ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [2]  Kathaṃ  ime dhammā abhiññeyyāti sotāvadhānaṃ taṃpajānanā
paññā  sutamaye  ñāṇaṃ  eko  dhammo  abhiññeyyo sabbe sattā
āhāraṭṭhitikā  dve  dhammā  abhiññeyyā  dve  dhātuyo  tayo
dhammā  abhiññeyyā  tisso  dhātuyo  cattāro dhammā abhiññeyyā
cattāri  ariyasaccāni  pañca dhammā abhiññeyyā pañca vimuttāyatanāni
cha  dhammā  abhiññeyyā  cha  anuttariyāni satta dhammā abhiññeyyā
satta  niddasavatthūni  aṭṭha  dhammā  abhiññeyyā  aṭṭha abhibhāyatanāni
nava  dhammā abhiññeyyā nava anupubbavihārā dasa dhammā abhiññeyyā
dasa nijjaravatthūni.
   [3]  Sabbaṃ  bhikkhave  abhiññeyyaṃ  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ
abhiññeyyaṃ  cakkhuṃ  2-  bhikkhave  abhiññeyyaṃ  rūpā  abhiññeyyā
cakkhuviññāṇaṃ  abhiññeyyaṃ  cakkhusamphasso  abhiññeyyo  yampidaṃ  4-
cakkhusamphassapaccayā  uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  tampi  abhiññeyyaṃ  sotaṃ abhiññeyyaṃ saddā abhiññeyyā .pe.
Ghānaṃ   abhiññeyyaṃ  gandhā  abhiññeyyā  jivhā  abhiññeyyā
rasā  abhiññeyyā  kāyo  abhiññeyyo  phoṭṭhabbā  abhiññeyyā
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sabbattha dukkhasamudayaṃ dukkhanirodhaṃ. 3 Ma. cakkhu. evamupari.
@4 Yu. sabbattha yadidaṃ.
Mano  abhiññeyyo  dhammā  abhiññeyyā  manoviññāṇaṃ  abhiññeyyaṃ
manosamphasso  abhiññeyyo  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi abhiññeyyaṃ.
   [4]  Rūpaṃ abhiññeyyaṃ vedanā abhiññeyyā saññā abhiññeyyā
saṅkhārā  abhiññeyyā  viññāṇaṃ  abhiññeyyaṃ  cakkhuṃ  abhiññeyyaṃ
sotaṃ  abhiññeyyaṃ  ghānaṃ  abhiññeyyaṃ  jivhā  abhiññeyyā  kāyo
abhiññeyyo   mano  abhiññeyyo  rūpā  abhiññeyyā  saddā
abhiññeyyā  gandhā  abhiññeyyā  rasā  abhiññeyyā  phoṭṭhabbā
abhiññeyyā   dhammā   abhiññeyyā   cakkhuviññāṇaṃ   abhiññeyyaṃ
sotaviññāṇaṃ     abhiññeyyaṃ    ghānaviññāṇaṃ    abhiññeyyaṃ
jivhāviññāṇaṃ    abhiññeyyaṃ    kāyaviññāṇaṃ    abhiññeyyaṃ
manoviññāṇaṃ  abhiññeyyaṃ  cakkhusamphasso  abhiññeyyo  sotasamphasso
abhiññeyyo    ghānasamphasso    abhiññeyyo   jivhāsamphasso
abhiññeyyo  kāyasamphasso  abhiññeyyo  manosamphasso  abhiññeyyo
cakkhusamphassajā   vedanā  abhiññeyyā  sotasamphassajā  vedanā
abhiññeyyā    ghānasamphassasajā    vedanā    abhiññeyyā
jivhāsamphassajā  vedanā  abhiññeyyā  kāyasamphassajā  vedanā
abhiññeyyā   manosamphassajā   vedanā  abhiññeyyā  rūpasaññā
abhiññeyyā     saddasaññā    abhiññeyyā    gandhasaññā
Abhiññeyyā  rasasaññā  abhiññeyyā  phoṭṭhabbasaññā  abhiññeyyā
dhammasaññā  abhiññeyyā  rūpasañcetanā  abhiññeyyā  saddasañcetanā
abhiññeyyā    gandhasañcetanā    abhiññeyyā   rasasañcetanā
abhiññeyyā   phoṭṭhabbasañcetanā   abhiññeyyā   dhammasañcetanā
abhiññeyyā   rūpataṇhā   abhiññeyyā  saddataṇhā  abhiññeyyā
gandhataṇhā  abhiññeyyā  rasataṇhā  abhiññeyyā  phoṭṭhabbataṇhā
abhiññeyyā   dhammataṇhā  abhiññeyyā  rūpavitakko  abhiññeyyo
saddavitakko  abhiññeyyo  gandhavitakko  abhiññeyyo  rasavitakko
abhiññeyyo    phoṭṭhabbavitakko    abhiññeyyo   dhammavitakko
abhiññeyyo  rūpavicāro  abhiññeyyo  saddavicāro  abhiññeyyo
gandhavicāro  abhiññeyyo  rasavicāro  abhiññeyyo  phoṭṭhabbavicāro
abhiññeyyo dhammavicāro abhiññeyyo.
   [5]   Paṭhavīdhātu   abhiññeyyā  āpodhātu  abhiññeyyā
tejodhātu   abhiññeyyā  vāyodhātu  abhiññeyyā  ākāsadhātu
abhiññeyyā   viññāṇadhātu   abhiññeyyā  paṭhavīkasiṇaṃ  abhiññeyyaṃ
āpokasiṇaṃ   abhiññeyyaṃ   tejokasiṇaṃ   abhiññeyyaṃ   vāyokasiṇaṃ
abhiññeyyaṃ   nīlakasiṇaṃ   abhiññeyyaṃ   pītakasiṇaṃ   abhiññeyyaṃ
lohitakasiṇaṃ     abhiññeyyaṃ     odātakasiṇaṃ    abhiññeyyaṃ
ākāsakasiṇaṃ abhiññeyyaṃ viññāṇakasiṇaṃ abhiññeyyaṃ.
   [6] Kesā abhiññeyyā lomā abhiññeyyā nakhā abhiññeyyā
dantā   abhiññeyyā   taco   abhiññeyyo  maṃsaṃ  abhiññeyyaṃ
nahārū  abhiññeyyā  aṭṭhī  abhiññeyyā  aṭṭhimiñjaṃ  1- abhiññeyyaṃ
vakkaṃ  abhiññeyyaṃ  hadayaṃ  abhiññeyyaṃ  yakanaṃ  abhiññeyyaṃ  kilomakaṃ
abhiññeyyaṃ   pihakaṃ   abhiññeyyaṃ   papphāsaṃ  abhiññeyyaṃ  antaṃ
abhiññeyyaṃ   antaguṇaṃ   abhiññeyyaṃ  udariyaṃ  abhiññeyyaṃ  karīsaṃ
abhiññeyyaṃ   pittaṃ   abhiññeyyaṃ   semhaṃ  abhiññeyyaṃ  pubbo
abhiññeyyo  lohitaṃ  abhiññeyyaṃ  sedo  abhiññeyyo  medo
abhiññeyyo  assu  abhiññeyyaṃ  2-  vasā  abhiññeyyā  kheḷo
abhiññeyyo  siṃghāṇikā  abhiññeyyā  lasikā  abhiññeyyā  muttaṃ
abhiññeyyaṃ matthaluṅgaṃ abhiññeyyaṃ.
   [7]  Cakkhāyatanaṃ  abhiññeyyaṃ  rūpāyatanaṃ abhiññeyyaṃ sotāyatanaṃ
abhiññeyyaṃ   saddāyatanaṃ   abhiññeyyaṃ   ghānāyatanaṃ   abhiññeyyaṃ
gandhāyatanaṃ   abhiññeyyaṃ   jivhāyatanaṃ   abhiññeyyaṃ   rasāyatanaṃ
abhiññeyyaṃ   kāyāyatanaṃ  abhiññeyyaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  abhiññeyyaṃ
manāyatanaṃ abhiññeyyaṃ dhammāyatanaṃ abhiññeyyaṃ.
   {7.1} Cakkhudhātu abhiññeyyā rūpadhātu abhiññeyyā cakkhuviññāṇa-
dhātu  abhiññeyyā  sotadhātu  abhiññeyyā  saddadhātu  abhiññeyyā
sotaviññāṇadhātu  abhiññeyyā  ghānadhātu  abhiññeyyā  gandhadhātu
abhiññeyyā    ghānaviññāṇadhātu    abhiññeyyā    jivhādhātu
@Footnote: 1 Ma. aṭṭhimiñjā abhiññeyyā. 2 Yu. assu abhiññeyyo.
Abhiññeyyā    rasadhātu    abhiññeyyā    jivhāviññāṇadhātu
abhiññeyyā  kāyadhātu  abhiññeyyā  phoṭṭhabbadhātu  abhiññeyyā
kāyaviññāṇadhātu  abhiññeyyā  manodhātu  abhiññeyyā  dhammadhātu
abhiññeyyā manoviññāṇadhātu abhiññeyyā.
   {7.2} Cakkhundriyaṃ abhiññeyyaṃ sotindriyaṃ abhiññeyyaṃ ghānindriyaṃ
abhiññeyyaṃ jivhindriyaṃ abhiññeyyaṃ kāyindriyaṃ abhiññeyyaṃ manindriyaṃ
abhiññeyyaṃ   jīvitindriyaṃ   abhiññeyyaṃ  itthindriyaṃ  abhiññeyyaṃ
purisindriyaṃ   abhiññeyyaṃ  sukhindriyaṃ  abhiññeyyaṃ  dukkhindriyaṃ
abhiññeyyaṃ    somanassindriyaṃ    abhiññeyyaṃ    domanassindriyaṃ
abhiññeyyaṃ   upekkhindriyaṃ  abhiññeyyaṃ  saddhindriyaṃ  abhiññeyyaṃ
viriyindriyaṃ  1-  abhiññeyyaṃ  satindriyaṃ  abhiññeyyaṃ  samādhindriyaṃ
abhiññeyyaṃ   paññindriyaṃ   abhiññeyyaṃ   anaññātaññassāmītindriyaṃ
abhiññeyyaṃ    aññindriyaṃ    abhiññeyyaṃ    aññātāvindriyaṃ
abhiññeyyaṃ.
   [8]  Kāmadhātu  abhiññeyyā  rūpadhātu  abhiññeyyā arūpadhātu
abhiññeyyā   kāmabhavo   abhiññeyyo   rūpabhavo   abhiññeyyo
arūpabhavo   abhiññeyyo   saññābhavo  abhiññeyyo  asaññābhavo
abhiññeyyo  nevasaññānāsaññābhavo  abhiññeyyo  ekavokārabhavo
abhiññeyyo   catuvokārabhavo   abhiññeyyo   pañcavokārabhavo
abhiññeyyo  .  paṭhamajjhānaṃ  abhiññeyyaṃ  dutiyajjhānaṃ  abhiññeyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. vīriyindriyaṃ.
Tatiyajjhānaṃ abhiññeyyaṃ catutthajjhānaṃ abhiññeyyaṃ.
   [9]  Mettā  cetovimutti  abhiññeyyā  karuṇā cetovimutti
abhiññeyyā   muditā   cetovimutti   abhiññeyyā   upekkhā
cetovimutti  abhiññeyyā  .  ākāsānañcāyatanasamāpatti abhiññeyyā
viññāṇañcāyatanasamāpatti    abhiññeyyā   ākiñcaññāyatanasamāpatti
abhiññeyyā   nevasaññānāsaññāyatanasamāpatti   abhiññeyyā  .
Avijjā   abhiññeyyā   saṅkhārā   abhiññeyyā   viññāṇaṃ
abhiññeyyaṃ  nāmarūpaṃ  abhiññeyyaṃ  saḷāyatanaṃ  abhiññeyyaṃ  phasso
abhiññeyyo  vedanā  abhiññeyyā  taṇhā  abhiññeyyā  upādānaṃ
abhiññeyyaṃ  bhavo  abhiññeyyo  jāti  abhiññeyyā  jarāmaraṇaṃ
abhiññeyyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 6-11. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=91              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=91              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=2&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=2              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=1536              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=1536              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]