ma. agamanam.
@5 Ma. gamanam. evamuparipi. 6 Ma. thanam phasu. 7 Ma. sayanam. 8 Ma. llapanam
@phasu. 9 Ma. na patthayeyya. 10 Ma. iccheyya sadiyeyya patthayeyya pihayeyya
@abhijappeyyati. evamidisesu padesu.
   {667.1} Katham so paccekasambuddho pabbajjasankhatena eko. So
paccekasambuddho  [1]-  gharavasapalibodham  chinditva  puttadarapalibodham
chinditva   natipalibodham   chinditva   sannidhipalibodham   chinditva
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajitva  akincanabhavam  upagantva  eko carati vicarati
iriyati  vatteti paleti yapeti yapetiti evam so paccekasambuddho
pabbajjasankhatena eko.
   {667.2} Katham so paccekasambuddho adutiyatthena eko. So evam
pabbajito  samano  eko  arannavanapatthani  pantani  senasanani
patisevati  appasaddani appanigghosani vijanavatani manussarahaseyyakani
patisallanasaruppani  so eko gacchati eko titthati eko nisidati
eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati eko abhikkamati
eko patikkamati eko raho nisidati eko cankamam adhitthati eko
carati  vicarati  iriyati  vatteti paleti yapeti yapetiti evam so
paccekasambuddho adutiyatthena eko.
   {667.3} Katham so paccekasambuddho tanhapahanatthena eko .
So  evam  eko  adutiyo appamatto atapi pahitatto viharanto
mahapadhanam padahanto maram sasenam 2- namucim [3]- pamattabandhum vidhamitva 4-
tanham  jalinim  saritam  5-  visattikam  pajahi  vinodesi  byantimakasi
anabhavangamesi.
@Footnote: 1 Ma. sabbam. 2 Ma. sasenakam. 3 Ma. kanham. 4 Ma. vidhametva ca.
@5 Ma. visaritam.
     Tanhadutiyo puriso       dighamaddhana samsaram
     itthabhavannathabhavam     samsaram nativattati
     evamadinavam natva       tanha dukkhassa sambhavam
     vitatanho anadano     sato bhikkhu paribbajeti.
Evam so paccekasambuddho tanhapahanatthena eko.
   {667.4} Katham so paccekasambuddho ekantavitaragoti eko .
Ragassa  pahinatta  ekantavitaragoti  eko  . dosassa pahinatta
ekantavitadosoti  eko  .  mohassa  pahinatta  ekantavitamohoti
eko  .  kilesanam  pahinatta ekantanikkilesoti eko . evam
so paccekasambuddho ekantavitaragoti eko.
   {667.5} Katham so paccekasambuddho ekayanamaggam gatoti eko.
Ekayanamaggo  vuccanti cattaro satipatthana cattaro sammappadhana
cattaro   iddhipada   pancindriyani   panca  balani  satta
bojjhanga ariyo atthangiko maggo.
        Ekayanam jatikhayantadassi
        maggam pajanati hitanukampi
        etena maggena tarimsu pubbe
        tarissanti ceva taranti oghanti.
Evam so paccekasambuddho ekayanamaggam gatoti eko.
   {667.6} Katham so paccekasambuddho eko anuttaram paccekasambodhim
Abhisambuddhoti  eko  .  bodhi vuccati catusu maggesu nanam panna
pannindriyam   pannabalam  dhammavicayasambojjhango  vimamsa  vipassana
sammaditthi.
   {667.7}  So  paccekasambuddho  paccekabuddhananena  saccani
bujjhi  sabbe  sankhara  aniccati  bujjhi sabbe sankhara dukkhati
bujjhi  sabbe  dhamma  anattati  bujjhi  avijjapaccaya  sankharati
bujjhi   sankharapaccaya   vinnananti   bujjhi   vinnanapaccaya
namarupanti   bujjhi   namarupapaccaya   salayatananti   bujjhi
salayatanapaccaya  phassoti  bujjhi  phassapaccaya  vedanati  bujjhi
vedanapaccaya  tanhati  bujjhi  tanhapaccaya  upadananti  bujjhi
upadanapaccaya  bhavoti  bujjhi  bhavapaccaya jatiti bujjhi jatipaccaya
jaramarananti   bujjhi   avijjanirodha   sankharanirodhoti   bujjhi
sankharanirodha    vinnananirodhoti    bujjhi    vinnananirodha
namarupanirodhoti   bujjhi  namarupanirodha  salayatananirodho  bujjhi
salayatananirodha  phassanirodhoti  bujjhi  phassanirodha  vedananirodhoti
bujjhi   vedananirodha   tanhanirodhoti   bujjhi   tanhanirodha
upadananirodhoti   bujjhi   upadananirodha  bhavanirodhoti  bujjhi
bhavanirodha  jatinirodhoti  bujjhi  jatinirodha  jaramarananirodhoti
bujjhi
   {667.8}  idam  dukkhanti  bujjhi  ayam dukkhasamudayoti bujjhi ayam
dukkhanirodhoti   bujjhi  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  bujjhi
ime   asavati   bujjhi  ayam  asavasamudayoti  bujjhi  ayam
Asavanirodhoti  bujjhi  ayam  asavanirodhagamini  patipadati bujjhi ime
dhamma  abhinnatabbati  bujjhi  ime  dhamma  pahatabbati  bujjhi
ime  dhamma  bhavetabbati  bujjhi  channam  phassayatananam  samudayanca
atthangamanca [2]- adinavanca nissarananca bujjhi channam upadanakkhandhanam
samudayanca   atthangamanca   adinavanca   nissarananca   bujjhi
catunnam   mahabhutanam   samudayanca   atthangamanca   adinavanca
nissarananca  bujjhi  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti
bujjhi   yam   bujjhitabbam   anubujjhitabbam  sambujjhitabbam  phusitabbam
sacchikatabbam  sabbantam  tena  paccekabodhinanena  bujjhi  anubujjhi
sambujjhi [2]- phusesi sacchakasiti evam so paccekasambuddho eko
anuttaram paccekasambodhim abhisambuddhoti eko.
   {667.9}  Careti  attha  cariyayo iriyapathacariya ayatanacariya
saticariya   samadhicariya   nanacariya  maggacariya  patipatticariya
lokatthacariya . iriyapathacariyati catusu iriyapathesu . ayatanacariyati
chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu . saticariyati catusu satipatthanesu.
Samadhicariyati  catusu  jhanesu  . nanacariyati catusu ariyasaccesu .
Maggacariyati catusu maggesu 3- . patipatticariyati catusu samannaphalesu.
Lokatthacariyati  tathagatesu  arahantesu  sammasambuddhesu  padesato
paccekasambuddhesu  padesato  savakesu  .  iriyapathacariya  ca
panidhisampannanam   ayatanacariya   ca   indriyesu  guttadvaranam
@Footnote: 1 Ma. assadanca. evamidisesu padesu. 2 Ma. adhigacchi. 3 Ma. ariyamaggesu.
Saticariya  ca  appamadaviharinam  samadhicariya  ca  adhicittamanuyuttanam
nanacariya  ca  buddhisampannanam  maggacariya  ca  sammapatipannanam
patipatticariya  ca  adhigataphalanam  lokatthacariya  ca  tathagatanam
arahantanam    sammasambuddhanam   padesato   paccekasambuddhanam
padesato savakanam. Ima attha cariyayo.
   {667.10}  Aparapi attha cariyayo adhimuccanto saddhaya carati
pagganhanto viriyena carati upatthapento satiya carati avikkhepam karonto
samadhina  carati pajananto pannaya carati vijananto vinnanena 1-
carati  evam  patipannassa  kusala dhamma ayapentiti ayatanacariyaya
carati evam patipanno visesamadhigacchatiti visesacariyaya carati ima attha
cariyayo  .  aparapi attha cariyayo dassanacariya ca sammaditthiya
abhiropanacariya  ca  sammasankappassa  pariggahacariya  ca sammavacaya
samutthanacariya  ca  sammakammantassa  vodanacariya ca sammaajivassa
paggahacariya  ca  sammavayamassa  upatthanacariya  ca  sammasatiya
avikkhepacariya ca sammasamadhissa ima attha cariyayo.
   {667.11}  Khaggavisanakappoti  yatha khaggassa nama visanam ekam
hoti  adutiyam  evameva  so  paccekasambuddho  takkappo tassadiso
tappatibhago  .  yatha  atilonam vuccati lonakappo atitittikam vuccati
tittikappo   atimadhuram   vuccati   madhukappo   atiunham  vuccati
@Footnote: 1 Ma. vinnanacariyaya.
Aggikappo  atisitalam  vuccati  himakappo  mahaudakakkhandho  vuccati
samuddakappo   mahabhinnabalappatto  savako  vuccati  satthukappo
evam  so  paccekasambuddho  takkappo tassadiso tappatibhago eko
adutiyo  muttabandhano  samma  loke  carati vicarati iriyati vatteti
paleti  yapeti  yapetiti eko care khaggavisanakappo . tenaha
so paccekasambuddho
           sabbesu bhutesu nidhaya dandam
           ahethayam annatarampi tesam
           na puttamiccheyya kuto sahayam
           eko care khaggavisanakappoti.
   [668] Samsaggajatassa bhavanti sneha
           snehanvayam dukkhamidam pahoti
           adinavam snehajam pekkhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [669]  Samsaggajatassa  bhavanti  snehati  samsaggati  dve
samsagga dassanasamsaggo ca savanasamsaggo ca.
   {669.1} Katamo dassanasamsaggo . idhekacco passati itthim va
kumarim  va  abhirupam  dassaniyam  pasadikam  paramaya  vannapokkharataya
samannagatam  disva  passitva  anubyanjanaso  nimittam ganhati kesa
va  sobhana  1-  mukham va sobhanam akkhi va sobhanam kanna va
@Footnote: 1 Ma. sobhana. evamuparipi.
Sobhana  nasa  va  sobhana  ottham  va  sobhanam  danta va
sobhana  mukham  va  sobhanam  giva va sobhana thana va sobhana
uram  va sobhanam udaram va sobhanam kati va sobhana uru 1- va
sobhana  jangha  va  sobhana  hattha va sobhana anguliyo va
sobhana  nakha  va  sobhanati  disva  passitva  abhinandati
abhivadati  abhipattheti  anuppadeti  anubandhati  ragabandhanam  ayam
dassanasamsaggo.
   {669.2} Katamo savanasamsaggo . idhekacco sunati amukasmim nama
game  va  nigame  va itthi va kumari va abhirupa dassaniya
pasadika   paramaya   vannapokkharataya   samannagatati  sutva
sunitva  abhinandati  abhivadati  abhipattheti  anuppadeti  anubandhati
ragabandhanam ayam savanasamsaggo.
   {669.3} Snehati dve sneha tanhasneho ca ditthisneho ca.
   {669.4} Katamo tanhasneho . yavata tanhasankhatena simakatam
mariyadikatam 2- odhikatam pariyantikatam pariggahitam mamayitam idam mamam etam mamam
ettakam mamam ettavata mamam mama rupa sadda gandha rasa photthabba
attharana papurana dasidasa ajelaka kukkutasukara hatthigavassavalava
khettam  vatthu hirannam suvannam gamanigamarajadhaniyo ratthanca janapado ca
koso  ca  kotthagaranca kevalampi mahapathavim  tanhavasena mamayati
yavata atthasatatanhaviparita
@Footnote: 1 Ma. uru. 2 Ma. ayam patho natthi.
Ayam tanhasneho.
   {669.5} Katamo ditthisneho. Visativatthuka sakkayaditthi dasavatthuka
micchaditthi  dasavatthuka  antaggahika  ditthi  ya  evarupa  ditthi
ditthigatam  ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam  ditthivipphanditam
ditthisannojanam  gaho  patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo
micchapatho  micchattam  titthayatanam  vipariyesaggaho  1- viparitaggaho
vippallasaggaho  micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho
yavata dvasatthi ditthigatani ayam ditthisneho.
   {669.6}  Samsaggajatassa  bhavanti snehati vippallasapaccaya ca
dassanasavanasamsaggapaccaya  ca  tanhasneho  ca ditthisneho ca bhavanti
jayanti   sanjayanti   nibbattanti   abhinibbattanti  patubhavantiti
samsaggajatassa bhavanti sneha.
   [670]  Snehanvayam  dukkhamidam pahotiti snehoti dve sneaha
tanhasneho  ca  ditthisneho  ca .pe. ayam tanhasneho .pe.
Ayam  ditthisneho  .  dukkhamidam pahotiti idhekacco kayena duccaritam
carati  vacaya  duccaritam  carati  manasa  duccaritam  carati  panampi
hanati  adinnampi  adiyati  sandhimpi  chindati  vilopampi  2-  harati
ekagarikampi  karoti  paripanthepi  titthati  paradarampi  gacchati
musapi  bhanati  .  tamenam  gahetva  ranno  dassenti ayam deva
coro  agucari  imassa  yam  icchasi  tam  dandam  panehiti .
@Footnote: 1 Ma. vipariyasaggaho. evamuparipi. 2 Ma. nillopampi.
Tamenam raja [1]- paribhasati . so paribhasapaccayapi dukkhadomanassam
patisamvedeti  .  etam  bhayam  dukkhadomanassam  kuto  jatam . tassa
snehapaccaya  ca  nandipaccaya  ca  ragapaccaya ca nandiragapaccaya
ca jatam. Ettakenapi raja na tussati.
   {670.1} Tamenam raja bandhapeti andubandhanena va rajjubandhanena
va sankhalikabandhanena va [2]- latabandhanena va [3]- parikkhepabandhanena
va gamabandhanena va nigamabandhanena va nagarabandhanena 4- va ratthabandhanena
va janapadabandhanena va antamaso savacaniyampi karoti na te labbha ito
nikkhamitunti  5- . so bandhanapaccayapi dukkhadomanassam patisamvedeti .
Etam  bhayam  dukkhadomanassam  kuto  jatam  . tassa snehapaccaya ca
nandipaccaya  ca  ragapaccaya  ca  nandiragapaccaya  ca  jatam .
Ettakenapi raja na tussati . Tamenam raja tassa 6- dhanam aharapeti
satam  va  sahassam  va  .  so  dhanajanipaccayapi  dukkhadomanassam
patisamvedeti  .  etam  bhayam  dukkhadomanassam  kuto  jatam . tassa
snehapaccaya  ca  nandipaccaya  ca  ragapaccaya ca nandiragapaccaya
ca jatam.
   {670.2} Ettakenapi raja na tussati. [7]- Raja tassa 8-
vividha kammakarana karapeti kasahipi taleti vettenapi 9- taleti
addhadandenapi  10-  taleti  hatthampi  chindati  padampi  chindati
hatthapadampi   chindati   kannampi   chindati   nasampi   chindati
kannanasampi  chindati  bilangathalikampi  karoti  sankhamundakampi  11-
@Footnote: 1 Ma. tam. 2 Ma. vettabandhanena va. 3 Ma. pakkhepabandhanena va. 4 Ma. nigamabandhanena.
@5 Ma. pakkamitunti. 6 Ma. tasseva. 7 Ma. tamenam. 8 ayam patho natthi.
@9 Ma. vettehipi. 10 Ma. addhadandehipi. 11 Ma. sankhamundikampi.
Karoti  rahumukhampi  karoti  jotimalikampi  karoti  hatthapajjotikampi
karoti erakavattikampi 1- karoti ciravasikampi 2- karoti eneyyakampi
karoti  balisamamsikampi  karoti  kahapanikampi  karoti  kharapatacchikampi
karoti  palighaparivattikampi  karoti  palalapithakampi  karoti  tattenapi
telena  osincati  sunakhenapi  3-  khadapeti  jivantampi  sule
uttaseti asina 4- sisam chindati.
   {670.3} So kammakaranapaccayapi dukkhadomanassam patisamvedeti .
Etam bhayam dukkhadomanassam kuto jatam. Tassa snehapaccaya ca nandipaccaya
ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca jatam . raja imesam catunnam
dandanam issaro . so sakena kammena kayassa bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati . tamenam nirayapala pancavidhabandhanam
nama  kammakaranam  karenti  5-  tattam  ayokhilam  hatthe gamenti
tattam  ayokhilam  dutiye  hatthe  gamenti  tattam  ayokhilam  pade
gamenti  tattam  ayokhilam  dutiye  pade  gamenti  tattam  ayokhilam
majjhe urasmim gamenti.
   {670.4} So tattha dukkha tippa 6- [7]- katuka vedana
patisamvedeti  na  ca  tava  kalam  karoti  yava na tam papakammam
byantihoti  .  etam  bhayam  dukkhadomanassam  kuto  jatam  . tassa
snehapaccaya  ca  nandipaccaya  ca  ragapaccaya ca nandiragapaccaya
ca jatam . tamenam nirayapala samvesitva 8- kudharihi 9- tacchanti.
Tamenam  nirayapala  uddhampadam  adhosiram gahetva vasihi tacchanti .
@Footnote: 1 Ma. erakavattikampi. 2 Ma. cirakavasikampi. 3 Ma. sunakhehipi. 4 Ma. asinapi.
@5 Ma. karonti. 6 Ma. tibba. evamuparipi. 7 Ma. khara. evamidisesu thanesu.
@8 Ma. samvesetva. 9 Ma. kutharihi.
Tamenam  nirayapala rathe yojetva adittaya pathaviya sampajjalitaya
sanjotibhutaya  1-  sarentipi paccasarentipi . tamenam nirayapala
mahantam   angarapabbatam   adittam   sampajjalitam   sanjotibhutam
aropentipi oropentipi.
   {670.5}  Tamenam  nirayapala  uddhampadam  adhosiram  gahetva
tattaya   lohakumbhiya   pakkhipanti   adittaya   sampajjalitaya
sanjotibhutaya  .  so  tattha  phenuddehakam  paccati  .  so
tattha  phenuddehakam  paccamano  sakimpi  uddham  gacchati  sakimpi
adho  gacchati  sakimpi  tiriyam  gacchati  . so tattha dukkha tippa
katuka  vedana patisamvedeti na ca tava kalam karoti yava na tam
papakammam  byantihoti  .  etam  bhayam dukkhadomanassam kuto jatam .
Tassa  snehapaccaya  ca  nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiraga-
paccaya ca jatam. Tamenam nirayapala niraye 2- pakkhipanti.
   {670.6} So kho pana mahanirayo
      catukkanno catudvaro    vibhatto bhagaso mito
      ayopakarapariyanto      ayasa patikujjito.
      Tassa ayomaya bhumi       jalita tejasa yuta
      samanta yojanasatam        pharitva titthati sabbada.
      Kadariya tapana ghora      accimanto durasada
      lomahamsanarupa ca         bhisma 3- patibhaya dukkha.
      Puratthimaya ca bhittiya     accikkhandho samutthito
@Footnote: 1 Ma. sajotibhutaya. evamuparipi. 2 Ma. mahaniraye. 3 Ma. bhesana.
     Dahanto papakammante     pacchimaya patihannati.
     Pacchimaya ca bhittiya       accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante     puratthimaya 1- patihannati.
     Dakkhinaya ca bhittiya      accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante     uttaraya patihannati.
     Uttaraya ca bhittiya       accikkhandho samutthito
     dahanto papakammante     dakkhinaya patihannati.
     Hetthito 2- ca samutthito 3-  accikkhandho bhayanako
     dahanto papakammante     chadanamhi patihannati.
     Chadanamha samutthito 3-    accikkhandho bhayanako
     dahanto papakammante     bhumiyam patihannati.
     Ayokapalam adittam       santattam jalitam yatha
     evam avicinirayo           hettha upari passato.
     Tattha satta mahaludda    mahakibbisakarino
     accantapapakammanta     paccanti na ca miyyare.
     Jatavedasamo kayo        tesam nirayavasinam
     passa kammanam dalhattam    na bhasma honti 4- napi masi.
     Puratthimenapi dhavanti      tato dhavanti pacchato 5-
     uttarenapi dhavanti        tato dhavanti dakkhinam.
     Yam yam disampi dhavanti 6-    tam tam dvaram pithiyyati 7-
@Footnote: 1 Ma. purimaya. 2 Ma. hetthato. 3 Ma. samutthaya. 4 Ma. hoti. 5 Ma. pacchimam.
@6 Ma. disam padhavanti. 7 Ma. pidhiyati.
     Abhinikkhamitasa te       satta mokkham gavesino.
     Na te tato nikkhamitum       labhanti kammapaccaya
     tesanca papakam kammam 1-   avipakkam katam bahunti.
   {670.7} Etam bhayam dukkhadomanassam kuto jatam. Tassa snehapaccaya
ca nandipaccaya ca ragapaccaya ca nandiragapaccaya ca jatam . Yani
ca  nerayikani  dukkhani  yani  ca tiracchanayonikani dukkhani yani
ca  pittivisayikani  dukkhani  yani  ca  manusakani  dukkhani  tani
kuto  jatani kuto sanjatani kuto nibbattani kuto abhinibbattani
kuto  patubhutani  .  [2]-  snehapaccaya  ca  nandipaccaya  ca
ragapaccaya  ca  nandiragapaccaya  ca  bhavanti  sambhavanti  jayanti
sanjayanti   nibbattanti  abhinibbattanti  patubhavantiti  snehanvayam
dukkhamidam pahoti.
   [671] Adinavam snehajam pekkhamanoti snehoti dve sneha
tanhasneho  ca  ditthisneho  ca .pe. ayam tanhasneho .pe.
Ayam  ditthisneho  .  adinavam  snehajam pekkhamanoti tanhasnehe
ca  ditthisnehe  3- ca adinavam pekkhamano [4]- olokayamano
nijjhayamano  upaparikkhamanoti  adinavam  snehajam  pekkhamano .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           samsaggajatassa bhavanti sneha
           snehanvayam dukkhamidam pahoti
@Footnote: 1 Ma. papakammantam. 2 Ma. tassa. 3 Ma. tanhasneho ca ditthisneho ca.
@4 Ma. dakkhamano. evamidisesu padesu.
           Adinavam snehajam pekkhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [672] Mitte suhajje anukampamano
           hapeti attham patibaddhacitto
           etam bhayam santhave pekkhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [673] Mitte suhajje anukampamano hapeti attham patibaddhacittoti
mittota 1- dve mitta agarikamitto ca anagarikamitto ca.
   Katamo  agarikamitto  .  idhekacco  duddadam dadati duccajam
cajati   dukkaram  karoti  dukkhamam  khamati  guyhamassa  acikkhati
guyhamassa pariguyhati 2- apadasu na vijahati jivitam cassa 3- atthaya
pariccattam hoti khine natimannati ayam agarikamitto.
   {673.1} Katamo anagarikamitto. Idha bhikkhu piyo ca hoti manapo
ca hoti 4- garu ca bhavaniyo ca [5]- vacanakkhamo ca gambhiranca katham katta
atthane  ca  na niyojeti adhisile samadapeti catunnam satipatthananam
bhavananuyoge  samadapeti  catunnam  sammappadhananam  .pe.  catunnam
iddhippadanam  pancannam  indriyanam  pancannam  balanam  sattannam
bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa maggassa bhavananuyoge samadapeti
ayam anagarikamitto.
@Footnote: 1 Ma. mittati. 2 Ma. pariguhati. evamuparipi. 3 Ma. jivitampissa.
@4 Ma. ayam patho natthi. 5 Ma. vatta ca.
   {673.2} Suhajja vuccanti yehi saha gamanam phasu agamanam phasu
gamanagamanam  phasu  thanam  phasu  nissajjanam  phasu  sayanam  phasu
alapanam   phasu  sallapanam  phasu  ullapanam  phasu  samullapanam
phasu.
   Mitte  suhajje  anukampamano  hapeti  atthanti  mitte ca
suhajje  ca  sanditthe  ca  sambhatte ca sahaye ca anukampamano
anupekkhamano   anuggayhamano  attatthampi  paratthampi  hapeti
ubhayatthampi  hapeti  ditthadhammikampi  attham  hapeti  samparayikampi
attham  hapeti  paramatthampi hapeti [1]- paridhamseti parisajjeti 2-
antaradhapetiti mitte suhajje anukampamano hapeti attham.
   {673.3}  Patibaddhacittoti  dvihi karanehi patibaddhacitto hoti
attanam  va nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti
attanam  va  uccam  thapento  param  nicam  thapento patibaddhacitto
hoti.
   {673.4} Katham attanam nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto
hoti  .  tumhe me bahupakaraka 3- aham tumhe nissaya labhami
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam    yampi    me
anne  datum  va  katum  va  mannanti  tumhe  nissaya tumhe
sampassanta yampi me poranam matapettikam namagottam tampi [4]-
antarahitam  tumhehi  aham  nayami  asukassa  kulupako  asukaya
@Footnote: 1 Ma. pahapeti parihapeti. 2 Ma. parivajjeti. 3 Ma. bahupakara. 4 Ma. me.
Kulupakoti  evam  attanam  nicam  thapento  param  uccam  thapento
patibaddhacitto hoti.
   {673.5} Katham attanam uccam thapento param nicam thapento patibaddhacitto
hoti  .  aham  tumhakam bahupakaro tumhe mam agamma buddham saranam
gata  dhammam  saranam  gata sangham saranam gata panatipata pativirata
adinnadana  pativirata  kamesumicchacara  pativirata  musavada
pativirata   suramerayamajjapamadatthana  pativirata  aham  tumhakam
uddesampi  paripucchampi  silampi  uposathampi  1- acikkhami navakammam
adhitthami atha ca 2- pana tumhe mam pariccajitva 3- anne sakkarotha
garukarotha  manetha  pujethati  evam  attanam  uccam thapento param
nicam  thapento  patibaddhacitto  hotiti  mitte suhajje anukampamano
hapeti attham patibaddhacitto.
   [674]  Etam  bhayam  santhave  pekkhamanoti  bhayanti jatibhayam
jarabhayam  byadhibhayam  maranabhayam  rajabhayam  corabhayam  aggibhayam  udakabhayam
attanuvadabhayam  paranuvadabhayam  dandabhayam  duggatibhayam  umibhayam  kumbhilabhayam
avattabhayam sumsumarabhayam 4- ajivikabhayam 5- asilokabhayam parisasarajjabhayam [6]-
bhayanakam  chambhitattam  lomahamso  cetaso ubbeggo 7- utraso .
Santhaveti  dve  santhava  tanhasanthavo  ca ditthisanthavo ca .pe.
Ayam  tanhasanthavo  .pe.  ayam ditthisanthavo . etam bhayam santhave
pekkhamanoti  etam  bhayam  santhave  pekkhamano  olokayamano
@Footnote: 1 Ma. uddesam demi paripuccham demi uposatham .... 2 Ma. casaddo natthi. 3 Ma.
@ujjhitva. 4 Ma. susumarabhayam. evamuparipi. 5 Ma. ajivakabhayam. 6 Ma. madanabhayam.
@7 Ma. ubbego.
Nijjhayamano upaparikkhamanoti etam bhayam santhave pekkhamano. Eko
care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           mitte suhajje anukampamano
           hapeti attham patibaddhacitto
           etam bhayam santhave pekkhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [675] Vamso visalova yatha visatto
           puttesu daresu ca ya apekkha
           vamsakalirova 1- asajjamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [676] Vamso visalova yatha visattoti vamso vuccati velugumbo.
Yatha  velugumbasmim  kantaka  jatita  samsibbita 2- visatta [3]-
lagga  laggita  palibuddha  evameva  visattika  vuccati  tanha
yo  rago  sarago  anunayo anurodho nandi nandirago cittassa
sarago  iccha  muccha ajjhosanam gedho paligedho sango panko
eja  maya  janika  sanjanani  sibbini  jalini  sarita visattika
sottam visata 4- ayuhani dutiya panidhi bhavanetti vanam vanatho santhavo
sineho apekkha patibaddha 5- asa asimsana asimsitattam rupasa
saddasa gandhasa rasasa photthabbasa labhasa dhanasa puttasa
jivitasa  jappa  pajappa  abhijappa  jappayana  6-  jappitattam
@Footnote: 1 Ma. vamsakkalirova. evamuparipi. 2 Ma. poranaka vamsa satta. 3 Ma. asatta.
@4 Ma. suttam visata. 5 Ma. patibandhu. 6 Ma. jappana.
Loluppa 1- loluppayana loluppitattam 2- pucchancikata asadhukamyata 3-
adhammarago  visamarago  visamalobho nikanti nikamana patthana pihana
sampatthana   kamatanha   bhavatanha   vibhavatanha   rupatanha
arupatanha   nirodhatanha   rupatanha   saddatanha   gandhatanha
rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha  ogho  yogo  gantho
upadanam  avaranam  nivaranam  chadanam  bandhanam  upakkileso  anusayo
pariyutthanam  lata  veviccham  dukkhamulam  dukkhanidanam  dukkhappabhavo
marapaso  marabalisam  maravisayo  maranivaso  marabandhanam tanhanadi
tanhajalam  tanhagaddalam  4-  tanhasamuddo  abhijjha  lobho
akusalamulam.
   {676.1} Visattikati kenatthena visattika. Visatati visattika.
Visalati  visattika  .  visatati  visattika  .  [5]- visakkatiti
visattika  .  visamharatiti  visattika  .  visamvadikati  visattika .
Visamulati  visattika  .  visaphalati  visattika  .  visaparibhogati
visattika  .  visala  va pana tanha rupe sadde gandhe rase
photthabbe  kule  gane  avase  labhe  yase  pasamsaya  sukhe
civare   pindapate   senasane   gilanapaccayabhesajjaparikkhare
kamadhatuya  rupadhatuya  arupadhatuya  kamabhave  rupabhave  arupabhave
sannabhave   asannabhave  nevasannanasannabhave  ekavokarabhave
catuvokarabhave     pancavokarabhave     atitanagatapaccuppanne
ditthasutamutavinnatabbesu dhammesu visata 6- vitthatati visattikati vamso
@Footnote: 1 Ma. loluppam. 2 Ma. loluppayitattam. 3 Ma. sadhukamyata. 4 Ma. tanhagaddulam.
@5 Ma. visamati visattika. 6 Ma. visata.
Visalova yatha visatto.
   [677]  Puttesu  daresu  ca  ya  apekkhati  puttati
cattaro  putta  atrajo  putto khettajo putto dinnako putto
antevasiko putto . dara vuccati bhariya 1-. Apekkha vuccati 2-
tanha  yo  rago  sarago  .pe. abhijjha lobho akusalamulanti
puttesu daresu ca ya apekkha.
   [678]  Vamsakalirova  asajjamanoti vamso vuccati velugumbo .
Yatha velugumbamhi tarunakalira 3- asatta alagga apalivetthita 4-
apalibuddha nikkhanta nissattha 5- vippamutta evameva [6]- dve sajjana
tanhasajjana  ca  ditthisajjana  ca  .pe.  ayam  tanhasajjana
.pe.  ayam  ditthisajjana  tassa  paccekasambuddhassa  tanhasajjana
pahina   ditthisajjana   patinissattha   tanhasajjanaya  pahinatta
ditthisajjanaya  patinissatthatta  so  paccekasambuddho rupe na sajjati
sadde  na  sajjati  gandhe  na sajjati rase na sajjati photthabbe
na  sajjati  kule  gane  avase  labhe  yase  pasamsaya sukhe
civare   pindapate   senasane   gilanapaccayabhesajjaparikkhare
kamadhatuya  rupadhatuya  arupadhatuya  kamabhave  rupabhave  arupabhave
sannabhave   asannabhave  nevasannanasannabhave  ekavokarabhave
catuvokarabhave     pancavokarabhave     atitanagatapaccuppanne
ditthasutamutavinnatabbesu  dhammesu na sajjati na gayhati 7- na bajjhati
@Footnote: 1 Ma. vuccanti bhariyayo. 2 Ma. vuccanti. 3 Ma. tarunaka kaliraka.
@4 Ma. agadhita. 5 Ma. nissata. evamuparipi. 6 Ma. sajjati. 7 na ganhati.
Na  palibajjhati  [1]-  nikkhanto  nissattho  vippamutto  visamyutto
vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  vamsakalirova asajjamano . eko
care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           vamso visalova yatha visatto
           puttesu daresu ca ya apekkha
           vamsakalirova asajjamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [679] Migo arannamhi yatha abandho 2-
           yenicchakam gacchati gocaraya
           vinnu naro serita 3- pekkhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [680]  Migo  arannamhi  yatha  abandho  yenicchakam  gacchati
gocarayati  migoti  dve miga enimigo ca sarabhamigo 4- ca .
Yatha arannako 5- migo aranne [6]- vasamano 7- vissattho gacchati
vissattho titthati vissattho nisidati vissattho seyyam kappeti.
   {680.1} Vuttam hetam bhagavata seyyathapi bhikkhave arannako migo
aranne  pavane  caramano  vissattho  gacchati  vissattho  titthati
vissattho  nisidati  vissattho  seyyam  kappeti  tam  kissa  hetu
anapathagato  bhikkhave  luddassa  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. na mucchati. 2 Ma. abaddho. evamuparipi. 3 Ma. seritam. evamuparipi.
@4 Ma. pasadamigo. 5 Ma. aranniko. evamuparipi. 6 Ma. pavane. 7 Ma. caramano.
@evamuparipi.
Vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam
pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  ayam  vuccati  bhikkhave
bhikkhu  andhamakasi  maram  apadam  vadhitva maracakkhuadassanam 1- gato
papimato  puna  caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu
andhamakasi  maram  apadam  vadhitva  maracakkhuadassanam  gato papimato
puna  caparam  bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati
sato  ca  sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam ariya
acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam upasampajja
viharati  ayam  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva
maracakkhuadassanam gato papimato
   {680.2} puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  ayam vuccati
bhikkhave  bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato
papimato  puna  caparam  bhikkhave bhikkhu sabbaso rupasannanam samatikkama
patighasannanam   atthangama  nanattasannanam  amanasikara  ananto
akasoti  akasanancayatanam  upasampajja  viharati  ayam  vuccati
bhikkhave  bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam gato
papimato puna caparam
@Footnote: 1 Ma. maracakkhum adassanam. evamuparipi.
Bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti  vinnanancayatanam  upasampajja  viharati  [1]-  sabbaso
vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja  viharati  sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  santametam
panitametanti  nevasannanasannayatanam  upasampajja  viharati  sabbaso
nevasannanasannayatanam  samatikkamma  sannavedayitanirodham  upasampajja
viharati  pannaya  cassa  disva  asava  parikkhina  honti  ayam
vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi maram apadam vadhitva maracakkhuadassanam
gato  papimato  tinno  loke  visattikam  so  vissattho  gacchati
vissattho  titthati  vissattho  nisidati  vissattho  seyyam  kappeti
tam  kissa hetu anapathagato bhikkhave papimatoti . migo arannamhi
yatha abandho yenicchakam gacchati gocaraya.
   [681]  Vinnu  naro  serita pekkhamanoti vinnuti vinnu 2-
pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi  medhavi  .  naroti
satto  manavo poso puggalo jivo jatu jantu indagu manujo .
Seriti dve seri dhammopi seri puggalopi seri.
   {681.1} Katamo dhammo seri . Cattaro satipatthana cattaro
sammappadhana  cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani
satta bojjhanga ariyo atthangiko maggo. Ayam dhammo seri.
   {681.2} Katamo puggalo seri. Yo imina serina dhammena samannagato
@Footnote: 1 Ma. puna caparam bhikkhave. evamidisesu thanesu. 2 Ma. ayam patho natthi.
So vuccati puggalo seri.
   {681.3} Vinnu naro serita pekkhamanoti vinnu naro seritam dhammam
pekkhamano  olokayamano  nijjhayamano  upaparikkhamanoti  vinnu
naro  serita  pekkhamano  .  eko  care  khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           migo arannamhi yatha abandho
           yenicchakam gacchati gocaraya
           vinnu naro serita pekkhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [682] Amantana hoti sahayamajjhe
           vase thane gamane carikaya
           anabhijjhitam seritam pekkhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [683]  Amantana  hoti  sahayamajjhe vase thane gamane
carikayati  sahaya  vuccanti yehi saha gamanam phasu agamanam phasu
gamanagamanam  phasu  thanam  phasu  nisajjanam phasu sayanam phasu alapanam
phasu  sallapanam  phasu  ullapanam phasu samullapanam phasu . amantana
hoti  sahayamajjhe  vase  thane  gamane carikayati sahayamajjhe
vasepi  thanepi  gamanepi  carikayapi  attatthamantana paratthamantana
ubhayatthamantana     ditthadhammikatthamantana    samparayikatthamantana
Paramatthamantanati  amantana  hoti sahayamajjhe vase thane gamane
carikaya.
   [684]  Anabhijjhitam  seritam  pekkhamanoti  anabhijjhitam  etam
vatthu  balanam  asappurisanam  titthiyanam  titthiyasavakanam  yadidam
bhandakasayavatthavasanata  abhijjhitam  etam  vatthu  panditanam  sappurisanam
buddhasavakanam  paccekabuddhanam  yadidam  bhandakasayavatthavasanata  .
Seriti  dve seri dhammopi seri puggalopi seri . katamo dhammo
seri  .  cattaro  satipatthana  .pe. ariyo atthangiko maggo
ayam  dhammo seri . katamo puggalo seri . yo imina serina
dhammena  samannagato  so  vuccati  puggalo  seri  .  anabhijjhitam
seritam  pekkhamanoti seritam pekkhamano olokayamano nijjhayamano
upaparikkhamanoti  anabhijjhitam  seritam  pekkhamano  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           amantana hoti sahayamajjhe
           vase thane gamane carikaya
           anabhijjhitam seritam pekkhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [685] Khidda rati hoti sahayamajjhe
           puttesu ca vipulam hoti pemam
           piyavippayogam vijigucchamano
          Eko care khaggavisanakappo.
   [686]  Khidda rati hoti sahayamajjheti khiddati dve khidda
kayika ca khidda vacasika ca khidda.
   {686.1} Katama kayika khidda. Hatthihipi kilanti assehipi kilanti
rathehipi  kilanti dhanuhipi kilanti [1]- atthapadehipi kilanti dasapadehipi
kilanti akasehipi 2- kilanti pariharapathehipi 3- kilanti santikayapi
kilanti  khalikayapi  kilanti  ghatikayapi  kilanti  salakahatthenapi kilanti
akkhenapi  kilanti pankacirenapi kilanti vankakenapi kilanti mokkhacikayapi
kilanti  cingulakenapi  kilanti  pattalhakenapi  kilanti  rathakenapi
kilanti  dhanukenapi  kilanti  akkharikayapi  kilanti  manesikayapi kilanti
yathavajjenapi kilanti ayam kayika khidda.
   {686.2} Katama vacasika khidda. Mukhabheriyam mukhalambadam mukhadendimakam
mukhavalimakam  mukhabherulakam 4- mukhadaddarikam natikam 5- lasam gitam davakammam
ayam vacasika khidda.
   {686.3} Ratiti anukkanthitavacanametam 6- ratiti. Sahayamajjheti sahaya
vuccanti  yehi  saha  gamanam  phasu  agamanam phasu gamanagamanam phasu
thanam  phasu  nisajjanam  phasu  sayanam  phasu  alapanam phasu sallapanam
phasu ullapanam phasu samullapanam phasu . khidda rati hoti sahayamajjheti
khidda ca rati ca sahayamajjhe hotiti khidda rati hoti sahayamajjhe.
@Footnote: 1 Ma. tharuhipi kilanti. 2 Ma. akasepi. 3 Ma. pariharapathepi. 4 Ma. mukhabherikam
@mukhalambaram mukhadindimakam mukhacalimakam mukhabherakam. 5 Ma. natakam. 6 Ma.
@anukkanthitadhivacanametam.
   [687]  Puttesu  ca  vipulam hoti pemanti puttati cattaro
putta atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevasiko
putto  .  puttesu  ca  vipulam hoti pemanti puttesu ca adhimattam
hoti pemanti puttesu ca vipulam hoti pemam.
   [688]  Piyavippayogam  vijigucchamanoti  dve piya satta va
piya 1- sankhara va piya 1-.
   {688.1} Katame satta piya . idha yassa te honti atthakama
hitakama  phasukama  yogakkhemakama mata va pita va bhata
va  bhagini  va  putto  va dhita va mitto va amacco va
nati va salohita va ime satta piya.
   {688.2} Katame sankhara piya. Manapika rupa manapika sadda
manapika gandha manapika rasa manapika photthabba ime sankhara piya.
   {688.3} Piyavippayogam vijigucchamanoti piyavippayogam 2- vijigucchamano
attiyamano  harayamanoti piyavippayogam vijigucchamano . eko care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
          khidda rati hoti sahayamajjhe
          puttesu ca vipulam hoti pemam
          piyavippayogam vijigucchamano
          eko care khaggavisanakappoti.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. piyanam vippayogam.
   [689] Catuddiso appatigho ca hoti
           santussamano itaritarena
           parissayanam sahita achambhi
           eko care khaggavisanakappo.
   [690]  Catuddiso  appatigho  ca  hotiti  catuddisoti so
paccekasambuddho  mettasahagatena  cetasa ekam disam pharitva viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi
sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena
mahaggatena  appamanena  averena abyapajjhena 1- pharitva viharati
karunasahagatena  cetasa  muditasahagatena  cetasa  upekkhasahagatena
cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti
uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharati.
   {690.1} Catuddiso appatigho ca hotiti mettaya bhavitatta
ye  puratthimaya disaya satta te appatikula honti ye pacchimaya
disaya  satta  te appatikula honti ye dakkhinaya disaya satta
te  appatikula honti ye uttaraya disaya satta te appatikula
honti  ye puratthimaya anudisaya satta te appatikula honti ye
pacchimaya  anudisaya  satta  te  appatikula honti ye dakkhinaya
@Footnote: 1 Ma. abyapajjena. evamuparipi.
Anudisaya  satta  te  appatikula  honti ye uttaraya anudisaya
satta  te  appatikula  honti  ye  hetthimaya  disaya  satta
te  appatikula honti ye uparimaya disaya satta te appatikula
honti  ye  disasu  vidisasu  satta  te  appatikula  honti
karunaya  bhavitatta  muditaya  bhavitatta  upekkhaya  bhavitatta
ye  puratthimaya  disaya  satta  te  appatikula  honti  .pe.
Ye  disasu  vidisasu  satta  te  appatikula hontiti catuddiso
appatigho ca hoti.
   [691]  Santussamano  itaritarenati  so  paccekasambuddho
santuttho  hoti  itaritarena  civarena  itaritaracivarasantutthiya  ca
vannavadi  na  ca  civarahetu  anesanam  appatirupam apajjati aladdha
ca  civaram  na  paritassati  laddha  ca  civaram  agadhito  amucchito
anajjhopanno   adinavadassavi   nissaranapanno  paribhunjati  taya
ca  pana  itaritaracivarasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param vambheti
yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano patissato ayam vuccati
paccekasambuddho porane agganne ariyavamse thito.
   {691.1}  Santuttho  hoti  itaritarena pindapatena itaritara-
pindapatasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca  pindapatahetu  anesanam
appatirupam  apajjati  aladdha  ca pindapatam na paritassati laddha ca
pindapatam   agadhito   amucchito   anajjhopanno  adinavadassavi
nissaranapanno
Paribhunjati  taya  ca  pana itaritarapindapatasantutthiya nevattanukkamseti
na  param vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato
ayam  vuccati  paccekasambuddho porane agganne ariyavamse thito .
Santuttho  hoti  itaritarena senasanena itaritarasenasanasantutthiya ca
vannavadi na ca senasanahetu anesanam appatirupam apajjati aladdha ca
senasanam  na  paritassati  laddha  ca  senasanam  agadhito amucchito
anajjhopanno    adinavadassavi    nissaranapanno    paribhunjati
taya   ca   pana   itaritarasenasanasantutthiya  nevattanukkamseti
na  param vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato
ayam vuccati paccekasambuddho porane agganne ariyavamse thito.
   {691.2} Santuttho hoti itaritarena gilanapaccayabhesajjaparikkharena
itaritaragilanapaccayabhesajjaparikkharasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
gilanapaccayabhesajjaparikkharahetu   anesanam   appatirupam   apajjati
aladdha  ca  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  na  paritassati  laddha  ca
gilanapaccayabhesajjaparikkharam   agadhito   amucchito   anajjhopanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritaragilanapaccayabhesajjaparikkharasantutthiya nevattanukkamseti
na  param  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano
patissato  ayam  vuccati  paccekasambuddho  porane  agganne
ariyavamse thitoti santussamano itaritarena.
   [692]  Parissayanam sahita achambhiti parissayati dve parissaya
pakataparissaya ca paticchannaparissaya ca.
   Katame  pakataparissaya . siha byaggha dipi acchataraccha 1-
koka  gomahisa  2- hatthi ahi vicchika satapadi cora va assu
manava  katakamma  va  akatakamma  va  cakkhurogo  sotarogo
ghanarogo  jivharogo  kayarogo  sisarogo  kannarogo mukharogo
dantarogo  kaso  saso  pinaso  daho jaro kucchirogo muccha
pakkhandika  sula  visucika  kuttham  gando kilaso soso apamaro
daddu  kandu  kacchu  rakhasa  vitacchika lohitam pittam madhumeho amsa
pilaka   bhagandala   pittasamutthana  abadha  semhasamutthana
abadha vatasamutthana abadha sannipatika abadha utuparinamaja
abadha   visamapariharaja   abadha   opakkamika  abadha
kammavipakaja  abadha  sitam  unham  jighaccha  pipasa  uccaro
passavo  damsamakasavatatapasirimsapasamphassa  iti  va  ime  vuccanti
pakataparissaya.
   {692.1}  Katame  paticchannaparissaya . kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam   kamacchandanivaranam   byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam
uddhaccakukkuccanivaranam   vicikicchanivaranam   rago   doso  moho
kodho  upanaho  makkho  palaso issa macchariyam maya satheyyam
thambho  sarambho  mano  atimano  mado pamado sabbe kilesa
@Footnote: 1 Ma. accha taraccha. 2 Ma. mahimsa. evamuparipi.
Sabbe  duccarita  sabbe  daratha sabbe parilaha sabbe santapa
sabbakusalabhisankhara ime vuccanti paticchannaparissaya.
   {692.2} Parissayati kenatthena parissaya. Parisahantiti parissaya.
Parihanaya samvattantiti parissaya. Tatrasayati parissaya.
   Katham  parisahantiti parissaya . te parissaya tam puggalam sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyadiyanti  pilenti 1- evam
parisahantiti parissaya.
   {692.3} Katham parihanaya samvattantiti parissaya . te parissaya
kusalanam dhammanam antarayaya parihanaya samvattanti . katamesam kusalanam
dhammanam  .  sammapatipadaya  anulomapatipadaya  apaccanikapatipadaya
anvatthapatipadaya   dhammanudhammapatipadaya   silesu   paripurikaritaya
indriyesu  guttadvarataya  bhojane  mattannutaya  jagariyanuyogassa
satisampajannassa   catunnam  satipatthananam  bhavananuyogassa  catunnam
sammappadhananam  catunnam  iddhipadanam  pancannam  indriyanam  pancannam
balanam  sattannam  bojjhanganam  ariyassa  atthangikassa  maggassa
bhavananuyogassa  imesam  kusalanam  dhammanam  antarayaya  parihanaya
samvattanti. Evam parihanaya samvattantiti parissaya.
   {692.4} Katham tatrasayati parissaya. Tatthete papaka akusala dhamma
uppajjanti  attabhavasannissaya  .  yatha  bile  bilasaya  pana
sayanti  udake udakasaya 2- pana sayanti vane vanasaya pana
@Footnote: 1 Ma. maddanti. 2 Ma. dake dakasaya.
Sayanti  rukkhe  rukkhasaya  pana  sayanti  evameva  tatthete
papaka  akusala  dhamma  uppajjanti  attabhavasannissaya  evam
tatrasayati parissaya.
   {692.5} Vuttam hetam bhagavata santevasiko bhikkhave bhikkhu sacariyako
dukkham na phasu viharati kathanca bhikkhave bhikkhu santevasiko [1]- dukkham
na phasu viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti
ye  papaka akusala dhamma sarasankappa sannojaniya tyassa anto
vasanti anvassavanti papaka akusala dhammati tasma santevasikoti 2-
vuccati te nam samudacaranti 3- papaka akusala dhammati tasma sacariyakoti
vuccati
   {692.6} puna caparam bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva ghanena
gandham ghayitva jivhaya rasam sayitva kayena photthabbam phusitva manasa
dhammam  vinnaya  uppajjanti ye papaka akusala dhamma sarasankappa
sannojaniya  tyassa  anto  vasanti  anvassavanti papaka akusala
dhammati tasma santevasikoti vuccati te nam samudacaranti 4- papaka
akusala  dhammati  tasma  sacariyakoti  vuccati  evam kho bhikkhave
bhikkhu  santevasiko sacariyako dukkham na phasu viharatiti . evampi
tatrasayati parissaya.
   {692.7} Vuttam hetam bhagavata tayome bhikkhave antaramala antaraamitta
antarasapatta    antaravadhaka    antarapaccatthika   katame
@Footnote: 1 Ma. sacariyako. 2 Ma. santevasiko. 3-4 Ma. tena samudacarena samudacarantinam.
Tayo  lobho  bhikkhave  antaramalo  antaraamitto  antarasapatto
antaravadhako  antarapaccatthiko  doso  bhikkhave  .pe.  moho
bhikkhave  antaramalo  antaraamitto  antarasapatto  antaravadhako
antarapaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antaramala antaraamitta
antarasapatta antaravadhaka antarapaccatthikati.
   {692.8} Anatthajanano lobho   lobho cittappakopano
       bhayamantarato jatam        tam jano navabujjhati
       luddho attham na janati     luddho dhammam na passati
       andhatamam tada hoti       yam lobho sahate naram
       anatthajanano doso       doso cittappakopano
       bhayamantarato jatam        tam jano navabujjhati
       duttho attham na janati     duttho dhammam na passati
       andhatamam tada hoti       yam doso sahate naram
       anatthajanano moho       moho cittappakopano
       bhayamantarato jatam        tam jano navabujjhati
       mulho attham na janati     mulho dhammam na passati
       andhatamam tada hoti       yam moho sahate naranti.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {692.9} Vuttam hetam bhagavata tayo kho maharaja parissayadhamma 1-
ajjhattam  upapajjamana  uppajjanti  ahitaya  dukkhaya aphasuviharaya
@Footnote: 1 Ma. purisassa dhamma. evamidisesu padesu.
Katame tayo lobho kho maharaja parissayadhammo ajjhattam uppajjamano
uppajjati ahitaya dukkhaya aphasuviharaya doso kho maharaja .pe.
Moho  kho  maharaja parissayadhammo ajjhattam uppajjamano uppajjati
ahitaya dukkhaya aphasuviharaya ime kho maharaja tayo parissayadhamma
ajjhattam uppajjamana uppajjanti ahitaya dukkhaya aphasuviharayati.
     Lobho doso ca moho ca    purisam papacetasam
     himsanti attasambhuta     tacasaramva samphalanti.
   {692.10} Evampi tatrasayati parissaya. Vuttam hetam bhagavata
            rago doso ca moho ca itonidana
            arati rati 1- lomahamso itoja
            ito samutthaya manovitakka
            kumaraka dhankamivossajjantiti 2-.
Evampi tatrasayati parissaya.
   {692.11}  Parissayanam sahitati parissaye sahita agadhita 3-
ajjhottharita  pilava  ghatavati  4- parissayanam sahita . achambhiti
so  paccekasambuddho abhiru acchambhi anutrasi apalayi pahinabhayabheravo
vigatalomahamso  viharatiti  parissayanam  sahita  achambhi . eko care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. rati. 2 Ma. dhankamivossajantiti. 3 Ma. aradhita. 4 Ma. pariyadita
@patinissatati.
           Catuddiso appatigho ca hoti
           santussamano itaritarena
           parissayanam sahita achambhi
           eko care khaggavisanakappoti.
   [693] Dussangaha pabbajitapi eke
           atho gahattha gharamavasanta
           appossukko paraputtesu hutva
           eko care khaggavisanakappo.
   [694]  Dussangaha  pabbajitapi eketi idhekacce pabbajitapi
nissayepi  diyyamane  uddesepi diyyamane paripucchayapi diyyamanaya
civarepi  diyyamane  pattepi  diyyamane  lohathalakepi  diyyamane
dhammakarakepi  1- diyyamane parissavanepi diyyamane kuncikayapi 2-
diyyamanaya  upahanepi  diyyamane  kayabandhanepi  diyyamane  na
sunanti  na  sotam  odahanti  na  annacittam upatthapenti anassava
avacanakara  patilomavuttino  anneneva  mukham  karontiti  dussangaha
pabbajitapi eke.
   [695]  Atho  gahattha  gharamavasantati  idhekacce gahatthapi
hatthimhipi  diyyamane  rathepi khettepi vatthumhipi hirannepi suvannepi
diyyamane gamepi [3]- nagarepi [4]- janapadepi diyyamane na sunanti
na  sotam  odahanti  na  annacittam  upatthapenti  anassava
@Footnote: 1 Ma. dhammakaranepi. 2 Ma. thavikepi. 3 Ma. nigamepi 4 Ma. ratthepi.
Avacanakara  patilomavuttino  anneneva  mukham karontiti atho gahattha
gharamavasanta.
   [696]  Appossukko  paraputtesu  hutvati attanam thapetva
sabbe imasmim atthe vutta 1-. Appossukko paraputtesu hutvati 2-
appossukko hutva abyavato hutva anapekkho hutvati appossukko
paraputtesu  hutva  .  eko  care  khaggavisanakappo  .
Tenaha so paccekasambuddho
           dussangaha pabbajitapi eke
           atho gahattha gharamavasanta
           appossukko paraputtesu hutva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [697] Voropayitva 3- gihibyanjanani
           sanchinnapatto 4- yatha kovilaro
           chetvana viro gihibandhanani
           eko care khaggavisanakappo.
   [698]  Voropayitva  gihibyanjananiti  gihibyanjanani  vuccanti
kesa  ca  massu  ca mala ca gandham ca vilepanam ca abharanam ca
pilandanam  ca  vatthanca  parupananca  vetthananca  5-  ucchadananca
parimaddananca  nahapanam  sambahanam  adasam  anjanam malavilepanam 6-
@Footnote: 1 Ma. paraputta tesu paraputtesu .... 2 Ma. ime patha natthi.
@3 Ma. oropayitva. evamuparipi. 4 Si. Yu. samsinapatto. 5 Ma. vethananca.
@6 Ma. malagandhavilepanam.
Mukhacunnakam mukhalepam hatthabaddhanam 1- sikhabandham dandam nalikam khaggam chattam
upahana unhisam mani valavijani 2- vodatani 3- vatthani digharassani 4-
iti va . voropayitva gihibyanjananiti [5]- voropetva [6]-
nikkhipitva patisambhayitvati 7- voropayitva gihibyanjanani.
   [699]  Sanchinnapatto  yatha  kovilaroti  yatha kovilarassa
pattani  sinani  chinnani  [8]-  patitani  [9]- evameva tassa
paccekasambuddhassa gihibyanjanani chinnani [10]- patitaniti sanchinnapatto
yatha kovilaro.
   [700] Chetvana viro gihibandhananiti [11]- viriyavati viro.
Pahuti viro . visaviti viro . alamattoti viro . suroti viro.
Vikkanto  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo 12-
vigatalomahamsoti viro.
        Arato 13- idheva sabbapapakehi
        nirayadukkhamaticca viriyavaso
        so viriyava padhanava
        viro tadi vuccate tathatta.
Gihibandhanani  vuccanti putta ca [14]- dasidasa ca ajelaka ca
kukkutasukara  ca  hatthigavassavalava  ca khettanca vatthu ca hirannanca
suvannanca  gamanigamarajadhaniyo  ca  ratthanca  janapado  ca  koso
ca  kotthagaranca  yankinci  rajaniyavatthu  .  chetvana  viro
@Footnote: 1 Ma. mukhacunnam mukhalepanam hatthabandham. evamuparipi. 2 Ma. vicitrupahanam unhisam
@manim valabijanim. evamuparipi. 3 Ma. odatani. evamuparipi. 4 dighadasani.
@evamuparipi. 5 Ma. gihibyanjanani. 6 Ma. samoropayitva. 7 Ma.
@patipassambhayitavati. 8-10 Ma. sanchinnani. 9 Ma. paripatitani. 11 Ma. viroti.
@12 Ma. pahinabhayabheravoti viro. 13 Ma. virato. 14 Ma. bhariya ca.
Gihibandhananiti  so  paccekasambuddho  viro  gihibandhanani  chinditva
samucchinditva  jahitva  vinodetva  byantikaritva anabhavangametvati
chetvana  viro  gihibandhanani  .  eko care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           voropayitva gihibyanjanani
           sanchinnapatto yatha kovilaro
           chetvana viro gihibandhanani
           eko care khaggavisanakappoti.
   [701] Sace labhetha nipakam sahayam
           saddhimcaram sadhuvihari dhiram
           abhibhuyya sabbani parissayani
           careyya tenattamano satima.
   [702]  Sace  labhetha  nipakam  sahayanti  sace nipakam panditam
pannavantam  buddhimantam  nanim  vibhavim  medhavim  sahayam  labheyya
patilabheyya adhigaccheyya vindeyyati sace labhetha nipakam sahayam.
   [703] Saddhimcaram sadhuvihari dhiranti saddhimcaranti ekato caram .
Sadhuviharinti  pathamenapi  jhanena  sadhuviharim  dutiyenapi  jhanena
tatiyenapi  jhanena  catutthenapi  jhanena  sadhuviharim  mettayapi
cetovimuttiya   sadhuviharim   karunayapi  muditayapi  upekkhayapi
cetovimuttiya    sadhuviharim    akasanancayatanasamapattiyapi
Sadhuviharim  vinnanancayatanasamapattiyapi  akincancayatanasamapattiyapi
nevasannanasannayatanasamapattiyapi sadhuviharim
nirodhasamapattiyapi  sadhuviharim  phalasamapattiyapi  sadhuviharim  .
Dhiranti   dhiram   panditam  pannavantam  buddhimantam  nanim  vibhavim
medhavinti saddhimcaram sadhuvihari dhiram.
   [704]  Abhibhuyya  sabbani  parissayaniti  parissayati  dve
parissaya  pakataparissaya  ca  paticchannaparissaya  ca  .pe.  ime
vuccanti pakataparissaya .pe. ime vuccanti paticchannaparissaya. [1]-
Abhibhuyya  sabbani  parissayaniti  sabbani  parissayani  2-  abhibhuyya
abhibhavitva  ajjhottharitva  pariyadayitvati  3-  abhibhuyya  sabbani
parissayani.
   [705]  Careyya  tenattamano  satimati  so paccekasambuddho
tena  nipakena  panditena  pannavantena  buddhimantena  nanina
vibhavina   medhavina  sahayena  saddhim  attamano  tutthamano
hatthamano  pahatthamano  udaggamano  pamuditamano 4- careyya vicareyya
iriyeyya  vatteyya  paleyya  yapeyya  yapeyyati  careyya
tenattamano  .  satimati so paccekasambuddho satima hoti paramena
satinepakkena  samannagato  cirakatampi  cirabhasitampi  sarita anussaritati
careyya tenattamano satima. Tenaha so paccekasambuddho
           sace labhetha nipakam sahayam
@Footnote: 1 Ma. evampi tatrasayati parissaya. 2 Ma. sabbe parissaye. 3 Ma. pariyadiyitva
@madditvati. 4 Ma. muditamano.
           Saddhimcaram sadhuvihari dhiram
           abhibhuyya sabbani parissayani
           careyya tenattamano satimati.
   [706] No ce labhetha nipakam sahayam
           saddhimcaram sadhuvihari dhiram
           rajava rattham vijitam pahaya
           eko care khaggavisanakappo.
   [707] No ce labhetha nipakam sahayanti no ce nipakam panditam
pannavantam  buddhimantam  nanim  vibhavim  medhavim  sahayam  labheyya
patilabheyya adhigaccheyya vindeyyati no ce labhetha nipakam sahayam.
   [708] Saddhimcaram sadhuvihari dhiranti saddhimcaranti ekato caram .
Sadhuviharinti  pathamenapi jhanena sadhuviharim .pe. nirodhasamapattiyapi
sadhuviharim    phalasamapattiyapi   sadhuviharim   .   dhiranti
dhiram  panditam  pannavantam  buddhimantam  nanim  vibhavim  medhavinti
saddhimcaram sadhuvihari dhiram.
   [709] Rajava rattham vijitam pahayati raja khattiyo muddhabhisitto
vijitasangamo  nihatapaccamitto  laddhadhippayo  paripunnakotthagaro
ratthanca   janapadanca   [1]-   kotthagaranca   pahutahirannasuvannam
nagaranca   pariccajitva   kesamassum   oharetva   kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajitva akincanabhavam
@Footnote: 1 Ma. kottham.
Upagantva  eko  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti
yapeti  yapeti  evam  paccekasambuddhopi  sabbam  gharavasapalibodham
chinditva   puttadarapalibodham   chinditva  natipalibodham  chinditva
mittamaccapalibodham  chinditva  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajitva akincanabhavam
upagantva  eko  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti
yapeti  yapetiti  rajava  rattham  vijitam  pahaya  . eko care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           no ce labhetha nipakam sahayam
           saddhimcaram sadhuvihari dhiram
           rajava rattham vijitam pahaya
           eko care khaggavisanakappoti.
   [710] Addha pasamsama sahayasampadam
           settha sama sevitabba sahaya
           ete aladdha anavajjabhoji
           eko care khaggavisanakappo.
   [711]  Addha  pasamsama  sahayasampadanti  addhati ekamsavacanam
nissamsayavacanam    nikkankhavacanam    advejjhavacanam   advelhakavacanam
niyogavacanam  apannakavacanam  [1]-  avatthanavacanametam  addhati .
Sahayasampadanti  sahayasampada  vuccati  yo  so sahayo asekkhena
@Footnote: 1 Ma. aviraddhavacanam.
Silakkhandhena  samannagato  hoti asekkhena samadhikkhandhena asekkhena
pannakkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato   hoti   .   addha   pasamsama  sahayasampadanti
sahayasampadam   pasamsama  thomema  kittema  vannemati  addha
pasamsama sahayasampadam.
   [712]  Settha  sama  sevitabba sahayati settha honti
sahaya  silena  samadhina  pannaya  vimuttiya  vimuttinanadassanena
sama  [1]-  honti  sahaya  silena samadhina pannaya vimuttiya
vimuttinanadassanena  settha  va  sahaya  sama 2- va sahaya
sevitabba  bhajitabba  payirupasitabba  paripucchitabba  paripanhitabbati
settha sama sevitabba sahaya.
   [713]  Ete  aladdha  anavajjabhojiti  atthi  puggalo
savajjabhoji atthi puggalo anavajjabhoji.
   {713.1} Katamo ca puggalo savajjabhoji. Idhekacco puggalo kuhanaya
lapanaya  nemittakataya  nippesikataya labhena labham nijigimsanataya 3-
darudanena veludanena pattadanena pupphadanena [4]- sinanadanena
cunnadanena mattikadanena dantakatthadanena mukhodakadanena patukamyataya
muggasupataya  5-  paribhatyataya  parapitthimamsikataya  6-  vatthuvijjaya
tiracchanavijjaya  angavijjaya  nakkhattavijjaya  dutagamanena pahinagamanena
janghapesaniyena  vejjakammena  dutakammena  7-  pindapatipindakena
@Footnote: 1-2 Ma. sadisa. 3 Ma. nijigisanataya. evamuparipi. 4 Ma. phaladanena.
@evamuparipi. 5 Ma. catukamyataya muggasupyataya. evamuparipi. 6 Ma. pithamaddikataya.
@evamuparipi. 7 Ma. navakammena. evamuparipi.
Dananuppadanena  adhammena  visamena  laddha  labhitva  patilabhitva
adhigantva  vinditva  jivikam  kappeti  ayam  vuccati  puggalo
savajjabhoji.
   {713.2} Katamo ca puggalo anavajjabhoji. Idhekacco puggalo na
kuhanaya  na  lapanaya na nemittakataya na nippesikataya na labhena
labham  nijigimsanataya  na  darudanena na veludanena na pattadanena
na  pupphadanena  na  sinanadanena na cunnadanena na mattikadanena
na  dantakatthadanena  na  mukhodakadanena  na  patukamyataya  na
muggasupataya  na paribhatyataya na parapitthimamsikataya na vatthuvijjaya na
tiracchanavijjaya  na  angavijjaya  na  nakkhattavijjaya na dutagamanena
na  pahinagamanena  na  janghapesaniyena na vejjakammena na dutakammena
na  pindapatipindakena  na  dananuppadanena  dhammena  samena laddha
labhitva  patilabhitva  adhigantva  vinditva  jivikam  kappeti  ayam
vuccati puggalo anavajjabhoji.
   {713.3} Ete aladdha anavajjabhojiti ete aladdha alabhitva
apatilabhitva  anadhigantva avinditvati ete aladdha anavajjabhoji .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           addha pasamsama sahayasampadam
           settha sama sevitabba sahaya
           ete aladdha anavajjabhoji
           Eko care khaggavisanakappoti.
   [714] Disva suvannassa pabhassarani
           kammaraputtena sunitthitani
           sanghattayantani duve bhujasmim
           eko care khaggavisanakappo.
   [715]  Disva  suvannassa  pabhassaraniti  disva  passitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  .  suvannassati
jatarupassa  .  pabhassaraniti  parisuddhani  pariyodataniti  disva
suvannassa pabhassarani.
   [716]  Kammaraputtena  sunitthitaniti  kammaraputto  vuccati
suvannakaro   .   kammaraputtena  sunitthitaniti  kammaraputtena
sunitthitani sukatani suparikammaniti 1- kammaraputtena sunitthitani.
   [717] Sanghattayantani duve bhujasminti bhujo vuccati hattho .
Yatha  ekasmim  hatthe dve dhuvarani ghatenti 2- evameva satta
tanhavasena [3]- ghatenti 4- tiracchanayoniyam ghatenti pittivisaye ghatenti
manussaloke  ghatenti  devaloke  ghatenti  gatiya  gatim upapattiya
upapattim  patisandhiya  patisandhim  bhavena bhavam samsarena samsaram vattena
vattam ghatenti [5]- caranti viharanti iriyanti vattenti palenti yapenti
yapentiti  sanghattayantani  duve  bhujasmim  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. suparikammakataniti. 2 ma rupurani ghattenti. 3 Ma. ditthivasena niraye.
@4 Ma. ghattenti. evamuparipi. 5 Ma. sanghattenti sanghattenta.
           Disva suvannassa pabhassarani
           kammaraputtena sunitthitani
           sanghattayantani duve bhujasmim
           eko care khaggavisanakappoti.
   [718] Evam dutiyena saha 1- mamassa
           vacabhilapo abhisajjana va
           etam bhayam ayatim pekkhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [719]  Evam  dutiyena saha mamassati tanhadutiyena 2- .
Tanhadutiyo  va  hoti  puggaladutiyo  va  .  katham  tanhadutiyo
hoti  .  tanhati  rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  .  yassesa  tanha  appahina  so
vuccati tanhadutiyo.
     Tanhadutiyo puriso      dighamaddhana samsaram
     itthabhavannathabhavam     samsaram nativattati.
Evam  tanhadutiyo  hoti  . katham puggaladutiyo hoti . idhekacco
na attahetu 3- na karanahetu uddhato avupasantacitto ekassa va
dutiyo  hoti  dvinnam  va  tatiyo hoti tinnam va catuttho hoti
tattha  bahum  samphappalapam  lapati  seyyathidam  rajakatham  corakatham
mahamattakatham  senakatham  bhayakatham  yuddhakatham  annakatham  panakatham vatthakatham
@Footnote: 1 Ma. saha. evamuparipi. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. atthahetu.
[1]- Malakatham [2]- natikatham yanakatham gamakatham nigamakatham nagarakatham janapadakatham
itthikatham purisakatham 3- surakatham visikkhakatham kumbhatthanakatham [4]- lokakkhayikam
samuddakkhayikam  itibhavabhavakatham  iti va 5- katheti evam puggaladutiyo
hotiti evam dutiyena saha mamassa.
   [720]  Vacabhilapo  abhisajjana  vati vacabhilapo vuccati
battimsa  6-  tiracchanakatha  seyyathidam  rajakatha  corakatha  .pe.
Itibhavabhavakatha  iti va . abhisajjanati dve sajjana tanhasajjana
ca ditthisajjana ca .pe. ayam tanhasajjana .pe. ayam ditthisajjanati
vacabhilapo abhisajjana va.
   [721]  Etam  bhayam  ayatim  pekkhamanoti  bhayanti  jatibhayam
jarabhayam  byadhibhayam  maranabhayam  rajabhayam  corabhayam  aggibhayam  udakabhayam
attanuvadabhayam  paranuvadabhayam  dandabhayam  duggatibhayam  umibhayam  kumbhilabhayam
avattabhayam  sumsukabhayam  ajivikabhayam  asilokabhayam parisasarajjabhayam [7]-
bhayanakam  chambhitattam  lomahamso  cetaso  ubbeggo  utraso .
Etam  bhayam  ayatim  pekkhamanoti  etam  bhayam  ayatim pekkhamano
dakkhamano  olokayamano  nijjhayamano  upaparikkhamanoti  etam
bhayam ayatim pekkhamano . eko care khaggavisanakappo . tenaha
so paccekasambuddho
           evam dutiyena saha mamassa
           vacabhilapo abhisajjana va
@Footnote: 1 Ma. sayanakatham. 2 Ma. gandhakatham. 3 Ma. ayam patho natthi. 4 Ma. pubbapetakatham
@nanattakatham. 5 Ma. iti vati saddo natthi. 6 Ma. battimsa. 7 Ma. madanabhayam.
           Etam bhayam ayatim pekkhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [722] Kama hi citra madhura manorama
           viruparupena mathenti cittam
           adinavam kamagunesu disva
           eko care khaggavisanakappo.
   [723] Kama hi citra madhura manoramati kamati uddanato
dve  kama  vatthukama  ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti
vatthukama  .pe.  ime  vuccanti  kilesakama  .  citrati
nanavannarupa    1-    nanavannasadda    nanavannagandha
nanavannarasa   nanavannaphotthabba   .  madhurati  vuttanhetam
bhagavata  pancime  bhikkhave  kamaguna  katame  panca cakkhuvinneyya
rupa  ittha  kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya
sotavinneyya  sadda  ghanavinneyya  gandha  jivhavinneyya
rasa  kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta  manapa piyarupa
kamupasanhita  rajaniya  ime  kho bhikkhave panca kamaguna yam kho
bhikkhave  ime  panca  kamagune  paticca  uppajjati  sukham somanassam
idam  vuccati  kamasukham  milhasukham  puthujjanasukham  anariyasukham na sevitabbam
na  bhajitabbam  na  bhavetabbam  na  bahulikatabbam  bhayitabbam  etassa
sukhassati  vadamiti  kama  hi  citra  madhura  .  manoramati
@Footnote: 1 Ma. nanavanna rupa. evamidisesu padesu.
Manoti  yam  cittam  mano  manasam  hadayam  pandaram  mano  manayatanam
manindriyam vinnanam vinnanakkhandho tajja manovinnanadhatu. [1]-
   [724]   Viruparupena   mathenti   cittanti  nanavannehi
rupehi .pe. nanavannehi photthabbehi cittam mathenti tasenti 2-
hapenti 3- pahapentiti 4- viruparupena mathenti cittam.
   [725]  Adinavam  kamagunesu  disvati  vuttam  hetam bhagavata
ko  ca  bhikkhave  kamanam  adinavo idha bhikkhave kulaputto yena
sippatthanena  jivikam  kappeti  yadi  muddhaya 5- yadi gananaya yadi
sankhaya 6- yadi kasiya yadi vanijjaya yadi gorakkhena yadi issatthena 7-
yadi  rajaporisena  yadi  sippayatanena  sitassa  purakkhato  unhassa
purakkhato  damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi  rissamano 8- khuppipasaya
miyyamano  ayam  bhikkhave  kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho
kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu
   {725.1} tassa ce bhikkhave kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato  te  bhoga  nabhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattalim kandati sammoham apajjati mogham vata me utthanam aphalo vata
me  vayamoti  ayampi  bhikkhave  kamanam  adinavo  sanditthiko
dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam  kamadhikaranam  kamanameva  hetu
tassa  ce  bhikkhave  kulaputtassa  evam  utthahato ghatato vayamato
te  bhoga  abhinipphajjanti  so  tesam  bhoganam  arakkhadhikaranam
@Footnote: 1 Ma. mano ramenti thomenti tosenti pahasentiti kama hi citra madhura manorama.
@2 Ma. tosenti. 3 Ma. ayam patho natthi. 4 Ma. pahasentiti.
@5 Ma. muddaya. 6 Ma. sankharena. 7 Ma. issatthena. 8 Ma. samphassamano.
Dukkhadomanassam  patisamvedeti kinti me bhoge neva rajano hareyyum
na  cora hareyyum na aggi daheyya na udakam vaheyya na appiya
dayada  hareyyunti  tassa  evam arakkhato gopayato te bhoge
rajano  va  haranti  cora  va haranti aggi va dahati udakam
va  vahati  appiya  dayada  va  haranti  so  socati .pe.
Sammoham  apajjati  yampi  me  ahosi  tampi  no natthiti ayampi
bhikkhave  kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {725.2} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  rajanopi  rajuhi  vivadanti khattiyapi khattiyehi
vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatipi  gahapatihi
vivadanti  matapi  puttena  vivadati  puttopi matara vivadati pitapi
puttena  vivadati  puttopi  pitara  vivadati  bhatapi bhaginiya vivadati
bhaginipi  bhatara  vivadati  sahayopi  sahayena  vivadati  te  tattha
kalahavivadapanna   1-   annamannam   panihipi   upakkamanti
ledduhipi   upakkamanti   dandehipi   upakkamanti   satthehipi
upakkamanti   te   tattha   maranampi   nigacchanti  maranamattampi
dukkham  ayampi  bhikkhave  kamanam  adinavo  sanditthiko dukkhakkhandho
kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {725.3}  Puna  caparam  bhikkhave  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam  kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam
sannayhitva    ubhatoviyulham   2-   sangamam   pakkhandanti
@Footnote: 1 Ma. kalahaviggahavivadapanna. 2 Ma. ubhatobyulham.
Ususupi  khippamanesu  sattisupi  khippamanasu  asisupi  vijjotalantesu
te   tattha   usuhipi  vijjhanti  sattihipi  vijjhanti  asinapi
sisam  chindanti  te  tattha  maranampi  nigacchanti  maranamattampi
dukkham  ayampi  bhikkhave  kamanam  adinavo  sanditthiko dukkhakkhandho
kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {725.4} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam  sannayhitva
addhavalepana  1-  upakariyo  pakkhandanti  ususupi  khippamanesu
sattisupi  khippamanasu  asisupi  vijjotalantesu  te  tattha  usuhipi
vijjhanti   sattihipi   vijjhanti   chakanatiyapi   2-  osincanti
abhivaggena  omaddanti  asinapi  sisam  chindanti  te tattha maranampi
nigacchanti  maranamattampi  dukkham  ayampi  bhikkhave  kamanam  adinavo
sanditthiko   dukkhakkhandho   kamahetu   kamanidanam  kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   {725.5} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu sandhimpi chindanti nillopampi niharanti ekagarikampi
karonti  paripanthepi  titthanti  paradarampi  gacchanti tamenam rajano
gahetva  vividha  kammakarana karenti kasahipi talenti vettehipi
talenti  addhadandakehipi  talenti  hatthampi  chindanti  padampi
chindanti  .pe.  asinapi sisam chindanti te tattha maranampi nigacchanti
maranamattampi  dukkham  ayampi  bhikkhave  kamanam  adinavo sanditthiko
@Footnote: 1 Ma. addavalepana. 2 Ma. chakanakayapi.
Dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {725.6} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti
manasa duccaritam caranti te kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam
caritva  manasa  duccaritam caritva kayassa bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti  ayampi  bhikkhave  kamanam
adinavo  samparayiko  dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetuti  .  adinavam  kamagunesu  disvati  kamagunesu
adinavam  disva  passitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva
vibhutam  katvati  adinavam  kamagunesu  disva  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           kama hi citra madhura manorama
           viruparupena mathenti cittam
           adinavam kamagunesu disva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [726] Iti ca gando ca upaddavo ca
           rogo ca sallanca bhayanca metam
           etam bhayam kamagunesu disva
           eko care khaggavisanakappo.
   [727]  Iti  ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallanca
Bhayanca   metanti   vuttanhetam   bhagavata   bhayanti   bhikkhave
kamanametam  adhivacanam  dukkhanti  bhikkhave  kamanametam  adhivacanam
rogoti  bhikkhave  kamanametam adhivacanam gandoti bhikkhave kamanametam
adhivacanam lagganti 1- bhikkhave kamanametam adhivacanam sattoti 2- bhikkhave
kamanametam  adhivacanam  pankoti  bhikkhave  kamanametam  adhivacanam
gabbhoti bhikkhave kamanametam adhivacanam yasma 3- ca bhikkhave bhayanti
kamanametam adhivacanam [4]- kamaragarattayam bhikkhave chandaragavinibandho 5-
ditthadhammikapi bhaya na parimuccati samparayikapi bhaya na parimuccati
   {727.1}  tasma bhayanti kamanametam adhivacanam yasma 3- ca
bhikkhave dukkhanti rogoti gandoti lagganti 1- sattoti 2- pankoti
gabbhoti  kamanametam  adhivacanam  [4]-  kamaragarattayam  bhikkhave
chandaragavinibandho   5-  ditthadhammikapi  gabbha  na  parimuccati
samparayikapi  gabbha  na  parimuccati  tasma  gabbhoti  kamanametam
adhivacananti.
     Bhayanca dukkhanca rogo ca    satto panko ca dubhayam 6-
     ete kama pavuccanti 7-   yattha satto puthujjano
     otinno satarupena      gabbhaya ca nigacchati 8-.
     Yato ca bhikkhave bhikkhu 9-    jhananca 10- na rincati
     somam palipatham duggam        atikkamma tathavidham 1-
     pajam jatijarupetam          phandamanam avekkhatiti.
Iti ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallanca bhayanca metam.
@Footnote: 1 Ma. sallanti. 2 Ma. sangoti. 3 Ma. kasma. 4 Ma. yasma ca.
@5 Ma. -baddho. 6 Ma. gando sallanca sango ca. 7 Ma. panko gabbho ca ubhayam.
@8 Ma. puna gabbhaya gacchati. 9 Ma. atapi. 10 Ma. sampajannam na riccati.
@11 Ma. tathavidho.
   [728]  Etam  bhayam kamagunesu disvati etam bhayam kamagunesu
disva  passitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam katvati
etam  bhayam  kamagunesu  disva . eko care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           iti ca gando ca upaddavo ca
           rogo ca sallanca bhayanca metam
           etam bhayam kamagunesu disva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [729] Sitanca unhanca khudam pipasam
           vatatape damsasirimsape 1- ca
           sabbani petani abhisambhavitva
           eko care khaggavisanakappo.
   [730]  Sitanca  unhanca  khudam  pipasanti  [2]-  dvihi
karanehi  sitam  hoti  abbhantaradhatupakopavasena  va  sitam  hoti
bahiddhautuvasena  va  sitam  hoti . unhanti dvihi karanehi unham
hoti  abbhantaradhatupakopavasena  va  unham  hoti  bahiddhautuvasena
va  unham hoti . khudda 3- vuccati chatako . pipasa vuccati
udakampiti 4- sitanca unhanca khudam pipasam.
   [731]  Vatatape damsasirimsape cati vatati puratthima vata
pacchima vata uttara vata dakkhina vata saraja vata [5]-
@Footnote: 1 Ma. damsasarisape. evamuparipi. 2 Ma. sitanti. 3 Ma. khuda. 4 Ma. udakapipasati.
@5 araja vata. evamidisesu thanesu.
Sita  vata  unha  vata  paritta  vata  adhimatta  vata
verambhavata  [1]-  supannavata  talapannavata  vidhupanavata .
Atapo  vuccati  suriyasantapo  .  damsa vuccanti pingalamakkhika .
Sirimsapa vuccanti ahiti vatatape damsasirimsape ca.
   [732] Sabbani petani abhisambhavitvati abhibhavitva ajjhottharitva
pariyadiyitva  madditvati  sabbani  petani  abhisambhavitva  .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           sitanca unhanca khudam pipasam
           vatatape damsasirimsape ca
           sabbani petani abhisambhavitva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [733] Nagova yuthani vivajjayitva
           sanjatakhandho padumi ularo
           yathabhirantam vihare aranne
           eko care khaggavisanakappo.
   [734]  Nagova  yuthani  vivajjayitvati  nago  vuccati
hatthinago  . paccekasambuddhopi nago . kimkarana paccekasambuddho
nago  .  agum na karotiti nago . na gacchatiti nago . na
agacchatiti  nago  .  katham so paccekasambuddho agum na karotiti
nago  .  agu  vuccanti  papaka  akusala  dhamma sankilesika
@Footnote: 1 Ma. pakkhavata. evamuparipi.
Ponobbhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.
        Agum na karotiti 1- kinci loke
        sabbasamyoge visajja bandhanani
        sabbattha na sajjati vippamutto
        nago tadi pavuccate tathatta.
   {734.1} Evam so paccekasambuddho agum na karotiti nago.
Katham so paccekasambuddho na gacchatiti nago . So paccekasambuddho na
chandagatim  gacchati  na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim gacchati na
bhayagatim  gacchati  na  ragavasena  gacchati  na dosavasena gacchati na
mohavasena  gacchati  na  manavasena gacchati na ditthivasena gacchati na
uddhaccavasena  gacchati  na  vicikicchavasena  gacchati  na  anusayavasena
gacchati na vaggehi dhammehi yayati niyyati vuyhati samhariyati 2- evam
so paccekasambuddho na gacchatiti nago.
   {734.2}  Katham  paccekasambuddho  na  agacchatiti  nago .
Sotapattimaggena  ye  kilesa  pahina te kilese na puneti na
pacceti   na   paccagacchati  sakadagamimaggena  anagamimaggena
arahattamaggena ye kilesa pahina te kilese na puneti na pacceti
na  paccagacchati evam so paccekasambuddho na agacchatiti nago .
Nagova yuthani vivajjayitvati yatha so hatthinago yuthani vivajjetva
parivajjetva   abhinivajjetva   ekova   aranne  vanamajjhassa
ajjhogahetva 3- carati
@Footnote: 1 Ma. karoti. 2 Ma. samhariyati. 3 Ma. arannavanamajjhogahetva.
Vicarati  iriyati  vatteti  paleti  yapeti yapeti paccekasambuddhopi
ganam  vajjetva  1-  parivajjetva  abhivajjetva  eko  care
khaggavisanakappo  2-  arannavanapatthani pantani senasanani patisevati
appasaddani   appanigghosani   vijanavatani   manussarahaseyyakani
patisallanasaruppani  so  eko  gacchati  eko  titthati  eko
nisidati eko seyyam kappeti eko gamam pindaya pavisati [3]- eko
patikkamati  eko  raho  nisidati  eko  cankamam  adhitthati eko
carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti  yapeti yapetiti nagova
yuthani vivajjayitva.
   [735]  Sanjatakhandho  padumi  ularoti yatha so hatthinago
sanjatakhandho  sattaratano va hoti attharatano va paccekasambuddhopi
sanjatakhandho  asekkhena  silakkhandhena  asekkhena  samadhikkhandhena
asekkhena  pannakkhandhena  asekkhena  vimuttikkhandhena  asekkhena
vimuttinanadassanakkhandhena   .   yatha  so  hatthinago  padumi
paccekasambuddhopi  sattahi  bojjhangapupphehi  padumi  satisambojjhanga-
pupphena    dhammavicayasambojjhangapupphena    viriyasambojjhangapupphena
pitisambojjhangapupphena     passaddhisambojjhangapupphena    samadhi-
sambojjhangapupphena  upekkhasambojjhangapupphena  .  yatha  so
hatthinago  ularo  thamena balena javena surena paccekasambuddhopi
ularo  silena  samadhina  pannaya  vimuttiya vimuttinanadassanenati
@Footnote: 1 Ma. vivajjetva. 2 Ma. ime dve patha natthi. 3 sabbattha potthake
@eko abhikkamatiti padena bhavitabbam.
Sanjatakhandho padumi ularo.
   [736]  Yathabhirantam  vihare  aranneti  yatha so hatthinago
yathabhirantam  aranne  viharati  paccekasambuddhopi  yathabhirantam  aranne
viharati  pathamenapi  jhanena  yathabhirantam  aranne  viharati  dutiyenapi
tatiyenapi   catutthenapi  jhanena  yathabhirantam  aranne  viharati
mettayapi  cetovimuttiya  yathabhirantam  aranne  viharati  karunayapi
muditayapi  upekkhayapi  cetovimuttiya  yathabhirantam  aranne  viharati
akasanancayatanasamapattiyapi   yathabhirantam   aranne   viharati
vinnanancayatanasamapattiyapi akincannayatanasamapattiyapi
nevasannanasannayatanasamapattiyapi   phalasamapattiyapi   yathabhirantam
aranne  viharatiti  yathabhirantam  vihare  aranne  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           nagova yuthani vivajjayitva
           sanjatakhandho padumi ularo
           yathabhirantam vihare aranne
           eko care khaggavisanakappoti.
   [737] Atthana tam sanganikaratassa
           yam phussaye 1- samayikam vimuttim
           adiccabandhussa vaco nisamma
           eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Ma. phassaye. evamuparipi.
   [738]  Atthana  tam  sanganikaratassa  yam  phussaye  samayikam
vimuttinti  vuttam  hetam  bhagavata  yavatananda  bhikkhu sanganikaramo
sanganikarato   sanganikaramatam   anuyutto   ganaramo  ganarato
ganasammudito   ganaramatam   anuyutto   yantam   nekkhammasukham
pavivekasukham   upasamasukham  sambodhisukham  tassa  sukhassa  nikamalabhi
bhavissati  akicchalabhi  akasiralabhiti  netam  thanam  vijjati . yo ca
kho  so  ananda  bhikkhu eko ganasma vupakattho viharati tassetam
bhikkhuno  patikankham  yantam  nekkhammasukham  pavivekasukham  upasamasukham
sambodhisukham   tassa   sukhassa  nikamalabhi  bhavissati  akicchalabhi
akasiralabhiti  thanametam  vijjati  . yavatananda bhikkhu sanganikaramo
sanganikarato   sanganikaramatam   anuyutto   ganaramo  ganarato
ganasammudito  ganaramatam  anuyutto  samayikam  1-  va cetovimuttim
upasampajja  viharissati asamayikam va akuppanti netam thanam vijjati .
Yo  ca  kho  so ananda bhikkhu eko ganasma vupakattho viharati
tassetam  bhikkhuno  patikankham  samayikam  va  cetovimuttim upasampajja
viharissati  asamayikam  va  akuppanti  thanametam vijjatiti . atthana
tam sanganikaratassa yam phussaye samayikam vimuttim.
   [739]  Adiccabandhussa  vaco  nisammati  adicco  vuccati
suriyo  .  so  gotamo  gottena  paccekasambuddhopi  gotamo
gottena  so  paccekasambuddhopi  suriyassa  gottanatako gottabandhu
@Footnote: 1 Ma. samayikam. evamuparipi.
Tasma  paccekasambuddho  adiccabandhu  .  adiccabandhussa  vaco
nisammati  adiccabandhussa  vacanam  byapatham  desanam  anusandhim  sutva
sunitva  uggahetva  upadharayitva  upalakkhayitvati  adiccabandhussa
vaco  nisamma  .  eko  care  khaggavisanakappo . tenaha so
paccekasambuddho
           atthana tam sanganikaratassa
           yam phussaye samayikam vimuttim
           adiccabandhussa vaco nisamma
           eko care khaggavisanakappoti.
   [740] Ditthivisukani upativatto
           patto niyamam patiladdhamaggo
           uppannananomhi anannaneyyo
           eko care khaggavisanakappo.
   [741]  Ditthivisukani  upativattoti  ditthivisukani  vuccanti
visativatthuka  sakkayaditthi  .  idha  assutava  puthujjano  ariyanam
adassavi  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinito  sappurisanam
adassavi  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinito  rupam
attato  samanupassati  rupavantam  va attanam attani va rupam rupasmim
va   attanam  vedanam  sannam  sankhare  vinnanam  attato
samanupassati  vinnanavantam  va  attanam  attani  va  vinnanam
Vinnanasmim   va  attanam  ya  evarupa  ditthi  ditthigatam
ditthigahanam  ditthikantaro  ditthivisukayikam ditthivipphanditam ditthisamyojanam
gaho  patiggaho  abhiniveso  paramaso  kummaggo  micchapatho
micchattam  titthayatanam  vipariyesaggaho  viparitaggaho vippallasaggaho
micchagaho  ayathavakasmim  yathavakanti  gaho  yavata  dvasatthi
ditthigatani  imani  ditthivisukani . [1]- upativattoti ditthivisukani
upativatto   atikkanto  samatikkanto  vitivattoti  ditthivisukani
upativatto.
   [742]  Patto  niyamam  patiladdhamaggoti  niyama  vuccanti
cattaro  magga  ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  catuhi  ariyamaggehi
samannagato  [2]-  sampatto  adhigato  phusito  sacchikatoti patto
niyamam  .  patiladdhamaggoti  laddhamaggo  patiladdhamaggo  adhigatamaggo
phusitamaggoti [3]- patto niyamam patiladdhamaggo.
   [743]  Uppannananomhi anannaneyyoti tassa paccekasambuddhassa
nanam  uppannam  samuppannam  nibbattam  abhinibbattam  patubhutam  sabbe
sankhara  aniccati  nanam  uppannam  samuppannam  nibbattam abhinibbattam
patubhutam sabbe sankhara dukkhati .pe. yankinci samudayadhammam sabbantam
nirodhadhammanti nanam uppannam
@Footnote: 1 Ma. ditthivisukani. 2 Ma. niyamam patto. 3 Ma. sacchikatamaggoti.
Samuppannam  nibbattam  abhinibbattam  patubhutanti  uppannananomhi .
Anannaneyyoti  so  paccekasambuddho  na  paraneyyo na parapattiyo
na  parapaccayo  na  parapatibaddhagu  yathabhutam  janati  passati
asammulho  sampajano  patissato  sabbe sankhara aniccati .pe.
Yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  na  paraneyyo  na
parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapatibaddhagu  yathabhutam  janati
passati   asammulho   sampajano   patissatoti  uppannananomhi
anannaneyyo  .  eko  care  khaggavisanakappo  . tenaha so
paccekasambuddho
           ditthivisukani upativatto
           patto niyamam patiladdhamaggo
           uppannananomhi anannaneyyo
           eko care khaggavisanakappoti.
   [744] Nillolupo nikkuho nippipaso
           nimmakkho niddhantakasavamoho
           nirasaso 1- sabbaloke bhavitva
           eko care khaggavisanakappo.
   [745]  Nillolupo nikkuho nippipasoti loluppa 2- vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Sa  loluppa  tanha  tassa  paccekasambuddhassa pahina ucchinnamula
@Footnote: 1 Si. nirasayo. 2 Ma. loluppam.
Talavatthukata   anabhavangata   ayatim  anuppadadhamma  tasma
paccekasambuddho   nillolupo  .  nikkuhoti  tini  kuhanavatthuni
paccayapatisevanasankhatam   kuhanavatthu   iriyapathasankhatam   kuhanavatthu
samantajappanasankhatam kuhanavatthu.
   {745.1} Katamam paccayapatisevanasankhatam kuhanavatthu . Idha gahapatika
bhikkhum  nimantenti  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi .
So  papiccho  icchapakato atthiko civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam   bhiyyokamyatam  upadaya  civaram  paccakkhati
pindapatam  paccakkhati  senasanam  paccakkhati  gilanapaccayabhesajja-
parikkharam paccakkhati.
   {745.2}  So evamaha kim samanassa mahagghena civarena etam
saruppam  yam  samano  susana  va sankarakuta va papanika va
nantakani  uccinitva  sanghatim  katva  dhareyya  kim  samanassa
mahagghena  pindapatena  etam  saruppam  yam  samano  unchacariyaya
pindiyalopena  jivikam  kappeyya  kim  samanassa mahagghena senasanena
etam saruppam yam samano rukkhamuliko va assa abbhokasiko va kim
samanassa  mahagghena  gilanapaccayabhesajjaparikkharena  etam  saruppam
yam  samano putimuttena va haritakikhandena va osatham 1- kareyyati
tadupadaya  lukham  civaram dhareti lukham pindapatam bhunjati lukham senasanam
patisevati  lukham  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  patisevati  .  tamenam
@Footnote: 1 Ma. osadham.
Gahapatika  evam  jananti  ayam  samano  appiccho  santuttho
pavivitto  asamsattho  araddhaviriyo  dhutavadoti  bhiyyo  nimantenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi.
   {745.3}  So  evamaha tinnam sammukhibhava saddho kulaputto
bahum  punnam  pasavati  saddhaya  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum
punnam  pasavati  deyyadhammassa  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum
punnam  pasavati  dakkhineyyanam  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum
punnam  pasavati  tumhakancevayam saddha atthi deyyadhammo ca samvijjati
ahanca patiggahako sacaham 1- na patiggahessami evam tumhe punnena
paribahira  bhavissatha  na  mayham  imina  attho apica tumhakanceva
anukampaya  patigganhamiti  tadupadaya  bahumpi  civaram  patigganhati
bahumpi  pindapatam  patigganhati  bahumpi  senasanam  patigganhati
bahumpi  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  patigganhati  .  ya  evarupa
bhakutika  bhakutiyam  kuhana  kuhayana  kuhitattam  idam  vuccati
paccayapatisevanasankhatam kuhanavatthu.
   {745.4} Katamam iriyapathasankhatam kuhanavatthu . Idhekacco papiccho
icchapakato  sambhavanadhippayo  evam  mam  jano  sambhavessatiti
gamanam  santhapeti  thanam  santhapeti  nissajjam  santhapeti  seyyam 2-
santhapeti  panidhaya  gacchati  panidhaya  titthati  panidhaya  nisidati
panidhaya  seyyam  kappeti  samahito  viya  gacchati  samahito
@Footnote: 1 Ma. saceham. 2 Ma. sayanam.
Viya  titthati  samahito  viya  nisidati samahito viya seyyam kappeti
apathakajjhayiva  hoti  .  ya  evarupa  iriyapathassa  athapana
thapana  santhapana  bhakutika  bhakutiyam  kuhana  kuhayana kuhayitattam
idam iriyapathasankhatam kuhanavatthu.
   {745.5}  Katamam  samantajappanasankhatam  kuhanavatthu . idhekacco
papiccho icchapakato sambhavanadhippayo evam mam jano sambhavessatiti
ariyadhammasannissitam vacam bhasati yo evarupam civaram dhareti so samano
mahesakkhoti bhanati . yo evarupam pattam dhareti lohathalakam dhareti
dhammakarakam dhareti parissavanam dhareti kuncikam dhareti upahanam dhareti
kayabandhanam dhareti ayogabandhanam 1- dhareti so samano mahesakkhoti
bhanati . yassa evarupo upajjhayo so samano mahesakkhoti bhanati.
Yassa  evarupo  acariyo  [2]-  samanupajjhayaka  samanacariyaka
mitta sandittha sambhatta sahaya so samano mahesakkhoti bhanati.
   {745.6} Yo evarupe vihare vasati so samano mahesakkhoti bhanati.
Yo evarupe addhayoge 3- vasati hammiye vasati [4]- guhayam vasati [5]-
kutiya  vasati  kutagare vasati atte vasati male vasati uddande
vasati upatthanasalayam vasati mandape vasati rukkhamule vasati so samano
mahesakkhoti bhanati . athava korajikakorajiko bhakutikabhakutiko kuhakuho
lapalapo     mukhasambhavito    6-    ayam    samano
@Footnote: 1 Ma. ayogam. 2 Ma. evarupa. 3 Ma. vihare addhayoge. 4 Ma. pasade
@vasati hammiye vasati. 5 Ma. lene vasati. 6 Ma. kuhakakuhako lapakalapako
@mukhasambhaviko.
Imasam  evarupanam  santanam  viharasamapattinam  labhiti  tadisam
gambhiram  gulham  nipunam  paticchannam  lokuttarasunnatapatisannutam  katham
katheti  .  ya  evarupa  bhakutika  bhakutiyam  kuhana  kuhayana
kuhayitattam 1- idam samantajappanasankhatam kuhanavatthu.
   {745.7}  Tassa  paccekasambuddhassa  imani  tini  kuhanavatthuni
pahinani  samucchinnani  vupasantani  patippassaddhani  abhabbuppattikani
nanaggina  daddhani  tasma  so  paccekasambuddho  nikkuho .
Nippipasoti  pipasa  vuccati  tanha  yo rago sarago .pe.
Abhijjha  lobho  akusalamulam  .  sa  pipasa  tanha  tassa
paccekasambuddhassa  pahina  ucchinnamula  talavatthukata  anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  tasma  so  paccekasambuddho  nippipasoti
nillolupo nikkuho nippipaso.
   [746]  Nimmakkho  niddhantakasavamohoti  makkhati  yo makkho
makkhayana  makkhayitattam  nitthuriyam  nitthuriyakammam  . kasavati rago
kasavo  doso  kasavo  moho  kasavo kodho upanaho makkho
palaso  .pe.  sabbakusalabhisankhara  kasava  . mohoti dukkhe
ananam  dukkhasamudaye  ananam  dukkhanirodhe  ananam dukkhanirodhagaminiya
patipadaya   ananam   pubbante   ananam   aparante   ananam
pubbantaparante   ananam   idappaccayatapaticcasamuppannesu  dhammesu
ananam  yam  evarupam  ananam  adassanam  anabhisamayo  ananurodho
@Footnote: 1 Ma. kuhitattam.
Asambodho  1- appativedho asangahana apariyogahana asamapekkhana
apaccavekkhana   apaccakkhakammam   dummejjham   balyam  asampajannam
moho [2]- sammoho [3]- avijjogho avijjayogo avijjanusayo
avijjapariyutthanam  avijjajalam  4- avijjalangi moho akusalamulam .
Tassa paccekasambuddhassa makkho ca kasavo ca moho ca vanta [5]-
niddhanta  pahina  samucchinna  vupasanta patippassaddha abhabbuppattika
nanaggina   daddha  tasma  so  paccekasambuddho  nimmakkho
niddhantakasavamoho.
   [747]  Nirasaso  sabbaloke  bhavitvati  asa  vuccati
tanha  yo  rago  sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam .
Sabbaloketi   sabbaapayaloke   sabbamanussaloke   sabbadevaloke
sabbakhandhaloke  sabbadhatuloke  sabbaayatanaloke  .  nirasaso
sabbaloke  bhavitvati  sabbaloke  nirasaso  bhavitva  nittanho
bhavitva  nippipaso  bhavitvati  nirasaso  sabbaloke  bhavitva .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           nillolupo nikkuho nippipaso
           nimmakkho niddhantakasavamoho
           nirasaso sabbaloke bhavitva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [748] Papam sahayam parivajjayetha
@Footnote: 1-4 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. pamoho. 3 Ma. avijja. 5 Ma. samvanta.
          Anatthadassim visame nivittham
          sayam na seve pasutam pamattam
          eko care khaggavisanakappo.
   [749]  Papam  sahayam parivajjayethati papasahayo vuccati yo
so  sahayo  dasavatthukaya  micchaditthiya  samannagato  natthi dinnam
natthi  yittham  [1]- natthi sukatadukkatanam kammanam phalam vipako natthi
ayam  loko  natthi  paro  loko  natthi mata natthi pita natthi
satta  opapatika  natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva pavedentiti ayam papasahayo . papam sahayam parivajjayethati
papam  sahayam  parivajjayetha  2-  vivajjeyya  3-  parivajjeyyati
papam sahayam parivajjayetha.
   [750]  Anatthadassim  visame  nivitthanti  anatthadassi  vuccati
yo  so  sahayo  dasavatthukaya  micchaditthiya  samannagato  natthi
dinnam  natthi  yittham  .pe.  ye  imanca  lokam paranca lokam sayam
abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ayam  anatthadassi  4- . visame
nivitthanti  visame  kayakamme nivittham visame vacikamme nivittham visame
manokamme  nivittham  visame panatipate nivittham visame adinnadane
nivittham  visame  kamesu  micchacare  nivittham  visame  musavade
nivittham  visamaya  pisunaya  vacaya nivittham visamaya pharusaya vacaya
nivittham  visame  samphappalape  nivittham  visamaya  abhijjhaya  nivittham
visame  byapade  nivittham  visamaya  micchaditthiya  nivittham visamesu
@Footnote: 1 Ma. natthi hutam. 2 Ma. vajjeyya. 3 Ma. ayam patho natthi. 4 Ma. ime
@dve patha natthi.
Sankharesu  nivittham  visamesu  pancasu kamagunesu nivittham [1]- sattam
allinam upagatam ajjhositam adhimuttanti anatthadassim visame nivittham.
   [751]  Sayam na seve pasutam pamattanti pasutanti yopi kame
esati  gavesati  pariyesati  taccarito  tabbahulo taggaruko tanninno
tappono tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo sopi kamappasuto. [2]-
Yopi  tanhavasena  rupe pariyesati yopi tanhavasena rupe patilabhati
yopi  tanhavasena  rupe  paribhunjati sadde gandhe rase photthabbe
paribhunjati  taccarito  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappono
tappabbharo tadadhimutto tadadhipateyyo sopi kamappasuto.
   {751.1}  Pamattanti  pamado vattabbo . kayaduccarite va
vaciduccarite  va  manoduccarite va pancasu va kamagunesu cittassa
vossaggo  vossagganuppadanam  kusalanam  va  dhammanam  bhavanaya
asakkaccakiriyata   asataccakiriyata   anatthitakiriyata  olinavuttita
nikkhittacchandata  nikkhittadhurata  anasevana  abhavana  abahulikammam
anadhitthanam  ananuyogo  yo  evarupo pamado pamajjana pamajjitattam
ayam  vuccati pamado . sayam na seve pasutam pamattanti pasutanca na
seveyya  pamattanca  [3]-  na seveyya [4]- na niseveyya na
samseveyya na patiseveyya 5- na acareyya na samacareyya na samadaya
@Footnote: 1 Ma. visamesu pancasu nivaranesu nivittham vinivittham. 2 Ma. yopi tanhavasena rupe
@pariyesati. sadde. gandhe. rase. photathabbe pariyesati taccarito ... tadadhipateyyo.
@sopi kamappasuto. yopi tanhavasena rupe patilabhati sadde. gandhe. rase.
@photathabbe patilabhati taccarito ... tadadhipateyyo. sopi kamappasuto. yopi tanhavasena
@rupe paribhunjati. sadde. ganadhe. rase. photthabbe paribhunjati taccarito ...
@tadadhipateyyo. sopi kamappasuto. yatha kalahakarako kalahappasuto kammakarako
@kammappasto gocare caranto gocarappasuto nayi jhanappasuto. evameva yo kame
@esati gavesati pariyesati taccarito ... tadadhipateyyo. sopi kamappasuto. 3 Ma. sayam.
@4 Ma. samam na seveyya. 5 Ma. parisamseveyya.
Vatteyyati sayam na seve pasutam pamattam. Eko care khaggavisanakappo.
Tenaha so paccekasambuddho
           papam sahayam parivajjayetha
           anatthadassim visame nivittham
           sayam na seve pasutam pamattam
           eko care khaggavisanakappoti.
   [752] Bahussutam dhammadharam bhajetha
           mittam ularam patibhanavantam
           annaya atthani vineyya kankham
           eko care khaggavisanakappo.
   [753] Bahussutam dhammadharam bhajethati bahussutanti bahussuto [1]-
sutadharo  sutasannicayo  ye  te dhamma adikalyana majjhekalyana
pariyosanakalyana   sattha   sabyanjana   2-  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  dhamma  bahussuta
honti dhata 3- vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya supatividdha.
Dhammadharanti  dhammam  dharentam  suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam
itivuttakam  jatakam  abbhutadhammam  4-  vedallam  .  bahussutam dhammadharam
bhajethati  bahussutanca  dhammadharanca  mittam  bhajeyya  [5]- seveyya
niseveyya samseveyya patiseveyyati bahussutam dhammadharam bhajetha.
   [754]  Mittam  ularam  patibhanavantanti  ularo hoti mitto
@Footnote: 1 Ma. hoti mitto. 2 Ma. sattham sabyanjanam. 3 Ma. dhata 4 Ma. abbhutadhammam.
@evamuparipi. 5 Ma. sambhajeyya.
Silena  samadhina  pannaya  vimuttiya  vimuttinanadassanena  .
Patibhanavantanti    tayo    patibhanavanto    pariyattipatibhanava
paripucchapatibhanava adhigamapatibhanava.
   {754.1}  Katamo  pariyattipatibhanava . idhekaccassa buddhavacanam
pariyaputam  hoti  suttam  geyyam veyyakaranam gatha udanam itivuttakam
jatakam  abbhutadhammam  vedallam  tassa  pariyattim  nissaya patibhati ayam
pariyattipatibhanava.
   {754.2} Katamo paripucchapatibhanava . idhekacco paripucchita 1-
hoti atthe ca naye ca lakkhane ca karane ca thanathane ca tassa
paripuccham nissaya patibhati ayam paripucchapatibhanava.
   {754.3} Katamo adhigamapatibhanava . idhekaccassa adhigata honti
cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana cattaro iddhipada
pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko
maggo  cattaro  ariyamagga  cattari  samannaphalani  catasso
patisambhidayo  chalabhinnayo  .  tassa  attho  nato  dhammo
nato  nirutti  nata  .  atthe  nate attho patibhati dhamme
nate  dhammo  patibhati  niruttiya  nataya  nirutti  patibhati .
Imesu  tisu  nanam  patibhanapatisambhida  .  so  paccekasambuddho
imaya  patibhanapatisambhidaya  upeto  samupeto  upagato samupagato
upapanno   samupapanno   samannagato   tasma  paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. paripucchitapi.
Patibhanava   .   yassa   pariyatti  natthi  paripuccha  natthi
adhigamo   natthi   kim   tassa  patibhayissatiti  mittam  ularam
patibhanavantam.
   [755]  Annaya  atthani  vineyya kankhanti attattham annaya
parattham   annaya   ubhayattham  annaya  ditthadhammikattham  annaya
samparayikattham  annaya  paramattham  annaya  abhinnaya  janitva
tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  kankham  vineyya
pativineyya  pajaheyya  vinodeyya  byantikareyya  anabhavangameyyati
annaya  atthani vineyya kankham . eko care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           bahussutam dhammadharam bhajetha
           mittam ularam patibhanavantam
           annaya atthani vineyya kankham
           eko care khaggavisanakappoti.
   [756] Khidda rati 1- kamasukhanca loke
           analankaritva anapekkhamano
           vibhusanatthana 2- virato saccavadi
           eko care khaggavisanakappo.
   [757]  Khidda  rati  kamasukhanca  loketi  khiddati  dve
khidda  kayika  ca  khidda  vacasika  ca  khidda  .pe.  ayam
@Footnote: 1 Ma. khiddam ratim. evamuparipi. 2 Ma. vibhusatthana. evamuparipi.
Kayika khidda .pe. ayam vacasika khidda. Ratiti anukkanthitadhivacanametam
ratiti  .  kamasukhanti vuttanhetam bhagavata pancime bhikkhave kamaguna
katame  panca  cakkhuvinneyya  rupa ittha kanta manapa piyarupa
kamupasanhita   rajaniya  sotavinneyya  sadda  ghanavinneyya
gandha  jivhavinneyya  rasa  kayavinneyya  photthabba  ittha
kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita rajaniya ime kho bhikkhave
panca  kamaguna  yam  kho  bhikkhave  ime  panca kamagune paticca
uppajjati  sukham  somanassam idam vuccati kamasukhanti kamasukhanca 1- .
Loketi manussaloketi khidda rati kamasukhanca loke.
   [758]  Analankaritva  anapekkhamanoti  khiddanca  ratinca
kamasukhanca  loke  analankaritva  anapekkha  2- hutva pajahitva
vinodetva   byantikaritva   anabhavangametvati   analankaritva
anapekkhamano.
   [759]  Vibhusanatthana  virato  saccavaditi  vibhusati  dve
vibhusa atthi agarikavibhusa 3- atthi anagarikavibhusa.
   {759.1} Katama agarikavibhusa. Kesa ca massu ca mala ca gandha 4-
ca   vilepananca  abharananca  pilandhananca  vatthanca  pasadhananca
vetthananca  5-  ucchadanam  parimaddanam  nahapanam  sambahanam  adasam
anjanam  malavilepanam  mukhacunnakam mukhalepanam hatthabandham visikkhabandham 6-
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. anapekkho. 3 Ma. agarikavibhusa. evamuparipi.
@4 Ma. massu ca malagandhanca. evamuparipi. 5 Ma. parupananca vethananca. evamuparipi.
@6 Ma. sikhabandham. evamuparipi.
Dandam   nalikam  khaggam  chattam  upahana  unhisam  valavijjani
odatani vatthani digharassani iti va ayam agarikavibhusa.
   {759.2}  Katama anagarikavibhusa . civaramandana pattamandana
senasanamandana  imassa  va  putikayassa bahiranam va parikkharanam
mandana vibhusana kelana parikelana gedhikata gedhikattam capalana 1-
capalyam ayam anagarikavibhusa.
   {759.3} Saccavaditi so paccekasambuddho saccavadi saccasandho theto
paccayiko [2]- lokassa vibhusanatthana arato [3]- pativirato nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
vibhusanatthana  virato  saccavadi . eko care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           khidda rati kamasukhanca loke
           analankaritva anapekkhamano
           vibhusanatthana virato saccavadi
           eko care khaggavisanakappoti.
   [760] Puttanca daram pitaranca mataram
           dhanani dhannani ca bandhavani
           hitvana kamani yathodhikani
           eko care khaggavisanakappo.
   [761]  Puttanca  daram  pitaranca mataranti puttanti cattaro
@Footnote: 1 Ma. gaddhikata gaddhikattam capalata. 2 Ma. avisamvadako. 3 Ma. virato.
Putta atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevasiko
putto  .  dara  vuccanti  bhariyayo  .  pitati  yo  so
janako  .  matati  ya  sa  janikati  puttanca  daram pitaranca
mataram.
   [762]  Dhanani dhannani ca bandhavaniti dhanani vuccanti [1]-
mutta  mani veluriyo sankho sila pavalam rajatam jatarupam lohitango
masaragallo  2-  .  dhannani  vuccanti  pubbannam  aparannam .
Pubbannam nama sali vihi yavo godhumo kangu varako kudrusako 3-.
Aparannam nama supeyyam . bandhavaniti cattaro bandhavo natibandhavapi
bandhu  gottabandhavapi  bandhu  mittabandhavapi  bandhu  sippabandhavapi
bandhuti dhanani dhannani ca bandhavani.
   [763]  Hitvana  kamani  yathodhikaniti  kamati  uddanato
dve  kama  vatthukama  ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti
vatthukama  .pe.  ime vuccanti kilesakama . hitvana kamaniti
vatthukame  parijanitva  kilesakame  pahaya  pajahitva vinodetva
byantikaritva  anabhavangametvati  hitvana  kamani  . yathodhikaniti
sotapattimaggena  ye  kilesa  pahina te kilese na puneti na
pacceti  na  paccagacchati  sakadagamimaggena  ye  kilesa  pahina
anagamimaggena  ye  kilesa  pahina  arahattamaggena ye kilesa
pahina  te  kilese  na  puneti  na  pacceti  na paccagacchatiti
@Footnote: 1 Ma. hirannam suvannam. 2 Ma. masaragallam. 3 Ma. kudrusako.
Hitvana  kamani  yathodhikani  .  eko care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccacekasambuddho
           puttanca daram pitaranca mataram
           dhanani dhannani ca bandhavani
           hitvana kamani yathodhikani
           eko care khaggavisanakappoti.
   [764] Sango eso parittamettha sokhyam
           appassado dukkhamettha bhiyyo
           gando eso iti natva matima
           eko care khaggavisanakappo.
   [765]  Sango  eso  parittamettha  sokhyanti sangoti va
balisanti va amisanti va laggananti va palibodhoti va pancannetam
kamagunanam   adhivacanam  .  parittamettha  sokhyanti  vuttanhetam
bhagavata   pancime   bhikkhave   kamaguna   katame   panca
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya   sotavinneyya   sadda   ghanavinneyya   gandha
jivhavinneyya  rasa  kayavinneyya  photthabba  ittha  kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  ime  kho  bhikkhave
panca  kamaguna  yam  kho  bhikkhave  ime  panca kamagune paticca
uppajjati  sukham  somanassam  idam  vuccati  kamasukham  appakam  etam
Sukham [1]- omakam etam sukham lamakam etam sukham dukkham 2- etam sukhanti sango
eso parittamettha sokhyam.
   [766]   Appassado  dukkhamettha  bhiyyoti  appassada
kama  vutta  bhagavata bahudukkha bahupayasa 3- adinavo ettha
bhiyyo  .  atthikankalupama  kama  vutta bhagavata . mamsapesupama
kama  vutta  bhagavata  .  tinukkupama kama vutta bhagavata .
Angarakasupama  kama  vutta  bhagavata  .  supinakupama  kama
vutta  bhagavata  .  yacitakupama  kama  vutta  bhagavata .
Rukkhaphalupama  kama  vutta  bhagavata  . asisunupama kama vutta
bhagavata  .  sattisulupama  kama  vutta  bhagavata . sappasirupama
kama  vutta  bhagavata  bahudukkha  bahupayasa  adinavo  ettha
bhiyyoti appassado dukkhamettha bhiyyo.
   [767]  Gando  eso  iti  natva  matimati gandoti va
balisanti  va  amisanti  va laggananti va [4]- palibodhoti va
pancannetam  kamagunanam  adhivacanam  .  ititi  padasandhi  padasamsaggo
padaparipuri   akkharasamavayo   byanjanasilitthata   padanupubbakametam
ititi  .  matimati  pandito  pannava  buddhima  nani  vibhavi
medhavi . gando eso iti natva matimati gandoti matima natva
balisanti  natva amisanti natva laggananti natva [5]- palibodhoti
natva  janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam katvati
@Footnote: 1 Ma. parittakam etam sukham thokakam etam sukham. 2 Ma. chatukkam. 3 Ma. bahupayasa.
@evamuparipi. 4 Ma. bandhananti va. evamidisesu padesu. 5 Ma. bandhananti natva.
Gando eso iti natva matima . eko care khaggavisanakappo.
Tenaha so paccekasambuddho
           sango eso parittamettha sokhyam
           appassado dukkhamettha bhiyyo
           gando eso iti natva matima
           eko care khaggavisanakappoti.
   [768] Sandalayitvana sannojanani
           jalamva bhetva salilambucari
           aggiva daddham anivattamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [769]  Sandalayitvana  sannojananiti  dasa  sannojanani
kamaragasannojanam   patighasannojanam   manasannojanam   ditthisannojanam
vicikicchasannojanam    silabbataparamasasannojanam    bhavaragasannojanam
issasannojanam  macchariyasannojanam  avijjasannojanam  .  sandalayitvana
sannojananiti   dasa   sannojanani   dalayitva   sandalayitva
pajahitva  vinodetva byantikaritva anabhavangametvati sandalayitvana
sannojanani.
   [770] Jalamva bhetva salilambucariti jalam vuccati suttajalam.
Salilam  vuccati  udakam  .  ambucari vuccati maccho . [1]- jalam
bhinditva sambhinditva 2- phalayitva padalayitva sampadalayitva carati
@Footnote: 1 Ma. yatha maccho. 2 Ma. pabhinditva dalayitva.
Vicarati  iriyati  vatteti paleti yapeti yapeti . evameva dve
jala  tanhajalanca  ditthijalanca  .pe.  idam  tanhajalam .pe.
Idam  ditthijalam  .  tassa  paccekasambuddhassa  tanhajalam  pahinam
ditthijalam  patinissattham  .  tanhajalassa  pahinatta  ditthijalassa
patinissatthatta  so  paccekasambuddho  rupe  na  sajjati  sadde
na  sajjati  gandhe  na  sajjati  .pe.  ditthasutamutavinnatabbesu
dhammesu  na  sajjati  na  gayhati  1- na bajjhati [2]- nikkhanto
nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti
jalamva bhetva salilambucari.
   [771] Aggiva daddham anivattamanoti yatha aggi tinakatthupadanam
dahanto  gacchati  anivattanto  evameva  tassa  paccekasambuddhassa
sotapattimaggena   ye   kilesa   pahina   te   kilese
na  puneti  na  pacceti  na  paccagacchati  sakadagamimaggena  ye
kilesa  pahina  anagamimaggena ye kilesa pahina arahattamaggena
ye  kilesa  pahina  te  kilese  na  puneti  na  pacceti
na  paccagacchatiti  aggiva  daddham  anivattamano  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           sandalayitvana sannojanani
           jalamva bhetva salilambucari
           aggiva daddham anivattamano
@Footnote: 1 Ma. ganhati. 2 Ma. na palibajjhati.
           Eko care khaggavisanakappoti.
   [772] Okkhittacakkhu na ca padalolo
           guttindriyo rakkhitamanasano
           anavassuto aparidayhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [773]  Okkhittacakkhu  na  ca  padaloloti  katham  khittacakkhu
hoti . idhekacco [1]- cakkhulolo cakkhuloliyena samannagato hoti
adittham  dakkhitabbam  dittham  samatikkamitabbanti  aramena  aramam
uyyanena  uyyanam  gamena  gamam  nigamena  nigamam nagarena nagaram
ratthena rattham janapadena janapadam dighacarikam anvatthacarikam 2- anuyutto
hoti rupadassanaya evam khittacakkhu hoti.
   {773.1} Athava bhikkhu antaragharam pavittho vithim patipanno asamvuto
gacchati hatthim olokento assam olokento ratham olokento pattim
olokento kumarake olokento kumarikayo olokento itthiyo
olokento  purise olokento antarapanam olokento gharamukhani
olokento  uddham  olokento  adho  olokento  disavidisam
pekkhamano 3- gacchati evampi khittacakkhu hoti. Athava [4]- cakkhuna
rupam  disva  nimittaggahi  hoti  anubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
cakkhundriyam   asamvutam   viharantam   abhijjhadomanassa   papaka
akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  na  patipajjati
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Ma. anavatthitacarikam. 3 Ma. vipekkhamano. evamuparipi.
@4 Ma. bhikkhu.
Na  rakkhati  cakkhundriyam  na  cakkhundriye  samvaram  apajjati evampi
khittacakkhu  hoti  .  yatha  va  paneke  bhonto samanabrahmana
saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva  te  evarupam  visukadassanam
anuyutta  viharanti  seyyathidam  naccam  gitam  vaditam  pekkham akkhanam
panissaram  vetalam  kumbhathunam  sobhanagarakam  1-  candalam vamsam dhovanam
hatthiyuddham assayuddham mahisayuddham 2- usabhayuddham [3]- mendayuddham kukkutayuddham
[4]-  Dandayuddham  mutthiyuddham  nibbuddham  uyyodhikam  balaggam senabyuham
anikadassanam  iti  va  evarupam  visukadassanam anuyutto hoti evampi
khittacakkhu hoti.
   {773.2} Katham okkhittacakkhu hoti . Idha 5- bhikkhu na cakkhulolo
cakkhuloliyena samannagato hoti adittham dakkhitabbam dittham samatikkamitabbanti
na  aramena  aramam  na  uyyanena  uyyanam  na  gamena
gamam  na  nigamena  nigamam  na nagarena nagaram na ratthena rattham na
janapadena  janapadam  na  dighacarikam  anvatthacarikam  anuyutto  hoti
rupadassanaya  evam  okkhittacakkhu  hoti  . athava bhikkhu antaragharam
pavittho  vithim  patipanno  samvuto  gacchati  na  hatthim  olokento
na  assam  olokento  na  ratham  olokento  na  pattim
olokento na kumarake olokento na kumarikayo olokento
na  itthiyo  olokento  na  purise olokento na antarapanam
olokento  na  gharamukhani  olokento  na  uddham olokento
@Footnote: 1 Ma. sobhanakam. 2 Ma. mahimsayuddham. 3 Ma. ajayuddham. 4 vattakayuddham.
@5 Ma. idhekacco.
Na  adho  olokento  na  disavidisam pekkhamano gacchati evampi
okkhittacakkhu  hoti  .  athava  cakkhuna  rupam  disva  na
nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam
asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum
tassa   samvaraya   patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye
samvaram  apajjati  evampi okkhittacakkhu hoti . yatha va paneke
bhonto   samanabrahmana   saddhadeyyani  bhojanani  bhunjitva
te  evarupam  visukadassanam  ananuyutta  viharanti seyyathidam naccam gitam
vaditam  .pe.  anikadassanam  iti  va  evarupa visukadassananuyoga
pativirato hoti evampi okkhittacakkhu hoti.
   {773.3} Na ca padaloloti katham padalolo hoti. Idhekacco [1]-
padalolo padaloliyena samannagato hoti aramena aramam uyyanena
uyyanam  gamena  gamam  nigamena  nigamam  nagarena  nagaram  ratthena
rattham  janapadena  janapadam  dighacarikam  anvatthitacarikam  anuyutto hoti
evampi  padalolo  hoti  .  athava  bhikkhu  antosangharame
padaloliyena  samannagato  hoti  na  atthahetu  na  karanahetu
uddhato  avupasantacitto  parivenato  parivenam  gacchati  viharato
viharam  gacchati  addhayogato  addhayogam  gacchati  pasadato pasadam
gacchati  hammiyato  hammiyam  gacchati  guhato  guham  gacchati  lenato
lenam  gacchati  kutiya  kutim  gacchati  kutagarato  kutagaram gacchati
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu.
Attato  attam  gacchati  malato  malam  gacchati uddandato uddandam
gacchati  uddositato  uddositam  gacchati  1-  upatthanasalato
upatthanasalam  gacchati  mandapato  mandapam  gacchati rukkhamulato rukkhamulam
gacchati  yattha  va  pana  bhikkhu  nisidanti  va gacchanti va tattha
ekassa  va  dutiyo  hoti  dvinnam  va tatiyo hoti tinnam va
catuttho  hoti  tattha  bahum  samphappalapam  sallapati  2-  seyyathidam
rajakatham  corakatham  .pe.  itibhavabhavakatham  iti  va kathesi evampi
padalolo  hoti  .  na  ca  padaloloti  so  paccekasambuddho
padaloliya  arato virato pativirato nikkhanto nissattho vippamutto
visamyutto   vimariyadikatena   cetasa  viharati  patisallanaramo
hoti  patisallanarato  ajjhattam  cetosamathamanuyutto  anirakatajjhano
vipassanaya  samannagato  bruheta sunnagaranam 3- jhayi jhanarato
ekattamanuyutto sadatthagarukoti okkhittacakkhu na ca padalolo.
   [774] [4]- Guttindriyoti so paccekasambuddho cakkhuna rupam
disva  na  nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam
cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati rakkhati cakkhundriyam
cakkhundriye  samvaram  apajjati  sotena  saddam sutva ghanena gandham
ghayitva  jivhaya  rasam sayitva kayena photthabbam phusitva manasa
dhammam   vinnaya   na   nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi
@Footnote: 1 Ma. ime patha natthi. 2 Ma. palapati. 3 Ma. sunnagaram. 4 Ma. guttindriyo
@rakkhitamanasanoti.
Yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjatiti  guttindriyo .
Rakkhitamanasanoti   gopitamanasano   rakkhitacittoti   guttindriyo
rakkhitamanasano.
   [775]  Anavassuto  aparidayhamanoti  anavassutoti  vuttanhetam
ayasmata  mahamoggallanena  avassutapariyayanca  vo  avuso
desissami  1-  anavassutapariyayanca  tam  sunatha  sadhukam manasikarotha
bhasissamiti  .  evamavusoti  kho  te  bhikkhu  ayasmato
mahamoggallanassa  paccassosum  .  ayasma  mahamoggallano
etadavoca
   {775.1} kathancavuso avassuto hoti idhavuso bhikkhu cakkhuna
rupam  disva  piyarupe  rupe  adhimuccati appiyarupe rupe byapajjati
anupatthitakayasati  ca  viharati  parittacetaso  tanca  cetovimuttim
pannavimuttim   yathabhutam  nappajanati  yatthassa  te  uppanna
papaka  akusala  dhamma  aparisesa  nirujjhanti  sotena  saddam
sutva  ghanena  gandham  ghayitva  jivhaya  rasam sayitva kayena
photthabbam  phusitva  manasa  dhammam vinnaya piyarupe dhamme adhimuccati
appiyarupe   dhamme  byapajjati  anupatthitakayasati  ca  viharati
parittacetaso   tanca   cetovimuttim   pannavimuttim   yathabhutam
nappajanati  yatthassa  te  uppanna  papaka  akusala  dhamma
@Footnote: 1 Ma. desessami.
Aparisesa nirujjhanti ayam vuccatavuso bhikkhu avassuto cakkhuvinneyyesu
rupesu    avassuto   sotavinneyyesu   saddesu   .pe.
Avassuto  manovinneyyesu  dhammesu  evamvihari  avuso bhikkhu 1-
cakkhuto cepi nam maro upasankamati labhateva 2- maro otaram labhati 3-
maro  arammanam  sotato cepi nam .pe. manato cepi nam maro
upasankamati labhateva maro otaram labhati maro arammanam
   {775.2} seyyathapi avuso nalagaram va tinagaram va sukkham
kolapam corovassikam 4- puratthimaya cepi nam disaya puriso adittaya
tinukkaya  upasankameyya  labhateva  aggi  otaram  labhati  aggi
arammanam  pacchimaya  cepi  nam  disaya  uttaraya cepi nam disaya
dakkhinaya cepi nam disaya pacchato 5- cepi nam [6]- uparito 7- cepi
nam [8]- yato kutoci cepi nam puriso adittaya tinukkaya upasankameyya
labhateva aggi otaram labhati aggi arammanam
   {775.3} evameva kho avuso evamvihari bhikkhu 9- cakkhuto cepi
nam maro upasankamati labhateva maro otaram labhati maro arammanam
sotato cepi nam .pe. manato cepi nam maro upasankamati labhateva maro
otaram  labhati  maro  arammanam  evamviharincavuso  bhikkhum  rupa
abhibhavimsu  10-  na  bhikkhu  rupe  abhibhavi sadda bhikkhum abhibhavimsu na
bhikkhu  sadde  abhibhavi  11- gandha bhikkhum abhibhavimsu na bhikkhu gandhe
abhibhavi  rasa  bhikkhum  abhibhavimsu  na  bhikkhu  rase abhibhavi photthabba
@Footnote: 1 evamviharim cavuso bhikkhum. evamuparipi. 2 Ma. labhetheva. evamidisesu padesu.
@3 Ma. labhetha. evamidisesu padesu. 4 Ma. tecoravassikam. 5 Ma. hetthimato.
@6-8 Ma. disaya. 7 Ma. uparimato. 9 Ma. evamviharim bhikkhum. evamuparipi.
@10 Ma. adhibhamsu. evamuparipi. 11 Ma. adhibhosi. evamidisesu padesu.
Bhikkhum  abhibhavimsu  na  bhikkhu  photthabbe abhibhavi dhamma bhikkhum abhibhavimsu
na  bhikkhu  dhamme  abhibhavi  ayam  vuccatavuso bhikkhu rupabhibhuto 1-
saddabhibhuto    gandhabhibhuto    rasabhibhuto    photthabbabhibhuto
abhibhuto 2- tehi kilesehi na abhibhu hi so papake akusale dhamme
sankilesike ponobbhavike sadare dukkhavipake ayatimjatijaramaraniye 2-
evam kho avuso avassuto hoti.
   {775.4} Kathancavuso anavassuto hoti idhavuso bhikkhu cakkhuna
rupam disva piyarupe rupe nadhimuccati appiyarupe rupe na byapajjati
upatthitakayasati  ca  viharati  appamanacetaso  tanca  cetovimuttim
pannavimuttim  yathabhutam  pajanati  yatthassa  te  uppanna  papaka
akusala  dhamma  aparisesa  nirujjhanti sotena saddam sutva .pe.
Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme nadhimuccati appiyarupe dhamme na
byapajjati  upatthitakayasati  ca  viharati  appamanacetaso  tanca
cetovimuttim   pannavimuttim  yathabhutam  pajanati  yatthassa  te
uppanna  papaka  akusala  dhamma  aparisesa  nirujjhanti  ayam
vuccatavuso  bhikkhu  anavassuto  cakkhuvinneyyesu  rupesu  anavassuto
sotavinneyyesu   saddesu  .pe.  anavassuto  manovinneyyesu
dhammesu  evamvihari  avuso  bhikkhu  cakkhuto  cepi  nam  maro
upasankamati  neva  labhati  maro otaram na labhati maro arammanam
sotato  cepi  nam .pe. manato cepi nam maro upasankamati neva
@Footnote: 1 Ma. rupadhibhuto. evamidisesu padesu. 2 Ma. dhammadhibhuto abhibhu anabhibhuto
@adhibhamsu nam papaka akusala dhamma ... jatijaramaraniya.
Labhati maro otaram na labhati maro arammanam
   {775.5} seyyathapi avuso kutagarasala va santhagarasala 1-
va  bahalamattika  allavalepana  2-  puratthimaya cepi nam disaya
puriso  adittaya tinukkaya upasankameyya neva labhati aggi otaram
na  labhati aggi arammanam pacchimaya cepi nam disaya uttaraya cepi
nam  disaya  dakkhinaya  cepi  nam disaya pacchato cepi nam uparito
cepi  nam  yato  kutoci  cepi  nam  puriso  adittaya tinukkaya
upasankameyya neva labhati aggi otaram na labhati aggi arammanam
   {775.6} evameva kho avuso evamvihari bhikkhu cakkhuto cepi nam
maro upasankamati neva labhati maro otaram na labhati maro arammanam
sotato  cepi  nam .pe. manato cepi nam maro upasankamati neva
labhati maro otaram na labhati maro arammanam
   {775.7} evamviharincavuso bhikkhum na rupa abhibhavimsu bhikkhu rupe
abhibhavi na sadda bhikkhum abhibhavimsu bhikkhu sadde abhibhavi .pe. Na dhamma
bhikkhum  abhibhavimsu  bhikkhu dhamme abhibhavi ayam vuccatavuso bhikkhu rupabhibhu
saddabhibhu  gandhabhibhu  rasabhibhu  photthabbabhibhu dhammabhibhu anabhibhuto 3-
tehi kilesehi abhibhu hi so papake 3- akusale dhamme sankilesike
ponobbhavike  sadare  dukkhavipake  ayatimjatijaramaraniye  evam kho
avuso anavassuto hotiti anavassuto.
   {775.8}  Aparidayhamanoti  ragaggina  4-  aparidayhamano
dosaggina    5-    aparidayhamano    mohaggina   6-
@Footnote: 1 Ma. kutagara va kutagarasala va. 2 Ma. addavalepana.
@3 Ma. adhibhu anadhibhuto adhibhosi te papake .... 4 Ma. ragajena parilahena.
@5 Ma. dosajena parilahena. 6 Ma. mohajena parilahena.
Aparidayhamanoti  anavassuto  aparidayhamano  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           okkhittacakkhu na ca padalolo
           guttindriyo rakkhitamanasano
           anavassuto aparidayhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [776] Oharayitva gihibyanjanani
           sanchinnapatto yatha parichatto 1-
           kasayavattho abhinikkhamitva
           eko care khaggavisanakappo.
   [777]  Oharayitva  gihibyanjananiti  gihibyanjanani  vuccanti
kesa  ca  massu  ca .pe. digharassani iti va . oharayitva
gihibyanjananiti  gihibyanjanani  oropayitva  samoropayitva  [2]-
patippassambhitvati oharayitva gihibyanjanani.
   [778] Sanchinnapatto yatha parichattoti yatha [3]- parichattako
kovilaro bahalapattapalaso sandacchayo 4- evameva so paccekasambuddho
paripunnapattacivaradharoti sanchinnapatto yatha parichatto.
   [779]  Kasayavattho  abhinikkhamitvati  so  paccekasambuddho
sabbam gharavasapalibodham chinditva puttadarapalibodham chinditva natipalibodham
@Footnote: 1 Ma. parichattako. evamuparipi. 2 Ma. nikkhipitva. 3 Ma. so. 4 Ma. sandacchayo.
Chinditva  [1]- sannidhipalibodham chinditva kesamassum oharayitva 2-
kasayani  vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajitva
akincanabhavam  upagantva eko carati vicarati iriyati vatteti paleti
yapeti  yapetiti  kasayavattho  abhinikkhamitva  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           oharayitva gihibyanjanani
           sanchinnapatto yatha parichatto
           kasayavattho abhinikkhamitva
           eko care khaggavisanakappoti.
   [780] Rasesu gedham akaram alolo
           anannaposi sapadanacari
           kule kule appatibaddhacitto
           eko care khaggavisanakappo.
   [781]  Rasesu  gedham  akaram  aloloti  rasesuti  mularaso
khandharaso  tacaraso  pattaraso puppharaso phalaraso ambilam madhuram tittikam
katukam lonikam kharikam lambilam 3- kasavo sadum asadum 4- sitam unham.
Santi loke 5- samanabrahmana rasagiddha te jivhaggena rase 6-
pariyesanta  ahindanti  .  ambilam  labhitva  anambilam  pariyesanti
anambilam  labhitva  ambilam  pariyesanti  .  madhuram  labhitva  amadhuram
pariyesanti  amadhuram  labhitva  madhuram  pariyesanti  . tittikam labhitva
@Footnote: 1 Ma. mittamaccapalibodham chinditva. 2 Ma. oharetva. 3 Ma. lambikam.
@4 Ma. sadu asadu. 5 Ma. santeke. 6 Ma. rasaggani.
Atittikam  pariyesanti  atittikam  labhitva  tittikam  pariyesanti .
Katukam labhitva akatukam pariyesanti akatukam labhitva katukam pariyesanti .
Lonikam   labhitva   alonikam   pariyesanti   alonikam  labhitva
lonikam  pariyesanti  .  kharikam labhitva akharikam pariyesanti akharikam
labhitva kharikam pariyesanti . lambilam 1- labhitva kasavam 2- pariyesanti
kasavam 2- labhitva lambilam 3- pariyesanti. [4]- Sadum labhitva asadum
pariyesanti  asadum  labhitva sadum pariyesanti . sitam labhitva unham
pariyesanti  unham  labhitva  sitam  pariyesanti . te yam yam labhanti
tena tena na tussanti aparaparam pariyesanti [5]- rasesu rata giddha
gadhita mucchita pajjhayanta 6- lagga laggita palibuddha.
   {781.1}  Sa  rasatanha  tassa  paccekasambuddhassa  pahina
ucchinnamula   talavatthukata   anabhavangata  ayatimanuppadadhamma
tasma  so  paccekasambuddho  patisankha yoniso aharam ahareti
neva  davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya yavadeva imassa
kayassa  thitiya  yapanaya  vihimsuparatiya  7-  brahmacariyanuggahaya
iti  purananca  vedanam  patihankhami navanca vedanam na uppadessami
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati. Yatha vanam
alimpeyya  yavadeva ropanatthaya 8- yatha va sattho 9- akkham
abbhanjeyya yavadeva bharassa nittharanatthaya yatha va 10- puttamamsam
[11]-  Ahareyya yavadeva kantarassa nitthanotthaya evameva so
@Footnote: 1 Ma. kasavam. 2 Ma. akasavam. 3 Ma. kasavam. 4 Ma. lambikam labhitva
@alambikam pariyesanti alambikam labhitava lambikam pariyesanti. 5 Ma. manapikesu.
@6 Ma. ajjhosanna. 7 Ma. vihimsuparatiya. evamuparipi. 8 Ma. aruhanatthaya.
@9 Ma. ayam patho natthi. 10 Ma. vasaddo natthi. 11 Ma. aharam.
Paccekasambuddho  patisankha  yoniso aharam ahareti neva davaya
na  madaya  na  mandanaya  na  vibhusanaya yavadeva imassa kayassa
thitiya  yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya  iti  purananca
vedanam  patihankhami  navanca  vedanam  na  uppadessami  yatra
ca  me  bhavissati  anavajjata  ca phasuviharo cati . rasatanhaya
arato  virato  pativirato  nikkhanto nissattho vippamutto visamyutto
vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  rasesu  gedham akaram . aloloti
lolati  va  loluppati  1-  va  vuccati  tanha  yo rago
sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam . sa lola 2- loluppa
tanha  tassa  paccekasambuddhassa  pahina  ucchinnamula talavatthukata
anabhavangata   ayatimanuppadadhamma   tasma   paccekasambuddho
aloloti rasesu gedham akaram alolo.
   [782]   Anannaposi   sapadanacariti   anannapositi  so
paccekasambuddho attananneva poseti na paranti.
     Anannaposimannatam    saresu supatitthitam 3-
     khinasavam vantadosam      tamaham brumi brahmananti.
Anannaposi   sapadanacariti   so  paccekasambuddho  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  gamam  va nigamam va pindaya pavisati
rakkhiteneva  kayena rakkhitaya vacaya rakkhitena cittena upatthitaya
satiya   samvutehi   indriyehi  okkhittacakkhu  iriyapathasampanno
@Footnote: 1 Ma. loluppam. 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Ma. dantam sare patitthitam.
Kula  kulam  abhikkamanto  1-  pindaya  caratiti  anannaposi
sapadanacari.
   [783]  Kule  kule  appatibaddhacittoti  dvihi  karanehi
patibaddhacitto  hoti attanam va nicam thapento param uccam thapento
patibaddhacitto  hoti  attanam  va  uccam  thapento  param  nicam
thapento patibaddhacitto hoti.
   {783.1}  Katham  attanam  nicam  thapento param uccam thapento
patibaddhacitto hoti . tumhe me bahupakara aham tumhe nissaya labhami
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam  yampi  me  anne
datum  va  katum  va mannanti tumhe nissaya tumhe sampassanta
yampi  me  poranam  matapettikam  namagottam tampi me antarahitam
tumhehi  aham  nayami  asukassa  kulupako  asukaya kulupakoti evam
attanam nicam thapento param uccam thapento patibaddhacitto hoti.
   {783.2} Katham attanam uccam thapento param nicam thapento patibaddhacitto
hoti  .  aham  tumhakam  bahupakaro  tumhe  mam  agamma  buddham
saranam  gata  dhammam  saranam  gata  sangham  saranam gata panatipata
pativirata  adinnadana  pativirata  kamesu  micchacara  pativirata
musavada pativirata suramerayamajjapamadatthana pativirata tumhakam [2]-
uddesam demi paripuccham demi uposatham akkhami 3- navakammam adhitthami
atha ca pana tumhe mam pariccajitva 4- annam 5- sakkarotha garukarotha
@Footnote: 1 Ma. anatikkamanto. 2 Ma. aham. 3 Ma. acikkhami. 4 Ma. ujjhitva.
@5 Ma. anne.
Manetha  pujethati evam attanam uccam thapento param nicam thapento
patibaddhacitto hoti.
   {783.3}  Kule  kule  appatibaddhacittoti so paccekasambuddho
kulapalibodhena  appatibaddhacitto  hoti  ganapalibodhena  appatibaddhacitto
hoti  avasapalibodhena  appatibaddhacitto  hoti  civarapalibodhena
appatibaddhacitto  hoti  pindapatapalibodhena  appatibaddhacitto  hoti
senasanapalibodhena   appatibaddhacitto   hoti  gilanapaccayabhesajja-
parikkharapalibodhena   appatibaddhacitto   hotiti   kule   kule
appatibaddhacitto  .  eko  care khaggavisanakappo . tenaha so
paccekasambuddho
           rasesu gedham akaram alolo
           anannaposi sapadanacari
           kule kule appatibaddhacitto
           eko care khaggavisanakappoti.
   [784] Pahaya pancavaranani cetaso
           upakkilese byapanujja sabbe
           anissito chetva snehadosam 1-
           eko care khaggavisanakappo.
   [785]  Pahaya  pancavaranani  cetasoti so paccekasambuddho
kamacchandanivaranam   pahaya  pajahitva  vinodetva  byantikaritva
@Footnote: 1 Ma. - chetva sinehadosam. evamuparipi.
Anabhavangametva  byapadanivaranam  thinamiddhanivaranam  uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam     pahaya     pajahitva     vinodetva
byantikaritva  anabhavangametva  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja
viharatiti pahaya pancavaranani cetaso.
   [786]  Upakkilese  byapanujja  sabbeti  rago  cittassa
upakkileso  doso cittassa upakkileso moho cittassa upakkileso
kodho upanaho .pe. sabbakusalabhisankhara cittassa upakkilesa .
Upakkilese  byapanujja  sabbeti  cittassa  sabbe  upakkilese
byapanujja  panuditva  1-  pajahitva  vinodetva  byantikaritva
anabhavangametvati upakkilese byapanujja sabbe.
   [787]  Anissito  chetva  snehadosanti  anissitoti  dve
nissaya  tanhanissayo  ca ditthinissayo ca .pe. ayam tanhanissayo
.pe.   ayam   ditthinissayo  .  snehoti  dve  sneha
tanhasneho  ca  ditthisneho  ca  .pe.  ayam  tanhasneho
.pe. ayam ditthisneho . dosoti yo cittassa aghato patighato
patigho  2-  pativirodho  kopo pakopo sampakopo doso padoso
sampadoso  cittassa  byapatti  manopadoso  kodho  kujjhana
kujjhitattam  doso  dussana  dussitattam  byapatti  byapajjana
byapajjitattam virodho pativirodho 3- candikkam assuropo anattamanata
@Footnote: 1 Ma. panuditva. 2 Ma. patigham. 3 Ma. ime dve patha natthi.
Cittassa  .  anissito  chetva  snehadosanti so paccekasambuddho
tanhasnehanca  ditthisnehanca  dosanca  chetva  ucchetva  1-
samucchetva  pajahitva  vinodetva  byantikaritva  anabhavangametva
cakkhum  anissito  sotam  anissito  .pe.  ditthasutamutavinnatabbe
dhamme  anissito  anallino  anupagato  anajjhosito  anadhimutto
nikkhanto  nissattho  vippamutto  visannutto  vimariyadikatena cetasa
viharatiti anissito chetva snehadosam . Eko care khaggavisanakappo.
Tenaha so paccekasambuddho
           pahaya pancavaranani cetaso
           upakkilese byapanujja sabbe
           anissito chetva snehadosam
           eko care khaggavisanakappoti.
   [788] Vipitthikatvana sukham dukhanca
           pubbeva ca somanassadomanassam
           laddhanupekkham samatham visuddham
           eko care khaggavisanakappo.
   [789] Vipitthikatvana sukham dukhanca pubbeva ca somanassadomanassanti
so   paccekasambuddho   sukhassa   ca   pahana   dukkhassa
ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja viharatiti vipitthikatvana
@Footnote: 1 Ma. ucchinditva.
Sukham dukhanca pubbeva ca somanassadomanassam.
   [790]  Laddhanupekkham  samatham  visuddhanti  upekkhati  ya
catutthajjhane upekkha upekkhana ajjhupekkhana cittassa passaddhata 1-
majjhattata  cittassa  .  samathoti ya cittassa thiti santhiti avatthiti
avisaharo  avikkhepo  avisahatamanasata  samatho  samadhindriyam
samadhibalam  sammasamadhi  .  catutthajjhane  upekkha  ca samatho ca
suddha  honti  visuddha  pariyodata  anangana  vigatupakkilesa
mudubhuta  kammaniya  thita  anenjappatta  .  laddhanupekkham samatham
visuddhanti catutthajjhane 2- upekkhanca samathanca laddhana 3- labhitvati [4]-
laddhanupekkham  samatham  visuddham  .  eko  care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
           vipitthikatvana sukham dukhanca
           pubbeva ca somanassadomanassam
           laddhanupekkham samatham visuddham
           eko care khaggavisanakappoti.
   [791] Araddhaviriyo paramatthapattiya
           alinacitto akusitavutti
           dalhanikkamo thamabalupapanno
           eko care khaggavisanakappo.
   [792]  Araddhaviriyo  paramatthapattiyati  paramattham  vuccati
@Footnote: 1 Ma. cittasamata cittappassaddhata. 2 Ma. catutthajjhanam. 3 Ma. laddha.
@4 Ma. vinditva patilabhitvati.
Amatam  nibbanam  yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo
tanhakkhayo  virago nirodho nibbanam . paramatthassa pattiya labhaya
patilabhaya  adhigamaya  phusanaya  sacchikiriyaya  araddhaviriyo  viharati
akusalanam  dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam  sampadaya thamava
dalhaparakkamo   anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesuti  araddhaviriyo
paramatthapattiya.
   [793] Alinacitto akusitavuttiti so paccekasambuddho anuppannanam
papakanam  akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam
arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati
viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam kusalanam dhammanam thitiya
asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaparipuriya 1- chandam janeti
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahatiti evam alinacitto akusitavutti.
   {793.1} Athava kamam taco ca nharu ca atthi ca avasussatu 2- [3]-
mamsalohitam  yantam  purisathamena  purisabalena purisaviriyena purisaparakkamena
pattabbam  na  tam papunitva 4- viriyassa thanam 5- bhavissatiti cittam
pagganhati  padahati  evampi  alinacitto  akusitavutti . na tavaham
imam     pallankam     bhindissami     yava     me
@Footnote: 1 Ma. bhavanaya paripuriya. 2 Ma. avasissatu. 3 Ma. sarire upasussatu.
@4 Ma. apapunitva. 5 Ma. santhanam.
Na  anupadaya  asavehi  cittam  vimuccissatiti  cittam  pagganhati
padahati evampi alinacitto akusitavutti.
     Nassissam 1- na pivissami   viharato na nikkhamim 2-
     napi passam nipatessam      tanhasalle anuhateti
cittam pagganhati padahati evampi alinacitto akusitavutti.
   {793.2} Na tavaham imamha asana utthahissami yava me na
anupadaya  asavehi  cittam  vimuccissatiti  cittam  pagganhati padahati
evampi  alinacitto  akusitavutti  .  na  tavaham imamha cankama
orohissami   vihara   nikkhamissami  addhayoga  nikkhamissami
pasada   nikkhamissami   hammiya   nikkhamissami   guhaya
nikkhamissami  lena  nikkhamissami  kutiya  nikkhamissami  kutagara
nikkhamissami  atta  nikkhamissami  mala  nikkhamissami  uddanda
nikkhamissami  upatthanasalaya  nikkhamissami  mandapa  nikkhamissami
rukkhamula  nikkhamissami  yava  me  na  anupadaya  asavehi
cittam  vimuccissatiti  cittam  pagganhati  padahati  evampi  alinacitto
akusitavutti  .  imasmimyeva  pubbanhasamaye  ariyadhammam  aharissami
samaharissami   adhigacchissami  phusayissami  sacchikarissamiti  cittam
pagganhati  padahati  evampi  alinacitto  akusitavutti  . imasmimyeva
majjhantikasamaye  sayanhasamaye  purebhattam  pacchabhattam  purimayame
majjhimayame    pacchimayame    kale    junhe   vasse
@Footnote: 1 Ma. nasissam. 2 Ma. nikkhame.
Hemante  gimhe  purime  vayokhandhe  majjhime  vayokhandhe pacchime
vayokhandhe  ariyadhammam  aharissami  samaharissami  adhigacchissami
phusayissami  sacchikarissamiti  cittam  pagganhati  padahati  evampi
alinacitto akusitavutti.
   [794]  Dalhanikkamo  thamabalupapannoti  dalhanikkamoti  so
paccekasambuddho dalhasamadano ahosi kusalesu dhammesu avatthitasamadano
kayasucarite  vacisucarite  manosucarite  danasamvibhage  silasamadane
uposathupavase  metteyyataya  1-  petteyyataya  samannataya
brahmannataya   kulejetthapacayikaya  annatarannataresu  adhikusalesu
dhammesuti  dalhanikkamo  .  thamabalupapannoti  so  paccekasambuddho
thamena  ca  balena  ca viriyena ca parakkamena ca [2]- upeto
hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagatoti
dalhanikkamo  thamabalupapanno  .  eko  care  khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
            araddhaviriyo paramatthapattiya
            alinacitto akusitavutti
            dalhanikkamo thamabalupapanno
            eko care khaggavisanakappoti.
   [795] Patisallanam jhanamarincamano
           dhammesu niccam anudhammacari
@Footnote: 1 Ma. matteyyataya. 2 Ma. pannaya ca.
           Adinavam sammasita bhavesu
           eko care khaggavisanakappo.
   [796]  Patisallanam  jhanamarincamanoti  so  paccekasambuddho
patisallanaramo  hoti  patisallanarato  ajjhattam  cetosamathamanuyutto
anirakatajjhano  [1]-  jhanamarincati  2- anuppannassa va pathamassa
jhanassa  uppadaya  yutto  payutto  samyutto ayutto samayutto
anuppannassa  va  dutiyassa  jhanassa  anuppannassa  va  tatiyassa
jhanassa   anuppannassa   va  catutthassa  jhanassa  uppadaya
yutto  payutto samyutto ayutto samayuttoti evam jhanamarincati .
Athava   uppannam   va   pathamam  jhanam  asevati  bhaveti
bahulikaroti  uppannam  va  dutiyam  jhanam  uppannam  va  tatiyam
jhanam  uppannam  va  catuttham  jhanam  asevati bhaveti bahulikarotiti
evampi jhanamarincatiti patisallanam jhanamarincamano.
   [797]  Dhammesu niccam anudhammacariti dhamma vuccanti cattaro
satipatthana  .pe.  ariyo  atthangiko  maggo  .  katame
anudhamma  .  sammapatipada  anulomapatipada  3-  apaccanikapatipada
anvatthapatipada  dhammanudhammapatipada  silesu  paripurikarita  indriyesu
guttadvarata  bhojane  mattannuta  jagariyanuyogo  satisampajannam
ime  vuccanti  anudhamma  .  dhammesu niccam anudhammacariti dhammesu
niccakalam [4]- satatam samitam abbokinnam 5- pokhanupokham udakummijatam
@Footnote: 1-2 Ma. vipassanaya samannagato bruheta sunnagaram jhayi jhanarato
@ekattamanuyutto sadatthagarukoti patisallanam. jhanamarincamanoti so
@paccekasambuddho dvihi karanehi jhanam na rincati. 3 Ma. ayam patho natthi.
@4 Ma. dhuvakalam. 5 Ma. avokinnam.
Avici santati 1- sahitam phusitam purebhattam pacchabhattam purimayame majjhimayame
pacchimayame  kale  junhe  vasse  hemante  gimhe  purime
vayokhandhe  majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe  carati vicarati
iriyati  vatteti  paleti  yapeti  yapetiti  dhammesu  niccam
anudhammacari.
   [798]  Adinavam sammasita bhavesuti sabbe sankhara aniccati
adinavam  sammasita  bhavesu  sabbe sankhara dukkhati sabbe dhamma
anattati  .pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti
adinavam  sammasita  bhavesuti  adinavam  sammasita  bhavesu .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           patisallanam jhanamarincamano
           dhammesu niccam anudhammacari
           adinavam sammasita bhavesu
           eko care khaggavisanakappoti.
   [799] Tanhakkhayam patthayam appamatto
           anelamugo 2- sutava satima 3-
           sankhatadhammo niyato padhanava
           eko care khaggavisanakappo.
   [800]  Tanhakkhayam  patthayam  appamattoti  tanhati  rupatanha
saddatanha  gandhatanha  rasatanha  photthabbatanha  dhammatanha .
@Footnote: 1 Ma. ime dve patha natthi. 2 Ma. anelamugo. evamuparipi. 3 Ma. satima.
@evamuparipi.
Tanhakkhayam  patthayanti  ragakkhayam  dosakkhayam  mohakkhayam  gatikkhayam
upapattikkhayam  patisandhikkhayam  bhavakkhayam  samsarakkhayam  vattakkhayam  icchanto
patthayanto  [1]-  abhijappantoti  tanhakkhayam  patthayam . appamattoti
so  paccekasambuddho  sakkaccakari  sataccakari  .pe.  appamatto
kusalesu dhammesuti tanhakkhayam patthayam appamatto.
   [801] Anelamugo sutava satimati anelamugoti so paccekasambuddho
pandito   pannava   buddhima   nani   vibhavi   medhaviti
anelamugo  . sutavati so paccekasambuddho bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhamma  adikalyana  majjhekalyana
pariyosanakalyana  sattha  sabyanjana  kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  abhivadanti  tatharupassa  dhamma  bahussuta  honti
dhata  vacasa  paricita  manasanupekkhita  ditthiya  supatividdhati
sutava  .  satimati  so  paccekasambuddho  satima  hoti paramena
satinepakkena   samannagato   cirakatampi   cirabhasitampi  saritati
anelamugo sutava satima.
   [802]  Sankhatadhammo  niyato  padhanavati  sankhatadhammo
vuccati  nanam  ya  panna  pajanana  .pe.  amoho dhammavicayo
sammaditthi  .  sankhatadhammoti  so  paccekasambuddho  sankhatadhammo
natadhammo   tulitadhammo   tiritadhammo  vibhutadhammo  vibhavitadhammo
sabbe   sankhara   aniccati  .pe.   yankinci  samudayadhammam
@Footnote: 1 Ma. sadiyanto pihayanto.
Sabbantam   nirodhadhammanti   sankhatadhammo  natadhammo  tulitadhammo
tiritadhammo vibhutadhammo vibhavitadhammo . athava tassa paccekasambuddhassa
[1]- Khandha sankhata 2- dhatuyo sankhata ayatanani sankhatani
gatiyo  sankhata  upapattiyo  sankhata  patisandhiyo sankhata bhava
sankhata samsara sankhata vatta sankhata. Athava [3]- paccekasambuddho
khandhapariyante   thito   dhatupariyante   thito   ayatanapariyante
thito  gatipariyante  thito  upapattipariyante  thito  patisandhipariyante
thito  bhavapariyante  thito  samsarapariyante  thito vattapariyante thito
sankharapariyante  thito  antimabhave  thito  [4]-  antimadehadharo
paccekasambuddho.
     Yassayam 5- pacchimako bhavo  carimoyam samussayo
     jatijaramaranasamsaro 6-    natthi tassa punabbhavoti
[7]- Sankhatadhammo . niyatoti niyama vuccanti cattaro ariyamagga.
Catuhi  ariyamaggehi  samannagatoti  niyato ariyamaggehi niyamam patto
sampatto  [8]-  phusito  sacchikatoti  niyato . padhanavati padhanam
vuccati viriyam yo cetaso viriyarambho nikkamo parakkamo [9]- ussaho
ussolhi   thamo   dhiti   asithilaparakkamo   anikkhittacchandata
anikkhittadhurata   dhurasampaggaho   viriyam   viriyindriyam   viriyabalam
sammavayamo  .  so  paccekasambuddho  imina padhanena upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
@Footnote: 1 Ma. ca.. 2 Ma. sankhitta. evamidisesu padesu. 3 Ma. so. 4 Ma. antimasamussaye
@thito. 5 Ma. tassayam. 6 Ma. jatimaranasamsaro. 7 Ma. tamkarana paccekasambuddho.
@8 Ma. adhigato. 9 Ma. uyyamo vayamo.
Tasma  so  paccekasambuddho  padhanavati  sankhatadhammo  niyato
padhanava. Eko care khaggavisanakappo.
           Tenaha so paccekasambuddho
           tanhakkhayam patthayam appamatto
           anelamugo sutava satima
           sankhatadhammo niyato padhanava
           eko care khaggavisanakappoti.
   [803] Sihova saddesu asantasanto
           vatova jalamhi asajjamano
           padumamva toyena alimpamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [804]  Sihova  saddesu  asantasantoti yatha siho migaraja
saddesu  asantasi  aparisantasi  anutrasi  anubbiggo anussuki 1-
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  paccekasambuddhopi
saddesu  asantasi  aparisantasi  anutrasi  anubbiggo  anussuki
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo
vigatalomahamso viharatiti sihova saddesu asantasanto.
   [805]  Vatova  jalamhi  asajjamanoti  vatoti  puratthima
vata  pacchima  vata  uttara  vata  dakkhina  vata saraja
vata [2]- sita vata unha vata paritta vata adhimatta vata
@Footnote: 1 Ma. anussanki. evamuparipi. 2 Ma. araja vata.
Kalavata  1-  verambhavata pakkhivata supannavata talapannavata
vidhupanavata  .  jalam  vuccati  suttajalam . yatha vato jalamhi
na  sajjati  na gayhati 2- na bajjhati na palibajjhati evameva dve
jala   tanhajalanca  ditthijalanca  .pe.  idam  tanhajalam
.pe.   idam  ditthijalam  tassa  paccekasambuddhassa  tanhajalam
pahinam  ditthijalam  patinissattham  tanhajalassa  pahinatta  ditthijalassa
patinissatthatta   so   paccekasambuddho   rupe   na  sajjati
sadde  na  sajjati  .pe.  ditthasutamutavinnatabbesu  dhammesu  na
sajjati  na  gayhati  na  bajjhati  na  palibajjhati nikkhanto nissattho
vippamutto  visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  vatova
jalamhi asajjamano.
   [806]  Padumamva  toyena  alimpamanoti  padumam  vuccati
padumapuppham  .  toyam  vuccati  udakam . yatha padumapuppham toyena na
limpiyati 3- [4]- alittam [5]- anupalittam evameva dve lepa tanhalepo
ca  ditthilepo  ca  .pe. ayam tanhalepo .pe. ayam ditthilepo
tassa   paccekasambuddhassa   tanhalepo   pahino   ditthilepo
patinissattho  tanhalepassa  pahinatta  ditthilepassa  patinissatthatta
so  paccekasambuddho  rupe  na  limpati  sadde na limpati .pe.
Ditthasutamutavinnatabbesu dhammesu na limpati [6]- nupalimpati alitto [7]-
anupalitto  nikkhanto  nissattho  vippamutto visamyutto vimariyadikatena
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. tanhati. evamidisesu thanesu. 3 Ma. limpati.
@4 Ma. na palimpati na upalimpati. 5 Ma. apalittam. 6 Ma. na palimpati.
@7 Ma. apalitto.
Cetasa  viharatiti  padumamva  toyena  alimpamano  .  eko
care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           sihova saddesu asantasanto
           vatova jalamhi asajjamano
           padumamva toyena alimpamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [807] Siho yatha dathabali pasayha
           raja miganam abhibhuyyacari
           sevetha pantani senasanani
           eko care khaggavisanakappo.
   [808] Siho yatha dathabali pasayha raja miganam abhibhuyyacariti
yatha  siho  migaraja  dathabali  dathavudho  sabbe  tiracchanagate
pane   abhibhuyya   abhibhavitva   ajjhottharitva   pariyadiyitva
madditva  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti yapeti yapeti
evameva 1- paccekasambuddhopi pannabali pannavudho sabbapanabhute [2]-
pannaya   abhibhuyya   abhibhavitva   ajjhottharitva  pariyadiyitva
madditva  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti  yapeti
yapetiti siho yatha dathabali pasayha raja miganam abhibhuyyacari.
   [809]  Sevetha  pantani senasananiti yatha siho migaraja
arannavanapatthani  ajjhogahetva  3-  carati vicarati iriyati vatteti
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. puggale. 3 Ma. arannavanamajjhogahetva.
@evamuparipi.
Paleti yapeti yapeti evameva 1- paccekasambuddhopi arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevati  appasaddani  appanigghosani
vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani . so eko
gacchati  eko  titthati eko nisidati eko seyyam kappeti eko
gamam  pindaya  pavisati  eko  abhikkamati  eko patikkamati eko
raho  nisidati  eko  cankamam adhitthati eko carati vicarati iriyati
vatteti  paleti  yapeti yapetiti sevetha pantani senasanani .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           siho yatha dathabali pasayha
           raja miganam abhibhuyyacari
           sevetha pantani senasanani
           eko care khaggavisanakappoti.
   [810] Mettam upekkham karunam vimuttim
           asevamano muditanca kale
           sabbena lokena avirujjhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [811]  Mettam  upekkham  karunam vimuttim asevamano muditanca
kaleti  so  paccekasambuddho  mettasahagatena  cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Cetasa  vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena 1-
pharitva   viharati   karunasahagatena   cetasa   muditasahagatena
cetasa  upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva  viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharatiti  mettam  upekkham  karunam  vimuttim  asevamano  muditanca
kale.
   [812]  Sabbena  lokena  avirujjhamanoti  mettadinam  2-
bhavitatta  ye  puratthimaya  disaya  satta te appatikula honti
ye  pacchimaya  disaya  satta  ye  uttaraya disaya satta ye
dakkhinaya  disaya  satta  ye  puratthimaya  anudisaya  satta ye
pacchimaya  anudisaya  satta  ye  uttaraya  anudisaya satta ye
dakkhinaya  anudisaya  satta ye adhogamaya 3- disaya satta ye
uparimaya  disaya satta ye dasasu disasu vidisasu 4- satta te
appatikula honti [5]- . sabbena lokena avirujjhamanoti sabbena
sattalokena  6-  avirujjhamano  appativirujjhamano aghattiyamano 7-
appatihannamanoti  sabbena  lokena  avirujjhamano  . eko care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           mettam upekkham karunam vimuttim
@Footnote: 1 Ma. abyapajjena. evamidisesu padesu. 2 Ma. mettaya. 3 Ma. hetthimaya.
@4 Ma. ayam patho natthi. 5 Ma. karunaya bhavitatta .pe. muditaya bhavitatta
@.pe. upekkhaya bhavitatta ye puratthimaya disaya satta .pe. ye dasasu disasu
@satta te appatikula honti. 6 Ma. lokena. 7 Ma. anaghamatiyano.
           Asevamano muditanca kale
           sabbena lokena avirujjhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [813] Raganca dosanca pahaya moham
           sandalayitvana sannojanani
           asantasam jivitasankhayamhi
           eko care khaggavisanakappo.
   [814]  Raganca  dosanca  pahaya  mohanti  raganti  yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  . dosanti
yo  cittassa  aghato  .pe.  candikkam  assuropo  anattamanata
cittassa  .  mohoti  dukkhe  ananam  .pe.  avijjalangi moho
akusalamulam  .  raganca dosanca pahaya mohanti so paccekasambuddho
raganca   dosanca   mohanca  pahaya  pajahitva  vinodetva
byantikaritva   anabhavangametvati   raganca   dosanca  pahaya
moham.
   [815]  Sandalayitvana  sannojananiti  dasa  sannojanani
kamaragasannojanam   patighasannojanam   .pe.  avijjasannojanam  .
Sandalayitvana  sannojananiti  [1]-  sannojanani  sandalayitvana
padalayitvana  sampadalayitvana pajahitvana vinodetvana byantikaritvana
anabhavangametvanati sandalayitvana sannojanani.
@Footnote: 1 Ma. dasa.
   [816]   Asantasam  jivitasankhayamhiti  so  paccekasambuddho
jivitapariyosane asantasi aparisantasi 1- anutrasi anubbiggo anussuki
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo
vigatalomahamsoti  [2]-  asantasam  jivitasankhayamhi  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           raganca dosanca pahaya moham
           sandalayitvana sannojanani
           asantasam jivitasankhayamhi
           eko care khaggavisanakappoti.
   [817] Bhajanti sevanti ca karanattha
           nikkarana dullabha ajja mitta
           attatthapanna asuci manussa
           eko care khaggavisanakappo.
   [818]  Bhajanti  sevanti  ca  karanatthati  attatthakarana
paratthakarana      ubhayatthakarana      ditthadhammikatthakarana
samparayikatthakarana    paramatthakarana    bhajanti    sambhajanti
sevanti [3]- patisevantiti bhajanti sevanti ca karanattha.
   [819]  Nikkarana  dullabha  ajja  mittati  dve  mitta
agarikamitto 4- ca anagarikamitto ca .pe. ayam agarikamitto
.pe.  ayam  anagarikamitto  . nikkarana dullabha ajja mittati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. viharatiti. 3 Ma. nisevanti samsevanti.
@4 Ma. agarikamitto. evamuparipi.
Ime dve mitta akarana [1]- ahetu appaccaya dullabhati [2]-
nikkarana dullabha ajja mitta.
   [820]   Attatthapanna  asuci  manussati  attatthapannati
attano  atthaya  attano  hetu attano paccaya attano karana
bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti samsevanti [3]- acaranti samacaranti
payirupasanti  pucchanti  4-  paripanhantiti  attatthapanna  .  asuci
manussati  asucina  kayakammena  samannagatati  asuci  manussa .
Asucina  vacikammena  samannagatati  asuci  manussa  .  asucina
manokammena  samannagatati  asuci manussa . asucina panatipatena
asucina    adinnadanena    asucina    kamesumicchacarena
asucina  musavadena  asuciya  pisunaya  vacaya  asuciya pharusaya
vacaya  asucina  samphappalapena  asuciya  abhijjhaya  asucina
byapadena  asuciya  micchaditthiya  samannagatati asuci manussa .
Asuciya  cetanaya  samannagatati  asuci  manussa  .  asuciya
patthanaya  samannagatati  asuci  manussa  .  asucina  panidhina
samannagatati asuci manussa hina nihina parihina 5- omaka lamaka
jatukka parittati attatthapanna asuci manussa.
   [821]  Eko  care  khaggavisanakappoti  ekoti  .pe.
Careti  attha  cariyayo  .pe.  eko  care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. nikkarana. 2 Ma. dulladdha sudulladdhati. 3 Ma. patisevanti.
@4 Ma. paripucchanti. 5 Ma. ayam patho natthi.
        Bhajanti sevanti ca karanattha
        nikkarana dullabha ajja mitta
        attatthapanna asuci manussa
        eko care khaggavisanakappoti.
        Khaggavisanasuttaniddeso nitthito 1-.
     Ajito tissametteyyo    punnako atha mettagu
     dhotako upasivo ca       nando ca atha hemako
     todeyyakappa dubhayo    jatukanni ca pandito
     bhadravudho udayo ca     posalo capi brahmano
     mogharaja ca medhavi     pingiyo ca mahaisi
     solasannam 2- panetesam   brahmananamva sasanam
     parayananam niddeso    tattaka ca bhavanti hi
     khaggavisanasuttanam     niddesapi tattheva 3- ca
     niddesa duvidha neyya  paripunna sulikkhita 4-.
          Suttaniddeso samatto.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. ekunavisatimo. 2 Ma. solasanam. 3 Ma. tatheva. 4 Ma. sulakkhitati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 317-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=6601&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=6601&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=663&items=159              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=663              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2377              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2377              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]