ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Vattakkhandhakam
   [414] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena agantuka
bhikkhu  saupahanapi  aramam  pavisanti  chattapaggahitapi  aramam
pavisanti  ogunthitapi  aramam  pavisanti  sisepi  civaram  karitva
aramam   pavisanti   paniyenapi  pade  dhovanti  vuddhatarepi
avasike  bhikkhu  na  abhivadenti  napi 1- senasanam pucchanti .
Annataropi  agantuko  bhikkhu anajjhavuttham viharam ghatikam ugghatetva
kavatam  panametva  sahasa  pavisi  .  tassa  uparipitthito  ahi
khandhe  papati  .  so  bhito  vissaramakasi  . bhikkhu upadhavitva
tam  bhikkhum  etadavocum  kissa  tvam  avuso  vissaramakasiti .
Athakho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi.
   {414.1} Ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti khiyanti
vipacenti katham hi nama agantuka bhikkhu saupahanapi aramam pavisissanti
chattapaggahitapi  aramam  pavisissanti ogunthitapi aramam  pavisissanti
sisepi civaram karitva aramam pavisissanti paniyenapi pade dhovissanti
vuddhatarepi  avasike  bhikkhu  na  abhivadissanti  napi  senasanam
pucchissantiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
@Footnote: 1 Yu. Ra. pisaddo na pannayati.
Saccam  kira  bhikkhave  agantuka  bhikkhu  saupahanapi  aramam
pavisanti  chattapaggahitapi  aramam  pavisanti  ogunthitapi  aramam
pavisanti  sisepi  civaram  karitva aramam pavisanti paniyenapi pade
dhovanti  vuddhatarepi  avasike bhikkhu na abhivadenti napi senasanam
pucchantiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi  buddho bhagava katham hi
nama  bhikkhave  agantuka  bhikkhu  saupahanapi  aramam pavisissanti
chattapaggahitapi   aramam   pavisissanti   ogunthitapi   aramam
pavisissanti  sisepi  civaram  karitva  aramam  pavisissanti paniyenapi
pade  dhovissanti  vuddhatarepi  avasike  bhikkhu na abhivadessanti
napi  senasanam  pucchissanti  netam  bhikkhave  appasannanam  va
pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva bhikkhu amantesi
tenahi  bhikkhave  agantukanam  bhikkhunam  vattam  pannapessami  yatha
agantukehi bhikkhuhi samma 1- vattitabbam.
   [415] Agantukena bhikkhave bhikkhuna idani aramam pavisissamiti
upahana  omuncitva nicam katva pappotetva 2- gahetva chattam
apanametva  sisam vivaritva sise 3- civaram khandhe karitva sadhukam
ataramanena  aramo  pavisitabbo  aramam pavisantena sallakkhetabbam
@Footnote: 1 Yu. ayam saddo natthi. 2 Ma. papphotetva. Yu. pappothetva.
@3 Yu. siseti patho na dissati.
Kattha  avasika  bhikkhu  patikkamantiti  yattha  avasika  bhikkhu
patikkamanti  upatthanasalayam  va  mandape  va  rukkhamule  va
tattha  gantva  ekamantam  patto  nikkhipitabbo  ekamantam  civaram
nikkhipitabbam   patirupam   asanam   gahetva   nisiditabbam  paniyam
pucchitabbam   paribhojaniyam   pucchitabbam   katamam   paniyam   katamam
paribhojaniyanti  sace paniyena attho hoti paniyam gahetva patabbam
sace  paribhojaniyena  attho  hoti  paribhojaniyam  gahetva  pada
dhovitabba  pade  dhovantena  ekena  hatthena udakam asincitabbam
ekena  hatthena pada dhovitabba yena hatthena udakam asincitabbam
na  teneva  hatthena  pada  dhovitabba  1-  upahanapunchanacolakam
pucchitva  upahana  punchitabba  upahana  punchantena  pathamam
sukkhena  colakena  punchitabba  paccha  allena  upahanapunchanacolakam
dhovitva piletva 2- ekamantam vissajjetabbam
   {415.1} sace avasiko bhikkhu vuddho hoti abhivadetabbo sace
navako  hoti  abhivadapetabbo  senasanam  pucchitabbam  katamam  me
senasanam  papunatiti  ajjhavuttham  va  anajjhavuttham  va pucchitabbam
gocaro  pucchitabbo  agocaro  pucchitabbo  sekkhasammatani  kulani
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. na teneva hatthena udakam asincitabbam na teneva hatthena pada
@dhovitabba. 2 Ma. Yu. piletvati patho na dissati.
Pucchitabbani   vaccatthanam   pucchitabbam   passavatthanam  pucchitabbam
paniyam   pucchitabbam   paribhojaniyam   pucchitabbam   kattaradando
pucchitabbo  sanghassa  katikasanthanam  pucchitabbam  kam  kalam  pavisitabbam
kam  kalam  nikkhamitabbanti  sace  viharo  anajjhavuttho  hoti
kavatam  akotetva  muhuttam  agametva  ghatikam  ugghatetva
kavatam panametva bahi thitena nilloketabbo
   {415.2} sace viharo uklapo hoti mance va manco aropito
hoti pithe va pitham aropitam hoti senasanam uparipunjikatam 1- hoti
sace  ussahati  sodhetabbo  viharam  sodhentena  pathamam bhummattharanam
niharitva   ekamantam   nikkhipitabbam   mancapatipadaka   niharitva
ekamantam  nikkhipitabba  bhisibimbohanam  niharitva  ekamantam nikkhipitabbam
nisidanapaccattharanam  niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  manco  nicam
katva  sadhukam  aparighamsantena  asanghattantena  kavatapittham  niharitva
ekamantam  nikkhipitabbo  pitham  nicam  katva  sadhukam  aparighamsantena
asanghattantena   kavatapittham   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbam
khelamallako   niharitva   ekamantam  nikkhipitabbo  apassenaphalakam
niharitva  ekamantam  nikkhipitabbam  sace  vihare  santanakam  hoti
ulloka  pathamam  oharetabbam  alokasandhikannabhaga  pamajjitabba
sace  gerukaparikammakata  bhitti  kannakita  hoti  colakam temetva
@Footnote: 1 uparipamsukitantipi patho bhavati. Yu. Ra. uparipunjakitam.
Piletva   pamajjitabba  sace  kalavannakata  bhumi  kannakita
hoti colakam temetva piletva pamajjitabba
   {415.3} sace akata hoti bhumi udakena paripphositva 1- sammajjitabba
ma  viharo rajena uhanniti sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam
bhummattharanam  otapetva  sodhetva  pappotetva  atiharitva
yathapannattam   2-  pannapetabbam  mancapatipadaka  otapetva
pamajjitva  atiharitva yathabhagam 3- thapetabba manco otapetva
sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena
kavatapittham  atiharitva  yathabhagam  pannapetabbo  pitham otapetva
sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena
kavatapittham   atiharitva   yathabhagam  pannapetabbam  bhisibimbohanam
otapetva sodhetva pappotetva atiharitva yathabhagam pannapetabbam
nisidanapaccattharanam  otapetva  sodhetva  pappotetva  atiharitva
yathabhagam pannapetabbam khelamallako otapetva pamajjitva atiharitva
yathabhagam thapetabbo apassenaphalakam otapetva pamajjitva atiharitva
yathabhagam  thapetabbam  pattacivaram nikkhipitabbam pattam nikkhipantena ekena
hatthena pattam gahetva ekena hatthena hetthamancam va hetthapitham va
@Footnote: 1 Yu. parippositva. 2 Yu. yathabhagam. Ma. yathathane. 3 Ma. yathathane.
Paramasitva  patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitaya  bhumiya
patto  nikkhipitabbo  civaram  nikkhipantena  ekena  hatthena  civaram
gahetva  ekena  hatthena  civaravamsam va civararajjum va pamajjitva
parato antam orato bhogam katva civaram nikkhipitabbam
   {415.4}  sace  puratthima  saraja vata vayanti puratthima
vatapana  thaketabba sace pacchima saraja vata vayanti pacchima
vatapana  thaketabba sace uttara saraja vata vayanti uttara
vatapana  thaketabba  sace  dakkhina  saraja  vata  vayanti
dakkhina  vatapana  thaketabba  sace  sitakalo  hoti  diva
vatapana  vivaritabba  rattim  thaketabba  sace  unhakalo  hoti
diva  vatapana  thaketabba  rattim  vivaritabba  sace  parivenam
uklapam  hoti  parivenam  sammajjitabbam  sace  kotthako  uklapo
hoti  kotthako  sammajjitabbo  sace  upatthanasala  uklapa
hoti  upatthanasala  sammajjitabba  sace  aggisala  uklapa
hoti  aggisala  sammajjitabba  sace  vaccakuti  uklapa  hoti
vaccakuti  sammajjitabba  sace paniyam na hoti paniyam upatthapetabbam
sace  paribhojaniyam  na  hoti  paribhojaniyam  upatthapetabbam  sace
acamanakumbhiya udakam na hoti acamanakumbhiya udakam asincitabbam
   {415.5}  idam  kho  bhikkhave  agantukanam  bhikkhunam  vattam
yatha agantukehi bhikkhuhi samma vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 213-218. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4272&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4272&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=414&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=414              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8927              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8927              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com