ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [656]  Savitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  savitakkā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  savitakko  dhammo  avitakkassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:   savitakkā  hetū  vitakkassa
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  mūlaṃ  savitakkā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ vitakkassa ca
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  avitakko  dhammo avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
avitakkā   hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [657]  Savitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa  ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  savitakke  khandhe  ārabbha savitakkā  khandhā
uppajjanti  .  mūlaṃ  savitakke khandhe ārabbha avitakkā khandhā ca
vitakko  ca  uppajjanti . mūlaṃ savitakke khandhe ārabbha savitakkā
khandhā  ca  vitakko  ca uppajjanti . avitakko dhammo avitakkassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  avitakkā  jhānā
vuṭṭhahitvā  avitakkaṃ  jhānaṃ  paccavekkhanti  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ
paccavekkhanti  phalā  vuṭṭhahitvā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
paccavekkhanti  nibbānaṃ  avitakkassa  maggassa  phalassa  vitakkassa
ca ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... avitakke khandhe
ca vitakkañca aniccato ... Vipassanti assādenti abhinandanti
   {657.1} taṃ ārabbha vitakko uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passanti  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇanti  cetopariyañāṇena
avitakkacittasamaṅgissa   cittaṃ   jānanti  ākāsānañcāyatanaṃ  ...
Ākiñcaññāyatanaṃ  ...  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ
...  avitakkā  khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    yathākammupagañāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo avitakke khandhe ca vitakkañca
ārabbha avitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   {657.2}  Avitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo:  ariyā  avitakkā  jhānā  vuṭṭhahitvā  ...
Maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ ... phalā  vuṭṭhahitvā  phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  savitakkassa
maggassa  phalassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  ... avitakke khandhe ca vitakkañca aniccato ... vipassanti
assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo uppajjati .pe.
Domanassaṃ  uppajjati  avitakke  khandhe  ca  vitakkañca  ārabbha
savitakkā khandhā uppajjanti.
   {657.3} Avitakko  dhammo  savitakkassa  ca  avitakkassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  avitakkā  jhānā
vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalā vuṭṭhahitvā
phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa  savitakkassa  maggassa  phalassa  āvajjanāya  vitakkassa ca
ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... avitakke khandhe ca
vitakkañca  aniccato  ...  vipassanti  assādenti  abhinandanti
taṃ  ārabbha  savitakkā  khandhā ca vitakko ca uppajjanti avitakke
khandhe  ca  vitakkañca  ārabbha  savitakkā  khandhā  ca  vitakko ca
uppajjanti.
   {657.4}  Savitakko  ca  avitakko  ca  dhammā  savitakkassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  savitakke khandhe ca vitakkañca
ārabbha  savitakkā  khandhā  uppajjanti .  mūlaṃ  savitakke khandhe
ca vitakkañca ārabbha avitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti .
Mūlaṃ  savitakke  khandhe  ca  vitakkañca  ārabbha savitakkā khandhā ca
Vitakko ca uppajjanti.
   [658]  Savitakko  dhammo  savitakkassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: savitakke
khandhe garuṃ  katvā  savitakkā  khandhā uppajjanti . sahajātādhipati:
savitakkā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Savitakko  dhammo  avitakkassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  savitakke khandhe
garuṃ katvā vitakko  uppajjati .  sahajātādhipati:  savitakkā adhipati
vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {658.1} Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
savitakke khandhe garuṃ katvā savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
Sahajātādhipati:  savitakkā  adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {658.2}  Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati: ariyā
avitakkā  jhānā  vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ ... Phalā
vuṭṭhahitvā  phalaṃ garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ garuṃ  katvā
paccavekkhanti  nibbānaṃ  avitakkassa  maggassa   phalassa  vitakkassa
ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... avitakke khandhe ca
Vitakkañca  garuṃ  katvā  assādenti  abhinandanti  taṃ garuṃ  katvā
vitakko   uppajjati   .   sahajātādhipati:  avitakkā  adhipati
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  adhipati-
paccayena  paccayo  avitakke  khandhe  ca  vitakkañca  garuṃ katvā
vitakko uppajjati.
   {658.3}  Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati:  ariyā avitakkā jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
... maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  nibbānaṃ  garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa
vodānassa  savitakkassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo
cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādenti
abhinandanti taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati avitakke
khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā khandhā uppajjanti.
   {658.4} Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo:  ārammaṇādhipati:  ariyā  avitakkā  jhānā
vuṭṭhahitvā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ   gotrabhussa  vodānassa   savitakkassa  maggassa  phalassa
vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Avitakke
khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādenti abhinandanti taṃ garuṃ katvā
rāgo uppajjati diṭṭhi  uppajjati avitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ
katvā  savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti . savitakko ca
Avitakko  ca  dhammā  savitakkassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
ārammaṇādhipati:  savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkā
khandhā uppajjanti . mūlaṃ savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā
vitakko uppajjati . mūlaṃ savitakke khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā
savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [659]  Savitakko  dhammo savitakkassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  savitakkā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
savitakkānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  . savitakko dhammo
avitakkassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā
savitakkā  khandhā  pacchimassa  pacchimassa  avitakkassa  anantarapaccayena
paccayo  savitakkaṃ  cuticittaṃ  avitakkassa  upapatticittassa  anantara-
paccayena  paccayo  āvajjanā  pañcannaṃ viññāṇānaṃ anantarapaccayena
paccayo  savitakkā  khandhā  avitakkassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo
   {659.1} dutiyassa  jhānassa parikammaṃ dutiyassa jhānassa anantara-
paccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa  parikammaṃ .pe. nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   parikammaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa   dibbassa
cakkhussa parikammaṃ ...  dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ ... Iddhividhañāṇassa
parikammaṃ  ... cetopariyañāṇassa ... pubbenivāsānussatiñāṇassa ...
Yathākammupagañāṇassa      parikammaṃ      yathākammupagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa   parikammaṃ   anāgataṃsañāṇassa   anantarapaccayena
Paccayo   gotrabhu  avitakkassa  maggassa  vodānaṃ  avitakkassa
maggassa   anulomaṃ  avitakkāya  phalasamāpattiyā  anantarapaccayena
paccayo.
   {659.2} Savitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā savitakkā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  savitakkānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  .  avitakko  dhammo  avitakkassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimo  purimo  vitakko  pacchimassa  pacchimassa vitakkassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā avitakkā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  avitakkānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  avitakko
maggo  avitakkassa phalassa  avitakkaṃ  phalaṃ avitakkassa phalassa nirodhā
vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   avitakkāya  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   {659.3} Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimā purimā avitakkā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  avitakkaṃ  cuticittaṃ  savitakkassa
upapatticittassa avitakkaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya avitakkā khandhā savitakkassa
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo . avitakko dhammo savitakkassa
ca  avitakkassa  ca  dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimo purimo
vitakko  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   {659.4}   Savitakko   ca   avitakko   ca   dhammā
Savitakkassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā
savitakkā  khandhā  ca  vitakko  ca  pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  savitakko  ca avitakko ca
dhammā  avitakkassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  savitakkā  khandhā  ca  vitakko  ca pacchimassa pacchimassa
vitakkassa   anantarapaccayena   paccayo   savitakkaṃ   cuticittañca
vitakko  ca  avitakkassa  upapatticittassa  āvajjanā ca vitakko ca
pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  savitakkā  khandhā  ca  vitakko ca avitakkassa
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammañca
vitakko ca .pe. Heṭṭhālikhitalekhaṃ iminā kāraṇena daṭṭhabbaṃ.
   {659.5} Anulomañca  vitakko  ca  avitakkāya phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo . savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa
ca  avitakkassa  ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā
savitakkā  khandhā ca vitakko  ca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkānaṃ
khandhānaṃ  vitakkassa  ca anantarapaccayena paccayo . ... samanantara-
paccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  nava  aññamañña-
paccayena paccayo: nava nissayapaccayena paccayo: nava.
   [660]  Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  savitakkā  khandhā  savitakkānaṃ  khandhānaṃ
Upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ savitakkā khandhā avitakkānaṃ khandhānaṃ
vitakkassa  ca  upanissayapaccayena  paccayo .  mūlaṃ savitakkā khandhā
savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {660.1} Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  avitakkaṃ  saddhaṃ  upanissāya avitakkaṃ jhānaṃ uppādeti
maggaṃ  uppādeti  abhiññaṃ uppādeti  samāpattiṃ uppādeti  avitakkaṃ
sīlaṃ .pe. Paññaṃ ... kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
vitakkaṃ upanissāya avitakkaṃ jhānaṃ ... maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti  avitakkā  saddhā .pe.  senāsanaṃ vitakko ca avitakkāya
saddhāya  .pe.  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
avitakkassa maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {660.2} Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  .  tīṇipi  upanissayā  sabbattha  kātabbā  .  avitakkaṃ
saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ samādiyati  uposathakammaṃ karoti
savitakkaṃ jhānaṃ ... vipassanaṃ maggaṃ abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ  gaṇhāti avitakkaṃ sīlaṃ .pe. senāsanaṃ vitakkaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  avitakkā  saddhā  .pe.  senāsanaṃ  vitakko  ca
savitakkāya  saddhāya  .pe.  paññāya  rāgassa patthanāya savitakkassa
Maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   {660.3} Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa
upanissayapaccayena paccayo:  avitakkaṃ  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti
.pe. dutiyavāre likhitapadā sabbe kātabbā . samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ gaṇhāti  sīlaṃ ... Paññaṃ ... senāsanaṃ vitakkaṃ
upanissāya dānaṃ deti .pe. pāṇaṃ hanati .pe. Saṅghaṃ bhindati avitakkā
saddhā .pe. senāsanaṃ vitakko ca savitakkāya saddhāya .pe. Paññāya
rāgassa  patthanāya  savitakkassa  maggassa phalasamāpattiyā vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {660.4} Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo: savitakkā khandhā ca vitakko ca savitakkānaṃ
khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo . mūlaṃ savitakkā khandhā ca vitakko
ca  avitakkānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo .
Mūlaṃ savitakkā khandhā ca vitakko ca savitakkānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [661]  Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ  aniccato ... vipassati  assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  vitakko  uppajjati  dibbena  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
Kāyāyatanaṃ  ...  vatthu  avitakkānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
purejātapaccayena paccayo.
   {661.1} Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha
savitakkā  khandhā  uppajjanti .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  savitakkānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {661.2} Avitakko dhammo savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati taṃ ārabbha savitakkā khandhā ca vitakko ca uppajjanti .
Vatthupurejātaṃ:   vatthu   savitakkānaṃ   khandhānaṃ  vitakkassa  ca
purejātapaccayena paccayo.
   [662] Savitakko dhammo  avitakkassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo: tīṇi pacchājātā. ... Āsevanapaccayena paccayo: nava.
   [663]  Savitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: savitakkā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
savitakkā  cetanā  vipākānaṃ  savitakkānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  evaṃ  cattāri  sahajātāpi nānākhaṇikāpi kātabbā .
... Vipākapaccayena paccayo: nava āhārapaccayena paccayo: cattāri
Indriyapaccayena  paccayo:  cattāri  jhānapaccayena  paccayo:  nava
maggapaccayena paccayo: nava sampayuttapaccayena paccayo: cha.
   [664]  Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  avitakko  dhammo  avitakkassa
dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Avitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  avitakko  dhammo savitakkassa ca avitakkassa
ca  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ .
Sahajātaṃ:   paṭisandhikkhaṇe   vatthu   vitakkassa   sampayuttakānañca
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: vatthu vitakkassa
sampayuttakānañca  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  savitakko
ca  avitakko  ca  dhammā  avitakkassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [665]  Savitakko  dhammo  savitakkassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ . savitakko dhammo avitakkassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ . savitakko
dhammo  savitakkassa ca avitakkassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo:
paṭiccasadisaṃ  .  avitakko  dhammo  avitakkassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {665.1} Avitakko dhammo savitakkassa dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajātaṃ purejātaṃ . saṅkhittaṃ .  avitakko  dhammo  savitakkassa ca
avitakkassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajāto:  vitakko  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vitakko sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo paṭisandhikkhaṇe
vatthu   vitakkassa   sampayuttakānañca   khandhānaṃ   atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ: cakkhuṃ  ... vatthuṃ aniccato ... vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  vitakko  ca  sampayuttakā ca
khandhā  uppajjanti  vatthu  vitakkassa  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {665.2} Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa dhammassa
atthipaccayena paccayo:  sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajāto: savitakko eko
khandho  ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve
khandhā ... . sahajāto: savitakko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ... paṭisandhikkhaṇe
sahajātāpi dve kātabbā.
   {665.3} Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajātā:  savitakkā  khandhā ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo .  sahajātā:  savitakkā  khandhā  ca vatthu ca
vitakkassa  atthipaccayena  paccayo paṭisandhikkhaṇe tīṇi . pacchājātā:
Savitakkā  khandhā  ca  vitakko  ca  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkā khandhā ca vitakko ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  savitakkā  khandhā  ca  vitakko  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {665.4} Savitakko ca avitakko ca dhammā savitakkassa ca avitakkassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
savitakko  eko  khandho  ca  vitakko  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve  khandhā ....
Sahajāto:  savitakko  eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
vitakkassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhiyāpi dve.
... Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [666] Hetuyā cattāri ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte nava aññamaññe  nava nissaye nava
upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane nava kamme
cattāri vipāke nava āhāre cattāri indriye cattāri jhāne nava
magge  nava  sampayutte cha  vippayutte pañca atthiyā nava natthiyā
nava vigate nava avigate nava.
   [667]  Savitakko dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  savitakko  dhammo  avitakkassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissaya-
paccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo:  .  savitakko  dhammo  savitakkassa  ca  avitakkassa  ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {667.1} Avitakko dhammo avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:. Avitakko
dhammo savitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   {667.2}  Avitakko  dhammo  savitakkassa  ca  avitakkassa ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena paccayo: . savitakko
ca  avitakko  ca  dhammā  savitakkassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Savitakko ca avitakko ca dhammā avitakkassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
Paccayo:  pacchājātapaccayena paccayo: . savitakko ca avitakko ca
dhammā  savitakkassa  ca  avitakkassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [668]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [669] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri .pe. ... Nasamanantare
cattāri  naaññamaññe  dve  naupanissaye  cattāri  nasampayutte
dve navippayutte cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [670]  Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... adhipatiyā nava .
Anulomamātikā vitthāretabbā. ... Avigate nava.
          Savitakkadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 392-407. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7893              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7893              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=656&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=650              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]