ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1042] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya  acayagamim  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha dve
khandhe  paccaya  dve  khandha  .  acayagamim  dhammam  paccaya
Nevacayagaminapacayagami  dhammo  ... hetupaccaya acayagami khandhe
paccaya cittasamutthanam rupam . acayagamim dhammam paccaya acayagami ca
nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... acayagamim ekam khandham paccaya
tayo  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . apacayagamim
dhammam paccaya ... Tini.
   [1043]  Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagami-
napacayagami  dhammo ... hetupaccaya nevacayagaminapacayagamim ekam
khandham  paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya khandha ekam
mahabhutam  paccaya  vatthum  paccaya nevacayagaminapacayagami khandha .
Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Hetupaccaya
vatthum  paccaya  acayagami  khandha  .  nevacayagaminapacayagamim
dhammam  paccaya  apacayagami  dhammo  ... vatthum paccaya apacayagami
khandha  .  nevacayagaminapacayagamim  dhammam  paccaya  acayagami ca
nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... vatthum paccaya acayagami khandha
mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam . nevacayagaminapacayagamim dhammam
paccaya apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... vatthum
paccaya apacayagami khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1044] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya
acayagami  dhammo  ...  hetupaccaya  acayagamim  ekam  khandhanca
Vatthunca  paccaya  tayo khandha dve khandhe ... . acayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paccaya  nevacayagaminapacayagami
dhammo ... hetupaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam  rupam  .  acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca
dhammam  paccaya  acayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya  acayagamim  ekam khandhanca vatthunca paccaya
tayo  khandha dve khandhe ... acayagami khandhe ca mahabhute ca
paccaya cittasamutthanam rupam . apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca
dhammam paccaya apacayagami dhammo ... Tini.
   [1045] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
arammanapaccaya  acayagamim  ekam  khandham  paccaya  .  apacayagamim
dhammam paccaya ... Ekam.
   [1046]  Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagami-
napacayagami dhammo ... nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paccaya
tayo  khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paccaya khandha
cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
vatthum    paccaya   nevacayagaminapacayagami   khandha   .
Nevacayagaminapacayagamim  dhammam paccaya acayagami dhammo ... vatthum
paccaya  acayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya
apacayagami dhammo ... Vatthum paccaya apacayagami khandha.
   [1047] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya
acayagami  dhammo  ...  acayagamim  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   [1048] Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya
apacayagami   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya   apacayagamim
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   [1049] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
adhipatipaccaya tini . apacayagami tini . nevacayagaminapacayagami ...
Nevacayagamim ekam ... vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha.
Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo .... Idhapi
ghatana hetusadisa.
   [1050] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
anantarapaccaya  samanantarapaccaya  sahajatapaccaya  tini  . apacayagami
tini . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami
dhammo   ...   sahajatapaccaya  nevacayagaminapacayagamim  ekam
khandham  paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  .  sankhittam  .  asannasattanam  ekam mahabhutam ...
Cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
vatthum  paccaya  . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami
dhammo ... Sahajatapaccaya. Sankhittam. Sabbe ghatana katabba.
   [1051]  Apacayagamim dhammam ... annamannapaccaya nissayapaccaya
upanissayapaccaya   purejatapaccaya   asevanapaccaya  kammapaccaya
vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya   jhanapaccaya
maggapaccaya   sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya
natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1052]  Hetuya sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajate   sattarasa
annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate
satta   asevane  satta  kamme  sattarasa  vipake  ekam
ahare  sattarasa  indriye  jhane  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1053] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  nevacayagaminapacayagamim
dhammam  paccaya  nevacayagaminapacayagami  dhammo  ... nahetupaccaya
ahetukam  nevacayagaminapacayagamim  ekam  khandham paccaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane .
Sankhittam  .  asannasattanam  ekam mahabhutam ... cakkhayatanam paccaya
Cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya
ahetuka  nevacayagaminapacayagami  khandha . nevacayagaminapacayagamim
dhammam  paccaya  acayagami dhammo ... nahetupaccaya vatthum paccaya
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1054] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya
acayagami dhammo ... nahetupaccaya . Vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1055]  Acayagamim  dhammam  paccaya  nevacayagaminapacayagami
dhammo ... Naarammanapaccaya. Sankhittam. Paticcavarasadisam.
   [1056] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  tini  .  apacayagamim  dhammam  paccaya  apacayagami
dhammo  ...  naadhipatipaccaya  apacayagami khandhe paccaya apacayagami
adhipati . nevacayagaminapacayagamim dhammam . sankhittam . asannasattanam
cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  ...  vatthum paccaya
nevacayagaminapacayagami  khandha  .  nevacayagaminapacayagamim  dhammam
paccaya acayagami dhammo ... naadhipatipaccaya vatthum paccaya acayagami
khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ...
Naadhipatipaccaya  vatthum  paccaya apacayagami adhipati .  nevacayagami-
napacayagamim  dhammam  paccaya  acayagami ca nevacayagaminapacayagami
Ca  dhamma  ...  naadhipatipaccaya  vatthum paccaya acayagami khandha
mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1057] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya
acayagami  dhammo  ...  naadhipatipaccaya  acayagamim ekam khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo khandha dve khandhe ... . acayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paccaya  nevacayagaminapacayagami
dhammo ... acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam  .  acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paccaya
acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... Acayagamim ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... acayagami
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1058]   Apacayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam
paccaya apacayagami dhammo ... naadhipatipaccaya apacayagami khandhe ca
vatthunca paccaya apacayagami adhipati . Naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya
naannamannapaccaya     naupanissayapaccaya     napurejatapaccaya
paticcavarasadisa satta panha. Napacchajatapaccaya paripunnam.
   [1059] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Naasevana-
paccaya  tini  . apacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami
dhammo ... naasevanapaccaya apacayagami khandhe paccaya cittasamutthanam
rupam . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami
Dhammo  .  sankhittam  .  asannasattanam  ...  cakkhayatanam paccaya
kayayatanam  paccaya vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha .
Nevacayagaminapacayagamim  dhammam  paccaya  acayagami  dhammo  ...
Naasevanapaccaya  vatthum paccaya acayagami khandha . nevacayagami-
napacayagamim dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca
dhamma  ...  vatthum  paccaya  acayagami khandha mahabhute paccaya
cittasamutthanam rupam.
   [1060]   Acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam
paccaya acayagami dhammo ... Acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya
tayo khandha dve khandhe .... Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca
dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... acayagami khandhe
ca  mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam  .  acayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca   dhammam   paccaya   acayagami   ca
nevacayagaminapacayagami  ca  dhamma  ... acayagamim ekam khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca vatthunca paccaya
acayagami  khandhe  ca  mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam .
Acayagaminca    nevacayagaminapacayagaminca   dhammam   paccaya
nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naasevanapaccaya  apacayagami
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1061] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
Nakammapaccaya  acayagami  khandhe  paccaya  acayagami  cetana .
Apacayagamim  dhammam  paccaya  apacayagami  dhammo  ... nakammapaccaya
apacayagami  khandhe  paccaya  apacayagami  cetana . nevacayagami-
napacayagamim  dhammam  paccaya  nevacayagaminapacayagami  dhammo ...
Nakammapaccaya  nevacayagaminapacayagami  khandhe paccaya nevacayagami-
napacayagami cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Vatthum  paccaya  nevacayagaminapacayagami  cetana  . nevacayagami-
napacayagamim  dhammam  paccaya  acayagami dhammo ... nakammapaccaya
vatthum  paccaya  acayagami cetana . nevacayagaminapacayagamim dhammam
paccaya  apacayagami  dhammo  ...  nakammapaccaya  vatthum  paccaya
apacayagami cetana.
   [1062]   Acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam
paccaya  acayagami dhammo ... nakammapaccaya acayagami khandhe ca
vatthunca paccaya acayagami cetana.
   [1063]   Apacayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam
paccaya  apacayagami dhammo ... nakammapaccaya apacayagami khandhe ca
vatthunca paccaya acayagami cetana.
   [1064]  Acayagamim  dhammam  paccaya acayagami dhammo ...
Navipakapaccaya. Paripunnam katabbam. Patisandhikkhane natthi.
   [1065]    Nevacayagaminapacayagamim   dhammam   paccaya
Nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naaharapaccaya bahiram ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
   [1066] ... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ...
Utusamutthanam ... Asannasattanam mahabhute paccaya rupajivitindriyam.
   [1067]  ...  Najhanapaccaya  pancavinnanam  bahiram  ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ... Cakkhayatanam
paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ....
   [1068] ... Namaggapaccaya ahetuka nevacayagaminapacayagami.
Sankhittam  .  asannasattanam  ekam mahabhutam ... cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam   kayayatanam  paccaya  vatthum  paccaya  ahetuka
nevacayagami   ...   nasampayuttapaccaya  navippayuttapaccaya  .
Paticcavarasadisam tini. Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1069]  Nahetuya  cattari  naarammane  panca  naadhipatiya
dvadasa    naanantare   panca   nasamanantare   naannamanne
naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  sattarasa
naasevane  ekadasa  nakamme  satta navipake sattarasa naahare
naindriye  najhane  namagge  ekam  nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1070] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya dvadasa
Naanantare   nasamanantare   naannamanne   naupanissaye   panca
napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane ekadasa nakamme
satta  navipake  sattarasa  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
nonatthiya novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1071]  Nahetupaccaya  arammane  cattari  ... anantare
samanantare  sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye  purejate
asevane kamme cattari vipake ekam ahare cattari indriye
jhane  cattari  magge tini sampayutte vippayutte atthiya natthiya
vigate cattari avigate cattari. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paccayavaro samatto.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 330-340. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6487&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6487&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1042&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1042              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]