ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [642]  Athakho  ayasma  sambhuto sanavasi ayasmantam yasam
kakandakaputtam   etadavoca  ayam  avuso  ayasma  revato
bahussuto  agatagamo  dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito
viyatto  medhavi  lajji  kukkuccako  sikkhakamo  sace  mayam
ayasmantam  revatam  panham  pucchissama  patibalo  ayasma  revato
ekeneva  panhena  sakalampi rattim vitinametum idani ca panayasma
@Footnote: 1 Ma. sahajatiyam.
Revato  antevasim 1- sarabhanakam bhikkhum ajjhesissati so tvam tassa
bhikkhuno   sarabhannapariyosane  ayasmantam  revatam  upasankamitva
imani  dasa  vatthuni  puccheyyasiti . evam bhanteti kho ayasma
yaso   kakandakaputto   ayasmato   sambhutassa   sanavasissa
paccassosi  .  athakho ayasma revato antevasim sarabhanakam bhikkhum
ajjhesi  .  athakho  ayasma  yaso  kakandakaputto  tassa
bhikkhuno  sarabhannapariyosane  yenayasma  revato  tenupasankami
upasankamitva ayasmantam revatam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {642.1} Ekamantam nisinno kho ayasma yaso kakandakaputto
ayasmantam revatam etadavoca kappati bhante singilonakappoti ko so
avuso  singilonakappoti  .  kappati  bhante  singina  lonam
pariharitum  yattha  alonikam  2-  bhavissati  tattha  paribhunjissamiti .
Navuso  kappatiti  .  kappati  bhante  dvangulakappoti . ko so
avuso  dvangulakappoti  .  kappati  bhante  dvangulaya  chayaya
vitivattaya  vikale  bhojanam  bhunjitunti  .  navuso  kappatiti .
Kappati bhante gamantarakappoti . ko so avuso gamantarakappoti.
Kappati   bhante   idani   gamantaram  gamissamiti  bhuttavina
pavaritena  anatirittam  bhojanam  bhunjitunti  .  navuso  kappatiti .
Kappati bhante avasakappoti . ko so avuso avasakappoti .
Kappati  bhante sambahula avasa samanasima nanuposatham katunti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. antevasikam. 2 Ma. Yu. alonakam.
Navuso  kappatiti  .  kappati  bhante  anumatikappoti  . ko so
avuso  anumatikappoti  .  kappati  bhante  vaggena sanghena kammam
katum  agate  bhikkhu anumanessamati 1- . navuso kappatiti .
Kappati bhante acinnakappoti . ko so avuso acinnakappoti .
Kappati  bhante  idam  me  upajjhayena  ajjhacinnam  idam  me
acariyena  ajjhacinnanti  2-  ajjhacaritunti  .  acinnakappo
kho avuso ekacco kappati ekacco na kappatiti . kappati bhante
amathitakappoti  .  ko so avuso amathitakappoti . kappati bhante
yam  tam  khiram  khirabhavam  vijahitam  asampattam  dadhibhavam 3- bhuttavina
pavaritena  anatirittam  patunti  .  navuso  kappatiti  .  kappati
bhante  jalogim  4- patunti . ka sa 5- avuso jalogiti .
Kappati  bhante ya sa sura asuta 6- asampatta majjabhavam sa
patunti  . navuso kappatiti . kappati bhante adasakam nisidananti .
Navuso  kappatiti  .  kappati  bhante  jataruparajatanti  . navuso
kappatiti  .  ime  bhante  vesalika vajjiputtaka bhikkhu vesaliyam
imani  dasa  vatthuni  dipenti  handa  mayam  bhante  imam  adhikaranam
adiyama  7-  pure  adhammo  dippati  dhammo  patibahiyati
@Footnote: 1 Yu. anujanessamati. 2 Ma. Yu. Ra. acinnam tam. 3 Ma. dadhibhavam tam.
@4 Yu. jalogi. 5 Yu. ko so. 6 Yu. asurata. 7 Ma. Yu. adiyissama.
Avinayo  dippati  vinayo  patibahiyati  pure  adhammavadino balavanto
honti  dhammavadino  dubbala  honti  avinayavadino  balavanto
honti  vinayavadino dubbala hontiti . evamavusoti kho ayasma
revato ayasmato yasassa kakandakaputtassa paccassosi.
          Pathamabhanavaram
   [643]  Assosum kho vesalika vajjiputtaka bhikkhu yaso kira
kakandakaputto  imam  1-  adhikaranam  adiyitukamo  pakkham  pariyesati
labhati  ca  kira  pakkhanti  .  athakho  vesalikanam  vajjiputtakanam
bhikkhunam  etadahosi  idam  kho  adhikaranam  kakkhalanca  valanca  kam
nu  kho  mayam  pakkham  labheyyama  yena  mayam  imasmim  adhikarane
balavantatara  assamati  .  athakho  vesalikanam  vajjiputtakanam
bhikkhunam  etadahosi  ayam  kho  ayasma  revato  bahussuto
agatagamo  dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  viyatto
medhavi  lajji  kukkuccako  sikkhakamo  sace  mayam  ayasmantam
revatam  pakkham  labheyyama  evam  mayam imasmim adhikarane balavantatara
assamati  .  athakho  vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu  pahutam
samanakam   parikkharam  patiyadesum  pattampi  civarampi  nisidanampi
sucigharampi  kayabandhanampi  parissavanampi  dhamakarakampi  .  athakho
vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu  tam  samanakam  parikkharam  adaya
navaya  sahajatim  ujjavimsu  navaya  paccorohitva  annatarasmim
@Footnote: 1 Ma. idam.
Rukkhamule bhattavissaggam karonti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 407-411. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8201&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8201&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=642&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=642              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com