ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [296] Tena kho pana samayena bhikkhu sabbam viharam 1- navakammam
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  . na bhikkhave sabbe
vihare navakammam databbam 2- yo dadeyya apatti dukkatassati.
   [297] Tena kho pana samayena bhikkhu ekassa dve navakamme 3-
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave ekassa
dve databba yo dadeyya apatti dukkatassati.
   [298] Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva annam
vasenti  .  bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave navakammam
gahetva anno vasetabbo yo vaseyya apatti dukkatassati.
   [299]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu navakammam gahetva
@Footnote: 1 Ma. sabbe vihare. 2 Yu. na bhikkhave sabbo viharo navakammam databbo.
@3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Sanghikam  patibahanti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
navakammam  gahetva  sanghikam  patibahitabbam  yo  patibaheyya apatti
dukkatassa anujanami bhikkhave ekam varaseyyam gahetunti.
   [300] Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa navakammam
denti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave nissime
thitassa navakammam databbam yo dadeyya apatti dukkatassati.
   [301]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu navakammam gahetva
sabbakalam patibahanti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
navakammam  gahetva  sabbakalam  patibahitabbam  yo  patibaheyya
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  vassanam temasam patibahitum
utukalam na patibahitunti.
   [302] Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva pakkamantipi
vibbhamantipi   kalampi  karonti  samanerapi  patijananti  sikkham
paccakkhatakapi    patijananti    antimavatthum    ajjhapannakapi
patijananti   ummattakapi   patijananti  khittacittapi  patijananti
vedanattapi  patijananti  apattiya adassane ukkhittakapi patijananti
apattiya  appatikamme  ukkhittakapi  patijananti  papikaya ditthiya
appatinissagge   ukkhittakapi  patijananti  pandakapi  patijananti
theyyasamvasakapi   patijananti   titthiyapakkantakapi   patijananti
tiracchanagatapi  patijananti  matughatakapi  patijananti  pitughatakapi
Patijananti  arahantaghatakapi  patijananti  bhikkhunidusakapi  patijananti
sanghabhedakapi    patijananti    lohituppadakapi    patijananti
ubhatobyanjanakapi patijananti. Bhagavato etamattham arocesum.
   [303] Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pakkamati .
Ma  sanghassa  hayiti  annassa databbam . idha pana bhikkhave bhikkhu
navakammam  gahetva  vibbhamati  kalam  karoti  samanero  patijanati
sikkham  paccakkhatako  patijanati  antimavatthum ajjhapannako patijanati
ummattako   patijanati   khittacitto   patijanati   vedanatto
patijanati  apattiya  adassane  ukkhittako  patijanati apattiya
appatikamme  ukkhittako  patijanati papikaya ditthiya appatinissagge
ukkhittako   patijanati   pandako   patijanati  theyyasamvasako
patijanati  titthiyapakkantako  patijanati  tiracchanagato  patijanati
matughatako  patijanati  pitughatako  patijanati  arahantaghatako
patijanati   bhikkhunidusako   patijanati  sanghabhedako  patijanati
lohituppadako  patijanati  ubhatobyanjanako  patijanati  .  ma
sanghassa hayiti annassa databbam.
   [304]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva vippakate
pakkamati  .  ma  sanghassa  hayiti  annassa databbam . idha pana
bhikkhave  bhikkhu  navakammam  gahetva  vippakate  vibbhamati  .  kalam
karoti  .pe.  ubhatobyanjanako  patijanati  .  ma  sanghassa
Hayiti annassa databbam.
   [305]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite
pakkamati tassevetam.
   [306]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite
vibbhamati  kalam  karoti  samanero  patijanati  sikkham paccakkhatako
patijanati antimavatthum ajjhapannako patijanati. Sangho sami.
   [307]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite
ummattako  patijanati  khittacitto  patijanati vedanatto patijanati
apattiya  adassane  ukkhittako  patijanati apattiya appatikamme
ukkhittako  patijanati  papikaya  ditthiya appatinissagge ukkhittako
patijanati tassevetam.
   [308]  Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetva pariyosite
pandako  patijanati  theyyasamvasako  patijanati  titthiyapakkantako
patijanati   tiracchanagato  patijanati  matughatako  patijanati
pitughatako  patijanati  arahantaghatako  patijanati  bhikkhunidusako
patijanati  sanghabhedako  patijanati  lohituppadako  patijanati
ubhatobyanjanako patijanati. Sangho samiti.
   [309]  Tena  kho pana samayena bhikkhu annatarassa upasakassa
viharaparibhogam  senasanam  annatra  paribhunjanti  .  athakho  so
upasako  ujjhayati  khiyati  vipaceti  katham  hi  nama  bhaddanta
Annatra  paribhogam  annatra  paribhunjissantiti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  na bhikkhave annatra paribhogo annatra paribhunjitabbo
yo paribhunjeyya apatti dukkatassati.
   [310]  Tena kho pana samayena bhikkhu uposathaggampi sannisajjampi
pariharitum  1-  kukkuccayanta chamayam nisidanti . gattanipi civaranipi
pamsukitani  honti  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave tavakalikam haritunti.
   [311] Tena kho pana samayena sanghassa mahaviharo udriyati 2-.
Bhikkhu  kukkuccayanta senasanam nabhiharanti 3- . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave guttatthaya haritunti.
   [312]  Tena  kho pana samayena sanghassa senasanaparikkhariko
mahaggho kambalo uppanno hoti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave phatikammatthaya parivattetunti.
   [313]  Tena  kho  pana samayena sanghassa senasanaparikkharikam
mahaggham  dussam  uppannam  hoti  . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave phatikammatthaya parivattetunti.
   [314] Tena kho samayena sanghassa acchacammam uppannam hoti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave padapunchanim
katunti.
   [315]  Tena  kho  samayena  sanghassa cakkali uppanna 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. haritum. 2 Ma. undriyati. 3 Ma. Yu. natiharanti.
@4 Ma. cakkalikam uppannam.
Hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
padapunchanim katunti.
   [316] Tena kho pana samayena sanghassa colakam uppannam hoti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave padapunchanim
katunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 139-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2783&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2783&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=296&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=42              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8079              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8079              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com