ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [58]  Athakho  bhagava  rajagahe  yathabhirantam viharitva yena
baranasi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikam  caramano
yena  baranasi  tadavasari  .  tatra  sudam  bhagava  baranasiyam
viharati  isipatane  migadaye  . tena kho pana samayena baranasiyam
suppiyo  ca 1- upasako suppiya ca upasika ubho 2- pasanna
honti  dayaka  karaka sanghupatthaka . athakho suppiya upasika
aramam  gantva  viharena viharam parivenena parivenam upasankamitva
bhikkhu   pucchati   3-   ko  bhante  gilano  kassa  kim
ahariyatuti 4-.
   {58.1}  Tena kho pana samayena annatarena bhikkhuna virecanam
pitam  hoti  .  athakho  so  bhikkhu  suppiyam  upasikam  etadavoca
maya  kho  bhagini  virecanam  pitam  attho me paticchadaniyenati .
Sutthu  ayya  ahariyissatiti  5- gharam gantva antevasim anapesi
gaccha  bhane  pavattamamsam janahiti . evam ayyeti kho so puriso
@Footnote: 1 Ma. nama. 2 Ma. Yu. ubhato. 3 Po. pucchi. 4 Ma. Yu. ahariyyatuti.
@5 Po. aharayissamiti.
Suppiyaya   upasikaya   patissunitva   kevalakappam   baranasim
ahindanto  na  addasa  pavattamamsam  .  athakho  so puriso yena
suppiya  upasika  tenupasankami  upasankamitva  suppiyam  upasikam
etadavoca natthayye pavattamamsam maghato ajjati.
   {58.2}  Athakho  suppiyaya  upasikaya etadahosi tassa kho
gilanassa   bhikkhuno  paticchadaniyam  alabhantassa  abadho  va
abhivaddhissati  kalakiriya  1-  va bhavissati na kho me tam patirupam
yaham  patissunitva  na  harapeyyanti . [2]- potthanikam gahetva
urumamsam  ukkantitva  dasiya  adasi  handa  je  imam  mamsam
sampadetva  amukasmim  vihare  bhikkhu  gilano tassa dajjehi 3-
yo  ca  mam  pucchati  gilanati  pativedehiti  uttarasangena  urum
vethetva ovarakam pavisitva mancake nipajji.
   {58.3}  Athakho  suppiyo upasako gharam gantva dasim pucchi
kaham  suppiyati  . esayya ovarake nipannati . athakho suppiyo
upasako  yena  suppiya  upasika  tenupasankami  upasankamitva
suppiyam  upasikam  etadavoca  kissa  nipannasiti  .  gilanamhiti .
Kinte  abadhoti  .  athakho  suppiya  upasika  suppiyassa
upasakassa  etamattham  arocesi  .  athakho  suppiyo  upasako
acchariyam  vata  bho abbhutam vata bho yava saddhayam suppiya pasanna
yatra  hi nama attanopi mamsani pariccattani kim panimaya 4- annam
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalam kiriya. 2 Po. sa. 3 Ma. dajjahi. 4 Si. Ma. kimpimaya.
Kinci  adeyyam  bhavissatiti  hattho udaggo yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  suppiyo upasako bhagavantam etadavoca adhivasetu me
bhante  bhagava  svatanaya bhattam saddhim bhikkhusanghenati . adhivasesi
bhagava  tunhibhavena  . athakho suppiyo upasako bhagavato adhivasanam
viditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pakkami . athakho suppiyo upasako tassa rattiya accayena panitam
khadaniyam  bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocapesi kalo
bhante nitthitam bhattanti.
   {58.4} Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
yena  suppiyassa  upasakassa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva
pannatte asane nisidi saddhim bhikkhusanghena.
   {58.5}  Athakho  suppiyo upasako yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi . ekamantam
thitam kho suppiyam upasakam bhagava etadavoca kaham suppiyati . Gilana
bhagavati  .  tenahi  agacchatuti . na bhagava ussahatiti . tenahi
pariggahetvapi  anethati  .  athakho  suppiyo  upasako  suppiyam
upasikam  pariggahetva  anesi  .  tassa saha dassanena bhagavato
tavamaha vano rulho ahosi succhavi lomajato . athakho suppiyo ca
upasako suppiya ca upasika acchariyam vata bho abbhutam vata bho tathagatassa
Mahiddhikata  mahanubhavata  yatra  hi  nama  saha dassanena bhagavato
tavamaha  vano  rulho  bhavissati  succhavi  lomajatoti  hattha
udagga  buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena
sahattha   santappetva   sappavaretva   bhagavantam   bhuttavim
onitapattapanim  ekamantam  nisidimsu  .  athakho  bhagava  suppiyanca
upasakam   suppiyanca  upasikam  dhammiya  kathaya  sandassetva
samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [59] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  ko  bhikkhave  suppiyam  upasikam
mamsam  vinnapesiti  .  evam  vutte so bhikkhu bhagavantam etadavoca
aham  kho  bhante  suppiyam  upasikam  mamsam  vinnapesinti  1- .
Ahariyittha bhikkhuti . ahariyittha bhagavati . paribhunji tvam bhikkhuti .
Paribhunjaham  2-  bhagavati . pativekkhi tvam bhikkhuti . naham bhagava
pativekkhinti  .  vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa
appativekkhitva  mamsam  paribhunjissasi  manussamamsam  kho  taya moghapurisa
paribhuttam  netam  moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya  .pe.
Vigarahitva  [3]- dhammim katham katva bhikkhu amantesi santi bhikkhave
manussa  saddha  pasanna  tehi  attanopi  mamsani  pariccattani
na  bhikkhave  manussamamsam  paribhunjitabbam  yo  paribhunjeyya  apatti
thullaccayassa  .  na  ca  bhikkhave appativekkhitva mamsam paribhunjitabbam
@Footnote: 1 Po. Ma. vinnapemiti. 2 Po. Ma. paribhunjamaham. 3 Po. buddho bhagava.
Yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   [60] Tena kho pana samayena ranno hatthi maranti . Manussa
dubbhikkhe  hatthimamsam  paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya carantanam hatthimamsam
denti  .  bhikkhu  hatthimamsam  paribhunjanti  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  hatthimamsam
paribhunjissanti  rajangam  hatthi  sace raja janeyya na tesam 1-
attamano  assati  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
hatthimamsam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   {60.1} Tena kho pana samayena ranno assa maranti. Manussa
dubbhikkhe   assamamsam   paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam
assamamsam  denti  .  bhikkhu  assamamsam  paribhunjanti  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samana sakyaputtiya
assamamsam  paribhunjissanti  rajangam  assa  sace  raja  janeyya
na tesam 2- attamano assati . bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  assamamsam  paribhunjitabbam  yo  paribhunjeyya  apatti
dukkatassati.
   {60.2}  Tena  kho pana samayena manussa dubbhikkhe sunakhamamsam
paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam  sunakhamamsam  denti  . bhikkhu
sunakhamamsam  paribhunjanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  sunakhamamsam  paribhunjissanti
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. nesam.
Jeguccho sunakho patikkuloti 1- . bhagavato etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  sunakhamamsam  paribhunjitabbam  yo  paribhunjeyya  apatti
dukkatassati.
   {60.3}  Tena  kho  pana samayena manussa dubbhikkhe ahimamsam
paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam  ahimamsam  denti  .  bhikkhu
ahimamsam  paribhunjanti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  ahimamsam  paribhunjissanti
jeguccho  ahi  patikkuloti  .  supassopi  nagaraja yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thito  kho  supasso  nagaraja  bhagavantam
etadavoca  santi  bhante  naga  assaddha  appasanna  te
appamattakepi  bhikkhu  vihetheyyum  sadhu  bhante  ayya  ahimamsam na
paribhunjeyyunti.
   {60.4}  Athakho  bhagava  supassam  nagarajanam  dhammiya
kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  . athakho
supasso  nagaraja  bhagavata  dhammiya kathaya sandassito samadapito
samuttejito  sampahamsito  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pakkami  .  athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi na bhikkhave ahimamsam paribhunjitabbam yo
paribhunjeyya  apatti  dukkatassati  .  tena  kho  pana samayena
luddhaka  2-  siham  hantva  sihamamsam  3-  paribhunjanti  bhikkhunam
@Footnote: 1 Po. sunakhamamso patikkulo jegucchoti. 2 Si. Ma. Yu. luddaka. 3 Ma. Yu. mamsam.
Pindaya  carantanam  sihamamsam  denti  .  bhikkhu sihamamsam  paribhunjitva
aranne  viharanti  .  siha  sihamamsagandhena  bhikkhu  paripatenti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  . na bhikkhave  sihamamsam paribhunjitabbam
yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   {60.5} Tena kho pana samayena luddhaka byaggham hantva byagghamamsam
paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam  byagghamamsam  denti . bhikkhu
byagghamamsam  paribhunjitva  aranne viharanti . byaggha byagghamamsagandhena
bhikkhu paripatenti . bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave byagghamamsam
paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   {60.6} Tena kho pana samayena luddhaka dipim hantva dipimamsam
paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam  dipimamsam  denti  .  bhikkhu
dipimamsam  paribhunjitva  aranne  viharanti  .  dipi  dipimamsagandhena
bhikkhu  paripatenti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
dipimamsam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   {60.7} Tena kho pana samayena luddhaka accham hantva acchamamsam
paribhunjanti  bhikkhunam  pindaya  carantanam  acchamamsam  denti  . bhikkhu
acchamamsam  paribhunjitva  aranne  viharanti  .  accha acchamamsagandhena
bhikkhu  paripatenti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
acchamamsam paribhunjitabbam yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   {60.8}  Tena  kho  pana  samayena  luddhaka  taraccham
hantva    taracchamamsam    paribhunjanti    bhikkhunam    pindaya
Carantanam  taracchamamsam  denti  .  bhikkhu  taracchamamsam  paribhunjitva
aranne  viharanti  . taraccha taracchamamsagandhena bhikkhu paripatenti .
Bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave taracchamamsam paribhunjitabbam
yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
         Suppiyabhanavaram nitthitam dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 69-76. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1433&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1433&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=58&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=14              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=58              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3972              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3972              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com