ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [860]  Tattha  katamo  jātimado jātiṃ paṭicca mado majjanā
majjitattaṃ   māno   maññanā   maññitattaṃ   uṇṇati  uṇṇāmo
dhajo sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati jātimado.
   [861]  Tattha  katamo  gottamado  gottaṃ  paṭicca  .pe.
Ārogyaṃ  paṭicca  .pe.  yobbanaṃ  paṭicca  .pe.  jīvitaṃ  paṭicca
.pe.  Lābhaṃ  paṭicca  .pe.  sakkāraṃ  paṭicca  .pe.  garukāraṃ
paṭicca  .pe.  purekkhāraṃ  paṭicca  .pe.  parivāraṃ paṭicca .pe.
Bhogaṃ  paṭicca  .pe.  vaṇṇaṃ  paṭicca  .pe.  sutaṃ  paṭicca .pe.
Paṭibhāṇaṃ  paṭicca  .pe.  rattaññutaṃ  paṭicca  .pe.  piṇḍapātikattaṃ
paṭicca  .pe.  anavaññattiṃ  paṭicca  .pe. ariyāpathaṃ paṭicca .pe.
Iddhiṃ  paṭicca  .pe.  yasaṃ  paṭicca  .pe.  sīlaṃ  paṭicca  .pe.
Jhānaṃ  paṭicca  .pe.  sippaṃ  paṭicca .pe. ārohaṃ paṭicca .pe.
Pariṇāhaṃ  paṭicca  .pe.  saṇṭhānaṃ  paṭicca  .pe.  pāripūriṃ paṭicca
mado  majjanā  majjitattaṃ  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati
uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
pāripūrimado.
   [862]  Tattha  katamo  mado  yo  mado majjanā majjitattaṃ
māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati  uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho
ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati mado.
   [863]  Tattha  katamo pamādo kāyaduccarite vā vacīduccarite
vā  manoduccarite  vā  pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa vossaggo
vossaggānuppadānaṃ  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ bhāvanāya asakkaccakiriyatā
asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā   olīnavuttitā  nikkhittacchandatā
nikkhittadhuratā  anāsevanā abhāvanā abahulīkammaṃ anadhiṭṭhānaṃ ananuyogo
pamādo  yo  evarūpo  pamādo  pamajjanā  pamajjitattaṃ  ayaṃ
Vuccati pamādo.
   [864]  Tattha  katamo  thambho yo thambho thambhanā thambhitattaṃ
kakkhaḷiyaṃ phārusiyaṃ ujucittatā amudutā ayaṃ vuccati thambho.
   [865]  Tattha  katamo  sārambho  yo sārambho paṭisārambho
sārambhanā paṭisārambhanā paṭisārambhitattaṃ ayaṃ vuccati sārambho.
   [866]  Tattha  katamā  aticchatā itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  pañcahi  vā  kāmaguṇehi  asantuṭṭhassa
bhiyyokamyatā  yā  evarūpā  icchā  icchāgataṃ  aticchatā  rāgo
sārāgo .pe. Cittassa sārāgo ayaṃ vuccati aticchatā.
   [867]  Tattha  katamā  mahicchatā itaritaracīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārehi  pañcahi  vā  kāmaguṇehi  asantuṭṭhassa
bhiyyokamyatā  yā  evarūpā  icchā  icchāgataṃ  mahicchatā  rāgo
sārāgo .pe. Cittassa sārāgo ayaṃ vuccati mahicchatā.
   [868]  Tattha katamā pāpicchatā idhekacco assaddho samāno
saddhoti  maṃ  jano  jānātūti  icchati dussīlo samāno sīlavāti maṃ
jano  jānātūti  icchati  appassuto  samāno  bahussutoti maṃ jano
jānātūti  icchati  saṅgaṇikārāmo  samāno  pavivittoti  maṃ  jano
jānātūti  icchati  kusīto samāno āraddhaviriyoti maṃ jano jānātūti
icchati  muṭṭhassati  samāno  upaṭṭhitassatīti  maṃ  jano  jānātūti
icchati  asamāhito  samāno  samāhitoti  maṃ jano jānātūti icchati
Duppañño  samāno  paññavāti  maṃ jano jānātūti icchati akhīṇāsavo
samāno  khīṇāsavoti  maṃ  jano  jānātūti  icchati  yā  evarūpā
icchā  icchāgataṃ  pāpicchatā  rāgo  sārāgo  .pe.  cittassa
sārāgo ayaṃ vuccati pāpicchatā.
   [869] Tattha katamaṃ siṅgaṃ yaṃ siṅgaṃ siṅgāratā caturatā cāturiyaṃ
parikkhatatā pārikkhatiyaṃ idaṃ vuccati siṅgaṃ.
   [870] Tattha katamaṃ tintiṇaṃ yaṃ tintiṇaṃ tintiṇāyanā tintiṇāyitattaṃ
loluppaṃ  loluppāyanā  loluppāyitattaṃ  puñcikatā  sādhukamyatā  idaṃ
vuccati tintiṇaṃ.
   [871]  Tattha  katamaṃ  cāpalyaṃ  cīvaramaṇḍanā  pattamaṇḍanā
senāsanamaṇḍanā   imassa   vā   pūtikāyassa  bāhirānaṃ  vā
parikkhārānaṃ  maṇḍanā  vibhūsanā  keḷanā  parikeḷanā  giddhikatā
giddhikattaṃ capalatā cāpalyaṃ idaṃ vuccati cāpalyaṃ.
   [872] Tattha katamā asabhāgavutti mātari vā pitari vā jeṭṭhe
vā bhātari vā ācariyesu vā upajjhāye vā buddhe vā sāvakesu vā
aññataraññataresu   garuṭṭhānikesu  vippaṭikūlagāhitā  vipaccanīkasātatā
anādariyaṃ  anādaratā  agāravatā  appaṭissavatā  ayaṃ  vuccati
asabhāgavutti.
   [873] Tattha katamā arati pantesu vā senāsanesu aññataraññataresu
vā  adhikusalesu  dhammesu  arati  aratikā  anabhirati  anabhiramanā
Ukkaṇṭhitā paritasitā ayaṃ vuccati arati.
   [874]  Tattha katamā tandi yā tandi  tandiyanā tandimanakatā
ālasyaṃ ālasāyanā ālasāyitattaṃ ayaṃ vuccati tandi.
   [875] Tattha katamā vijambhikā yā kāyassa jambhanā vijambhanā
ānamanā  vinamanā  sannamanā  paṇamanā  byādhiyakaṃ  ayaṃ  vuccati
vijambhikā.
   [876]  Tattha  katamo bhattasammado yā bhuttāvissa bhattamucchā
bhattakilamatho bhattapariḷāho kāyaduṭṭhullaṃ ayaṃ vuccati bhattasammado.
   [877]  Tattha  katamaṃ  cetaso līnattaṃ yā cittassa akalyatā
akammaññatā  olīyanā  sallīyanā  līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ
thīyanā thīyitattaṃ cittassa idaṃ vuccati cetaso līnattaṃ.
   [878]  Tattha  katamā  kuhanā  lābhasakkārasilokasannissitassa
pāpicchassa  icchāpakatassa paccayapaṭisevanasaṅkhātena vā sāmantajappitena
vā  iriyāpathassa  vā  aṭṭhapanā  ṭhapanā  saṇṭhapanā  bhākuṭikā
bhākuṭiyaṃ kuhanā kuhāyanā kuhitattaṃ ayaṃ vuccati kuhanā.
   [879]  Tattha  katamā  lapanā  lābhasakkārasilokasannissitassa
pāpicchassa  icchāpakatassa  yā  paresaṃ  ālapanā  lapanā sallapanā
ullapanā  samullapanā  unnahanā  samunnahanā  ukkāpanā samukkāpanā
anuppiyabhāṇitā   pātukamyatā   muggasūpatā   pāribhaṭyatā   ayaṃ
vuccati lapanā.
   [880]  Tattha  katamā nemittikatā lābhasakkārasilokasannissitassa
pāpicchassa  icchāpakatassa  yaṃ  paresaṃ  nimittaṃ  nimittakammaṃ obhāso
obhāsakammaṃ sāmantajappā parikathā ayaṃ vuccati nemittikatā.
   [881]  Tattha  katamā nippesikatā lābhasakkārasilokasannissitassa
pāpicchassa  icchāpakatassa  yā  paresaṃ  akkosanā vambhanā garahaṇā
ukkhepanā  samukkhepanā  khipanā  saṅkhipanā  pāpanā  sampāpanā
avaṇṇahārikā paripiṭṭhimaṃsikatā ayaṃ vuccati nippesikatā.
   [882]  Tattha  katamā  lābhena lābhaṃ jigiṃsanatā lābhasakkāra-
silokasannissito  pāpiccho  icchāpakato  ito laddhaṃ āmisaṃ amutra
harati amutra vā laddhaṃ āmisaṃ idha āharati yā evarūpā āmisena
āmisassa eṭṭhi gaveṭṭhi pariyeṭṭhi esanā gavesanā pariyesanā ayaṃ
vuccati lābhena lābhaṃ jigiṃsanatā.
   [883] Tattha katamo seyyohamasmīti māno idhekacco jātiyā
vā  gottena  vā  kolaputtiyena vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena
vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena vatthunā mānaṃ
jappeti  yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati
uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
seyyohamasmīti māno.
   [884]  Tattha katamo sadisohamasmīti māno idhekacco jātiyā
vā  gottena  vā  kolaputtiyena vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena
vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vatthunā
mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ uṇṇati
uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
sadisohamasmīti māno.
   [885]  Tattha  katamo hīnohamasmīti māno idhekacco jātiyā
vā  gottena  vā  kolaputtiyena vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena
vā ajjhenena vā kammāyatanena vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena
vā  sutena  vā  paṭibhāṇena vā aññataraññatarena vatthunā omānaṃ
jappeti  yo  evarūpo  omāno  omaññanā  omaññitattaṃ hīḷanā
ohīḷanā  ohīḷitattaṃ  attuññā  attāvaññā  attaparibhavo  ayaṃ
vuccati hīnohamasmīti māno.
   [886] Tattha katamo seyyassa seyyohamasmīti māno idhekacco
seyyo  hoti  jātiyā  vā  gottena  vā  kolaputtiyena  vā
vaṇṇapokkharatāya  vā  dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā
sippāyatanena  vā  vijjaṭṭhānena  vā  sutena vā paṭibhāṇena vā
aññataraññatarena  vatthunā  parehi  seyyaṃ  attānaṃ  dahati  so taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
Uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa
ayaṃ vuccati seyyassa seyyohamasmīti māno.
   [887] Tattha katamo seyyassa sadisohamasmīti māno idhekacco
seyyo  hoti  jātiyā  vā  gottena  vā  kolaputtiyena  vā
vaṇṇapokkharatāya  vā  dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā
sippāyatanena  vā  vijjaṭṭhānena  vā  sutena vā paṭibhāṇena vā
aññataraññatarena  vatthunā  parehi  sadisaṃ  attānaṃ  dahati  so  taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa
ayaṃ vuccati seyyassa sadisohamasmīti māno.
   [888]  Tattha katamo seyyassa hīnohamasmīti māno idhekacco
seyyo  hoti  jātiyā  vā  gottena  vā  kolaputtiyena  vā
vaṇṇapokkharatāya  vā  dhanena vā ajjhenena vā kammāyatanena vā
sippāyatanena  vā  vijjaṭṭhānena  vā  sutena vā paṭibhāṇena vā
aññataraññatarena  vatthunā  parehi  hīnaṃ  attānaṃ  dahati  so  taṃ
nissāya  omānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  omāno  omaññanā
omaññitattaṃ   hīḷanā   ohīḷanā   ohīḷitattaṃ   attuññā
attāvaññā attaparibhavo ayaṃ vuccati seyyassa hīnohamasmīti māno.
   [889] Tattha katamo sadisassa seyyohamasmīti māno idhekacco
sadiso  hoti  jātiyā vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā  parehi  seyyaṃ  attānaṃ  dahati  so taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
uṇṇati  uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ
vuccati sadisassa seyyohamasmīti māno.
   [890]  Tattha katamo sadisassa sadisohamasmīti māno idhekacco
sadiso  hoti  jātiyā vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā  parehi  sadisaṃ  attānaṃ  dahati  so  taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa
ayaṃ vuccati sadisassa sadisohamasmīti māno.
   [891]  Tattha  katamo sadisassa hīnohamasmīti māno idhekacco
sadiso  hoti  jātiyā vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā parehi hīnaṃ attānaṃ dahati so taṃ nissāya
omānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  omāno omaññanā omaññitattaṃ
hīḷanā  ohīḷanā  ohīḷitattaṃ  attuññā  attāvaññā  attaparibhavo
ayaṃ vuccati sadisassa hīnohamasmīti māno.
   [892]  Tattha katamo hīnassa seyyohamasmīti māno idhekacco
hīno  hoti  jātiyā  vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā  parehi  seyyaṃ  attānaṃ  dahati  so taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
Uṇṇati  uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ
vuccati hīnassa seyyohamasmīti māno.
   [893]  Tattha  katamo hīnassa sadisohamasmīti māno idhekacco
hīno  hoti  jātiyā  vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā  parehi  sadisaṃ  attānaṃ  dahati  so  taṃ
nissāya  mānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  māno maññanā maññitattaṃ
uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa
ayaṃ vuccati hīnassa sadisohamasmīti māno
   [894]  Tattha  katamo  hīnassa hīnohamasmīti māno idhekacco
hīno  hoti  jātiyā  vā gottena vā kolaputtiyena vā .pe.
Aññataraññatarena  vatthunā parehi hīnaṃ attānaṃ dahati so taṃ nissāya
omānaṃ  jappeti  yo  evarūpo  omāno omaññanā omaññitattaṃ
hīḷanā  ohīḷanā  ohīḷitattaṃ  attuññā  attāvaññā  attaparibhavo
ayaṃ vuccati hīnassa hīnohamasmīti māno.
   [895]  Tattha  katamo  māno yo māno maññanā maññitattaṃ
uṇṇati   uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa
ayaṃ vuccati māno.
   [896] Tattha katamo atimāno idhekacco jātiyā vā gottena
vā  kolaputtiyena  vā  .pe.  aññataraññatarena  vatthunā  pare
atimaññati  yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati
Uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
atimāno.
   [897]  Tattha  katamo  mānātimāno idhekacco jātiyā vā
gottena  vā  kolaputtiyena  vā  .pe. aññataraññatarena vatthunā
pubbakālaṃ  parehi  sadisaṃ  attānaṃ  dahati  aparakālaṃ attānaṃ seyyaṃ
dahati  parehi  hīnaṃ  na  dahati  yo  evarūpo  māno  maññanā
maññitattaṃ  uṇṇati  uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā
cittassa ayaṃ vuccati mānātimāno.
   [898] Tattha katamo omāno idhekacco jātiyā vā gottena
vā  kolaputtiyena  vā vaṇṇapokkharatāya vā dhanena vā ajjhenena
vā  kammāyatanena  vā sippāyatanena vā vijjaṭṭhānena vā sutena
vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena  vatthunā  omānaṃ  jappeti
yo  evarūpo  omāno  omaññanā  omaññitattaṃ hīḷanā ohīḷanā
ohīḷitattaṃ  attuññā  attāvaññā  attaparibhavo  ayaṃ  vuccati
omāno.
   [899]  Tattha  katamo adhimāno appatte pattasaññitā akate
katasaññitā  anadhigate  adhigatasaññitā  asacchikate  sacchikatasaññitā
yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati  uṇṇāmo
dhajo sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati adhimāno.
   [900]  Tattha  katamo asmimāno rūpe asmīti māno asmīti
Chando  asmīti  anusayo  vedanāya  .pe.  saññāya  .pe.
Saṅkhāresu  .pe.  viññāṇe  asmīti  māno asmīti chando asmīti
anusayo  yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati
uṇṇāmo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
asmimāno.
   [901]  Tattha  katamo  micchāmāno idhekacco pāpakena vā
kammāyatanena   pāpakena  vā  sippāyatanena  pāpakena  vā
vijjaṭṭhānena pāpakena vā sutena pāpakena vā paṭibhāṇena pāpakena
vā sīlena pāpakena vā vatena pāpakena vā sīlabbatena pāpikāya
vā  diṭṭhiyā  aññataraññatarena vatthunā mānaṃ jappeti yo evarūpo
māno   maññanā   maññitattaṃ   uṇṇati   uṇṇāmo   dhajo
sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati micchāmāno.
   [902]  Tattha  katamo ñātivitakko ñātake ārabbha gehasito
takko vitakko .pe. Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati ñātivitakko.
   [903]  Tattha  katamo janapadavitakko janapadaṃ ārabbha gehasito
takko vitakko .pe. Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati janapadavitakko.
   [904]  Tattha  katamo  amaravitakko  dukkarakārikāpaṭisaṃyutto
vā  diṭṭhigatapaṭisaṃyutto  vā  gehasito  takko  vitakko  .pe.
Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati amaravitakko.
   [905]  Tattha katamo parānudayatāpaṭisaṃyutto vitakko idhekacco
Gihisaṃsaṭṭho  viharati  sahanandī  sahasokī  sukhitesu  sukhito  dukkhitesu
dukkhito  uppannesu  kiccakaraṇīyesu  attanāva  yogaṃ  āpajjati yo
tattha  gehasito  takko  vitakko .pe. micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati
parānudayatāpaṭisaṃyutto vitakko.
   [906]  Tattha  katamo  lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto  vitakko
lābhasakkārasilokaṃ  ārabbha  gehasito  takko  vitakko  .pe.
Micchāsaṅkappo ayaṃ vuccati lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto vitakko.
   [907]  Tattha  katamo anavaññattipaṭisaṃyutto vitakko idhekacco
jātiyā  vā  gottena vā kolaputtiyena vā vaṇṇapokkharatāya vā
dhanena  vā  ajjhenena  vā  kammāyatanena vā sippāyatanena vā
vijjaṭṭhānena  vā  sutena  vā  paṭibhāṇena  vā  aññataraññatarena
vatthunā  mā  maṃ  pare  avajāniṃsūti  yo  tattha gehasito takko
vitakko  .pe.  micchāsaṅkappo  ayaṃ  vuccati  anavaññattipaṭisaṃyutto
vitakko.
            Ekakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 471-483. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9529              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9529              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=860&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=860              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=11827              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=11827              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]