ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [860]  Tattha  katamo  jatimado jatim paticca mado majjana
majjitattam   mano   mannana   mannitattam   unnati  unnamo
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati jatimado.
   [861]  Tattha  katamo  gottamado  gottam  paticca  .pe.
Arogyam  paticca  .pe.  yobbanam  paticca  .pe.  jivitam  paticca
.pe.  Labham  paticca  .pe.  sakkaram  paticca  .pe.  garukaram
paticca  .pe.  purekkharam  paticca  .pe.  parivaram paticca .pe.
Bhogam  paticca  .pe.  vannam  paticca  .pe.  sutam  paticca .pe.
Patibhanam  paticca  .pe.  rattannutam  paticca  .pe.  pindapatikattam
paticca  .pe.  anavannattim  paticca  .pe. ariyapatham paticca .pe.
Iddhim  paticca  .pe.  yasam  paticca  .pe.  silam  paticca  .pe.
Jhanam  paticca  .pe.  sippam  paticca .pe. aroham paticca .pe.
Parinaham  paticca  .pe.  santhanam  paticca  .pe.  paripurim paticca
mado  majjana  majjitattam  mano  mannana  mannitattam  unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
paripurimado.
   [862]  Tattha  katamo  mado  yo  mado majjana majjitattam
mano  mannana  mannitattam  unnati  unnamo  dhajo  sampaggaho
ketukamyata cittassa ayam vuccati mado.
   [863]  Tattha  katamo pamado kayaduccarite va vaciduccarite
va  manoduccarite  va  pancasu va kamagunesu cittassa vossaggo
vossagganuppadanam  kusalanam  va  dhammanam bhavanaya asakkaccakiriyata
asataccakiriyata   anatthitakiriyata   olinavuttita  nikkhittacchandata
nikkhittadhurata  anasevana abhavana abahulikammam anadhitthanam ananuyogo
pamado  yo  evarupo  pamado  pamajjana  pamajjitattam  ayam
Vuccati pamado.
   [864]  Tattha  katamo  thambho yo thambho thambhana thambhitattam
kakkhaliyam pharusiyam ujucittata amuduta ayam vuccati thambho.
   [865]  Tattha  katamo  sarambho  yo sarambho patisarambho
sarambhana patisarambhana patisarambhitattam ayam vuccati sarambho.
   [866]  Tattha  katama  aticchata itaritaracivarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi  pancahi  va  kamagunehi  asantutthassa
bhiyyokamyata  ya  evarupa  iccha  icchagatam  aticchata  rago
sarago .pe. Cittassa sarago ayam vuccati aticchata.
   [867]  Tattha  katama  mahicchata itaritaracivarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi  pancahi  va  kamagunehi  asantutthassa
bhiyyokamyata  ya  evarupa  iccha  icchagatam  mahicchata  rago
sarago .pe. Cittassa sarago ayam vuccati mahicchata.
   [868]  Tattha katama papicchata idhekacco assaddho samano
saddhoti  mam  jano  janatuti  icchati dussilo samano silavati mam
jano  janatuti  icchati  appassuto  samano  bahussutoti mam jano
janatuti  icchati  sanganikaramo  samano  pavivittoti  mam  jano
janatuti  icchati  kusito samano araddhaviriyoti mam jano janatuti
icchati  mutthassati  samano  upatthitassatiti  mam  jano  janatuti
icchati  asamahito  samano  samahitoti  mam jano janatuti icchati
Duppanno  samano  pannavati  mam jano janatuti icchati akhinasavo
samano  khinasavoti  mam  jano  janatuti  icchati  ya  evarupa
iccha  icchagatam  papicchata  rago  sarago  .pe.  cittassa
sarago ayam vuccati papicchata.
   [869] Tattha katamam singam yam singam singarata caturata caturiyam
parikkhatata parikkhatiyam idam vuccati singam.
   [870] Tattha katamam tintinam yam tintinam tintinayana tintinayitattam
loluppam  loluppayana  loluppayitattam  puncikata  sadhukamyata  idam
vuccati tintinam.
   [871]  Tattha  katamam  capalyam  civaramandana  pattamandana
senasanamandana   imassa   va   putikayassa  bahiranam  va
parikkharanam  mandana  vibhusana  kelana  parikelana  giddhikata
giddhikattam capalata capalyam idam vuccati capalyam.
   [872] Tattha katama asabhagavutti matari va pitari va jetthe
va bhatari va acariyesu va upajjhaye va buddhe va savakesu va
annatarannataresu   garutthanikesu  vippatikulagahita  vipaccanikasatata
anadariyam  anadarata  agaravata  appatissavata  ayam  vuccati
asabhagavutti.
   [873] Tattha katama arati pantesu va senasanesu annatarannataresu
va  adhikusalesu  dhammesu  arati  aratika  anabhirati  anabhiramana
Ukkanthita paritasita ayam vuccati arati.
   [874]  Tattha katama tandi ya tandi  tandiyana tandimanakata
alasyam alasayana alasayitattam ayam vuccati tandi.
   [875] Tattha katama vijambhika ya kayassa jambhana vijambhana
anamana  vinamana  sannamana  panamana  byadhiyakam  ayam  vuccati
vijambhika.
   [876]  Tattha  katamo bhattasammado ya bhuttavissa bhattamuccha
bhattakilamatho bhattaparilaho kayadutthullam ayam vuccati bhattasammado.
   [877]  Tattha  katamam  cetaso linattam ya cittassa akalyata
akammannata  oliyana  salliyana  linam  liyana  liyitattam  thinam
thiyana thiyitattam cittassa idam vuccati cetaso linattam.
   [878]  Tattha  katama  kuhana  labhasakkarasilokasannissitassa
papicchassa  icchapakatassa paccayapatisevanasankhatena va samantajappitena
va  iriyapathassa  va  atthapana  thapana  santhapana  bhakutika
bhakutiyam kuhana kuhayana kuhitattam ayam vuccati kuhana.
   [879]  Tattha  katama  lapana  labhasakkarasilokasannissitassa
papicchassa  icchapakatassa  ya  paresam  alapana  lapana sallapana
ullapana  samullapana  unnahana  samunnahana  ukkapana samukkapana
anuppiyabhanita   patukamyata   muggasupata   paribhatyata   ayam
vuccati lapana.
   [880]  Tattha  katama nemittikata labhasakkarasilokasannissitassa
papicchassa  icchapakatassa  yam  paresam  nimittam  nimittakammam obhaso
obhasakammam samantajappa parikatha ayam vuccati nemittikata.
   [881]  Tattha  katama nippesikata labhasakkarasilokasannissitassa
papicchassa  icchapakatassa  ya  paresam  akkosana vambhana garahana
ukkhepana  samukkhepana  khipana  sankhipana  papana  sampapana
avannaharika paripitthimamsikata ayam vuccati nippesikata.
   [882]  Tattha  katama  labhena labham jigimsanata labhasakkara-
silokasannissito  papiccho  icchapakato  ito laddham amisam amutra
harati amutra va laddham amisam idha aharati ya evarupa amisena
amisassa etthi gavetthi pariyetthi esana gavesana pariyesana ayam
vuccati labhena labham jigimsanata.
   [883] Tattha katamo seyyohamasmiti mano idhekacco jatiya
va  gottena  va  kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena
va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena vatthuna manam
jappeti  yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
seyyohamasmiti mano.
   [884]  Tattha katamo sadisohamasmiti mano idhekacco jatiya
va  gottena  va  kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena
va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena  vatthuna
manam  jappeti  yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
sadisohamasmiti mano.
   [885]  Tattha  katamo hinohamasmiti mano idhekacco jatiya
va  gottena  va  kolaputtiyena va vannapokkharataya va dhanena
va ajjhenena va kammayatanena va sippayatanena va vijjatthanena
va  sutena  va  patibhanena va annatarannatarena vatthuna omanam
jappeti  yo  evarupo  omano  omannana  omannitattam hilana
ohilana  ohilitattam  attunna  attavanna  attaparibhavo  ayam
vuccati hinohamasmiti mano.
   [886] Tattha katamo seyyassa seyyohamasmiti mano idhekacco
seyyo  hoti  jatiya  va  gottena  va  kolaputtiyena  va
vannapokkharataya  va  dhanena va ajjhenena va kammayatanena va
sippayatanena  va  vijjatthanena  va  sutena va patibhanena va
annatarannatarena  vatthuna  parehi  seyyam  attanam  dahati  so tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
Unnati   unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa
ayam vuccati seyyassa seyyohamasmiti mano.
   [887] Tattha katamo seyyassa sadisohamasmiti mano idhekacco
seyyo  hoti  jatiya  va  gottena  va  kolaputtiyena  va
vannapokkharataya  va  dhanena va ajjhenena va kammayatanena va
sippayatanena  va  vijjatthanena  va  sutena va patibhanena va
annatarannatarena  vatthuna  parehi  sadisam  attanam  dahati  so  tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
unnati   unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa
ayam vuccati seyyassa sadisohamasmiti mano.
   [888]  Tattha katamo seyyassa hinohamasmiti mano idhekacco
seyyo  hoti  jatiya  va  gottena  va  kolaputtiyena  va
vannapokkharataya  va  dhanena va ajjhenena va kammayatanena va
sippayatanena  va  vijjatthanena  va  sutena va patibhanena va
annatarannatarena  vatthuna  parehi  hinam  attanam  dahati  so  tam
nissaya  omanam  jappeti  yo  evarupo  omano  omannana
omannitattam   hilana   ohilana   ohilitattam   attunna
attavanna attaparibhavo ayam vuccati seyyassa hinohamasmiti mano.
   [889] Tattha katamo sadisassa seyyohamasmiti mano idhekacco
sadiso  hoti  jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna  parehi  seyyam  attanam  dahati  so tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
unnati  unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam
vuccati sadisassa seyyohamasmiti mano.
   [890]  Tattha katamo sadisassa sadisohamasmiti mano idhekacco
sadiso  hoti  jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna  parehi  sadisam  attanam  dahati  so  tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
unnati   unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa
ayam vuccati sadisassa sadisohamasmiti mano.
   [891]  Tattha  katamo sadisassa hinohamasmiti mano idhekacco
sadiso  hoti  jatiya va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna parehi hinam attanam dahati so tam nissaya
omanam  jappeti  yo  evarupo  omano omannana omannitattam
hilana  ohilana  ohilitattam  attunna  attavanna  attaparibhavo
ayam vuccati sadisassa hinohamasmiti mano.
   [892]  Tattha katamo hinassa seyyohamasmiti mano idhekacco
hino  hoti  jatiya  va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna  parehi  seyyam  attanam  dahati  so tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
Unnati  unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam
vuccati hinassa seyyohamasmiti mano.
   [893]  Tattha  katamo hinassa sadisohamasmiti mano idhekacco
hino  hoti  jatiya  va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna  parehi  sadisam  attanam  dahati  so  tam
nissaya  manam  jappeti  yo  evarupo  mano mannana mannitattam
unnati   unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa
ayam vuccati hinassa sadisohamasmiti mano
   [894]  Tattha  katamo  hinassa hinohamasmiti mano idhekacco
hino  hoti  jatiya  va gottena va kolaputtiyena va .pe.
Annatarannatarena  vatthuna parehi hinam attanam dahati so tam nissaya
omanam  jappeti  yo  evarupo  omano omannana omannitattam
hilana  ohilana  ohilitattam  attunna  attavanna  attaparibhavo
ayam vuccati hinassa hinohamasmiti mano.
   [895]  Tattha  katamo  mano yo mano mannana mannitattam
unnati   unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa
ayam vuccati mano.
   [896] Tattha katamo atimano idhekacco jatiya va gottena
va  kolaputtiyena  va  .pe.  annatarannatarena  vatthuna  pare
atimannati  yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati
Unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
atimano.
   [897]  Tattha  katamo  manatimano idhekacco jatiya va
gottena  va  kolaputtiyena  va  .pe. annatarannatarena vatthuna
pubbakalam  parehi  sadisam  attanam  dahati  aparakalam attanam seyyam
dahati  parehi  hinam  na  dahati  yo  evarupo  mano  mannana
mannitattam  unnati  unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata
cittassa ayam vuccati manatimano.
   [898] Tattha katamo omano idhekacco jatiya va gottena
va  kolaputtiyena  va vannapokkharataya va dhanena va ajjhenena
va  kammayatanena  va sippayatanena va vijjatthanena va sutena
va  patibhanena  va  annatarannatarena  vatthuna  omanam  jappeti
yo  evarupo  omano  omannana  omannitattam hilana ohilana
ohilitattam  attunna  attavanna  attaparibhavo  ayam  vuccati
omano.
   [899]  Tattha  katamo adhimano appatte pattasannita akate
katasannita  anadhigate  adhigatasannita  asacchikate  sacchikatasannita
yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati  unnamo
dhajo sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati adhimano.
   [900]  Tattha  katamo asmimano rupe asmiti mano asmiti
Chando  asmiti  anusayo  vedanaya  .pe.  sannaya  .pe.
Sankharesu  .pe.  vinnane  asmiti  mano asmiti chando asmiti
anusayo  yo  evarupo  mano  mannana  mannitattam  unnati
unnamo  dhajo  sampaggaho  ketukamyata  cittassa  ayam  vuccati
asmimano.
   [901]  Tattha  katamo  micchamano idhekacco papakena va
kammayatanena   papakena  va  sippayatanena  papakena  va
vijjatthanena papakena va sutena papakena va patibhanena papakena
va silena papakena va vatena papakena va silabbatena papikaya
va  ditthiya  annatarannatarena vatthuna manam jappeti yo evarupo
mano   mannana   mannitattam   unnati   unnamo   dhajo
sampaggaho ketukamyata cittassa ayam vuccati micchamano.
   [902]  Tattha  katamo nativitakko natake arabbha gehasito
takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati nativitakko.
   [903]  Tattha  katamo janapadavitakko janapadam arabbha gehasito
takko vitakko .pe. Micchasankappo ayam vuccati janapadavitakko.
   [904]  Tattha  katamo  amaravitakko  dukkarakarikapatisamyutto
va  ditthigatapatisamyutto  va  gehasito  takko  vitakko  .pe.
Micchasankappo ayam vuccati amaravitakko.
   [905]  Tattha katamo paranudayatapatisamyutto vitakko idhekacco
Gihisamsattho  viharati  sahanandi  sahasoki  sukhitesu  sukhito  dukkhitesu
dukkhito  uppannesu  kiccakaraniyesu  attanava  yogam  apajjati yo
tattha  gehasito  takko  vitakko .pe. micchasankappo ayam vuccati
paranudayatapatisamyutto vitakko.
   [906]  Tattha  katamo  labhasakkarasilokapatisamyutto  vitakko
labhasakkarasilokam  arabbha  gehasito  takko  vitakko  .pe.
Micchasankappo ayam vuccati labhasakkarasilokapatisamyutto vitakko.
   [907]  Tattha  katamo anavannattipatisamyutto vitakko idhekacco
jatiya  va  gottena va kolaputtiyena va vannapokkharataya va
dhanena  va  ajjhenena  va  kammayatanena va sippayatanena va
vijjatthanena  va  sutena  va  patibhanena  va  annatarannatarena
vatthuna  ma  mam  pare  avajanimsuti  yo  tattha gehasito takko
vitakko  .pe.  micchasankappo  ayam  vuccati  anavannattipatisamyutto
vitakko.
            Ekakam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 471-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9529&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9529&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=860&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=860              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=11827              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=11827              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]