ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [965]  Atthapatti  sakavacaya  apajjati paravacaya vutthati
atthapatti  paravacaya  apajjati  sakavacaya  vutthati  atthapatti
sakavacaya  apajjati  sakavacaya  vutthati  atthapatti  paravacaya
apajjati  paravacaya  vutthati  .  atthapatti  kayena  apajjati
vacaya  vutthati  atthapatti  vacaya  apajjati  kayena vutthati
atthapatti  kayena  apajjati  kayena  vutthati  atthapatti
vacaya  apajjati  vacaya  vutthati  .  atthapatti  pasutto
apajjati  patibuddho  vutthati  atthapatti  patibuddho  apajjati
pasutto  vutthati  atthapatti  pasutto  apajjati  pasutto vutthati
atthapatti  patibuddho  apajjati  patibuddho  vutthati  . atthapatti
acittako  apajjati  sacittako  vutthati  atthapatti  sacittako
apajjati  acittako  vutthati  atthapatti  acittako  apajjati
acittako  vutthati  atthapatti  sacittako  apajjati  sacittako
vutthati  .  atthapatti  apajjanto  deseti desayanto apajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. nissayasamanera . 2 Po. Yu. uposathatika . 3 Ma. Yu. carita duve.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

Atthapatti apajjanto vutthati vutthahanto apajjati . Atthapatti kammena apajjati akammena vutthati atthapatti akammena apajjati kammena vutthati atthapatti kammena apajjati kammena vutthati atthapatti akammena apajjati akammena vutthati. [966] Cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita assute sutavadita amute mutavadita avinnate vinnatavadita . Cattaro ariyavohara aditthe aditthavadita assute assutavadita amute amutavadita avinnate avinnatavadita . Aparepi cattaro anariyavohara ditthe aditthavadita sute assutavadita mute amutavadita vinnate avinnatavadita . Cattaro ariyavohara ditthe ditthavadita sute sutavadita mute mutavadita vinnate vinnatavadita . cattaro parajika bhikkhunam bhikkhunihi sadharana . cattaro parajika bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana . cattaro parikkhara atthi parikkharo rakkhitabbo gopetabbo mamayitabbo paribhunjitabbo atthi parikkharo rakkhitabbo gopetabbo na 1- mamayitabbo [2]- paribhunjitabbo atthi parikkharo rakkhitabbo gopetabbo na mamayitabbo na paribhunjitabbo atthi parikkharo na rakkhitabbo na gopetabbo na mamayitabbo na paribhunjitabbo. @Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi . 2 Ma. nasaddo dissati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page317.

[967] Atthapatti sammukha apajjati parammukha vutthati atthapatti parammukha apajjati sammukha vutthati atthapatti sammukha apajjati sammukha vutthati atthapatti parammukha apajjati parammukha vutthati . atthapatti ajananto apajjati jananto vutthati atthapatti jananto apajjati ajananto vutthati atthapatti jananto 1- apajjati jananto 1- vutthati atthapatti ajananto 2- apajjati ajananto 2- vutthati. [968] Catuhakarehi apattim apajjati kayena apajjati vacaya apajjati kayena vacaya apajjati kammavacaya apajjati . aparehipi catuhakarehi apattim apajjati sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike lingapatubhavena . catuhakarehi apattiya vutthati kayena vutthati vacaya vutthati kayena vacaya vutthati kammavacaya vutthati . aparehipi catuhakarehi apattiya vutthati sanghamajjhe ganamajjhe puggalassa santike lingapatubhavena . saha patilabhena purimam jahati pacchime patitthati vinnattiyo patippassambhanti pannattiyo nirujjhanti . Saha patilabhena pacchimam jahati purime patitthati vinnattiyo patippassambhanti pannattiyo nirujjhanti . catasso codana silavipattiya codeti acaravipattiya codeti ditthivipattiya codeti ajivavipattiya codeti . cattaro parivasa paticchannaparivaso @Footnote: 1 Ma. ajananto . 2 Ma. jananto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page318.

Appaticchannaparivaso suddhantaparivaso samodhanaparivaso . Cattaro manatta paticchannamanattam appaticchannamanattam pakkhamanattam samodhanamanattam . cattaro manattacarikassa bhikkhuno ratticcheda sahavaso vippavaso anarocana une gane carati . cattaro samukkamsa . cattaro patiggahitaparibhoga yavakalikam yamakalikam sattahakalikam yavajivikam . cattari mahavikatani gutho muttam charika mattika. {968.1} Cattari kammani apalokanakammam nattikammam nattidutiyakammam natticatutthakammam . aparanipi cattari kammani adhammena vaggakammam adhammena samaggakammam dhammena vaggakammam dhammena samaggakammam . catasso vipattiyo silavipatti acaravipatti ditthivipatti ajivavipatti . cattari adhikaranani vivadadhikaranam anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam . Cattaro parisadusana bhikkhu dussilo papadhammo parisadusano bhikkhuni dussila papadhamma parisadusana upasako dussilo papadhammo parisadusano upasika dussila papadhamma parisadusana . Cattaro parisasobhana bhikkhu silava kalyanadhammo parisasobhano bhikkhuni silavati kalyanadhamma parisasobhana upasako silava kalyanadhammo parisasobhano upasika silavati kalyanadhamma parisasobhana. [969] Atthapatti agantuko apajjati no avasiko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page319.

Atthapatti avasiko apajjati no agantuko atthapatti agantuko ceva apajjati avasiko ca atthapatti neva agantuko apajjati no avasiko . atthapatti gamiko apajjati no avasiko atthapatti avasiko apajjati no gamiko atthapatti gamiko ceva apajjati avasiko ca atthapatti neva gamiko apajjati no avasiko. [970] Atthi vatthunanattata no apattinanattata atthapattinanattata no vatthunanattata atthi vatthunanattata ceva apattinanattata ca atthi neva vatthunanattata no apattinanattata . atthi vatthusabhagata no apattisabhagata atthi apattisabhagata no vatthusabhagata atthi vatthusabhagata ceva apattisabhagata ca atthi neva vatthusabhagata no apattisabhagata. [971] Atthapatti upajjhayo apajjati no saddhivihariko atthapatti saddhivihariko apajjati no upajjhayo atthapatti upajjhayo ceva apajjati saddhivihariko ca atthapatti neva upajjhayo apajjati no saddhivihariko . atthapatti acariyo apajjati no antevasiko atthapatti antevasiko apajjati no acariyo atthapatti acariyo ceva apajjati antevasiko ca atthapatti neva acariyo apajjati no antevasiko. [972] Cattaro paccaya anapattivassacchedassa sangho va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page320.

Bhinno hoti sangham va bhinditukama honti jivitantarayo va hoti brahmacariyantarayo va hoti . cattari vaciduccaritani musavado pisunavaca pharusavaca samphappalapo . cattari vacisucaritani saccavaca apisunavaca sanhavaca mattabhasa 1-. [973] Atthi adiyanto garukam apattim apajjati payojento lahukam atthi adiyanto lahukam apattim apajjati payojento garukam atthi adiyantopi payojentopi garukam apattim apajjati atthi adiyantopi payojentopi lahukam apattim apajjati . atthi puggalo abhivadanaraho no paccutthanaraho atthi puggalo paccutthanaraho no abhivadanaraho atthi puggalo abhivadanaraho ceva paccutthanaraho ca atthi puggalo neva abhivadanaraho no paccutthanaraho . atthi puggalo asanaraho no abhivadanaraho atthi puggalo abhivadanaraho no asanaraho atthi puggalo asanaraho ceva abhivadanaraho ca atthi puggalo neva asanaraho no abhivadanaraho. [974] Atthapatti kale apajjati no vikale atthapatti vikale apajjati no kale atthapatti kale ceva apajjati vikale ca atthapatti neva kale apajjati no vikale . Atthi patiggahitam kale kappati no vikale atthi patiggahitam @Footnote: 1 Ma. Yu. mantabhasa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page321.

Vikale kappati no kale atthi patiggahitam kale ceva kappati vikale ca atthi patiggahitam neva kale kappati no vikale . Atthapatti paccantimesu janapadesu apajjati no majjhimesu atthapatti majjhimesu janapadesu apajjati no paccantimesu atthapatti paccantimesu ceva janapadesu apajjati majjhimesu ca atthapatti neva paccantimesu janapadesu apajjati no majjhimesu . Atthi paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu atthi majjhimesu janapadesu kappati no paccantimesu atthi paccantimesu ceva janapadesu kappati majjhimesu ca atthi neva paccantimesu janapadesu kappati no majjhimesu. {974.1} Atthapatti anto apajjati no bahi atthapatti bahi apajjati no anto atthapatti anto ceva apajjati bahi ca atthapatti neva anto apajjati no bahi . atthapatti antosimaya apajjati no bahisimaya atthapatti bahisimaya apajjati no antosimaya atthapatti antosimaya ceva apajjati bahisimaya ca atthapatti neva antosimaya apajjati no bahisimaya . atthapatti game apajjati no aranne atthapatti aranne apajjati no game atthapatti game ceva apajjati aranne ca atthapatti neva game apajjati no aranne. [975] Catasso codana vatthusandassana apattisandassana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page322.

Samvasapatikkhepo samicipatikkhepo . cattaro pubbakicca . Cattaro pattakalla . cattari anannapacittiyani . catasso bhikkhusammatiyo . cattari agatigamanani chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . cattari nagatigamanani na chandagatim gacchati na dosagatim gacchati na mohagatim gacchati na bhayagatim gacchati . catuhangehi samannagato alajji bhikkhu sangham bhindati chandagatim gacchanto dosagatim gacchanto mohagatim gacchanto bhayagatim gacchanto . catuhangehi samannagato pesalo bhikkhu bhinnam sangham samaggam karoti na chandagatim gacchanto na dosagatim gacchanto na mohagatim gacchanto na bhayagatim gacchanto. {975.1} Catuhangehi samannagatassa bhikkhuno vinayo na pucchitabbo chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . catuhangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na pucchitabbo chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . catuhangehi samannagatassa bhikkhuno vinayo na vissajjetabbo chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . catuhangehi samannagatena bhikkhuna vinayo na vissajjetabbo chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . Catuhangehi samannagatassa bhikkhuno anuyogo na databbo chandagatim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page323.

Gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati . Catuhangehi samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchitabbo 1- chandagatim gacchati dosagatim gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati. [976] Atthapatti gilano apajjati no agilano atthapatti agilano apajjati no gilano atthapatti gilano ceva apajjati agilano ca atthapatti neva gilano apajjati no agilano. [977] Cattari adhammikani patimokkhatthapanani . cattari dhammikani patimokkhatthapananiti 2-. Catukkam nitthitam. Tassuddanam [978] Sakavacaya kayena pasutto ca acittako apajjanto ca kammena vohara caturo tatha bhikkhunam bhikkhuninanca parikkharo ca sammukha ajanakaye majjhe ca vutthati duvidho 3- tatha patilabha ca 4- codana parivasa ca vuccati manattacarika capi samukkamsa patiggaha 5- mahavikatakammani puna kammavipattiyo @Footnote: 1 Ma. Yu. sakacchatabbo . 2 Ma. Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. duvidha. @4 Ma. Yu. patilabhena . 5 Ma. Yu. samukkamsa patiggahi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Adhikarana dussila ca sobhanagantukena ca gamiko vatthunanatta sabhagupajjhayena 1- ca acariyo paccaya va duccaritam sucaritam 2- adiyanto puggalo ca araha asanena ca kale ca kappati ceva paccantimesu 3- kappati anto anto ca simaya game ca codanaya ca pubbakiccam pattakallam anannaka ca sammati 4- agati nagati ceva alajji pesalena ca pucchitabba duve ceva vissajjeyya 5- tatha duve anuyogo ca sakaccha gilano thapanena cati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 315-324. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6410&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6410&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=965&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=965              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10270              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10270              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]