ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [358]  Upādinnaṃ  dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati
Hetupaccayā: upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paccayā vatthu
vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  upādinnā  khandhā . upādinnaṃ  dhammaṃ
paccayā  anupādinno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinne
khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vatthuṃ  paccayā  anupādinnā
khandhā.
   {358.1}  Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā upādinno ca anupādinno
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  anupādinnaṃ
dhammaṃ  paccayā  anupādinno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  upādinnañca  anupādinnañca  dhammaṃ  paccayā
anupādinno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādinne  khandhe
ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  anupādinnaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [359]  Upādinnaṃ  dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  upādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
Dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paccayā  khandhā cakkhāyatanaṃ
paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ
paccayā  upādinnā  khandhā . upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  vatthuṃ  paccayā anupādinnā
khandhā  .  anupādinnaṃ  dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve
khandhe ... . upādinnañca anupādinnañca dhammaṃ paccayā anupādinno
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [360]  Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati
adhipatipaccayā:  vatthuṃ  paccayā  anupādinnā  khandhā  . anupādinnaṃ
dhammaṃ  paccayā  anupādinno  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:
anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  upādinnañca  anupādinnañca  dhammaṃ paccayā
anupādinno  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  anupādinnaṃ  ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [361] Hetuyā pañca ārammaṇe cattāri adhipatiyā tīṇi anantare
cattāri   samanantare   cattāri  sahajāte  pañca  aññamaññe
cattāri   nissaye   pañca   upanissaye  cattāri  purejāte
Cattāri  āsevane  tīṇi  kamme  pañca  vipāke  pañca  avigate
pañca.
   [362]  Upādinnaṃ  dhammaṃ paccayā upādinno dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe  paccayā  vatthu vatthuṃ
paccayā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte paccayā kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā upādinnā khandhā.
   {362.1} Upādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati
nahetupaccayā: ahetuke upādinne khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
vatthuṃ paccayā ahetukā anupādinnā khandhā vatthuṃ paccayā vicikicchā-
sahagato  uddhaccasahagato  moho  .  upādinnaṃ  dhammaṃ  paccayā
upādinno  ca  anupādinno  ca  dhammā  uppajjanti nahetupaccayā:
ahetukaṃ  upādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ....
   {362.2} Anupādinnaṃ dhammaṃ paccayā anupādinno dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ anupādinnaṃ ekaṃ khandhaṃ  paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe
paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  upādinnañca
Anupādinnañca  dhammaṃ  paccayā  anupādinno  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā: ahetuke upādinne khandhe  ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukaṃ  anupādinnaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
            Saṅkhittaṃ.
   [363] Nahetuyā  pañca naārammaṇe cattāri naadhipatiyā pañca
naanantare  cattāri  nasamanantare  cattāri  naupanissaye  cattāri
napurejāte  cattāri  napacchājāte pañca naāsevane pañca nakamme
tīṇi navipāke cattāri naāhāre dve naindriye dve najhāne dve
namagge  pañca  nasampayutte  cattāri  navippayutte dve nonatthiyā
cattāri novigate cattāri.
   [364] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri ... naadhipatiyā pañca
.pe.  napurejāte  cattāri  napacchājāte pañca naāsevane pañca
nakamme  tīṇi  navipāke tīṇi nasampayutte cattāri navippayutte dve
nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [365] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Anantare cattāri
magge tīṇi avigate pañca.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 211-215. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4250              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4250              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=358&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]