ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Aparāpi samannāgatakathā
   [985]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  tīhi  phalehi
samannāgatoti  .  āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo  catūhi  phassehi  catūhi  vedanāhi  catūhi  saññāhi  catūhi
cetanāhi  catūhi  cittehi  catūhi  saddhāhi  catūhi  viriyehi  catūhi
satīhi  catūhi  samādhīhi  catūhi  paññāhi  samannāgatoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [986]  Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dvīhi phalehi
samannāgatoti  .  āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo  tīhi  phassehi  tīhi  vedanāhi  .pe.  tīhi  paññāhi
samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [987] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti   .   āmantā   .   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  dvīhi  phassehi  dvīhi  vedanāhi  .pe. dvīhi
paññāhi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [988]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [989]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā . arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [990]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo anāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā . arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
anāgāmī  antarāparinibbāyī  upahaccaparinibbāyī  asaṅkhāraparinibbāyī
sasaṅkhāraparinibbāyī uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [991] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [992] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [993] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno
puggalo  sotāpanno  sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [994] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  . sveva arahattasacchikiriyāya paṭipanno
so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [995] Sakadāgāmiphalena samannāgato sakadāgāmīti vattabboti .
Āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  . sveva arahattasacchikiriyāya paṭipanno
so sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [996]  Anāgāmiphalena  samannāgato anāgāmīti vattabboti .
Āmantā  .  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo anāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  . sveva arahattasacchikiriyāya paṭipanno
so anāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [997] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo sotāpatti
phalena  samannāgatoti  . āmantā . sveva anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [998] Sakadāgāmiphalena samannāgato sakadāgāmīti vattabboti .
Āmantā . anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  sveva  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno so sakadāgāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [999] Sotāpattiphalena samannāgato sotāpannoti vattabboti.
Āmantā . sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  sveva  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno so sotāpannoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1000]  Arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  arahattasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo sotāpattiphalaṃ vītivattoti . Āmantā. Hañci arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sotāpattiphalaṃ  vītivatto no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena samannāgatoti.
   [1001]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo sotāpattiphalaṃ
vītivatto  tena  samannāgatoti  .  āmantā . arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sotāpattimaggaṃ  vītivatto  sakkāyadiṭṭhiṃ  vicikicchaṃ
sīlabbataparāmāsaṃ  apāyagamaniyaṃ  rāgaṃ  apāyagamaniyaṃ  dosaṃ apāyagamaniyaṃ
mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1002]  Arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  arahattasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo sakadāgāmiphalaṃ vītivattoti . Āmantā. Hañci arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sakadāgāmiphalaṃ  vītivatto no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena samannāgatoti.
   [1003]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo sakadāgāmiphalaṃ
vītivatto  tena  samannāgatoti  .  āmantā . arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sakadāgāmimaggaṃ  vītivatto  oḷārikaṃ  kāmarāgaṃ
oḷārikaṃ  byāpādaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1004]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo anāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  arahattasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo anāgāmiphalaṃ vītivattoti . āmantā. Hañci arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  anāgāmiphalaṃ  vītivatto  no vata re vattabbe
arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo anāgāmiphalena samannāgatoti.
   [1005]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  anāgāmiphalaṃ
vītivatto  tena  samannāgatoti  .  āmantā . arahattasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  anāgāmimaggaṃ  vītivatto  aṇusahagataṃ  kāmarāgaṃ
aṇusahagataṃ  byāpādaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [1006] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sotāpattiphalaṃ  vītivattoti . āmantā . hañci
anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  sotāpattiphalaṃ  vītivatto
No  vata  re  vattabbe  anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
sotāpattiphalena samannāgatoti.
   [1007] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalaṃ
vītivatto  tena samannāgatoti . āmantā . anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno   puggalo   sotāpattimaggaṃ   vītivatto   sakkāyadiṭṭhiṃ
.pe.  apāyagamaniyaṃ  mohaṃ  vītivatto  tena  samannāgatoti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1008] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sakadāgāmiphalaṃ  vītivattoti  .  āmantā .
Hañci  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  sakadāgāmiphalaṃ
vītivatto  no  vata  re vattabbe anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo sakadāgāmiphalena samannāgatoti.
   [1009] Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sakadāgāmiphalaṃ
vītivatto tena samannāgatoti . āmantā . ānāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sakadāgāmimaggaṃ  vītivatto  oḷārikaṃ  kāmarāgaṃ
oḷārikaṃ byāpādaṃ vītivatto tena samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1010] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti  .  āmantā  .  nanu  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
Paṭipanno  puggalo  sotāpattiphalaṃ  vītivattoti  .  āmantā .
Hañci  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  puggalo  sotāpattiphalaṃ
vītivatto  no  vata re vattabbe sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo sotāpattiphalena samannāgatoti.
   [1011] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalaṃ
vītivatto tena samannāgatoti . āmantā . sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  sotāpattimaggaṃ  vītivatto  sakkāyadiṭṭhiṃ  .pe.
Apāyagamaniyaṃ mohaṃ vītivatto tena samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1012]  Na  vattabbaṃ  arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo
tīhi  phalehi  samannāgatoti  . āmantā . nanu arahattasacchikiriyāya
paṭipannena  puggalena tīṇi phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti .
Āmantā  .  hañci  arahattasacchikiriyāya  paṭipannena  puggalena tīṇi
phalāni  paṭiladdhāni  tehi  ca  aparihīno  tena vata re vattabbe
arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo tīhi phalehi samannāgatoti.
   [1013]  Na vattabbaṃ anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
dvīhi phalehi samannāgatoti . āmantā . nanu anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipannena puggalena dve phalāni paṭiladdhāni tehi ca aparihīnoti .
Āmantā   .   hañci   anāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipannena
puggalena  dve  phalāni  paṭiladdhāni  tehi  ca  aparihīno  tena
Vata  re  vattabbe  anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dvīhi
phalehi samannāgatoti.
   [1014] Na vattabbaṃ sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
sotāpattiphalena samannāgatoti . Āmantā. Nanu sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipannena  puggalena  sotāpattiphalaṃ paṭiladdhaṃ tena ca aparihīnoti .
Āmantā   .   hañci   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya   paṭipannena
puggalena  sotāpattiphalaṃ  paṭiladdhaṃ  tena  ca  aparihīno  tena vata
re vattabbe sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo sotāpattiphalena
samannāgatoti.
   [1015]  Arahattasacchikiriyāya  paṭipannena puggalena tīṇi phalāni
paṭiladdhāni  tehi  ca  aparihīnoti  .  arahattasacchikiriyāya paṭipanno
puggalo tīhi phalehi samannāgatoti . āmantā . arahattasacchikiriyāya
paṭipannena puggalena cattāro maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti.
Arahattasacchikiriyāya  paṭipanno puggalo catūhi maggehi samannāgatoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1016]  Anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannena  puggalena  dve
phalāni  paṭiladdhāni  tehi  ca  aparihīnoti . anāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  puggalo  dvīhi  phalehi  samannāgatoti  .  āmantā .
Anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipannena  puggalena  tayo maggā paṭiladdhā
tehi  ca  aparihīnoti  .  anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
Tīhi maggehi samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1017] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipannena puggalena sotāpattiphalaṃ
paṭiladdhaṃ tena ca aparihīnoti. Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo
sotāpattiphalena samannāgatoti . āmantā . sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipannena  puggalena dve maggā paṭiladdhā tehi ca aparihīnoti .
Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dvīhi maggehi samannāgatoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
          Aparāpi samannāgatakathā.
                ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 317-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6364              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6364              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=985&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=61              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=985              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4656              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4656              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com