ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

           Abhidhammapitake yamakam
            dutiyo bhago
             ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Cittayamakam atthamam
           puggalavaruddeso
   [1] Yassa cittam uppajjati na nirujjhati tassa cittam nirujjhissati
na  uppajjissati  yassa  va  pana cittam nirujjhissati na uppajjissati
tassa  cittam  uppajjati  na  nirujjhati  . yassa cittam na uppajjati
nirujjhati  tassa  cittam  na  nirujjhissati  uppajjissati yassa va pana
cittam na nirujjhissati uppajjissati tassa cittam na uppajjati nirujjhati.
   [2] Yassa cittam uppajjati tassa cittam uppannam yassa va pana
cittam  uppannam  tassa  cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati
tassa  cittam  na  uppannam  yassa va pana cittam na uppannam tassa
cittam na uppajjati.
   [3] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam uppannam yassa va pana
cittam  uppannam  tassa  cittam  nirujjhati  . yassa cittam na nirujjhati
tassa  cittam  na  uppannam  yassa va pana cittam na uppannam tassa
cittam na nirujjhati.
   [4] Yassa cittam uppajjati tassa cittam uppajjittha yassa va pana
cittam  uppajjittha tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati
tassa  cittam  na  uppajjittha  yassa  va pana cittam na uppajjittha
tassa  cittam  na  uppajjati  .  yassa cittam uppajjati tassa cittam
uppajjissati  yassa  va  pana  cittam  uppajjissati  tassa  cittam
uppajjati  .  yassa cittam na uppajjati tassa cittam na uppajjissati
yassa  va  pana cittam na uppajjissati tassa cittam na uppajjati .
Yassa  cittam  uppajjittha  tassa  cittam  uppajjissati yassa va pana
cittam  uppajjissati  tassa  cittam  uppajjittha  .  yassa  cittam
na  uppajjittha  tassa  cittam  na uppajjissati yassa va pana cittam
na uppajjissati tassa cittam na uppajjittha.
   [5] Yassa cittam nirujjhati tassa cittam nirujjhittha yassa va pana
cittam  nirujjhittha  tassa  cittam  nirujjhati . yassa cittam na nirujjhati
tassa  cittam  na nirujjhittha yassa va pana cittam na nirujjhittha tassa
cittam  na  nirujjhati . yassa cittam nirujjhati tassa cittam nirujjhissati
yassa  va  pana  cittam  nirujjhissati  tassa cittam nirujjhati . yassa
cittam  na  nirujjhati tassa cittam na nirujjhissati yassa va pana cittam
na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhati . yassa cittam nirujjhittha tassa
cittam  nirujjhissati  yassa  va  pana  cittam  nirujjhissati tassa cittam
nirujjhittha  .  yassa  cittam na nirujjhittha tassa cittam na nirujjhissati
Yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na nirujjhittha.
   [6] Yassa cittam uppajjati tassa cittam nirujjhittha yassa va pana
cittam  nirujjhittha  tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati
tassa  cittam  na nirujjhittha yassa va pana cittam na nirujjhittha tassa
cittam na uppajjati . yassa cittam uppajjati tassa cittam nirujjhissati
yassa  va  pana  cittam  nirujjhissati tassa cittam uppajjati . yassa
cittam  na uppajjati tassa cittam na nirujjhissati yassa va pana cittam
na  nirujjhissati  tassa cittam na uppajjati . yassa cittam uppajjittha
tassa  cittam nirujjhissati yassa va pana cittam nirujjhissati tassa cittam
uppajjittha  . yassa cittam na uppajjittha tassa cittam na nirujjhissati
yassa va pana cittam na nirujjhissati tassa cittam na uppajjittha.
   [7] Yassa cittam uppajjati tassa cittam na nirujjhati yassa va pana
cittam na nirujjhati tassa cittam uppajjati . yassa cittam na uppajjati
tassa  cittam  nirujjhati  yassa  va  pana cittam nirujjhati tassa cittam
na uppajjati.
   [8] Yassa cittam uppajjamanam tassa cittam uppannam yassa va pana
cittam uppannam tassa cittam uppajjamanam . yassa cittam na uppajjamanam
tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam
na uppajjamanam.
   [9] Yassa cittam nirujjhamanam tassa cittam uppannam yassa va pana
Cittam  uppannam tassa cittam nirujjhamanam . yassa cittam na nirujjhamanam
tassa cittam na uppannam yassa va pana cittam na uppannam tassa cittam
na nirujjhamanam.
   [10] Yassa cittam uppannam tassa cittam uppajjittha yassa va pana
cittam  uppajjittha  tassa  cittam  uppannam  .  yassa cittam uppannam
tassa  cittam  uppajjissati  yassa  va pana cittam uppajjissati tassa
cittam uppannam . yassa cittam na uppannam tassa cittam na uppajjittha
yassa va pana cittam na uppajjittha tassa cittam na uppannam . Yassa
cittam  na uppannam tassa cittam na uppajjissati yassa va pana cittam
na uppajjissati tassa cittam na uppannam.
   [11]  Yassa  cittam  uppajjittha no ca tassa cittam uppannam
tassa  cittam  uppajjissati yassa va pana cittam uppajjissati no ca
tassa  cittam  uppannam  tassa  cittam  uppajjittha  .  yassa  cittam
na  uppajjittha  no  ca  tassa  cittam  na  uppannam  tassa cittam
na  uppajjissati yassa va pana cittam na uppajjissati no ca tassa
cittam na uppannam tassa cittam na uppajjittha.
   [12]  Uppannam  uppajjamanam  uppajjamanam  uppannam .
Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam.
   [13]  Niruddham  nirujjhamanam  nirujjhamanam  niruddham . na niruddham
na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham.
   [14]  Yassa  cittam  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam
atikkantakalam  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa  cittam  yassa  va  pana cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa  cittam  .  yassa  cittam  na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  na  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa  cittam yassa va pana cittam na nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  na  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa cittam.
           Dhammavaruddeso
   [15]  Yam  cittam  uppajjati na nirujjhati tam cittam nirujjhissati
na  uppajjissati  yam  va pana cittam nirujjhissati na uppajjissati tam
cittam  uppajjati  na nirujjhati . yam cittam na uppajjati nirujjhati tam
cittam  na nirujjhissati uppajjissati yam va pana cittam na nirujjhissati
uppajjissati tam cittam na uppajjati nirujjhati.
   [16] Yam cittam uppajjati tam cittam uppannam yam va pana cittam
uppannam  tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam cittam na
uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na uppajjati.
   [17] Yam cittam nirujjhati tam cittam uppannam yam va pana cittam
uppannam  tam  cittam  nirujjhati  .  yam  cittam na nirujjhati tam cittam
Na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na nirujjhati.
   [18]  Yam  cittam uppajjati tam cittam uppajjittha yam va pana
cittam  uppajjittha tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam
cittam  na  uppajjittha  yam  va pana cittam na uppajjittha tam cittam
na uppajjati . yam cittam uppajjati tam cittam uppajjissati yam va pana
cittam uppajjissati tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam
cittam  na  uppajjissati yam va pana cittam na uppajjissati tam cittam
na uppajjati . yam cittam uppajjittha tam cittam uppajjissati yam va pana
cittam uppajjissati tam cittam uppajjittha . yam cittam na uppajjittha
tam  cittam  na  uppajjissati  yam va pana cittam na uppajjissati tam
cittam na uppajjittha.
   [19]  Yam  cittam  nirujjhati  tam cittam nirujjhittha yam va pana
cittam  nirujjhittha  tam  cittam  nirujjhati . yam cittam na nirujjhati tam
cittam  na  nirujjhittha  yam  va  pana  cittam na nirujjhittha tam cittam
na  nirujjhati . yam cittam nirujjhati tam cittam nirujjhissati yam va pana
cittam  nirujjhissati  tam cittam nirujjhati . yam cittam na nirujjhati tam
cittam  na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na
nirujjhati . yam cittam nirujjhittha tam cittam nirujjhissati yam va pana cittam
nirujjhissati tam cittam nirujjhittha . yam cittam na nirujjhittha tam cittam
na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam na nirujjhittha.
   [20]  Yam  cittam  uppajjati tam cittam nirujjhittha yam va pana
cittam  nirujjhittha  tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam
cittam  na  nirujjhittha  yam  va  pana  cittam na nirujjhittha tam cittam
na uppajjati . yam cittam uppajjati tam cittam nirujjhissati yam va pana
cittam  nirujjhissati  tam  cittam  uppajjati . yam cittam na uppajjati
tam  cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam
na uppajjati . yam cittam uppajjittha tam cittam nirujjhissati yam va pana
cittam nirujjhissati tam cittam uppajjittha . yam cittam na uppajjittha
tam  cittam na nirujjhissati yam va pana cittam na nirujjhissati tam cittam
na uppajjittha.
   [21]  Yam cittam uppajjati tam cittam na nirujjhati yam va pana
cittam  na nirujjhati tam cittam uppajjati . yam cittam na uppajjati tam
cittam nirujjhati yam va pana cittam nirujjhati tam cittam na uppajjati.
   [22]  Yam  cittam uppajjamanam tam cittam uppannam yam va pana
cittam  uppannam  tam  cittam uppajjamanam . yam cittam na uppajjamanam
tam  cittam  na  uppannam  yam  va pana cittam na uppannam tam cittam
na uppajjamanam.
   [23] Yam cittam nirujjhamanam tam cittam uppannam yam va pana cittam
uppannam  tam  cittam nirujjhamanam . yam cittam na nirujjhamanam tam cittam
na uppannam yam va pana cittam na uppannam tam cittam na nirujjhamanam.
   [24]  Yam  cittam  uppannam tam cittam uppajjittha yam va pana
cittam  uppajjittha  tam  cittam  uppannam  .  yam cittam uppannam tam
cittam  uppajjissati  yam  va  pana  cittam  uppajjissati  tam  cittam
uppannam . yam cittam na uppannam tam cittam na uppajjittha yam va pana
cittam  na uppajjittha tam cittam na uppannam . yam cittam na uppannam
tam  cittam  na  uppajjissati  yam va pana cittam na uppajjissati tam
cittam na uppannam.
   [25]  Yam  cittam  uppajjittha  no ca tam cittam uppannam tam
cittam  uppajjissati  yam  va  pana  cittam  uppajjissati no ca tam
cittam  uppannam  tam  cittam  uppajjittha . yam cittam na uppajjittha
no ca tam cittam na uppannam tam cittam na uppajjissati yam va pana
cittam  na  uppajjissati  no  ca  tam  cittam na uppannam tam cittam
na uppajjittha.
   [26]  Uppannam  uppajjamanam  uppajjamanam  uppannam .
Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam.
   [27]  Niruddham  nirujjhamanam  nirujjhamanam  niruddham . na niruddham
na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham.
   [28]  Yam cittam uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam
nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tam  cittam yam va
pana  cittam  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
Uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tam  cittam .
Yam  cittam  na  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
na  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam  tam  cittam yam
va  pana  cittam  na  nirujjhamanam  khanam khanam vitikkantam atikkantakalam
na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam atikkantakalam tam cittam.
          Puggaladhammavaruddeso
   [29]  Yassa  yam cittam uppajjati na nirujjhati tassa tam cittam
nirujjhissati  na  uppajjissati  yassa  va  pana yam cittam nirujjhissati
na  uppajjissati  tassa tam cittam uppajjati na nirujjhati . yassa yam
cittam  na  uppajjati  nirujjhati  tassa  tam  cittam  na  nirujjhissati
uppajjissati  yassa  va  pana  yam cittam na nirujjhissati uppajjissati
tassa tam cittam na uppajjati nirujjhati.
   [30]  Yassa  yam  cittam  uppajjati  tassa tam cittam uppannam
yassa  va  pana  yam  cittam  uppannam tassa tam cittam uppajjati .
Yassa  yam  cittam  na  uppajjati  tassa tam cittam na uppannam yassa
va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjati.
   [31]  Yassa  yam  cittam  nirujjhati  tassa  tam cittam uppannam
yassa  va pana yam cittam uppannam tassa tam cittam nirujjhati . yassa
yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam na uppannam yassa va pana yam
cittam na uppannam tassa tam cittam na nirujjhati.
   [32]  Yassa  yam  cittam uppajjati tassa tam cittam uppajjittha
yassa va pana yam cittam uppajjittha tassa tam cittam uppajjati. Yassa
yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na uppajjittha yassa va pana
yam  cittam  na uppajjittha tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam
cittam  uppajjati  tassa  tam  cittam  uppajjissati yassa va pana yam
cittam  uppajjissati  tassa  tam  cittam  uppajjati . yassa yam cittam
na  uppajjati  tassa  tam  cittam na uppajjissati yassa va pana yam
cittam  na  uppajjissati  tassa  tam cittam na uppajjati . yassa yam
cittam  uppajjittha  tassa  tam  cittam  uppajjissati  yassa  va pana
yam  cittam  uppajjissati  tassa  tam  cittam  uppajjittha . yassa yam
cittam  na uppajjittha tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana
yam cittam na uppajjissati tassa tam cittam na uppajjittha.
   [33]  Yassa  yam  cittam  nirujjhati  tassa tam cittam nirujjhittha
yassa  va  pana  yam  cittam  nirujjhittha tassa tam cittam nirujjhati .
Yassa yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam na nirujjhittha yassa va pana
yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam na nirujjhati . yassa yam cittam
nirujjhati  tassa  tam  cittam  nirujjhissati  yassa  va  pana yam cittam
nirujjhissati  tassa  tam cittam nirujjhati . yassa yam cittam na nirujjhati
tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati
tassa  tam  cittam na nirujjhati . yassa yam cittam nirujjhittha tassa tam
Cittam  nirujjhissati  yassa  va  pana  yam cittam nirujjhissati tassa tam
cittam  nirujjhittha  .  yassa  yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam
na  nirujjhissati  yassa  va  pana yam cittam na nirujjhissati tassa tam
cittam na nirujjhittha.
   [34]  Yassa  yam  cittam  uppajjati tassa tam cittam nirujjhittha
yassa  va  pana  yam  cittam nirujjhittha tassa tam cittam uppajjati .
Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam na nirujjhittha yassa va pana
yam cittam na nirujjhittha tassa tam cittam na uppajjati . yassa yam cittam
uppajjati  tassa  tam  cittam  nirujjhissati  yassa  va pana yam cittam
nirujjhissati tassa tam cittam uppajjati . yassa yam cittam na uppajjati
tassa tam cittam na nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati
tassa  tam  cittam  na uppajjati . yassa yam cittam uppajjittha tassa
tam  cittam  nirujjhissati  yassa  va  pana yam cittam nirujjhissati tassa
tam  cittam  uppajjittha  .  yassa yam cittam na uppajjittha tassa tam
cittam  na  nirujjhissati yassa va pana yam cittam na nirujjhissati tassa
tam cittam na uppajjittha.
   [35]  Yassa  yam cittam uppajjati tassa tam cittam na nirujjhati
yassa  va  pana yam cittam na nirujjhati tassa tam cittam uppajjati .
Yassa yam cittam na uppajjati tassa tam cittam nirujjhati yassa va pana
yam cittam nirujjhati tassa tam cittam na uppajjati.
   [36]  Yassa  yam  cittam uppajjamanam tassa tam cittam uppannam
yassa  va  pana  yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjamanam .
Yassa  yam  cittam  na uppajjamanam tassa tam cittam na uppannam yassa
va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na uppajjamanam.
   [37]  Yassa  yam  cittam  nirujjhamanam tassa tam cittam uppannam
yassa  va  pana  yam  cittam uppannam tassa tam cittam nirujjhamanam .
Yassa  yam  cittam  na  nirujjhamanam tassa tam cittam na uppannam yassa
va pana yam cittam na uppannam tassa tam cittam na nirujjhamanam.
   [38]  Yassa  yam  cittam  uppannam tassa tam cittam uppajjittha
yassa  va  pana  yam  cittam uppajjittha tassa tam cittam uppannam .
Yassa  yam cittam uppannam tassa tam cittam uppajjissati yassa va pana
yam  cittam  uppajjissati  tassa tam cittam uppannam . yassa yam cittam
na  uppannam tassa tam cittam na uppajjittha yassa va pana yam cittam
na  uppajjittha  tassa  tam  cittam  na  uppannam . yassa yam cittam
na  uppannam  tassa  tam  cittam  na uppajjissati yassa va pana yam
cittam na uppajjissati tassa tam cittam na uppannam.
   [39]  Yassa  yam  cittam  uppajjittha no ca tassa tam cittam
uppannam  tassa  tam  cittam  uppajjissati  yassa  va pana yam cittam
uppajjissati  no  ca  tassa  tam  cittam  uppannam  tassa tam cittam
uppajjittha . yassa yam cittam na uppajjittha no ca tassa tam cittam
Na uppannam tassa tam cittam na uppajjissati yassa va pana yam cittam
na  uppajjissati no ca tassa tam cittam na uppannam tassa tam cittam
na uppajjittha.
   [40]  Uppannam  uppajjamanam  uppajjamanam  uppannam .
Na uppannam na uppajjamanam na uppajjamanam na uppannam.
   [41]  Niruddham  nirujjhamanam  nirujjhamanam  niruddham . na niruddham
na nirujjhamanam na nirujjhamanam na niruddham.
   [42]  Yassa  yam  cittam  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam
atikkantakalam  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam tassa
tam  cittam  yassa  va pana yam cittam nirujjhamanam khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa tam cittam . yassa yam cittam na uppajjamanam khanam khanam vitikkantam
atikkantakalam  na  nirujjhamanam  khanam  khanam  vitikkantam  atikkantakalam
tassa  tam  cittam  yassa va pana yam cittam na nirujjhamanam khanam khanam
vitikkantam  atikkantakalam  na  uppajjamanam  khanam  khanam  vitikkantam
atikkantakalam tassa tam cittam.
           Missakavaruddeso
   [43]  Yassa  saragam  cittam  uppajjati  yassa vitaragam cittam
uppajjati  yassa  sadosam  cittam  uppajjati  yassa  vitadosam  cittam
uppajjati  yassa  samoham  cittam  uppajjati  yassa  vitamoham  cittam
Uppajjati  yassa  sankhittam  cittam  uppajjati  yassa  vikkhittam cittam
uppajjati  yassa  mahaggatam  cittam  uppajjati  yassa  amahaggatam
cittam  uppajjati  yassa  sauttaram  cittam  uppajjati  yassa  anuttaram
cittam  uppajjati  yassa  samahitam  cittam  uppajjati  yassa asamahitam
cittam  uppajjati  yassa  vimuttam  cittam  uppajjati  yassa  avimuttam
cittam  uppajjati  yassa  kusalam  cittam  uppajjati  yassa  akusalam
cittam  uppajjati  yassa  abyakatam  cittam  uppajjati  yassa  sukhaya
vedanaya  sampayuttam  cittam  uppajjati  (etena  upayena  yava
saranaarana  uddharitabba)  yassa  aranam  cittam uppajjati na nirujjhati
tassa  aranam  cittam  nirujjhissati  na  uppajjissati  yassa  va pana
aranam  cittam  nirujjhissati  na  uppajjissati  tassa  aranam  cittam
uppajjati na nirujjhati.
          Uddesavaram nitthitam.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 1-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1&items=43              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8555              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8555              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]