ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [159] Pancahangehi bhikkhave samannagatassa bhikkhuno akankhamano
sangho   patisaraniyakammam  kareyya  gihinam  alabhaya  parisakkati
gihinam  anatthaya  parisakkati  gihinam  anavasaya  1- parisakkati gihi
akkosati  paribhasati  gihi  gihihi  bhedeti  imehi  kho  bhikkhave
pancahangehi   samannagatassa   bhikkhuno   akankhamano   sangho
patisaraniyakammam kareyya.
   [160]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
akankhamano  sangho  patisaraniyakammam  kareyya  gihinam  buddhassa
avannam  bhasati  gihinam  dhammassa  avannam  bhasati  gihinam  sanghassa
avannam  bhasati  gihi  hinena khumseti gihi 2- hinena vambheti gihinam
dhammikam  patissavam  na  saccapeti  imehi  kho bhikkhave pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   akankhamano  sangho  patisaraniyakammam
kareyya.
   [161] Pancannam bhikkhave bhikkhunam akankhamano sangho patisaraniyakammam
kareyya   eko   gihinam   alabhaya   parisakkati   eko
@Footnote: 1 Yu. avasaya .  2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Gihinam  anatthaya  parisakkati  eko  gihinam  anavasaya  parisakkati
eko  gihi  akkosati  paribhasati  eko  gihi  gihihi  bhedeti
imesam  kho  bhikkhave  pancannam  bhikkhunam  akankhamano  sangho
patisaraniyakammam kareyya.
   [162] Aparesampi bhikkhave pancannam bhikkhunam akankhamano sangho
patisaraniyakammam  kareyya  eko  gihinam  buddhassa  avannam  bhasati
eko  gihinam  dhammassa  avannam  bhasati  eko  gihinam  sanghassa
avannam  bhasati  eko  gihi  hinena  khumseti  gihi hinena vambheti
eko  gihinam  dhammikam  patissavam  na saccapeti imesam kho bhikkhave
pancannam bhikkhunam akankhamano sangho patisaraniyakammam kareyya.
       Akankhamanacatupancakam 1- nitthitam.
   [163] Patisaraniyakammakatena bhikkhave bhikkhuna samma vattitabbam.
Tatrayam  sammavattana  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na  samanero  upatthapetabbo  na  bhikkhunovadakasammati  saditabba
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabba  yaya  apattiya  sanghena
patisaraniyakammam  katam  hoti  sa  apatti  na apajjitabba anna
va  tadisika  tato  va papitthatara kammam na garahitabbam kammika
na  garahitabba  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho  thapetabbo na
pavarana  thapetabba  na  savacaniyam  katabbam  na  anuvado
patthapetabbo na okaso
@Footnote: 1 Ma. akankhamanacatukkam.
Karetabbo  na  codetabbo  na  saretabbo  na  bhikkhu  bhikkhuhi
sampayojetabbanti.
      Patisaraniyakamme attharasavattam nitthitam.
   [164]  Atha  kho  sangho  sudhammassa bhikkhuno patisaraniyakammam
akasi  citto  te  gahapati  khamapetabboti  .  so  sanghena
patisaraniyakammakato   macchikasandam   gantva  mankubhuto  nasakkhi
cittam  gahapatim khamapetum . so 1- punadeva savatthim paccagacchi .
Bhikkhu  evamahamsu  khamapito  taya avuso sudhammacitto gahapatiti .
Idhaham  avuso  macchikasandam  gantva  mankubhuto  nasakkhim  cittam
gahapatim khamapetunti . te bhikkhu 2- bhagavato etamattham arocesum.
Tenahi  bhikkhave  sangho  sudhammassa  bhikkhuno  anudutam  detu  cittam
gahapatim  khamapetum  .  evanca  pana  bhikkhave  databbo . pathamam
bhikkhu  yacitabbo  yacitva  byattena  bhikkhuna  patibalena  sangho
napetabbo
   {164.1}  sunatu  me bhante sangho yadi sanghassa pattakallam
sangho  itthannamam  bhikkhum  sudhammassa  bhikkhuno  anudutam  dadeyya
cittam gahapatim khamapetum. Esa natti.
   {164.2}  Sunatu me bhante sangho sangho inthannamam bhikkhum
sudhammassa  bhikkhuno  anudutam  deti  cittam  gahapatim  khamapetum .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  sudhammassa  bhikkhuno
anudutassa    danam    cittam   gahapatim   khamapetum   .
@Footnote: 1 Ma. Yu. soti na dissati. Ma. teti na dissati.
So tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {164.3}  Dinno  sanghena  itthannamo  bhikkhu  sudhammassa
bhikkhuno  anuduto  cittam  gahapatim  khamapetum  khamati  sanghassa tasma
tunhi. Evametam dharayamiti.
   [165] Tena [1]-  bhikkhave sudhammena bhikkhuna anudutena bhikkhuna
saddhim  macchikasandam  gantva  citto  gahapati  khamapetabbo  khama
gahapati  pasademi  tanti  evance  vuccamano  khamati  iccetam
kusalam  .  no  ce khamati anudutena bhikkhuna vattabbo khama gahapati
imassa  bhikkhuno  pasadeti tanti evance vuccamano khamati iccetam
kusalam  .  no  ce khamati anudutena bhikkhuna vattabbo khama gahapati
imassa  bhikkhuno  ahantam  pasademiti  evance  vuccamano  khamati
iccetam  kusalam  . no ce khamati anudutena bhikkhuna vattabbo khama
gahapati  imassa  bhikkhuno  sanghassa  vacanenati  evance vuccamano
khamati iccetam kusalam . no ce khamati anudutena bhikkhuna sudhammam bhikkhum 2-
cittassa   gahapatino   dassanupacaram   avijahapetva  savanupacaram
avijahapetva   ekamsam   uttarasangam   karapetva  ukkutikam
nisidapetva   anjalim   pagganhapetva   sa   apatti
desapetabbati 3-.
   [166]  Atha  kho ayasma sudhammo anudutena bhikkhuna saddhim
macchikasandam  gantva  cittam  gahapatim  khamapesi  .  so  samma
vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati bhikkhu upasankamitva evam
@Footnote: 1 Ma. hi .  2 Ma. Yu. sudhammo bhikkhu .  3 Ma. tam apattim desapetabboti.
Vadeti  aham  avuso  sanghena  patisaraniyakammakato  samma vattami
lomam patemi nettharam vattami katham nu kho maya patipajjitabbanti.
Te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho
sudhammassa bhikkhuno patisaraniyakammam patippassambhetu.
   [167]  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam  na  patippassambhetabbam  upasampadeti  nissayam  deti
samaneram   upatthapeti  bhikkhunovadakasammatim  sadiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pancahangehi samannagatassa
bhikkhuno patisaraniyakammam na patippassambhetabbam.
   [168]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
patisaraniyakammam  na  patippassambhetabbam  yaya  apattiya  sanghena
patisaraniyakammam  katam  hoti  tam  apattim  apajjati  annam  va
tadisikam  tato  va  papitthataram  kammam  garahati  kammike  garahati
imehi   kho   bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam na patippassambhetabbam.
   [169]  Atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam   na   patippassambhetabbam   pakatattassa   bhikkhuno
uposatham  thapeti  pavaranam  thapeti savacaniyam karoti anuvadam patthapeti
okasam  kareti  codeti  sareti  bhikkhu  bhikkhuhi  sampayojeti
imehi kho bhikkhave atthahangehi samannagatassa bhikkhuno patisaraniyakammam
Na patippassambhetabbam.
     Patisaraniyakamme na patippassambhetabbaattharasakam nitthitam.
   [170]  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam  patippassambhetabbam  na  upasampadeti  na  nissayam
deti  na  samaneram  upatthapeti  na  bhikkhunovadakasammatim  sadiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi kho bhikkhave pancahangehi
samannagatassa bhikkhuno patisaraniyakammam patippassambhetabbam.
   [171]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
patisaraniyakammam   patippassambhetabbam   yaya  apattiya  sanghena
patisaraniyakammam  katam  hoti  tam  apattim  na  apajjati  annam
va  tadisikam  tato  va  papitthataram  kammam  na  garahati kammike
na  garahati  imehi  kho bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
patisaraniyakammam patippassambhetabbam.
   [172]  Atthahi  bhikkhave  angehi  samannagatassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam   patippassambhetabbam   na   pakatattassa   bhikkhuno
uposatham  thapeti  na pavaranam thapeti na savacaniyam karoti na anuvadam
patthapeti  na  okasam  kareti  na codeti na sareti na bhikkhu
bhikkhuhi  sampayojeti  imehi  kho bhikkhave atthahangehi samannagatassa
bhikkhuno patisaraniyakammam patippassambhetabbam.
   Patisaraniyakamme patippassambhetabbaattharasakam nitthitam.
   [173]  Evanca  pana  bhikkhave  patippassambhetabbam . tenahi
bhikkhave  sudhammena  bhikkhuna  sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  bhante  sanghena
patisaraniyakammakato  samma  vattami  lomam  patemi  nettharam
vattami  patisaraniyakammassa  patippassaddhim  yacamiti  .  dutiyampi
yacitabba  .  tatiyampi  yacitabba . byattena bhikkhuna patibalena
sangho napetabbo
   {173.1} sunatu me bhante sangho ayam sudhammo bhikkhu sanghena
patisaraniyakammakato  samma  vattati  lomam  pateti nettharam vattati
patisaraniyakammassa  patippassaddhim  yacati  .  yadi  sanghassa pattakallam
sangho  sudhammassa  bhikkhuno  patisaraniyakammam  patippassambheyya .
Esa natti.
   {173.2} Sunatu me bhante sangho ayam sudhammo bhikkhu sanghena
patisaraniyakammakato  samma  vattati  lomam  pateti nettharam vattati
patisaraniyakammassa  patippassaddhim  yacati  . sangho sudhammassa bhikkhuno
patisaraniyakammam  patippassambheti  .  yassayasmato  khamati  sudhammassa
bhikkhuno  patisaraniyakammassa  patippassaddhi  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {173.3}  Dutiyampi  etamattham  vadami . sunatu me bhante
sangho  ayam  sudhammo  bhikkhu  sanghena  patisaraniyakammakato  samma
vattati   lomam  pateti  nettharam  vattati  patisaraniyakammassa
Patippassaddhim  yacati  .  sangho  sudhammassa  bhikkhuno patisaraniyakammam
patippassambheti   .  yassayasmato  khamati  sudhammassa  bhikkhuno
patisaraniyakammassa  patippassaddhi  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {173.4}  Tatiyampi  etamattham  vadami . sunatu me bhante
sangho  ayam  sudhammo  bhikkhu  sanghena  patisaraniyakammakato  samma
vattati   lomam  pateti  nettharam  vattati  patisaraniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  sangho  sudhammassa  bhikkhuno patisaraniyakammam
patippassambheti  .  yassayasmato  khamati   sudhammassa  bhikkhuno
patisaraniyakammassa  patippassaddhi  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {173.5}   Patippassaddham   sanghena   sudhammassa  bhikkhuno
patisaraniyakammam  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
dharayamiti.
       Patisaraniyakammam catuttham nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 68-75. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1378&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1378&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=159&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=8              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]