ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [223]  Cattāri  ariyasaccāni  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo
ariyasaccaṃ dukkhanirodho ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ .
Catunnaṃ  ariyasaccānaṃ kati kusalā kati akusalā kati abyākatā .pe.
Kati saraṇā kati araṇā.
   [224] Samudayasaccaṃ akusalaṃ maggasaccaṃ kusalaṃ nirodhasaccaṃ abyākataṃ
dukkhasaccaṃ  siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā abyākataṃ . dve saccā
siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttā  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  sukhāya vedanāya sampayuttantipi
dukkhāya   vedanāya   sampayuttantipi   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttantipi dukkhasaccaṃ siyā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ siyā
na  vattabbaṃ  sukhāya  vedanāya  sampayuttantipi  dukkhāya  vedanāya
sampayuttantipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttantipi.
   {224.1} Dve saccā vipākadhammadhammā nirodhasaccaṃ nevavipākanavipāka-
dhammadhammaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   .   samudayasaccaṃ   anupādinnupādāniyaṃ
dve   saccā   anupādinnaanupādāniyā   dukkhasaccaṃ   siyā
upādinnupādāniyaṃ   siyā   anupādinnupādāniyaṃ  .  samudayasaccaṃ
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ    dve   saccā   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā
Dukkhasaccaṃ  siyā  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ .
Samudayasaccaṃ  savitakkasavicāraṃ  nirodhasaccaṃ  avitakkaavicāraṃ  maggasaccaṃ
siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā avitakkaavicāraṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ   siyā   na   vattabbaṃ   savitakkasavicārantipi
avitakkavicāramattantipi avitakkaavicārantipi.
   {224.2} Dve saccā siyā pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā
upekkhāsahagatā  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ pītisahagatantipi sukhasahagatantipi
upekkhāsahagatantipi  dukkhasaccaṃ  siyā  pītisahagataṃ siyā sukhasahagataṃ siyā
upekkhāsahagataṃ  siyā  na  vattabbaṃ  pītisahagatantipi  sukhasahagatantipi
upekkhāsahagatantipi.
   {224.3}   Dve  saccā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā
samudayasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbaṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbaṃ
siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ.
   {224.4}  Dve  saccā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
samudayasaccaṃ  siyā  dassanena  pahātabbahetukaṃ  siyā  bhāvanāya
pahātabbahetukaṃ   dukkhasaccaṃ   siyā   dassanena   pahātabbahetukaṃ
siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukaṃ  siyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  .  samudayasaccaṃ  ācayagāmi  maggasaccaṃ  apacayagāmi
nirodhasaccaṃ  nevaācayagāminaapacayagāmi  dukkhasaccaṃ  siyā  ācayagāmi
siyā   nevaācayagāmi   naapacayagāmi   .  maggasaccaṃ  sekkhaṃ
tīṇi    saccā    nevasekkhānāsekkhā   .   samudayasaccaṃ
Parittaṃ  dve  saccā  appamāṇā  dukkhasaccaṃ  siyā  parittaṃ  siyā
mahaggataṃ  .  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  appamāṇārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ  siyā  mahaggatārammaṇaṃ  na
appamāṇārammaṇaṃ   siyā   na   vattabbaṃ   parittārammaṇantipi
mahaggatārammaṇantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ   siyā
mahaggatārammaṇaṃ   siyā   appamāṇārammaṇaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
parittārammaṇantipi   mahaggatārammaṇantipi   appamāṇārammaṇantipi  .
Samudayasaccaṃ hīnaṃ dve saccā paṇītā dukkhasaccaṃ siyā hīnaṃ siyā majjhimaṃ.
   {224.5} Nirodhasaccaṃ aniyataṃ maggasaccaṃ sammattaniyataṃ dve saccā
siyā  micchattaniyatā  siyā  aniyatā  .  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ   na   vattabbaṃ   maggārammaṇantipi   maggahetukantipi
maggādhipatītipi  maggasaccaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā
maggādhipati  siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi
dukkhasaccaṃ  siyā  maggārammaṇaṃ  na  maggahetukaṃ  siyā  maggādhipati
siyā na vattabbaṃ maggārammaṇantipi maggādhipatītipi.
   {224.6}  Dve  saccā siyā uppannā siyā anuppannā na
vattabbā  uppādinoti  nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  uppannantipi
anuppannantipi  uppādītipi  dukkhasaccaṃ  siyā uppannaṃ siyā anuppannaṃ
siyā uppādi . tīṇi saccā siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā
nirodhasaccaṃ  na  vattabbaṃ  atītantipi  anāgatantipi  paccuppannantipi .
Nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  na  vattabbaṃ  atītārammaṇantipi
Anāgatārammaṇantipi   paccuppannārammaṇantipi  dve  saccā  siyā
atītārammaṇā  siyā  anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā
siyā   na   vattabbā   atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi  .  nirodhasaccaṃ  bahiddhā  tīṇi  saccā  siyā
ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {224.7}  Nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ  bahiddhārammaṇaṃ
samudayasaccaṃ  siyā  ajjhattārammaṇaṃ  siyā  bahiddhārammaṇaṃ  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇaṃ   dukkhasaccaṃ   siyā   ajjhattārammaṇaṃ  siyā
bahiddhārammaṇaṃ  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
ajjhattārammaṇantipi  bahiddhārammaṇantipi  ajjhattabahiddhārammaṇantipi  .
Tīṇi  saccā  anidassanaappaṭighā  dukkhasaccaṃ  siyā  sanidassanasappaṭighaṃ
siyā anidassanasappaṭighaṃ siyā anidassanaappaṭighaṃ.
   [225] Samudayasaccaṃ hetu nirodhasaccaṃ na hetu dve saccā siyā
hetū  siyā na hetū . dve saccā sahetukā nirodhasaccaṃ ahetukaṃ
dukkhasaccaṃ siyā sahetukaṃ siyā ahetukaṃ . dve saccā hetusampayuttā
nirodhasaccaṃ  hetuvippayuttaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  hetusampayuttaṃ  siyā
hetuvippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ  hetu  ceva  sahetukañca nirodhasaccaṃ
na  vattabbaṃ hetu ceva sahetukañcātipi sahetukañceva na ca hetūtipi
maggasaccaṃ siyā hetu ceva sahetukañca siyā sahetukañceva na ca hetu
dukkhasaccaṃ siyā hetu ceva sahetukañca siyā sahetukañceva na ca hetu
Siyā  na  vattabbaṃ  hetu ceva sahetukañcātipi sahetukañceva na ca
hetūtipi  .  samudayasaccaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañca  nirodhasaccaṃ
na  vattabbaṃ  hetu  ceva  hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva
na  ca  hetūtipi maggasaccaṃ siyā hetu ceva hetusampayuttañca  siyā
hetusampayuttañceva  na  ca  hetu  dukkhasaccaṃ  siyā  hetu  ceva
hetusampayuttañca  siyā  hetusampayuttañceva  na  ca  hetu siyā na
vattabbaṃ   hetu  ceva  hetusampayuttañcātipi  hetusampayuttañceva
na ca hetūtipi . nirodhasaccaṃ na hetu ahetukaṃ samudayasaccaṃ na vattabbaṃ
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi maggasaccaṃ siyā na hetu
sahetukaṃ siyā na vattabbaṃ na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi
dukkhasaccaṃ siyā na hetu sahetukaṃ siyā na hetu ahetukaṃ siyā na vattabbaṃ
na hetu sahetukantipi na hetu ahetukantipi.
   [226]  Tīṇi  saccā sappaccayā nirodhasaccaṃ appaccayaṃ . tīṇi
saccā  saṅkhatā  nirodhasaccaṃ  asaṅkhataṃ  .  tīṇi  saccā anidassanā
dukkhasaccaṃ  siyā  sanidassanaṃ siyā anidassanaṃ . tīṇi saccā appaṭighā
dukkhasaccaṃ siyā sappaṭighaṃ siyā appaṭighaṃ . tīṇi saccā rūpā dukkhasaccaṃ
siyā rūpaṃ siyā arūpaṃ . dve saccā lokiyā dve saccā lokuttarā.
Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [227] Samudayasaccaṃ āsavo dve saccā no āsavā dukkhasaccaṃ
siyā āsavo siyā no āsavo . dve saccā sāsavā dve saccā
Anāsavā . samudayasaccaṃ āsavasampayuttaṃ dve saccā  āsavavippayuttā
dukkhasaccaṃ  siyā  āsavasampayuttaṃ  siyā āsavavippayuttaṃ . samudayasaccaṃ
āsavo ceva sāsavañca dve saccā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi dukkhasaccaṃ siyā āsavo ceva
sāsavañca  siyā sāsavañceva no ca āsavo . samudayasaccaṃ āsavo
ceva  āsavasampayuttañca  dve  saccā  na vattabbā āsavā ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva  no ca āsavātipi
dukkhasaccaṃ siyā āsavo ceva āsavasampayuttañca siyā āsavasampayuttañceva
no ca āsavo siyā na vattabbaṃ āsavo ceva āsavasampayuttañcātipi
āsavasampayuttañceva no ca āsavotipi . dve saccā āsavavippayutta-
anāsavā   samudayasaccaṃ   na  vattabbaṃ  āsavavippayuttasāsavantipi
āsavavippayuttaanāsavantipi   dukkhasaccaṃ   siyā  āsavavippayuttasāsavaṃ
siyā na vattabbaṃ āsavavippayuttasāsavantipi āsavavippayuttaanāsavantipi.
   [228]  Samudayasaccaṃ  saññojanaṃ  dve  saccā no saññojanā
dukkhasaccaṃ  siyā  saññojanaṃ  siyā  no  saññojanaṃ . dve saccā
saññojaniyā  dve  saccā  asaññojaniyā  . samudayasaccaṃ saññojana-
sampayuttaṃ  dve  saccā  saññojanavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā
saññojanasampayuttaṃ   siyā   saññojanavippayuttaṃ   .   samudayasaccaṃ
saññojanañceva  saññojaniyañca  dve  saccā na vattabbā saññojanā
Ceva  saññojaniyā  cātipi  saññojaniyā ceva no ca saññojanātipi
dukkhasaccaṃ  siyā  saññojanañceva  saññojaniyañca siyā saññojaniyañceva
no  ca  saññojanaṃ . samudayasaccaṃ saññojanañceva saññojanasampayuttañca
dve  saccā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojanasampayuttā
cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca  saññojanātipi dukkhasaccaṃ
siyā   saññojanañceva   saññojanasampayuttañca  siyā  saññojana-
sampayuttañceva  no  ca saññojanaṃ siyā na vattabbaṃ saññojanañceva
saññojanasampayuttañcātipi     saññojanasampayuttañceva     no
ca  saññojanantipi  .  dve  saccā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā
samudayasaccaṃ    na    vattabbaṃ   saññojanavippayuttasaññojaniyantipi
saññojanavippayuttaasaññojaniyantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   saññojana-
vippayuttasaññojaniyaṃ   siyā   na   vattabbaṃ  saññojanavippayutta-
saññojaniyantipi saññojanavippayuttaasaññojaniyantipi.
   [229]  Samudayasaccaṃ gantho dve saccā no ganthā dukkhasaccaṃ
siyā gantho siyā no gantho  . dve saccā ganthaniyā dve saccā
aganthaniyā . dve saccā ganthavippayuttā dve saccā siyā ganthasampayuttā
siyā  ganthavippayuttā  .  samudayasaccaṃ gantho ceva ganthaniyañca dve
saccā na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cātipi ganthaniyā ceva no ca
ganthātipi dukkhasaccaṃ siyā gantho ceva ganthaniyañca siyā ganthaniyañceva
no  ca  gantho  .  samudayasaccaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañca
Siyā   na   vattabbaṃ   gantho   ceva   ganthasampayuttañcātipi
ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi  dve  saccā na vattabbā
ganthā  ceva  ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā ceva no ca
ganthātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  gantho  ceva  ganthasampayuttañca  siyā
ganthasampayuttañceva  no  ca  gantho siyā na vattabbaṃ gantho ceva
ganthasampayuttañcātipi  ganthasampayuttañceva  no  ca  ganthotipi .
Dve saccā ganthavippayuttaaganthaniyā dve saccā siyā ganthavippayutta-
ganthaniyā   siyā   na   vattabbā   ganthavippayuttaganthaniyātipi
ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [230]  Samudayasaccaṃ ogho .pe. yogo .pe. nīvaraṇaṃ dve
saccā no nīvaraṇā dukkhasaccaṃ siyā nīvaraṇaṃ siyā no nīvaraṇaṃ. Dve
saccā nīvaraṇiyā dve saccā anīvaraṇiyā . samudayasaccaṃ nīvaraṇasampayuttaṃ
dve  saccā  nīvaraṇavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā  nīvaraṇasampayuttaṃ
siyā  nīvaraṇavippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ  nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca dve
saccā  na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā ceva
no  ca  nīvaraṇātipi  dukkhasaccaṃ  siyā nīvaraṇañceva nīvaraṇiyañca siyā
nīvaraṇiyañceva  no  ca  nīvaraṇaṃ  .  samudayasaccaṃ  nīvaraṇañceva
nīvaraṇasampayuttañca dve saccā na vattabbā nīvaraṇā ceva nīvaraṇasampayuttā
cātipi  nīvaraṇasampayuttā  ceva  no  ca nīvaraṇātipi dukkhasaccaṃ siyā
nīvaraṇañceva   nīvaraṇasampayuttañca   siyā   nīvaraṇasampayuttañceva
No  ca  nīvaraṇaṃ siyā na vattabbaṃ nīvaraṇañceva nīvaraṇasampayuttañcātipi
nīvaraṇasampayuttañceva no ca nīvaraṇantipi . dve saccā nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyā  samudayasaccaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyantipi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyantipi  dukkhasaccaṃ  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyaṃ
siyā   na  vattabbaṃ  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyantipi  nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyantipi.
   [231] Tīṇi saccā no parāmāsā dukkhasaccaṃ siyā parāmāso
siyā  no  parāmāso  .  dve  saccā parāmaṭṭhā dve saccā
aparāmaṭṭhā  .  dve  saccā  parāmāsavippayuttā  samudayasaccaṃ
siyā  parāmāsasampayuttaṃ  siyā  parāmāsavippayuttaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā
parāmāsasampayuttaṃ  siyā  parāmāsavippayuttaṃ  siyā  na  vattabbaṃ
parāmāsasampayuttantipi  parāmāsavippayuttantipi  .  samudayasaccaṃ  na
vattabbaṃ  parāmāso  ceva  parāmaṭṭhañcāti  parāmaṭṭhañceva  no ca
parāmāso  dve  saccā  na vattabbā parāmāsā ceva parāmaṭṭhā
cātipi  parāmaṭṭhā  ceva  no  ca  parāmāsātipi  dukkhasaccaṃ siyā
parāmāso ceva parāmaṭṭhañca siyā parāmaṭṭhañceva no ca parāmāso.
Dve  saccā  parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā  dve  saccā  siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā  siyā  na  vattabbā  parāmāsavippayutta-
parāmaṭṭhātipi parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [232]  Dve  saccā  sārammaṇā  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ
Dukkhasaccaṃ  siyā  sārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  .  tīṇi  saccā
no  cittā  dukkhasaccaṃ  siyā  cittaṃ  siyā  no  cittaṃ . dve
saccā  cetasikā  nirodhasaccaṃ  acetasikaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cetasikaṃ
siyā acetasikaṃ . dve saccā cittasampayuttā nirodhasaccaṃ cittavippayuttaṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  cittasampayuttaṃ siyā cittavippayuttaṃ siyā na vattabbaṃ
cittena  sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  dve  saccā
cittasaṃsaṭṭhā  nirodhasaccaṃ  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ
siyā  cittavisaṃsaṭṭhaṃ  siyā  na  vattabbaṃ cittena saṃsaṭṭhantipi cittena
visaṃsaṭṭhantipi.
   {232.1} Dve saccā cittasamuṭṭhānā nirodhasaccaṃ no cittasamuṭṭhānaṃ
dukkhasaccaṃ siyā cittasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasamuṭṭhānaṃ . dve saccā
cittasahabhuno  nirodhasaccaṃ  no  cittasahabhū  dukkhasaccaṃ  siyā cittasahabhū
siyā no cittasahabhū . dve saccā cittānuparivattino nirodhasaccaṃ no
cittānuparivatti   dukkhasaccaṃ  siyā  cittānuparivatti  siyā  no
cittānuparivatti  .  dve saccā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā nirodhasaccaṃ no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  siyā  no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ . dve saccā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno nirodhasaccaṃ
no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  dukkhasaccaṃ  siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū
siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  .  dve  saccā cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino  nirodhasaccaṃ  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti
Dukkhasaccaṃ   siyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti   siyā   no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti  .  tīṇi  saccā  bāhirā  dukkhasaccaṃ
siyā  ajjhattikaṃ  siyā  bāhiraṃ  .  tīṇi saccā nupādā dukkhasaccaṃ
siyā  upādā  siyā nupādā . tīṇi saccā anupādinnā dukkhasaccaṃ
siyā upādinnaṃ siyā anupādinnaṃ.
   [233] Samudayasaccaṃ upādānaṃ dve saccā nupādānā dukkhasaccaṃ
siyā  upādānaṃ  siyā nupādānaṃ . dve saccā upādāniyā dve
saccā  anupādāniyā  .  dve  saccā  upādānavippayuttā  dve
saccā  siyā  upādānasampayuttā  siyā  upādānavippayuttā .
Samudayasaccaṃ  upādānañceva  upādāniyañca  dve saccā na vattabbā
upādānā  ceva  upādāniyā  cātipi  upādāniyā  ceva no ca
upādānātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  upādānañceva  upādāniyañca  siyā
upādāniyañceva no ca upādānaṃ.
   {233.1}  Samudayasaccaṃ siyā upādānañceva upādānasampayuttañca
siyā   na   vattabbaṃ   upādānañceva  upādānasampayuttañcātipi
upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānantipi  dve  saccā  na
vattabbā   upādānā   ceva   upādānasampayuttā   cātipi
upādānasampayuttā  ceva  no  ca  upādānātipi  dukkhasaccaṃ  siyā
upādānañceva  upādānasampayuttañca  siyā  upādānasampayuttañceva
no  ca  upādānaṃ  siyā  na  vattabbaṃ  upādānañceva upādāna-
sampayuttañcātipi  upādānasampayuttañceva  no  ca  upādānantipi .
Dve  saccā  upādānavippayuttaanupādāniyā  dve  saccā  siyā
upādānavippayuttaupādāniyā   siyā   na  vattabbā  upādāna-
vippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [234] Samudayasaccaṃ kileso dve saccā no kilesā dukkhasaccaṃ
siyā kileso siyā no kileso. Dve saccā saṅkilesikā dve saccā
asaṅkilesikā  .  samudayasaccaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  dve  saccā asaṅkiliṭṭhā
dukkhasaccaṃ  siyā  saṅkiliṭṭhaṃ  siyā  asaṅkiliṭṭhaṃ  .  samudayasaccaṃ
kilesasampayuttaṃ  dve  saccā  kilesavippayuttā  dukkhasaccaṃ  siyā
kilesasampayuttaṃ  siyā  kilesavippayuttaṃ  .  samudayasaccaṃ kileso ceva
saṅkilesikañca  dve  saccā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā
cātipi saṅkilesikā ceva no ca kilesātipi dukkhasaccaṃ siyā kileso
ceva saṅkilesikañca siyā saṅkilesikañceva no ca kileso.
   {234.1}  Samudayasaccaṃ kileso ceva saṅkiliṭṭhañca dve saccā
na  vattabbā  kilesā  ceva  saṅkiliṭṭhā  cātipi saṅkiliṭṭhā ceva
no  ca  kilesātipi  dukkhasaccaṃ  siyā  kileso  ceva saṅkiliṭṭhañca
siyā  saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kileso siyā na vattabbaṃ kileso
ceva  saṅkiliṭṭhañcātipi  saṅkiliṭṭhañceva  no  ca  kilesotipi .
Samudayasaccaṃ  kileso  ceva  kilesasampayuttañca  dve  saccā  na
vattabbā  kilesā  ceva  kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā
ceva no ca kilesātipi dukkhasaccaṃ siyā kileso ceva kilesasampayuttañca
Siyā kilesasampayuttañceva no ca kileso siyā na vattabbaṃ kileso
ceva   kilesasampayuttañcātipi   kilesasampayuttañceva   no   ca
kilesotipi  .  dve  saccā  kilesavippayuttaasaṅkilesikā samudayasaccaṃ
na   vattabbaṃ   kilesavippayuttasaṅkilesikantipi   kilesavippayutta-
asaṅkilesikantipi   dukkhasaccaṃ   siyā   kilesavippayuttasaṅkilesikaṃ
siyā  na  vattabbaṃ  kilesavippayuttasaṅkilesikantipi  kilesavippayutta-
asaṅkilesikantipi.
   [235] Dve saccā na dassanena pahātabbā dve saccā siyā
dassanena  pahātabbā siyā na dassanena pahātabbā . dve saccā
na  bhāvanāya  pahātabbā  dve  saccā siyā bhāvanāya pahātabbā
siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā  .  dve  saccā  na dassanena
pahātabbahetukā  dve  saccā  siyā  dassanena  pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena  pahātabbahetukā . dve saccā na bhāvanāya
pahātabbahetukā  dve  saccā siyā bhāvanāya pahātabbahetukā siyā
na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  .  samudayasaccaṃ  savitakkaṃ nirodhasaccaṃ
avitakkaṃ  dve saccā siyā savitakkā siyā avitakkā . samudayasaccaṃ
savicāraṃ  nirodhasaccaṃ  avicāraṃ  dve  saccā  siyā savicārā siyā
avicārā  .  nirodhasaccaṃ appītikaṃ tīṇi saccā siyā sappītikā siyā
appītikā  .  nirodhasaccaṃ  na  pītisahagataṃ  tīṇi  saccā  siyā
pītisahagatā  siyā  na  pītisahagatā  .  nirodhasaccaṃ  na  sukhasahagataṃ
Tīṇi  saccā  siyā  sukhasahagatā  siyā na sukhasahagatā . nirodhasaccaṃ
na  upekkhāsahagataṃ  tīṇi  saccā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā
na  upekkhāsahagatā  .  samudayasaccaṃ  kāmāvacaraṃ  dve  saccā na
kāmāvacarā  dukkhasaccaṃ  siyā  kāmāvacaraṃ  siyā  na kāmāvacaraṃ .
Tīṇi  saccā  na  rūpāvacarā  dukkhasaccaṃ  siyā  rūpāvacaraṃ siyā na
rūpāvacaraṃ  . tīṇi saccā na arūpāvacarā dukkhasaccaṃ siyā arūpāvacaraṃ
siyā  na  arūpāvacaraṃ  .  dve  saccā pariyāpannā dve saccā
apariyāpannā  .  maggasaccaṃ  niyyānikaṃ  tīṇi saccā aniyyānikā .
Maggasaccaṃ  niyataṃ  nirodhasaccaṃ  aniyataṃ  dve  saccā  siyā  niyatā
siyā  aniyatā . dve saccā sauttarā dve saccā anuttarā .
Samudayasaccaṃ  saraṇaṃ  dve  saccā  araṇā  dukkhasaccaṃ  siyā  saraṇaṃ
siyā araṇanti.
           Pañhāpucchakaṃ.
          Saccavibhaṅgo samatto.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 148-161. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=223&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=223              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3117              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3117              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]