ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

              upādādukaṃ
              paṭiccavāro
   [293] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati hetu-
paccayā: paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . Noupādā
Dhammaṃ  paṭicca  noupādā  dhammo uppajjati hetupaccayā: noupādā
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā  noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
dve  khandhe ...  paṭisandhikkhaṇe  noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā  noupādā  ca kaṭattārūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   {293.1}  Noupādā  dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noupādā  khandhe  paṭicca upādā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  mahābhūte  paṭicca  upādā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  .  noupādā  dhammaṃ  paṭicca upādā  ca
noupādā  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:  noupādā  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhi . Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca
noupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe noupādā
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [294]  Upādā  dhammaṃ  paṭicca  noupādā dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:   padhisandhikkhaṇe  vatthuṃ   paṭicca   noupādā
khandhā  .  noupādā  dhammaṃ  paṭicca  noupādā dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  noupādā  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ... paṭisandhikkhaṇe .pe. upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca
noupādā   dhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
Noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [295]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
adhipatipaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā
ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe .... Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  noupādā khandhe paṭicca upādā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā
ca  dhammā  uppajjanti adhipatipaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā upādā ca noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe
... . ... anantarapaccayā: tīṇi samanantarapaccayā: tīṇi sahajātapaccayā:
pañca.
   [296] Upādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamañña-
paccayā: paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā . Noupādā
dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati aññamaññapaccayā: noupādā
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ .pe. asañña-
sattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca
dve mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
aññamaññapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  noupādā khandhe paṭicca vatthu .
Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca  dhammā uppajjanti
aññamaññapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
Khandhā vatthu ca dve khandhe .... Upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca
noupādā   dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
noupādā ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
Saṅkhittaṃ.
   [297] Hetuyā pañca ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare
tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte pañca aññamaññe pañca nissaye
pañca  upanissaye  tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme pañca
vipāke  pañca  sabbattha pañca  sampayutte  tīṇi vippayutte pañca
atthiyā pañca natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate pañca.
   [298] Upādā  dhammaṃ  paṭicca  noupādā  dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetukapaṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca noupādā khandhā .
Noupādā  dhammaṃ  paṭicca noupādā dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  noupādā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā noupādā ca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe ekaṃ mahābhūtaṃ
.pe.  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca tayo mahābhūtā dve
mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā.
   {298.1}  Noupādā  dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetuke  noupādā  khandhe  paṭicca  upādā
cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe   mahābhūte  paṭicca
upādā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  yāva
Asaññasattā  .  noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca
dhammā  uppajjanti  nahetupaccayā: ahetukaṃ  noupādā  ekaṃ khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  upādā  ca  noupādā ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
ahetukapaṭisandhi . upādā ca noupādā ca dhammaṃ paṭicca noupādā
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  noupādā
ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [299]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:  noupādā khandhe paṭicca noupādā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā dve mahābhūte
paṭicca  dve  mahābhūtā . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo
uppajjati  naārammaṇapaccayā:  noupādā  khandhe  paṭicca  upādā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  mahābhūte  paṭicca  upādā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  yāva asaññasattā .
Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti
naārammaṇapaccayā:  noupādā  khandhe paṭicca upādā ca noupādā
ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi . ... Naadhipatipaccayā: pañca naanantara-
paccayā: tīṇi . saṅkhittaṃ. ... Naupanissayapaccayā: napurejātapaccayā:
pañca napacchājātapaccayā: pañca naāsevanapaccayā: pañca.
   [300]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
Nakammapaccayā:  noupādā  khandhe  paṭicca  sampayuttakā  cetanā
bāhiraṃ ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... dve mahābhūte
paṭicca dve mahābhūtā .  noupādā  dhammaṃ paṭicca upādā dhammo
uppajjati  nakammapaccayā:  bāhire ... āhārasamuṭṭhāne ... Utu-
samuṭṭhāne  mahābhūte paṭicca upādārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca
upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti nakammapaccayā: bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
upādā ca rūpaṃ.
   [301]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
navipākapaccayā: noupādā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā noupādā
ca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ ekaṃ  mahābhūtaṃ yāva asaññasattā evaṃ tīṇi
noupādāmūlake.
   [302]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
naāhārapaccayā:  bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ ... dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā. Noupādā dhammaṃ
paṭicca  upādā  dhammo  uppajjati  naāhārapaccayā:  bāhiraṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  mahābhūte  paṭicca upādārūpaṃ .
Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti
naāhārapaccayā: bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo
mahābhūtā upādā ca rūpaṃ.
   [303]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
naindriyapaccayā: bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  .  noupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo
uppajjati  naindriyapaccayā: bāhire mahābhūte ... āhārasamuṭṭhāne
... utusamuṭṭhāne ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ.
Noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca noupādā ca dhammā uppajjanti
naindriyapaccayā: bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ ....
   [304]  Noupādā  dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
najhānapaccayā:  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  dve  mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā . noupādā
dhammaṃ  paṭicca upādā dhammo uppajjati najhānapaccayā: bāhire ...
Āhārasamuṭṭhāne  ... utusamuṭṭhāne ...  asaññasattānaṃ  mahābhūte
paṭicca  upādā  kaṭattārūpaṃ . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā ca
noupādā ca dhammā uppajjanti najhānapaccayā: bāhiraṃ ... Āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [305]  Upādā  dhammaṃ  paṭicca  noupādā dhammo uppajjati
namaggapaccayā: pañca . ... Nasampayuttapaccayā: tīṇi .
   [306]  Noupādā dhammaṃ paṭicca noupādā dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā:  arūpe  noupādā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... . noupādā dhammaṃ paṭicca upādā
dhammo uppajjati navippayuttapaccayā: bāhire ... Āhārasamuṭṭhāne ...
Utusamuṭṭhāne ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca upādā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ .  noupādā  dhammaṃ  paṭicca  upādā  ca noupādā ca
dhammā uppajjanti navippayuttapaccayā: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ paṭicca  tayo mahābhūtā upādā ca rūpaṃ
dve  mahābhūte  paṭicca dve mahābhūtā asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo  mahābhūtā  kaṭattā  ca rūpaṃ upādārūpaṃ dve mahābhūte
paṭicca dve  mahābhūtā kaṭattā ca rūpaṃ upādārūpaṃ. ... Nonatthi-
paccayā: novigatapaccayā:.
   [307] Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā pañca
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi napurejāte pañca napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme
tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi naindriye  tīṇi najhāne tīṇi
namagge  pañca  nasampayutte  tīṇi  navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [308]  Hetupaccayā  naārammaṇe tīṇi ... naadhipatiyā pañca
Nakamme  ekaṃ  navipāke  tīṇi  nasampayutte tīṇi navippayutte ekaṃ
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [309] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare
tīṇi  sahajāte  pañca  aññamaññe  pañca  nissaye pañca upanissaye
tīṇi purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ magge ekaṃ avigate pañca.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 180-188. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=3629              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=3629              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=293&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=329              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]