ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [473] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
upakkamitvā  asuciṃ  mocanapaccayā  saṅghādiseso  kattha paññatto .
Kaṃ ārabbha . kismiṃ vatthusmiṃ .pe. kenābhaṭanti . yantena bhagavatā
jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  upakkamitvā  asuciṃ
mocanapaccayā    saṅghādiseso    kattha   paññattoti   .
@Footnote: 1 Po. vaṇṇayiṃsu.
Sāvatthiyā  paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  . āyasmantaṃ seyyasakaṃ
ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . āyasmā seyyasako upakkamitvā
asuciṃ  mocesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . atthi tattha paññatti anuppaññatti
anuppannapaññattīti   .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti
anuppannapaññatti  tasmiṃ  natthi . sabbattha paññatti padesapaññattīti .
Sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti  asādhāraṇapaññattīti .
Asādhāraṇapaññatti  .  ekato  paññatti  ubhato  paññattīti .
Ekato  paññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ  katthogadhaṃ
kattha pariyāpannanti. Nidānogadhaṃ nidānapariyāpannaṃ.
   {473.1}  Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti . tatiyena
uddesena  uddesaṃ āgacchati . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti .
Sīlavipatti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo āpattikkhandhoti .
Saṅghādisesāpattikkhandho . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  . ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca
samuṭṭhāti na vācato .pe. Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
     Upāli dāsako ceva       soṇako siggavo tathā
     moggalīputtena pañcamā   ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo iṭṭiyo     uttiyo ceva sambalo
             .pe.
     Ete nāgā mahāpaññā   vinayaññū maggakovidā
     Vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ       piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [474]  Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjanapaccayā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajji  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   [475]  Mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsanapaccayā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsi  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca samuṭṭhāti
na  vācato  siyā  vācato  ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [476]  Mātugāmassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
bhāsanapaccayā saṅghādiseso kattha paññattoti . sāvatthiyā paññatto.
Kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ  ārabbha  .  kismiṃ
vatthusminti . āyasmā udāyi mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya
vaṇṇaṃ   abhāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [477] Sañcarittaṃ samāpajjanapaccayā saṅghādiseso kattha paññattoti.
Sāvatthiyā   paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  āyasmantaṃ
udāyiṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi sañcarittaṃ
samāpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   chahi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na cittato siyā vācato
samuṭṭhāti  na  kāyato  na  cittato  siyā  kāyato  ca vācato
ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā  kāyato  ca  cittato  ca
samuṭṭhāti  na  vācato  siyā  vācato  ca  cittato ca samuṭṭhāti
na kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [478]  Saññācikāya  kuṭiṃ kārāpanapaccayā saṅghādiseso kattha
paññattoti  .  āḷaviyā  paññatto . kaṃ ārabbhāti . āḷavike
bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āḷavikā bhikkhū saññācikāya
kuṭiṃ  kārāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [479]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpanapaccayā saṅghādiseso kattha
paññattoti  . kosambiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
channaṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā channo vihāravatthuṃ
sodhento  aññataraṃ  cetiyarukkhaṃ  chedāpesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti.
   [480]  Bhikkhuṃ  amūlakena pārājikena dhammena anuddhaṃsanapaccayā
saṅghādiseso kattha paññattoti . rājagahe paññatto. Kaṃ ārabbhāti.
Mettiyabhummajake  1-  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti .
Mettiyabhummajakā  bhikkhū  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [481]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsanapaccayā  saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  rājagahe  paññatto  .  kaṃ ārabbhāti .
Mettiyabhummajake bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Mettiyabhummajakā
bhikkhū    āyasmantaṃ    dabbaṃ    mallaputtaṃ   aññabhāgiyassa
adhikaraṇassa  kiñci  desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena dhammena
anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [482]  Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  . rājagahe
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  devadattaṃ  ārabbha  .  kismiṃ
vatthusminti  .  devadatto  samaggassa  saṅghassa  bhedāya  parakkami
@Footnote: 1 Po. Ma. mettiyabhūmajake.
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca  vācato ca cittato
ca samuṭṭhāti.
   [483]  Bhedānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  . rājagahe
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti . sambahule bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  . sambahulā bhikkhū devadattassa saṅghabhedāya parakkamantassa
anuvattakā  ahesuṃ vaggavādakā tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [484]   Dubbacassa   bhikkhuno   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti . kosambiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  channo  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno
attānaṃ  avacanīyaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [485]   Kuladūsakassa   bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti . sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti . assajipunabbasuke bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ vatthusminti . assajipunabbasukā bhikkhū saṅghena pabbājanīyakammakatā
bhikkhū  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā  bhayagāmitā  pāpesuṃ
tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 120-126. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2456              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2456              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=473&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=473              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]