ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [242]  Bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ  .  bāvīsatindriyānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā
kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [243]   Dasindriyā  abyākatā  domanassindriyaṃ  akusalaṃ
anaññātaññassāmītindriyaṃ  kusalaṃ  cattārindriyā  siyā  kusalā  siyā
abyākatā cha indriyā siyā kusalā siyā akusalā siyā abyākatā.
   {243.1}  Dvādasindriyā  na  vattabbā  sukhāya  vedanāya
sampayuttātipi   dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  cha  indriyā  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  tīṇindriyā
siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya sampayuttā
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  jīvitindriyaṃ siyā sukhāya
vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ sukhāya vedanāya sampayuttantipi
Dukkhāya   vedanāya   sampayuttantipi   adukkhamasukhāya   vedanāya
sampayuttantipi   .   sattindriyā   nevavipākanavipākadhammadhammā
tīṇindriyā  vipākā  dvindriyā  vipākadhammadhammā  aññindriyaṃ  siyā
vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ  navindriyā  siyā  vipākā  siyā
vipākadhammadhammā  siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  .  navindriyā
upādinnupādāniyā  domanassindriyaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  tīṇindriyā
anupādinnaanupādāniyā   navindriyā   siyā   upādinnupādāniyā
siyā anupādinnupādāniyā siyā anupādinnaanupādāniyā.
   {243.2}  Navindriyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  domanassindriyaṃ
saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  tīṇindriyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  tīṇindriyā
siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā siyā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā cha indriyā
siyā   saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā  siyā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā.
   {243.3}   Navindriyā   avitakkaavicārā   domanassindriyaṃ
savitakkasavicāraṃ upekkhindriyaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkaavicāraṃ
ekādasindriyā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā  avitakkaavicārā . ekādasindriyā na vattabbā pītisahagatātipi
sukhasahagatātipi  upekkhāsahagatātipi  somanassindriyaṃ  siyā  pitisahagataṃ
na  sukhasahagataṃ  na  upekkhāsahagataṃ siyā na vattabbaṃ pītisahagatanti cha
indriyā  siyā  pītisahagatā  siyā sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā
cattārindriyā   siyā   pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā
Upekkhāsahagatā  siyā  na  vattabbā  pītisahagatātipi  sukhasahagatātipi
upekkhāsahagatātipi   .   paṇṇarasindriyā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā  domanassindriyaṃ siyā dassanena pahātabbaṃ siyā bhāvanāya
pahātabbaṃ  cha  indriyā  siyā dassanena pahātabbā siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā  . paṇṇarasindriyā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā  domanassindriyaṃ  siyā  dassanena
pahātabbahetukaṃ  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukaṃ  cha  indriyā
siyā  dassanena  pahātabbahetukā  siyā  bhāvanāya  pahātabhetukā
siyā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā.
   {243.4}    Dasindriyā    nevaācayagāminonaapacayagāmino
domanassindriyaṃ   ācayagāmi   anaññātaññassāmītindriyaṃ   apacayagāmi
aññindriyaṃ   siyā  apacayagāmi  siyā  nevaācayagāminaapacayagāmi
navindriyā siyā ācayagāmino siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino-
naapacayagāmino . dasindriyā nevasekkhānāsekkhā dvindriyā sekkhā
aññātāvindriyaṃ asekkhaṃ navindriyā siyā sekkhā siyā asekkhā siyā
nevasekkhānāsekkhā.
   {243.5} Dasindriyā parittā tīṇindriyā appamāṇā navindriyā
siyā  parittā  siyā  mahaggatā  siyā  appamāṇā . sattindriyā
anārammaṇā  dvindriyā  parittārammaṇā  tīṇindriyā appamāṇārammaṇā
domanassindriyaṃ   siyā   parittārammaṇaṃ   siyā   mahaggatārammaṇaṃ
na   appamāṇārammaṇaṃ   siyā  na  vattabbaṃ  parittārammaṇantipi
Mahaggatārammaṇantipi    navindriyā    siyā    parittārammaṇā
siyā   mahaggatārammaṇā   siyā   appamāṇārammaṇā   siyā
na    vattabbā    parittārammaṇātipi    mahaggatārammaṇātipi
appamāṇārammaṇātipi  .  navindriyā  majjhimā  domanassindriyaṃ  hīnaṃ
tīṇindriyā  paṇītā  tīṇindriyā  siyā  majjhimā  siyā  paṇītā
cha indriyā siyā hīnā siyā majjhimā siyā paṇītā.
   {243.6}   Dasindriyā   aniyatā   anaññātaññassāmītindriyaṃ
sammattaniyataṃ  cattārindriyā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā
domanassindriyaṃ  siyā  micchattaniyataṃ  siyā aniyataṃ cha indriyā siyā
micchattaniyatā siyā sammattaniyatā siyā aniyatā.
   {243.7}  Sattindriyā  anārammaṇā  cattārindriyā  na
vattabbā   maggārammaṇātipi   maggahetukātipi   maggādhipatinotipi
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā
maggādhipati  siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi
aññindriyaṃ  na  maggārammaṇaṃ  siyā  maggahetukaṃ  siyā  maggādhipati
siyā  na  vattabbaṃ  maggahetukantipi  maggādhipatītipi  navindriyā siyā
maggārammaṇā  siyā  maggahetukā  siyā  maggādhipatino  siyā  na
vattabbā maggārammaṇātipi maggahetukātipi maggādhipatinotipi.
   {243.8} Dasindriyā siyā uppannā siyā uppādino na vattabbā
anuppannāti dvindriyā siyā uppannā siyā anuppannā na vattabbā
uppādinoti  dasindriyā  siyā  uppannā  siyā  anuppannā  siyā
Uppādino  .  siyā  atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā .
Sattindriyā    anārammaṇā   dvindriyā   paccuppannārammaṇā
tīṇindriyā   na  vattabbā  atītārammaṇātipi  anāgatārammaṇātipi
paccuppannārammaṇātipi   dasindriyā   siyā  atītārammaṇā  siyā
anāgatārammaṇā  siyā  paccuppannārammaṇā  siyā  na  vattabbā
atītārammaṇātipi   anāgatārammaṇātipi   paccuppannārammaṇātipi  .
Siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā.
   {243.9}  Sattindriyā  anārammaṇā tīṇindriyā bahiddhārammaṇā
cattārindriyā  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā  bahiddhārammaṇā  siyā
ajjhattabahiddhārammaṇā  aṭṭhindriyā  siyā  ajjhattārammaṇā  siyā
bahiddhārammaṇā  siyā  ajjhattabahiddhārammaṇā  siyā  na  vattabbā
ajjhattārammaṇātipi  bahiddhārammaṇātipi  ajjhattabahiddhārammaṇātipi  .
Pañcindriyā anidassanasappaṭighā sattarasindriyā anidassanaappaṭighā.
   [244]  Cattārindriyā  hetū  aṭṭhārasindriyā  na hetū .
Sattindriyā  sahetukā  navindriyā  ahetukā  cha  indriyā  siyā
sahetukā  siyā  ahetukā . sattindriyā hetusampayuttā navindriyā
hetuvippayuttā   cha   indriyā  siyā  hetusampayuttā  siyā
hetuvippayuttā . cattārindriyā hetū ceva sahetukā ca navindriyā
na  vattabbā  hetū  ceva sahetukā cātipi sahetukā ceva na ca
hetūtipi  tīṇindriyā  na  vattabbā  hetū  ceva  sahetukā  cāti
Sahetukā  ceva na ca hetū cha indriyā na vattabbā hetū ceva
sahetukā cāti siyā sahetukā ceva na ca hetū siyā na vattabbā
sahetukā ceva na ca hetūti. Cattārindriyā hetū ceva hetusampayuttā
ca  navindriyā  na  vattabbā  hetū  ceva  hetusampayuttā cātipi
hetusampayuttā  ceva  na  ca  hetūtipi  tīṇindriyā  na  vattabbā
hetū  ceva  hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū
cha  indriyā  na  vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti siyā
hetusampayuttā  ceva na ca hetū siyā na vattabbā hetusampayuttā
ceva  na ca hetūti . navindriyā na hetū ahetukā tīṇindriyā na
hetū  sahetukā  cattārindriyā  na vattabbā na hetū sahetukātipi
na  hetū  ahetukātipi cha indriyā siyā na hetū sahetukā siyā
na hetū ahetukā.
   [245] Sappaccayā saṅkhatā anidassanā . pañcindriyā sappaṭighā
sattarasindriyā  appaṭighā  .  sattindriyā  rūpā  cuddasindriyā
arūpā  jīvitindriyaṃ  siyā  rūpaṃ siyā arūpaṃ  . dasindriyā lokiyā
tīṇindriyā  lokuttarā navindriyā siyā lokiyā siyā lokuttarā .
Kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā.
   [246]  No  āsavā  .  dasindriyā  sāsavā  tīṇindriyā
anāsavā navindriyā siyā sāsavā siyā anāsavā . paṇṇarasindriyā
āsavavippayuttā    domanassindriyaṃ    āsavasampayuttaṃ    cha
Indriyā  siyā āsavasampayuttā siyā āsavavippayuttā . dasindriyā
na vattabbā āsavā ceva sāsavā cāti sāsavā ceva no ca āsavā
tīṇindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva
no  ca  āsavātipi navindriyā na vattabbā āsavā ceva sāsavā
cāti siyā sāsavā ceva no ca āsavā siyā na vattabbā sāsavā
ceva no ca āsavāti.
   {246.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  āsavā  ceva
āsavasampayuttā  cātipi  āsavasampayuttā  ceva no ca āsavātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  āsavo  ceva  āsavasampayuttañcāti
āsavasampayuttañceva  no  ca  āsavo  cha  indriyā na vattabbā
āsavā  ceva  āsavasampayuttā  cāti  siyā āsavasampayuttā ceva
no  ca  āsavā  siyā  na  vattabbā āsavasampayuttā ceva no
ca  āsavāti  .  navindriyā  āsavavippayuttasāsavā  tīṇindriyā
āsavavippayuttaanāsavā    domanassindriyaṃ    na    vattabbaṃ
āsavavippayuttasāsavantipi   āsavavippayuttaanāsavantipi    tīṇindriyā
siyā   āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayuttaanāsavā  cha
indriyā   siyā  āsavavippayuttasāsavā  siyā  āsavavippayutta-
anāsavā   siyā   na   vattabbā   āsavavippayuttasāsavātipi
āsavavippayuttaanāsavātipi.
   [247]  No saññojanā . dasindriyā saññojaniyā tīṇindriyā
asaññojaniyā  navindriyā  siyā  saññojaniyā siyā asaññojaniyā .
Paṇṇarasindriyā  saññojanavippayuttā  domanassindriyaṃ  saññojanasampayuttaṃ
Cha  indriyā  siyā  saññojanasampayuttā siyā saññojanavippayuttā .
Dasindriyā  na  vattabbā  saññojanā  ceva  saññojaniyā  cāti
saññojaniyā  ceva  no  ca  saññojanā  tīṇindriyā  na vattabbā
saññojanā  ceva  saññojaniyā  cātipi  saññonijayā  ceva no ca
saññojanātipi   navindriyā   na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojaniyā  cāti  siyā  saññojaniyā  ceva  no  ca saññojanā
siyā na vattabbā saññojaniyā ceva no ca saññojanāti.
   {247.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  saññojanā  ceva
saññojanasampayuttā  cātipi  saññojanasampayuttā  ceva  no  ca
saññojanātipi   domanassindriyaṃ   na   vattabbaṃ   saññojanañceva
saññojanasampayuttañcāti    saññojanasampayuttañceva    no   ca
saññojanaṃ  cha  indriyā  na  vattabbā saññojanā ceva saññojana-
sampayuttā  cāti siyā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanā
siyā na vattabbā saññojanasampayuttā ceva no ca saññojanāti.
   {247.2}  Navindriyā  saññojanavippayuttasaññojaniyā  tīṇindriyā
saññojanavippayuttaasaññojaniyā   domanassindriyaṃ   na   vattabbaṃ
saññojanavippayuttasaññojaniyantipi saññojanavippayutta-
asaññojaniyantipi    tīṇindriyā    siyā   saññojanavippayutta-
saññojaniyā  siyā  saññojanavippayuttaasaññojaniyā  cha  indriyā
siyā   saññojanavippayuttasaññojaniyā   siyā   saññojanavippayutta-
asaññojaniyā  siyā  na  vattabbā  saññojanavippayuttasaññojaniyātipi
saññojanavippayuttaasaññojaniyātipi.
   [248]  No  ganthā  .  dasindriyā  ganthaniyā  tīṇindriyā
aganthaniyā  navindriyā  siyā  ganthaniyā  siyā  aganthaniyā .
Paṇṇarasindriyā   ganthavippayuttā   domanassindriyaṃ   ganthasampayuttaṃ
cha  indriyā  siyā  ganthasampayuttā  siyā  ganthavippayuttā .
Dasindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva  ganthaniyā cāti ganthaniyā
ceva  no  ca  ganthā  tīṇindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva
ganthaniyā  cātipi  ganthaniyā  ceva  no  ca  ganthātipi navindriyā
na vattabbā ganthā ceva ganthaniyā cāti siyā ganthaniyā ceva no
ca ganthā siyā na vattabbā ganthaniyā ceva no ca ganthāti.
   {248.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  ganthā  ceva
ganthasampayuttā  cātipi  ganthasampayuttā  ceva  no  ca  ganthātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  gantho  ceva  ganthasampayuttañcāti
ganthasampayuttañceva  no  ca  gantho  cha  indriyā  na  vattabbā
ganthā  ceva  ganthasampayuttā  cāti  siyā  ganthasampayuttā  ceva
no  ca  ganthā  siyā  na vattabbā ganthasampayuttā ceva no ca
ganthāti   .   navindriyā   ganthavippayuttaganthaniyā   tīṇindriyā
ganthavippayuttaaganthaniyā    domanassindriyaṃ    na    vattabbaṃ
ganthavippayuttaganthaniyantipi ganthavippayuttaaganthaniyantipi
tīṇindriyā     siyā     ganthavippayuttaganthaniyā     siyā
ganthavippayuttaaganthaniyā   cha   indriyā   siyā  ganthavippayutta-
ganthaniyā    siyā   ganthavippayuttaaganthaniyā   siyā   na
Vattabbā ganthavippayuttaganthaniyātipi ganthavippayuttaaganthaniyātipi.
   [249] No oghā .pe. no yogā .pe. no nīvaraṇā.
Dasindriyā  nīvaraṇiyā  tīṇindriyā  anīvaraṇiyā  navindriyā  siyā
nīvaraṇiyā  siyā  anīvaraṇiyā  .  paṇṇarasindriyā  nīvaraṇavippayuttā
domanassindriyaṃ  nīvaraṇasampayuttaṃ  cha  indriyā  siyā nīvaraṇasampayuttā
siyā  nīvaraṇavippayuttā  .  dasindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā
ceva  nīvaraṇiyā  cāti  nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇā tīṇindriyā
na  vattabbā  nīvaraṇā  ceva nīvaraṇiyā cātipi nīvaraṇiyā ceva no
ca  nīvaraṇātipi  navindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā ceva nīvaraṇiyā
cāti  siyā  nīvaraṇiyā  ceva  no ca nīvaraṇā siyā na vattabbā
nīvaraṇiyā ceva no ca nīvaraṇāti.
   {249.1}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  nīvaraṇā  ceva
nīvaraṇasampayuttā  cātipi  nīvaraṇasampayuttā ceva no  ca  nīvaraṇātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇañceva  nīvaraṇasampayuttañcātipi
nīvaraṇasampayuttañceva  no  ca  nīvaraṇantipi cha indriyā na vattabbā
nīvaraṇā  ceva  nīvaraṇasampayuttā  cāti  siyā nīvaraṇasampayuttā ceva
no  ca  nīvaraṇā siyā na vattabbā nīvaraṇasampayuttā ceva no ca
nīvaraṇāti   .  navindriyā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  tīṇindriyā
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā   domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  nīvaraṇa-
vippayuttanīvaraṇiyantipi    nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyantipi    tīṇindriyā
siyā   nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā   siyā   nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyā
Cha  indriyā  siyā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyā  siyā  nīvaraṇavippayutta-
anīvaraṇiyā   siyā   na   vattabbā  nīvaraṇavippayuttanīvaraṇiyātipi
nīvaraṇavippayuttaanīvaraṇiyātipi.
   [250]  No  parāmāsā . dasindriyā parāmaṭṭhā tīṇindriyā
aparāmaṭṭhā  navindriyā  siyā  parāmaṭṭhā  siyā  aparāmaṭṭhā .
Soḷasindriyā parāmāsavippayuttā cha indriyā siyā parāmāsasampayuttā
siyā  parāmāsavippayuttā  .  dasindriyā  na  vattabbā parāmāsā
ceva parāmaṭṭhā cāti parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā tīṇindriyā
na  vattabbā  parāmāsā  ceva parāmaṭṭhā cātipi parāmaṭṭhā ceva
no  ca  parāmāsātipi  navindriyā  na  vattabbā parāmāsā ceva
parāmaṭṭhā cāti siyā parāmaṭṭhā ceva no ca parāmāsā siyā na
vattabbā  parāmaṭṭhā  ceva  no  ca  parāmāsāti  . dasindriyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    tīṇindriyā    parāmāsavippayutta-
aparāmaṭṭhā   tīṇindriyā   siyā   parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā
siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā   cha   indriyā   siyā
parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhā    siyā   parāmāsavippayuttaaparāmaṭṭhā
siyā   na  vattabbā  parāmāsavippayuttaparāmaṭṭhātipi  parāmāsa-
vippayuttaaparāmaṭṭhātipi.
   [251]  Sattindriyā  anārammaṇā  cuddasindriyā  sārammaṇā
jīvitindriyaṃ  siyā  sārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  . ekavīsatindriyā
No  cittā  manindriyaṃ cittaṃ . terasindriyā cetasikā aṭṭhindriyā
acetasikā jīvitindriyaṃ siyā cetasikaṃ siyā acetasikaṃ . terasindriyā
cittasampayuttā   sattindriyā  cittavippayuttā  jīvitindriyaṃ  siyā
cittasampayuttaṃ  siyā  cittavippayuttaṃ  manindriyaṃ  na  vattabbaṃ cittena
sampayuttantipi  cittena  vippayuttantipi  .  terasindriyā cittasaṃsaṭṭhā
sattindriyā  cittavisaṃsaṭṭhā  jīvitindriyaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhaṃ  siyā
cittavisaṃsaṭṭhaṃ  manindriyaṃ  na  vattabbaṃ  cittena  saṃsaṭṭhantipi  cittena
visaṃsaṭṭhantipi  .  terasindriyā  cittasamuṭṭhānā  aṭṭhindriyā  no
cittasamuṭṭhānā   jīvitindriyaṃ  siyā  cittasamuṭṭhānaṃ  siyā  no
cittasamuṭṭhānaṃ.
   {251.1} Terasindriyā cittasahabhuno aṭṭhindriyā no cittasahabhuno
jīvitindriyaṃ  siyā  cittasahabhū  siyā  no cittasahabhū . terasindriyā
cittānuparivattino  aṭṭhindriyā  no  cittānuparivattino  jīvitindriyaṃ
siyā  cittānuparivatti  siyā  no  cittānuparivatti  . terasindriyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā   aṭṭhindriyā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā
jīvitindriyaṃ  siyā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ siyā no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ .
Terasindriyā   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno   aṭṭhindriyā   no
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno    jīvitindriyaṃ   siyā   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū  siyā  no  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū  . terasindriyā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino   aṭṭhindriyā   no   cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattino  jīvitindriyaṃ  siyā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti
Siyā   no   cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti  .  cha  indriyā
ajjhattikā  soḷasindriyā  bāhirā  .  sattindriyā  upādā
cuddasindriyā  nupādā  jīvitindriyaṃ  siyā upādā siyā nupādā .
Navindriyā  upādinnā  cattārindriyā  anupādinnā  navindriyā
siyā upādinnā siyā anupādinnā.
   [252]  Nupādānā  .  dasindriyā  upādāniyā  tīṇindriyā
anupādāniyā  navindriyā  siyā  upādāniyā siyā anupādāniyā .
Soḷasindriyā upādānavippayuttā cha indriyā siyā upādānasampayuttā
siyā   upādānavippayuttā   .   dasindriyā   na  vattabbā
upādānā ceva upādāniyā cāti upādāniyā ceva no ca upādānā
tīṇindriyā  na  vattabbā  upādānā  ceva  upādāniyā  cātipi
upādāniyā  ceva  no  ca upādānātipi navindriyā  na vattabbā
upādānā  ceva upādāniyā cāti siyā upādāniyā ceva no ca
upādānā siyā na vattabbā upādāniyā ceva no ca upādānāti.
   {252.1} Soḷasindriyā na vattabbā upādānā ceva upādāna-
sampayuttā cātipi upādānasampayuttā ceva no ca upādānātipi cha
indriyā na vattabbā upādānā ceva upādānasampayuttā cāti siyā
upādānasampayuttā ceva no ca upādānā siyā na vattabbā upādāna-
sampayuttā ceva no ca upādānāti . Dasindriyā upādānavippayutta-
upādāniyā     tīṇindriyā     upādānavippayuttaanupādāniyā
Tīṇindriyā  siyā  upādānavippayuttaupādāniyā  siyā  upādāna-
vippayuttaanupādāniyā  cha  indriyā  siyā  upādānavippayutta-
upādāniyā  siyā  upādānavippayuttaanupādāniyā siyā na vattabbā
upādānavippayuttaupādāniyātipi upādānavippayuttaanupādāniyātipi.
   [253]  No  kilesā  . dasindriyā saṅkilesikā tīṇindriyā
asaṅkilesikā  navindriyā  siyā  saṅkilesikā siyā asaṅkilesikā .
Paṇṇarasindriyā   asaṅkiliṭṭhā   domanassindriyaṃ   saṅkiliṭṭhaṃ   cha
indriyā  siyā  saṅkiliṭṭhā  siyā  asaṅkiliṭṭhā  . paṇṇarasindriyā
kilesavippayuttā   domanassindriyaṃ  kilesasampayuttaṃ  cha  indriyā
siyā kilesasampayuttā siyā kilesavippayuttā.
   {253.1} Dasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti
saṅkilesikā ceva no ca kilesā tīṇindriyā na vattabbā kilesā ceva
saṅkilesikā cātipi saṅkilesikā ceva no ca kilesātipi navindriyā na
vattabbā kilesā ceva saṅkilesikā cāti siyā saṅkilesikā ceva no ca
kilesā siyā na vattabbā saṅkilesikā ceva no ca kilesāti.
   {253.2} Paṇṇarasindriyā na vattabbā kilesā ceva saṅkiliṭṭhā
cātipi saṅkiliṭṭhā ceva no ca kilesātipi domanassindriyaṃ na vattabbaṃ
kileso  ceva  saṅkiliṭṭhañcāti  saṅkiliṭṭhañceva  no ca kileso cha
indriyā  na  vattabbā  kilesā  ceva  saṅkiliṭṭhā  cāti  siyā
saṅkiliṭṭhā  ceva  no  ca  kilesā siyā na vattabbā saṅkiliṭṭhā
Ceva no ca kilesāti.
   {253.3}  Paṇṇarasindriyā  na  vattabbā  kilesā  ceva
kilesasampayuttā  cātipi  kilesasampayuttā  ceva  no ca kilesātipi
domanassindriyaṃ  na  vattabbaṃ  kileso  ceva  kilesasampayuttañcāti
kilesasampayuttañceva  no  ca  kileso  cha  indriyā na vattabbā
kilesā  ceva  kilesasampayuttā  cāti  siyā kilesasampayuttā ceva
no  ca  kilesā siyā na vattabbā kilesasampayuttā ceva no ca
kilesāti.
   {253.4}  Navindriyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  tīṇindriyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā    domanassindriyaṃ    na   vattabbaṃ
kilesavippayuttasaṅkilesikantipi kilesavippayuttaasaṅkilesikantipi
tīṇindriyā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā  siyā  kilesavippayutta-
asaṅkilesikā  cha  indriyā  siyā  kilesavippayuttasaṅkilesikā siyā
kilesavippayuttaasaṅkilesikā  siyā  na  vattabbā  kilesavippayutta-
saṅkilesikātipi kilesavippayuttaasaṅkilesikātipi.
   [254]  Paṇṇarasindriyā  na  dassanena pahātabbā sattindriyā
siyā  dassanena  pahātabbā  siyā  na  dassanena  pahātabbā .
Paṇṇarasindriyā  na  bhāvanāya pahātabbā sattindriyā siyā bhāvanāya
pahātabbā  siyā  na  bhāvanāya  pahātabbā  . paṇṇarasindriyā na
dassanena pahātabbahetukā sattindriyā siyā dassanena pahātabbahetukā
siyā  na  dassanena pahātabbahetukā . paṇṇarasindriyā na bhāvanāya
pahātabbahetukā  sattindriyā  siyā  bhāvanāya  pahātabbahetukā
Siyā   na  bhāvanāya  pahātabbahetukā  .  navindriyā  avitakkā
domanassindriyaṃ  savitakkaṃ  dvādasindriyā  siyā  savitakkā  siyā
avitakkā . navindriyā avicārā domanassindriyaṃ savicāraṃ dvādasindriyā
siyā  savicārā  siyā  avicārā  .  ekādasindriyā  appītikā
ekādasindriyā  siyā  sappītikā siyā appītikā . ekādasindriyā
na pītisahagatā ekādasindriyā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā.
   {254.1}  Dvādasindriyā  na  sukhasahagatā  dasindriyā  siyā
sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā . dvādasindriyā na upekkhāsahagatā
dasindriyā  siyā  upekkhāsahagatā  siyā  na  upekkhāsahagatā .
Dasindriyā  kāmāvacarā  tīṇindriyā  na  kāmāvacarā  navindriyā
siyā kāmāvacarā siyā na kāmāvacarā . terasindriyā na rūpāvacarā
navindriyā  siyā  rūpāvacarā  siyā na rūpāvacarā . cuddasindriyā
na arūpāvacarā aṭṭhindriyā siyā arūpāvacarā siyā na arūpāvacarā.
   {254.2}  Dasindriyā  pariyāpannā  tīṇindriyā  apariyāpannā
navindriyā  siyā pariyāpannā siyā apariyāpannā . ekādasindriyā
aniyyānikā   anaññātaññassāmītindriyaṃ   niyyānikaṃ   dasindriyā
siyā  niyyānikā  siyā  aniyyānikā  .  dasindriyā  aniyatā
anaññātaññassāmītindriyaṃ    niyataṃ    ekādasindriyā    siyā
niyatā  siyā  aniyatā  .  dasindriyā  sauttarā  tīṇindriyā
anuttarā  navindriyā  siyā  sauttarā  siyā  anuttarā .
Paṇṇarasindriyā     araṇā     domanassindriyaṃ     saraṇaṃ
Cha indriyā siyā saraṇā siyā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Indriyavibhaṅgo samatto.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 165-181. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3348              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3348              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=242&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=242              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3232              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3232              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]