ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [275] Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
bāhirā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  bāhirā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
bāhirā  hetū  cittassa hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe bāhirā
hetū  cittassa ajjhattikānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo .
Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa hetupaccayena
paccayo:  bāhirā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca citta-
samuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
bāhirā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca ajjhattikānañca
bāhirānañca kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [276]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: cittaṃ ārabbha cittaṃ uppajjati . mūlaṃ pucchitabbaṃ
Cittaṃ  ārabbha  bāhirā  khandhā  uppajjanti  .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ
cittaṃ ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {276.1}  Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  .pe.  domanassaṃ uppajjati pubbe
suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ ... Ariyā maggā
vuṭṭhahitvā  maggaṃ  ...  phalaṃ  ... nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇa-
paccayena paccayo  ariyā  bāhire  pahīne  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese ... pubbe  samudāciṇṇe  kilese jānanti rūpe
.pe. vatthuṃ ... bāhire khandhe aniccato .pe. Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
cetopariyañāṇena  bāhiracittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañ-
cāyatanaṃ   viññāṇañcāyatanassa   ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
ārammaṇapaccayena  paccayo  phoṭṭhabbāyatanaṃ ...  bāhirā  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya  ārammaṇa-
paccayena paccayo.
   {276.2}  Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ paccavekkhati
Assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha cittaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni
... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... . saṅkhittaṃ sabbaṃ kātabbaṃ. Pubbe
samudāciṇṇe ... rūpe .pe. vatthuṃ aniccato vipassati .pe. Assādeti
abhinandati taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati.
Saṅkhittaṃ  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ ... bāhirā
khandhā   iddhividhañāṇassa   cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {276.3} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ
paccavekkhati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha cittañca sampayuttakā
ca  khandhā  uppajjanti  . saṅkhittaṃ sabbaṃ kātabbaṃ . Bāhire khandhe
aniccato  vipassati  .pe. assādeti abhinandati taṃ ārabbha cittañca
sampayuttakā  ca  khandhā uppajjanti dibbena cakkhunā rūpaṃ passati .
Saṅkhittaṃ  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  ... bāhirā khandhā iddhividhañāṇassa cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo . ajjhattiko ca bāhiro ca
dhammā ajjhattikassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [277]  Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati:  ajjhattike  khandhe cittaṃ garuṃ katvā cittaṃ
uppajjati  .  ajjhattiko  dhammo  bāhirassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .  ārammaṇādhipati:  cittaṃ
garuṃ  katvā bāhirā khandhā uppajjanti . sahajātādhipati: cittādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo . mūlaṃ pucchitabbaṃ ārammaṇādhipati: ajjhattikaṃ cittaṃ garuṃ katvā
cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti .  bāhiro  dhammo
bāhirassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  . ārammaṇādhipati: dānaṃ  datvā  ... tīṇi . Dve
adhipatī  tiṇṇampi  kātabbā  .  ajjhattiko  ca  bāhiro ca dhammā
ajjhattikassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  tīṇi  .  tiṇṇampi
ekāyeva adhipati.
   [278]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  anantara-
paccayena  paccayo:  purimaṃ  purimaṃ  cittaṃ  pacchimassa  pacchimassa
cittassa  anantarapaccayena  paccayo tīṇi . bāhiro dhammo bāhirassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā bāhirā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa  tīṇi  .  tiṇṇampi ekasadisā . ajjhattiko ca bāhiro
ca  dhammā  ajjhattikassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
Tīṇi  .  ... samanantarapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo:
nava  paṭiccasadisā  .  ...  aññamaññapaccayena  paccayo:  pañca
paṭiccasadisā. ... Nissayapaccayena paccayo: nava paccayavārasadisā.
   [279] Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  cittaṃ  cittassa  upanissayapaccayena  paccayo
tīṇi  .  bāhiro  dhammo  bāhirassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti dānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti sīlaṃ .pe. senāsanaṃ uppanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ saddhāya .pe. phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena  paccayo  .  tīṇipi pūretvā kātabbā cittassāti
kātabbā  sampayuttakānañcāti  kātabbā  .  ajjhattiko ca bāhiro
ca dhammā ajjhattikassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [280] Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  .pe.  kāyaṃ  aniccato vipassati .pe. assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  cittaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena
Paccayo  .  ajjhattiko  dhammo bāhirassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  .pe.  kāyaṃ  aniccato  vipassati  .pe. assādeti .pe.
Domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ   khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   {280.1} Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  ca  bāhirassa ca
dhammassa purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ  .pe.  kāyaṃ  aniccato vipassati .pe. taṃ
ārabbha cittañca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti . vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {280.2}  Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: rūpe
.pe. phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato vipassati .pe. Domanassaṃ uppajjati.
Vatthupurejātaṃ:  vatthu bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo .
Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ: rūpe .pe.
Phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato vipassati .pe. Taṃ ārabbha cittaṃ uppajjati.
Vatthupurejātaṃ: vatthu cittassa purejātapaccayena paccayo.
   {280.3}    Bāhiro   dhammo   ajjhattikassa   ca
Bāhirassa  ca  dhammassa  purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: rūpe .pe. phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ
aniccato  .pe.  taṃ  ārabbha  cittañca  sampayuttakā  ca  khandhā
uppajjanti   .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  cittassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā
ajjhattikassa  dhammassa  purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  cakkhāyatanañca  vatthu  ca  cittassa  kāyāyatanañca
vatthu   ca  cittassa  purejātapaccayena  paccayo  rūpāyatanañca
cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanañca   kāyāyatanañca
kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo.
   {280.4} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Cakkhāyatanañca  vatthu  ca bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo
kāyāyatanañca  vatthu  ca bāhirānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo
rūpāyatanañca    cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇasahagatānaṃ   khandhānaṃ
purejātapaccayena   paccayo   phoṭṭhabbāyatanañca   kāyāyatanañca
kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {280.5} Ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā ajjhattikassa ca
bāhirassa  ca  dhammassa  purejātapaccayena paccayo: ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  cakkhāyatanañca  vatthu  ca cittassa sampayuttakānañca
khandhānaṃ  purejātapaccayena  paccayo  kāyāyatanañca  vatthu  ca ...
Rūpāyatanañca   cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   sampayuttakānañca
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo phoṭṭhabbāyatanañca ....
   [281]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa dhammassa pacchājāta-
paccayena  paccayo:  pacchājātā:  ajjhattikā  khandhā purejātassa
imassa  ajjhattikassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  . mūlaṃ
kātabbaṃ  pacchājātā:  ajjhattikā  khandhā  purejātassa  imassa
bāhirassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  . mūlaṃ kātabbaṃ
pacchājātā:  ajjhattikā  khandhā purejātassa imassa ajjhattikassa ca
bāhirassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo . evaṃ navapi pañhā
kātabbā. ... Āsevanapaccayena paccayo: nava pañhā kātabbā.
   [282] Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: bāhirā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā: bāhirā cetanā vipākānaṃ bāhirānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  bāhiro  dhammo  ajjhattikassa
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
bāhirā cetanā  cittassa  kammapaccayena  paccayo .  nānākhaṇikā:
bāhirā  cetanā  vipākassa  cittassa  ajjhattikānañca  kaṭattārūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   {282.1} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
Bāhirā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  citta-
samuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
bāhirā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  cittassa  ca  ajjhattikānañca
bāhirānañca  kaṭattā rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . ... vipāka-
paccayena paccayo: nava.
   [283]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  āhāra-
paccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā āhārā ajjhattikānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  .  ajjhattiko  dhammo
bāhirassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  ajjhattikā āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattikā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena paccayo . mūlaṃ kātabbaṃ
paṭisandhikkhaṇe   ajjhattikā   āhārā   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
ajjhattikānañca   bāhirānañca   kaṭattārūpānaṃ   āhārapaccayena
paccayo.
   {283.1} Bāhiro  dhammo  bāhirassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  bāhirā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  bāhiro kabaḷiṃkāro
āhāro bāhirassa  kāyassa  āhārapaccayena  paccayo .  bāhiro
dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  āhārapaccayena paccayo: bāhirā
āhārā   cittassa   āhārapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe
bāhirā   āhārā   cittassa   ajjhattikānañca   kaṭattārūpānaṃ
Āhārapaccayena  paccayo  bāhiro  kabaḷiṃkāro āhāro ajjhattikassa
kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   {283.2} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  bāhirā  āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  bāhirā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittassa
ca  ajjhattikānañca  bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo  bāhiro  kabaḷiṃkāro āhāro ajjhattikassa ca bāhirassa ca
kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   {283.3} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattikā ca bāhirā ca
āhārā  ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo .
Ajjhattiko  ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
ajjhattikā ca bāhirā ca āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca
kaṭattārūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   {283.4}  Ajjhattiko  ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca
bāhirassa  ca  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe
ajjhattikā  ca  bāhirā  ca  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
ajjhattikānañca   bāhirānañca   kaṭattārūpānaṃ   āhārapaccayena
paccayo.
   [284]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  indriya-
paccayena   paccayo:   paṭisandhikkhaṇe   ajjhattikā   indriyā
ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyindriyaṃ   kāyaviññāṇassa   indriyapaccayena
paccayo.
   {284.1}  Ajjhattiko  dhammo  bāhirassa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  ajjhattikā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhik-
khaṇe  ajjhattikā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  bāhirānañca
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ   khandhānaṃ   indriyapaccayena   paccayo   kāyindriyaṃ
kāyaviññāṇasahagatānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   {284.2}  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa ca bāhirassa ca
dhammassa   indriyapaccayena   paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattikā
indriyā   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  ajjhattikānañca  bāhirānañca
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa
sampayuttakānañca    khandhānaṃ    kāyindriyaṃ    kāyaviññāṇassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   {284.3} Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
bāhirā   indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  bāhirā  indriyā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena
Paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  bāhirānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena
paccayo.
   {284.4}  Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  indriya-
paccayena  paccayo:  bāhirā  indriyā cittassa indriyapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  bāhirā  indriyā  cittassa  ajjhattikānañca
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  ajjhattikānaṃ
kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   {284.5} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
indriyapaccayena  paccayo:  bāhirā  indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  bāhirā  indriyā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittassa ca
ajjhattikānañca   bāhirānañca   kaṭattārūpānaṃ   indriyapaccayena
paccayo  rūpajīvitindriyaṃ  ajjhattikānañca  bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo.
   {284.6} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa dhammassa
indriyapaccayena  paccayo: paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā  ca  bāhirā ca
indriyā  ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
cakkhundriyañca   upekkhindriyañca   cakkhuviññāṇassa  indriyapaccayena
paccayo  kāyindriyañca  sukhindriyañca  kāyindriyañca  dukkhindriyañca
kāyaviññāṇassa indriyapaccayena paccayo .
   {284.7} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa indriya-
paccayena paccayo: ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
Cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
ajjhattikā ca bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ bāhirānañca
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyañca upekkhindriyañca
cakkhuviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ  indriyapaccayena  paccayo kāyindriyañca
sukhindriyañca   kāyindriyañca   dukkhindriyañca   kāyaviññāṇasahagatānaṃ
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo.
   {284.8} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa
ca  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo: paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca
bāhirā ca indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ ajjhattikānañca bāhirānañca
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo cakkhundriyañca upekkhindriyañca
cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  indriyapaccayena paccayo
kāyindriyañca ....
   [285] Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa jhānapaccayena paccayo:
tīṇi. ... Maggapaccayena paccayo: tīṇi sampayuttapaccayena paccayo: pañca.
   [286]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa dhammassa  vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātaṃ:
paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa kāyāyatanaṃ  kāya-
viññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchājātā: ajjhattikā
Khandhā  purejātassa  imassa  ajjhattikassa  kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   {286.1}  Ajjhattiko  dhammo  bāhirassa  dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .  sahajātā:
ajjhattikā   khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ... . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇa-
sahagatānaṃ  khandhānaṃ  kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇasahagatānaṃ  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  ajjhattikā  khandhā
purejātassa imassa bāhirassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.2} Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  ca  bāhirassa ca
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātaṃ:   paṭisandhikkhaṇe   ajjhattikā   khandhā  ajjhattikānañca
bāhirānañca  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . purejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayutta-
paccayena   paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  sampayuttakānañca
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .  pacchājātaṃ:  pacchājātā
ajjhattikā  khandhā  purejātassa imassa ajjhattikassa ca bāhirassa ca
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.3}  Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātaṃ: sahajātā bāhirā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo paṭisandhik-
khaṇe  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu khandhānaṃ
Vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu bāhirānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātaṃ: pacchājātā bāhirā khandhā
purejātassa imassa bāhirassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {286.4} Bāhiro dhammo ajjhattikassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe bāhirā
khandhā   ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vatthu cittassa vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ:
vatthu  cittassa vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātaṃ: pacchājātā
bāhirā  khandhā  purejātassa imassa ajjhattikassa kāyassa vippayutta-
paccayena paccayo.
   {286.5} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Saṅkhittaṃ.
Ajjhattiko  ca bāhiro ca dhammā  ajjhattikassa  dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
ajjhattikā  ca  bāhirā  ca  khandhā  ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātaṃ: pacchājātā saṅkhittaṃ .
Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {286.6} Ajjhattiko  ca  bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca
bāhirassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ.
Sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā saṅkhittaṃ.
   [287]  Ajjhattiko  dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .  sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
cittaṃ  ajjhattikānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ:
cakkhuṃ  .pe.  kāyaṃ aniccato .pe. purejātasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ .
Pacchājātaṃ:  pacchājātasadisaṃ  kātabbaṃ . ajjhattiko dhammo bāhirassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātaṃ:  sahajātā  ajjhattikā  khandhā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . idha
atthi  sabbaṭṭhāne  sahajātaṃ: paccayavārasadisaṃ purejātaṃ: purejātasadisaṃ
pacchājātaṃ: pacchājātasadisaṃ kātabbaṃ ninnānākaraṇaṃ.
   {287.1} Ajjhattiko dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Bāhiro dhammo  bāhirassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sabbaṃ vitthāretabbaṃ. Bāhiro
dhammo ajjhattikassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . saṅkhittaṃ . bāhiro dhammo ajjhattikassa
ca  bāhirassa  ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {287.2}  Ajjhattiko  ca  bāhiro  ca  dhammā ajjhattikassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ   indriyaṃ   .   sahajātā:   cakkhuviññāṇasahagatā
Khandhā  ca  cakkhāyatanañca  cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo
kāyaviññāṇasahagatā  khandhā  ca  ... paṭisandhikkhaṇe  ajjhattikā ca
bāhirā  ca  khandhā  ajjhattikānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  . purejātaṃ: cakkhāyatanañca vatthu ca cittassa atthipaccayena
paccayo  kāyāyatanañca  vatthu  ca  cittassa  atthipaccayena  paccayo
rūpāyatanañca   cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanañca
kāyāyatanañca  kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  . pacchā-
jātā:  ajjhattikā  ca  bāhirā  ca  khandhā purejātassa imassa
ajjhattikassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
ajjhattikā ca bāhirā ca khandhā kabaḷiṃkāro āhāro ca purejātassa
imassa  ajjhattikassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
ajjhattikā  ca  bāhirā  ca  khandhā rūpajīvitindriyañca ajjhattikānaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {287.3} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajāto:  cakkhuviññāṇasahagato  eko  khandho  ca  cakkhāyatanañca
cakkhuviññāṇañca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo . sahajātaṃ:
paccayavārasadisaṃ  ninnānākaraṇaṃ  paṭhamagamanasadisaṃyeva  .  sabbe padā
paṭhamaghaṭanānayena vibhajitabbā.
   {287.4} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa ca bāhirassa
ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ
Āhāraṃ  indriyaṃ . sahajāto: cakkhuviññāṇasahagato eko khandho ca
cakkhāyatanañca  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cakkhuviññāṇassa  ca  atthipaccayena
paccayo  . saṅkhittaṃ . sabbe padā vibhajitabbā paṭhamaghaṭanānayena .
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [288]  Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  nava aññamaññe pañca nissaye
nava upanissaye nava purejāte nava pacchājāte nava āsevane nava
kamme  tīṇi  vipāke nava  āhāre  nava  indriye nava jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte pañca vippayutte nava atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [289]  Ajjhattiko  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: .
Ajjhattiko  dhammo  bāhirassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  purejāta-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  .  ajjhattiko
dhammo  ajjhattikassa  ca  bāhirassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
Purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena paccayo:.
   {289.1}  Bāhiro dhammo bāhirassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:  āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena paccayo: .
Bāhiro  dhammo  ajjhattikassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: purejāta-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {289.2} Bāhiro dhammo ajjhattikassa ca bāhirassa ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriya-
paccayena paccayo: . ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā ajjhattikassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājāta-
paccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {289.3} Ajjhattiko ca bāhiro ca dhammā bāhirassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:  purejātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:
Āhārapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo: . ajjhattiko
ca  bāhiro  ca  dhammā  ajjhattikassa  ca  bāhirassa  ca dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [290]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [291] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi nasamanantare tīṇi  naaññamaññe tīṇi  naupanissaye  tīṇi  sabbattha
tīṇi nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [292]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā kātabbā. ... Avigate nava.
           Ajjhattikadukaṃ niṭṭhitaṃ
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 161-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3227              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3227              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=275&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=326              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]