ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Niyyānikadukaṃ
             paṭiccavāro
   [813]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  niyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe ... . niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  niyyānike  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Niyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  niyyāniko  ca  aniyyāniko  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  niyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... . aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca
aniyyāniko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  aniyyānikaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ
mahābhūtaṃ ... . niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paṭicca aniyyāniko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  niyyānike khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [814]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
Anantare  dve  samanantare  dve  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  pañca  upanissaye  dve  purejāte  dve
āsevane  dve  kamme  pañca  vipāke  ekaṃ  āhāre  pañca
avigate pañca.
   [815]  Aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  aniyyānikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato moho. ... Naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [816]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  niyyānike  khandhe  paṭicca  niyyānikā  adhipati .
Aniyyānikaṃ   dhammaṃ   paṭicca   aniyyāniko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  aniyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhi yāva asaññasattā
kātabbā   .   ...   naanantarapaccayā:   nasamanantarapaccayā:
naaññamaññapaccayā: .pe.
   [817]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca niyyāniko dhammo uppajjati
napurejātapaccayā:  arūpe  niyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ .pe. niyyānikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  aniyyāniko  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
Niyyānike  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . aniyyānikaṃ dhammaṃ
paṭicca  aniyyāniko  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe
aniyyānikaṃ ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ...
Aniyyānike  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  yāva
asaññasattā   .   niyyānikañca  aniyyānikañca  dhammaṃ  paṭicca
aniyyāniko   dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  niyyānike
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [818]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā dve
naanantare   tīṇi   naupanissaye   tīṇi  napurejāte  cattāri
napacchājāte  pañca  naāsevane  tīṇi  nakamme  dve  navipāke
pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
     Itare dve gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.
            Paccayavāro
   [819]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā  .  aniyyānikaṃ  dhammaṃ  paccayā
aniyyāniko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  aniyyānikaṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ yāva ajjhattikā
mahābhūtā  vatthuṃ  paccayā  aniyyānikā  khandhā  .  aniyyānikaṃ
dhammaṃ  paccayā  niyyāniko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ
Paccayā niyyānikā khandhā . aniyyānikaṃ dhammaṃ paccayā niyyāniko ca
aniyyāniko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā
niyyānikā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {819.1}  Niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ paccayā niyyāniko
dhammo uppajjati hetupaccayā: niyyānikaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo  khandhā dve khandhe ... . niyyānikañca aniyyānikañca dhammaṃ
paccayā  aniyyāniko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  niyyānike
khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . niyyānikañca
aniyyānikañca  dhammaṃ  paccayā  niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  niyyānikaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... niyyānike khandhe ca mahābhūte
ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [820] Hetuyā nava ārammaṇe cattāri adhipatiyā nava anantare
cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava  aññamaññe  cattāri
nissaye nava upanissaye cattāri purejāte cattāri āsevane cattāri
kamme nava vipāke ekaṃ .pe. Avigate nava.
   [821]  Aniyyānikaṃ  dhammaṃ  paccayā  aniyyāniko  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  aniyyānikaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  yāva  asaññasattā cakkhāyatanaṃ
Paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  .pe.  vatthuṃ  paccayā ahetukā aniyyānikā
khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe ca vatthuñca paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [822]  Niyyānikaṃ dhammaṃ paccayā aniyyāniko dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [823]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ paccayā niyyāniko dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  niyyānike  khandhe  paccayā  niyyānikā adhipati .
Aniyyānikaṃ   dhammaṃ   paccayā  aniyyāniko  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā:  aniyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā ...  yāva
asaññasattā  .  aniyyānikaṃ  dhammaṃ  paccayā  niyyāniko  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā:  vatthuṃ  paccayā  niyyānikā  adhipati .
Niyyānikañca  aniyyānikañca  dhammaṃ  paccayā  niyyāniko  dhammo
uppajjati   naadhipatipaccayā:  niyyānike  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā niyyānikā adhipati.
   [824]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
cattāri  naanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  cattāri
napacchājāte  nava  naāsevane  tīṇi  nakamme  cattāri  navipāke
nava  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
    Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.
            Saṃsaṭṭhavāro
   [825]  Niyyānikaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho niyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  niyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā dve
khandhe ... . aniyyānikaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho aniyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  aniyyānikaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ... Paṭisandhi.
   [826]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  sabbattha  dve
vipāke ekaṃ avigate dve.
   [827]  Nahetuyā  ekaṃ  naadhipatiyā  dve napurejāte dve
napacchājāte  dve  naāsevane  ekaṃ  nakamme  dve  navipāke
dve najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte dve.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi sampayuttavāropi kātabbā.
            Pañhāvāro
   [828]  Niyyāniko  dhammo  niyyānikassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  niyyānikā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  mūlaṃ  niyyānikā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo  . mūlaṃ niyyānikā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  .  aniyyāniko
dhammo  aniyyānikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: aniyyānikā
hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
Paccayo paṭisandhi.
   [829]  Niyyāniko  dhammo  aniyyānikassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  ariyā  maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti
cetopariyañāṇena  niyyānikacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti  niyyānikā
khandhā  cetopariyañāṇassa  pubbe .pe. anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya
ārammaṇapaccayena  paccayo  .  aniyyāniko  dhammo  aniyyānikassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
katvā  taṃ  paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
.pe.  domanassaṃ  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni ... jhānā .pe.
Ariyā   phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  phalassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo
ariyā pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe samudāciṇṇe ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... aniyyānike khandhe aniccato .pe. Domanassaṃ
uppajjati
   {829.1}  dibbena  cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti  cetopariyañāṇena  aniyyānikacittasamaṅgissa  cittaṃ
jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanassa  ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa      rūpāyatanaṃ     cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  aniyyānikā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammupagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   ārammaṇapaccayena  paccayo  .
Aniyyāniko   dhammo   niyyānikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: nibbānaṃ maggassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [830]  Niyyāniko  dhammo niyyānikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajātādhipati:  niyyānikā  adhipati  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  . niyyāniko dhammo aniyyānikassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti .
Sahajātādhipati:   niyyānikā   adhipati   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena  paccayo  .  mūlaṃ  niyyānikā  adhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {830.1}  Aniyyāniko   dhammo   aniyyānikassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo ... diṭṭhi
uppajjati pubbe suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā .pe. ariyā phalaṃ
garuṃ  katvā paccavekkhanti nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ...  aniyyānike  khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ
garuṃ  katvā rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati .  sahajātādhipati:
aniyyānikā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . aniyyāniko dhammo niyyānikassa
dhammassa  adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ
maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [831]   Niyyāniko   dhammo   aniyyānikassa   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: maggo phalassa anantarapaccayena paccayo .
Aniyyāniko  dhammo  aniyyānikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purimā  purimā  aniyyānikā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ aniyyānikānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  vodānassa
phalaṃ  phalassa anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā   anantarapaccayena  paccayo  .
Aniyyāniko  dhammo  niyyānikassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo:
gotrabhu  maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo . ...
Samanantarapaccayena   paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  pañca
aññamaññapaccayena paccayo: dve nissayapaccayena paccayo: satta.
   [832]  Niyyāniko  dhammo  niyyānikassa  dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo:  pakatūpanissayo: paṭhamo maggo dutiyassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  tatiyo maggo catutthassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  .  niyyāniko  dhammo  aniyyānikassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo   pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  ariyā
maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ
samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato  vipassanti  maggo  ariyānaṃ
atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhānapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {832.1}   Aniyyāniko  dhammo  aniyyānikassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  aniyyānikaṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  ...  sīlaṃ uposathakammaṃ jhānaṃ vipassanaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti aniyyānikaṃ sīlaṃ ... paññaṃ
rāgaṃ patthanaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Samāpattiṃ  uppādeti  pāṇaṃ  hanati .pe. saṅghaṃ bhindati aniyyānikā
saddhā .pe. senāsanaṃ aniyyānikāya saddhāya .pe. patthanāya .pe.
Kāyikassa  sukhassa  kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo.
   {832.2}  Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa upanissaya-
paccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ
paṭhamassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  catutthassa
maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [833]   Aniyyāniko   dhammo   aniyyānikassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  dve  arūpadukasadisā kātabbā . ...
Pacchājātapaccayena paccayo: dve āsevanapaccayena paccayo: dve.
   [834]  Niyyāniko  dhammo niyyānikassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  niyyānikā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  niyyāniko  dhammo aniyyānikassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: niyyānikā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
niyyānikā  cetanā phalassa kammapaccayena paccayo . mūlaṃ niyyānikā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   {834.1}   Aniyyāniko  dhammo  aniyyānikassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: .pe.
Nānākhaṇikā:  aniyyānikā  cetanā phalassa kammapaccayena paccayo .
...  Vipākapaccayena  paccayo:  ekaṃyeva āhārapaccayena paccayo:
cattāri   indriyapaccayena   paccayo:   cattāri  jhānapaccayena
paccayo:  cattāri  maggapaccayena paccayo: cattāri sampayuttapaccayena
paccayo:  dve  vippayuttapaccayena  paccayo:  tīṇi  arūpadukasadisā
kātabbā . ... atthipaccayena paccayo: satta arūpadukasadisā kātabbā
āmasanā nānāpadāyeva . ... natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [835]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā pañca
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  pañca  aññamaññe
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
pacchājāte  dve  āsevane  dve kamme cattāri vipāke ekaṃ
āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge
cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta
natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate satta.
   [836] Niyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . niyyāniko dhammo aniyyānikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  .
Niyyāniko  dhammo  niyyānikassa  ca  aniyyānikassa  ca  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo:  .  aniyyāniko  dhammo  aniyyānikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchā-
jātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {836.1} Aniyyāniko dhammo niyyānikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo: purejātapaccayena paccayo:. Niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā
niyyānikassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
Paccayo: . niyyāniko ca aniyyāniko ca dhammā aniyyānikassa dhammassa
sahajātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [837]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe satta naadhipatiyā satta
naanantare  nasamanantare  satta  nasahajāte  pañca naaññamaññe pañca
nanissaye  pañca  naupanissaye  satta  napurejāte  cha napacchājāte
satta   nasampayutte  pañca  navippayutte  cattāri  noatthiyā
cattāri nonatthiyā satta novigate satta noavigate cattāri.
   [838] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... Naadhipatiyā cattāri
naanantare  nasamanantare  cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye
cattāri  nasampayutte  dve  navippayutte  dve nonatthiyā cattāri
novigate cattāri.
   [839] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā pañca .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate satta.
          Niyyānikadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 499-511. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=10050              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=10050              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=813&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]