ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [440]  Tena kho pana samayena upajjhāyā saddhivihārikesu na
sammā  vattanti . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  upajjhāyā  saddhivihārikesu na
sammā  vattissantīti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave  upajjhāyā saddhivihārikesu
na  sammā  vattantīti  .  saccaṃ  bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  upajjhāyānaṃ
saddhivihārikesu   vattaṃ   paññāpessāmi   yathā   upajjhāyehi
saddhivihārikesu sammā vattitabbaṃ.
   [441] Upajjhāyena bhikkhave saddhivihārikamhi sammā vattitabbaṃ.
Tatrāyaṃ   sammāvattanā   upajjhāyena   bhikkhave  saddhivihāriko
saṅgahetabbo  anuggahetabbo  uddesena  paripucchāya  ovādena
anusāsaniyā  sace  upajjhāyassa  patto hoti saddhivihārikassa patto
na  hoti  upajjhāyena saddhivihārikassa patto dātabbo ussukkaṃ vā
kātabbaṃ  kinti  nu  kho saddhivihārikassa patto uppajjiyethāti sace
upajjhāyassa  cīvaraṃ  hoti saddhivihārikassa cīvaraṃ na hoti upajjhāyena
saddhivihārikassa  cīvaraṃ  dātabbaṃ  ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho
saddhivihārikassa  cīvaraṃ  uppajjiyethāti  sace  upajjhāyassa parikkhāro
hoti  saddhivihārikassa parikkhāro na hoti upajjhāyena saddhivihārikassa
parikkhāro dātabbo ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho saddhivihārikassa
parikkhāro uppajjiyethāti
   {441.1} sace saddhivihāriko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya
dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ  dātabbaṃ  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace
yāgu hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā yāguṃ pītassa udakaṃ
datvā bhājanaṃ paṭiggahetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena dhovitvā
paṭisāmetabbaṃ  saddhivihārikamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ uddharitabbaṃ sace so
deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo
   {441.2} sace saddhivihāriko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ dātabbaṃ
paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ kāyabandhanaṃ dātabbaṃ saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo
Dātabbā dhovitvā patto saudako dātabbo ettāvatā nivattissatīti
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  dātabbaṃ nivāsanaṃ
paṭiggahetabbaṃ sace cīvaraṃ sinnaṃ hoti muhuttaṃ uṇhe otāpetabbaṃ na
ca uṇhe cīvaraṃ nidahitabbaṃ cīvaraṃ saṃharitabbaṃ cīvaraṃ saṃharantena caturaṅgulaṃ
kaṇṇaṃ ussādetvā cīvaraṃ saṃharitabbaṃ mā majjhe bhaṅgo ahosīti obhoge
kāyabandhanaṃ kātabbaṃ
   {441.3} sace piṇḍapāto hoti saddhivihāriko ca bhuñjitukāmo
hoti  udakaṃ datvā piṇḍapāto upanāmetabbo saddhivihāriko pānīyena
pucchitabbo  bhuttāvissa  udakaṃ  datvā  pattaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena dhovitvā vodakaṃ katvā muhuttaṃ uṇhe
otāpetabbo  na  ca  uṇhe  patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ
nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā
ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ  vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā
patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā  patto
nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  cīvaraṃ gahetvā
ekena  hatthena  cīvaravaṃsaṃ  vā  cīvararajjuṃ vā pamajjitvā pārato
antaṃ  orato  bhogaṃ  katvā  cīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  saddhivihārikamhi
vuṭṭhite   āsanaṃ  uddharitabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
paṭisāmetabbaṃ  sace  so  deso  uklāpo  hoti  so  deso
Sammajjitabbo
   {441.4}  sace  saddhivihāriko  nahāyitukāmo  hoti  nahānaṃ
paṭiyādetabbaṃ  sace  sītena  attho  hoti  sītaṃ  paṭiyādetabbaṃ
sace   uṇhena  attho  hoti  uṇhaṃ  paṭiyādetabbaṃ  sace
saddhivihāriko  jantāgharaṃ  pavisitukāmo  hoti  cuṇṇaṃ  sannetabbaṃ
mattikā  temetabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  gantvā  jantāgharapiṭhaṃ
datvā  cīvaraṃ  paṭiggahetvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ
mattikā  dātabbā  sace ussahati jantāgharaṃ 1- pavisitabbaṃ jantāgharaṃ
pavisantena  mattikāya  mukhaṃ  makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca
paṭicchādetvā  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anūpakhajja
nisīditabbaṃ  na  navā  bhikkhū  āsanena  paṭibāhitabbā  jantāghare
saddhivihārikassa   parikammaṃ   dātabbaṃ   jantāgharaṃ   nikkhamantena
jantāgharapīṭhaṃ ādāya purato ca pacchato ca paṭicchādetvā jantāgharā
nikkhamitabbaṃ  udakepi  saddhivihārikassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  nahātena
paṭhamataraṃ  uttaritvā  attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā
saddhivihārikassa  gattato  udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ
saṅghāṭi  dātabbā  jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā
āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
saddhivihāriko pānīyena pucchitabbo
   {441.5} yasmiṃ vihāre saddhivihāriko viharati sace so vihāro uklāpo
hoti  sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jantāgharā.
Nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  .pe.  sace  ācamanakumbhiyā
udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {441.6}  sace  saddhivihārikassa  anabhirati  uppannā  hoti
upajjhāyena  vūpakāsetabbo  vūpakāsāpetabbo  dhammakathā  vāssa
kātabbā  sace  saddhivihārikassa  kukkuccaṃ uppannaṃ hoti upajjhāyena
vinodetabbaṃ  vinodāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa  kātabbā  sace
saddhivihārikassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  upajjhāyena  vivecetabbaṃ
vivecāpetabbaṃ dhammakathā vāssa kātabbā
   {441.7}  sace  saddhivihāriko  garudhammaṃ  ajjhāpanno  hoti
parivāsāraho  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti nu kho saṅgho
saddhivihārikassa  parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  saddhivihāriko  mūlāya
paṭikassanāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu
kho  saṅgho  saddhivihārikaṃ  mūlāya paṭikasseyyāti sace saddhivihāriko
mānattāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti nu kho
saṅgho  saddhivihārikassa  mānattaṃ  dadeyyāti  sace  saddhivihāriko
abbhānāraho  hoti  upajjhāyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti nu kho
saṅgho  saddhivihārikaṃ  abbheyyāti  sace saṅgho saddhivihārikassa kammaṃ
kattukāmo hoti tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ
vā ukkhepanīyaṃ vā upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ kinti nu kho saṅgho
saddhivihārikassa kammaṃ na kareyya lahukāya vā pariṇāmeyyāti kataṃ vā
Panassa  hoti  saṅghena  kammaṃ  tajjanīyaṃ vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ
vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ vā upajjhāyena ussukkaṃ kātabbaṃ
kinti nu kho saddhivihāriko sammā vatteyya lomaṃ pāteyya netthāraṃ
vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti
   {441.8} sace saddhivihārikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti upajjhāyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ dhoveyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho
saddhivihārikassa  cīvaraṃ  dhoviyethāti  sace  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
kātabbaṃ  hoti  upajjhāyena  ācikkhitabbaṃ  evaṃ  kareyyāsīti
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
kariyethāti  sace  saddhivihārikassa  rajanaṃ  pacitabbaṃ hoti upajjhāyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ  paceyyāsīti  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saddhivihārikassa  rajanaṃ  paciyethāti  sace  saddhivihārikassa
cīvaraṃ  rajetabbaṃ  hoti  upajjhāyena  ācikkhitabbaṃ evaṃ rajeyyāsīti
ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saddhivihārikassa  cīvaraṃ
rajiyethāti  cīvaraṃ  rajentena  sādhukaṃ  samparivattakaṃ  samparivattakaṃ
rajetabbaṃ na ca acchinne theve pakkamitabbaṃ
   {441.9} sace saddhivihāriko gilāno hoti yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo
vuṭṭhānassa āgametabbaṃ
   {441.10} idaṃ kho bhikkhave upajjhāyānaṃ saddhivihārikesu vattaṃ
yathā upajjhāyehi saddhivihārikesu sammā vattitabbanti.
          Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 253-259. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5091              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5091              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=440&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=69              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=440              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com