ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

            Niddesavāro
   [288]  Cakkhu  cakkhāyatananti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  cakkhu ceva cakkhāyatanañca . cakkhāyatanaṃ
cakkhūti:  āmantā  .  sotaṃ  sotāyatananti:  dibbasotaṃ taṇhāsotaṃ
sotaṃ na sotāyatanaṃ sotāyatanaṃ sotañceva sotāyatanañca . Sotāyatanaṃ
sotanti:  āmantā  .  ghānaṃ  ghānāyatananti:  āmantā .
Ghānāyatanaṃ ghānanti: āmantā . jivhā jivhāyatananti: āmantā .
Jivhāyatanaṃ  jivhāti:  āmantā . kāyo kāyāyatananti: kāyāyatanaṃ
ṭhapetvā avaseso kāyo kāyo na kāyāyatanaṃ kāyāyatanaṃ kāyo ceva
kāyāyatanañca . kāyāyatanaṃ kāyoti: āmantā . rūpaṃ rūpāyatananti:
rūpāyatanaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ  rūpaṃ  rūpaṃ  na  rūpāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ
Rūpañceva  rūpāyatanañca  .  rūpāyatanaṃ  rūpanti: āmantā . saddo
saddāyatananti:  āmantā  .  saddāyatanaṃ  saddoti:  āmantā .
Gandho  gandhāyatananti:  sīlagandho  samādhigandho  paññāgandho  gandho
na  gandhāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ gandho ceva gandhāyatanañca . gandhāyatanaṃ
gandhoti:  āmantā  .  raso  rasāyatananti:  attharaso  dhammaraso
vimuttiraso  raso na rasāyatanaṃ rasāyatanaṃ raso ceva rasāyatanañca .
Rasāyatanaṃ  rasoti:  āmantā  .  phoṭṭhabbo  phoṭṭhabbāyatananti:
āmantā  .  phoṭṭhabbāyatanaṃ  phoṭṭhabboti:  āmantā  .  mano
manāyatananti:  āmantā  .  manāyatanaṃ manoti: āmantā . dhammo
dhammāyatananti:  dhammāyatanaṃ  ṭhapetvā  avaseso  dhammo  dhammo na
dhammāyatanaṃ  dhammāyatanaṃ  dhammo  ceva  dhammāyatanañca  . dhammāyatanaṃ
dhammoti: āmantā.
   [289] Na cakkhu na cakkhāyatananti: āmantā . na cakkhāyatanaṃ
na  cakkhūti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  na  cakkhāyatanaṃ  cakkhu cakkhuñca
cakkhāyatanañca ṭhapetvā avasesā na ceva cakkhu na ca cakkhāyatanaṃ.
Na sotaṃ na sotāyatananti: āmantā . na sotāyatanaṃ na sotanti:
dibbasotaṃ  taṇhāsotaṃ  na  sotāyatanaṃ  sotaṃ  sotañca sotāyatanañca
ṭhapetvā  avasesā  na ceva sotaṃ na ca sotāyatanaṃ . na ghānaṃ
na ghānāyatananti: āmantā . na ghānāyatanaṃ na ghānanti: āmantā.
Na jivhā na jivhāyatananti: āmantā . na jivhāyatanaṃ na jivhāti:
Āmantā . na kāyo na kāyāyatananti: āmantā . na kāyāyatanaṃ
na  kāyoti:  kāyāyatanaṃ  ṭhapetvā avaseso kāyo na kāyāyatanaṃ
kāyo  kāyañca  kāyāyatanañca  ṭhapetvā avaseso na ceva kāyo
na ca kāyāyatanaṃ . na rūpaṃ na rūpāyatananti: āmantā. Na rūpāyatanaṃ
na rūpanti: rūpāyatanaṃ ṭhapetvā avasesaṃ rūpaṃ na rūpāyatanaṃ rūpaṃ rūpañca
rūpāyatanañca ṭhapetvā avasesaṃ na ceva rūpaṃ na ca rūpāyatanaṃ.
   {289.1} Na saddo na saddāyatananti: āmantā. Na saddāyatanaṃ
na saddoti: āmantā . na gandho na gandhāyatananti: āmantā .
Na  gandhāyatanaṃ  na  gandhoti:  sīlagandho  samādhigandho  paññāgandho
na  gandhāyatanaṃ  gandho  gandhañca  gandhāyatanañca  ṭhapetvā avasesā
na ceva gandho na ca gandhāyatanaṃ. Na raso na rasāyatananti: āmantā.
Na rasāyatanaṃ na rasoti: attharaso dhammaraso vimuttiraso na rasāyatanaṃ
raso rasañca rasāyatanañca ṭhapetvā avasesā na ceva raso na ca rasāyatanaṃ.
Na  phoṭṭhabbo na phoṭṭhabbāyatananti: āmantā . na phoṭṭhabbāyatanaṃ
na phoṭṭhabboti: āmantā . na mano na manāyatananti: āmantā.
Na manāyatanaṃ na manoti: āmantā. Na dhammo na dhammāyatananti: āmantā.
Na  dhammāyatanaṃ  na  dhammoti: dhammāyatanaṃ ṭhapetvā avaseso dhammo
na  dhammāyatanaṃ  dhammo  dhammañca  dhammāyatanañca  ṭhapetvā avaseso
na ceva dhammo na ca dhammāyatanaṃ.
            ---------
   [290]  Cakkhu  cakkhāyatananti:  dibbacakkhu  paññācakkhu  cakkhu
na  cakkhāyatanaṃ  cakkhāyatanaṃ  cakkhu  ceva cakkhāyatanañca . āyatanā
sotāyatananti:  sotāyatanaṃ  āyatanañceva  sotāyatanañca  avasesā
āyatanā  āyatanā na sotāyatanaṃ . cakkhu cakkhāyatananti: dibbacakkhu
paññācakkhu cakkhu na cakkhāyatanaṃ cakkhāyatanaṃ cakkhu ceva cakkhāyatanañca.
Āyatanā  ghānāyatananti:  .pe. āyatanā dhammāyatananti: dhammāyatanaṃ
āyatanañceva  dhammāyatanañca  avasesā  āyatanā  āyatanā  na
dhammāyatanaṃ . sotaṃ .pe. ghānaṃ .pe. Dhammo dhammāyatananti: dhammāyatanaṃ
ṭhapetvā avaseso dhammo dhammo na dhammāyatanaṃ dhammāyatanaṃ dhammo ceva
dhammāyatanañca  .  āyatanā  cakkhāyatananti  cakkhāyatanaṃ āyatanañceva
cakkhāyatanañca  avasesā āyatanā āyatanā na cakkhāyatanaṃ . dhammo
dhammāyatananti:  dhammāyatanaṃ  ṭhapetvā avaseso dhammo na dhammāyatanaṃ
dhammāyatanaṃ dhammo ceva dhammāyatanañca . Āyatanā sotāyatananti: .pe.
Āyatanā manāyatananti: manāyatanaṃ āyatanañceva manāyatanañca  avasesā
āyatanā     āyatanā     na     manāyatanaṃ    .
(ekekapadamūlakaṃ cakkaṃ bandhitabbaṃ asammohantena).
   [291]  Na cakkhu na cakkhāyatananti: āmantā . nāyatanā na
sotāyatananti: āmantā . na cakkhu na cakkhāyatananti: āmantā .
Nāyatanā na ghānāyatananti: āmantā .pe. Nāyatanā na dhammāyatananti:
āmantā  .  na  sotaṃ  na sotāyatananti: āmantā . nāyatanā
Na cakkhāyatanaṃ .pe. nāyatanā na dhammāyatananti: āmantā. Na ghānaṃ
na ghānāyatanaṃ .pe. na dhammo na dhammāyatananti: āmantā. Nāyatanā
na  cakkhāyatananti:  āmantā  .  na  dhammo  na  dhammāyatananti:
āmantā . nāyatanā na sotāyatanaṃ .pe. nāyatanā na manāyatananti:
āmantā. (cakkaṃ bandhantena sabbattha āmantāti kātabbaṃ).
            ---------
   [292] Cakkhu āyatananti: āmantā. Āyatanā cakkhāyatananti: 1-
cakkhāyatanaṃ  āyatanañceva  cakkhāyatanañca avasesā āyatanā āyatanā
na cakkhāyatanaṃ . sotaṃ āyatananti: āmantā .pe. Ghānaṃ .. Jivhā ..
Kāyo .. rūpaṃ .. saddo .. Gandho .. Raso .. Phoṭṭhabbo .. Mano
.. . dhammo āyatananti: āmantā. Āyatanā dhammāyatananti: dhammāyatanaṃ
āyatanañceva   dhammāyatanañca   avasesā   āyatanā  āyatanā
na dhammāyatanaṃ.
   [293] Na cakkhu nāyatananti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā āyatanā
na  cakkhu āyatanā cakkhuñca āyatanañca ṭhapetvā avasesā na ceva
cakkhu na ca āyatanā . Nāyatanā na cakkhāyatananti: āmantā. Na sotaṃ
nāyatananti:  sotaṃ  ṭhapetvā .pe. ghānaṃ ṭhapetvā jivhaṃ ṭhapetvā
.pe. na ca āyatanā . na kāyo nāyatananti: āmantā. Nāyatanā
@Footnote: 1 idhāpi niddeso uddesena na sameti tatthādhippāyo khandhayamakavaṇṇanāyaṃ
@vuttanayeneva veditabbo.
Na  kāyāyatananti:  āmantā . na rūpaṃ nāyatananti: rūpaṃ ṭhapetvā
.pe.  saddaṃ  ṭhapetvā  gandhaṃ  ṭhapetvā  rasaṃ ṭhapetvā phoṭṭhabbaṃ
ṭhapetvā .pe. na ca āyatanā . na mano nāyatananti: manaṃ ṭhapetvā
avasesā  āyatanā  na mano āyatanā manañca āyatanañca ṭhapetvā
avasesā na ceva mano na ca āyatanā . Nāyatanā na manāyatananti:
āmantā . na dhammo nāyatananti: āmantā. Nāyatanā na dhammāyatananti:
āmantā.
            ---------
   [294] Cakkhu āyatananti: āmantā. Āyatanā sotāyatananti: 1-
sotāyatanaṃ  āyatanañceva  sotāyatanañca avasesā āyatanā āyatanā
na sotāyatanaṃ . cakkhu āyatananti: āmantā . āyatanā ghānāyatanaṃ
.pe. āyatanā dhammāyatananti: dhammāyatanaṃ āyatanañceva dhammāyatanañca
avasesā āyatanā āyatanā na dhammāyatanaṃ. Sotaṃ āyatananti: āmantā.
Āyatanā  cakkhāyatananti:  .pe.  na  cakkhāyatanaṃ  .pe. āyatanā
dhammāyatananti:  .pe.  na  dhammāyatanaṃ  ghānaṃ jivhā .pe. dhammo
āyatananti:  āmantā  .  āyatanā  cakkhāyatanaṃ  .pe. āyatanā
manāyatananti:   manāyatanaṃ  āyatanañceva  manāyatanañca  avasesā
āyatanā āyatanā na manāyatanaṃ. (cakkaṃ bandhitabbaṃ).
   [295] Na cakkhu nāyatananti: cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā āyatanā
@Footnote: 1 idhāpi pubbe vuttanayena veditabbaṃ.
Na  cakkhu āyatanā cakkhuñca āyatanañca ṭhapetvā avasesā na ceva
cakkhu  na  ca  āyatanā  . nāyatanā na sotāyatananti: āmantā
.pe.  na  cakkhu  nāyatananti:  cakkhuṃ ṭhapetvā avasesā āyatanā
na  cakkhu āyatanā cakkhuñca āyatanañca ṭhapetvā avasesā na ceva
cakkhu  na ca āyatanā . nāyatanā na ghānāyatanaṃ .pe. nāyatanā
na dhammāyatananti: āmantā . na sotaṃ nāyatananti: sotaṃ ṭhapetvā
.pe.  ghānaṃ  ṭhapetvā jivhaṃ ṭhapetvā .pe. na ca āyatanā .
Na  kāyo  nāyatananti:  āmantā  . nāyatanā na cakkhāyatananti:
āmantā  .pe.  nāyatanā  na  dhammāyatananti:  āmantā  .pe.
Na  dhammo  nāyatananti:  āmantā  . nāyatanā na cakkhāyatananti:
āmantā  .  na  dhammo  nāyatananti:  āmantā . nāyatanā na
sotāyatananti: āmantā .pe. nāyatanā na manāyatananti: āmantā.
(cakkaṃ bandhitabbaṃ).
           Paṇṇattivāro.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 91-97. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1804              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1804              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=288&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=288              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]