ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                   Adhikaraṇabhedaṃ
   [1046]  Cattāri  adhikaraṇāni  vivādādhikaraṇaṃ  anuvādādhikaraṇaṃ
āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  .  imāni  cattāri  adhikaraṇāni .
Imesaṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  kati  ukkoṭā  .  imesaṃ  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  dasa  ukkoṭā  vivādādhikaraṇassa  dve  ukkoṭā
anuvādādhikaraṇassa  cattāro  ukkoṭā  āpattādhikaraṇassa  tayo
ukkoṭā  kiccādhikaraṇassa  eko  ukkoṭo  .  imesaṃ  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  ime  dasa  ukkoṭā  .  vivādādhikaraṇaṃ  ukkoṭento
kati  samathe  ukkoṭeti  anuvādādhikaraṇaṃ  ukkoṭento  kati samathe
ukkoṭeti  āpattādhikaraṇaṃ  ukkoṭento  kati  samathe  ukkoṭeti
kiccādhikaraṇaṃ  ukkoṭento  kati  samathe ukkoṭeti . vivādādhikaraṇaṃ
ukkoṭento  dve  samathe  ukkoṭeti anuvādādhikaraṇaṃ ukkoṭento
cattāro  samathe  ukkoṭeti  āpattādhikaraṇaṃ  ukkoṭento  tayo
samathe   ukkoṭeti  kiccādhikaraṇaṃ  ukkoṭento  ekaṃ  samathaṃ
ukkoṭeti.
   [1047]  Kati  ukkoṭā  katīhākārehi  ukkoṭanaṃ  pasavati
katīhaṅgehi  samannāgato  puggalo  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti kati puggalā
adhikaraṇaṃ  ukkoṭentā  āpattiṃ  āpajjanti  .  dvādasa ukkoṭā
dasahākārehi  ukkoṭanaṃ  pasavati  catūhaṅgehi  samannāgato  puggalo
Adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  cattāro  puggalā  adhikaraṇaṃ  ukkoṭentā
āpattiṃ  āpajjanti  .  katame  dvādasa ukkoṭā . akataṃ kammaṃ
dukkaṭaṃ  kammaṃ  puna  kātabbaṃ  kammaṃ  anīhataṃ dunnīhataṃ puna nīhanitabbaṃ
avinicchitaṃ  duvinicchitaṃ  puna  vinicchitabbaṃ  avūpasantaṃ  duvūpasantaṃ  puna
vūpasametabbanti  ime  dvādasa  ukkoṭā  . katamehi dasahākārehi
ukkoṭanaṃ  pasavati  .  tatthajātakaṃ  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  tatthajātakaṃ
vūpasantaṃ  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  antarāmagge  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti
antarāmagge  vūpasantaṃ  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  tattha  gataṃ  adhikaraṇaṃ
ukkoṭeti  tattha   gataṃ  vūpasantaṃ  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  sativinayaṃ
ukkoṭeti   amūḷhavinayaṃ   ukkoṭeti  tassapāpiyasikaṃ  ukkoṭeti
tiṇavatthārakaṃ ukkoṭeti. Imehi dasahākārehi ukkoṭanaṃ pasavati.
   {1047.1}  Katamehi  catūhaṅgehi samannāgato puggalo adhikaraṇaṃ
ukkoṭeti  .  chandāgatiṃ  gacchanto  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti dosāgatiṃ
.pe.  mohāgatiṃ  bhayāgatiṃ  gacchanto adhikaraṇaṃ ukkoṭeti . imehi
catūhaṅgehi  samannāgato  puggalo  adhikaraṇaṃ  ukkoṭeti  .  katame
cattāro  puggalā  adhikaraṇaṃ  ukkoṭentā  āpattiṃ  āpajjanti .
Tadahupasampanno   ukkoṭeti   ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  āgantuko
ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ
pācittiyaṃ  chandadāyako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ  .
Ime cattāro puggalā adhikaraṇaṃ ukkoṭentā āpattiṃ āpajjanti.
   [1048]  Vivādādhikaraṇaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ
kiṃsambhāraṃ   kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ
kiṃjātikaṃ   kiṃpabhavaṃ   kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  āpattādhikaraṇaṃ
kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ .
Kiccādhikaraṇaṃ   kiṃnidānaṃ   kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ
kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  vivādādhikaraṇaṃ  vivādanidānaṃ  vivādasamudayaṃ vivādajātikaṃ
vivādappabhavaṃ   vivādasambhāraṃ  vivādasamuṭṭhānaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ
anuvādanidānaṃ    anuvādasamudayaṃ   anuvādajātikaṃ   anuvādappabhavaṃ
anuvādasambhāraṃ    anuvādasamuṭṭhānaṃ    .    āpattādhikaraṇaṃ
āpattinidānaṃ    āpattisamudayaṃ   āpattijātikaṃ   āpattippabhavaṃ
āpattisambhāraṃ  āpattisamuṭṭhānaṃ  .  kiccādhikaraṇaṃ  kiccanidānaṃ  1-
kiccasamudayaṃ kiccajātikaṃ kiccappabhavaṃ kiccasambhāraṃ kiccasamuṭṭhānaṃ.
   {1048.1}  Vivādādhikaraṇaṃ  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ
kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  .pe.  āpattādhikaraṇaṃ
kiccādhikaraṇaṃ   kiṃnidānaṃ   kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ
kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  vivādādhikaraṇaṃ  hetunidānaṃ  hetusamudayaṃ  hetujātikaṃ
hetuppabhavaṃ  hetusambhāraṃ  hetusamuṭṭhānaṃ  .  anuvādādhikaraṇaṃ  .pe.
Āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  hetunidānaṃ  hetusamudayaṃ  hetujātikaṃ
hetuppabhavaṃ   hetusambhāraṃ   hetusamuṭṭhānaṃ   .   vivādādhikaraṇaṃ
kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ .
@Footnote: 1 Po. Ma. kiccayanidānaṃ.
Anuvādādhikaraṇaṃ   .pe.   āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  kiṃsambhāraṃ  kiṃsamuṭṭhānaṃ  .  vivādādhikaraṇaṃ
paccayanidānaṃ    paccayasamudayaṃ    paccayajātikaṃ    paccayappabhavaṃ
paccayasambhāraṃ   paccayasamuṭṭhānaṃ   .   anuvādādhikaraṇaṃ   .pe.
Āpattādhikaraṇaṃ  kiccādhikaraṇaṃ  paccayanidānaṃ  paccayasamudayaṃ  paccayajātikaṃ
paccayappabhavaṃ paccayasambhāraṃ paccayasamuṭṭhānaṃ.
   [1049]  Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  kati mūlāni kati samuṭṭhānā .
Catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  tettiṃsa  mūlāni  tettiṃsa samuṭṭhānā . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamāni  tettiṃsa  mūlāni  .  vivādādhikaraṇassa dvādasa
mūlāni  anuvādādhikaraṇassa  cuddasa  mūlāni  āpattādhikaraṇassa  cha
mūlāni  kiccādhikaraṇassa  ekaṃ  mūlaṃ  saṅgho  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ
imāni  tettiṃsa  mūlāni  .  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katame  tettiṃsa
samuṭṭhānā  .  vivādādhikaraṇassa  aṭṭhārasa  bhedakaravatthūni samuṭṭhānā
anuvādādhikaraṇassa  catasso  vipattiyo  samuṭṭhānā  āpattādhikaraṇassa
satta     āpattikkhandhā    samuṭṭhānā    kiccādhikaraṇassa
cattāri  kammāni  samuṭṭhānā  .  catunnaṃ adhikaraṇānaṃ ime tettiṃsa
samuṭṭhānā.
   [1050]  Vivādādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti . vivādādhikaraṇaṃ na
āpatti  .  kiṃ pana vivādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti .
Āma vivādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya . vivādādhikaraṇapaccayā
Kati    āpattiyo   āpajjati   .   vivādādhikaraṇapaccayā
dve   āpattiyo   āpajjati  upasampannaṃ  omasati  āpatti
pācittiyassa   anupasampannaṃ   omasati   āpatti   dukkaṭassa
vivādādhikaraṇapaccayā  imā  dve  āpattiyo  āpajjati  .  tā
āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati  vipattiyo  bhajanti  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ   katamaṃ  adhikaraṇaṃ  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katīhi
āpattikkhandhehi   saṅgahitā   channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi
samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  1-  katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi
samathehi sammanti.
   {1050.1}  Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  ekaṃ vipattiṃ
bhajanti   ācāravipattiṃ   catunnaṃ   adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ
sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ   dvīhi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā
siyā  pācittiyāpattikkhandhena  siyā  dukkaṭāpattikkhandhena  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  1-  ekena
adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  tīsu  ṭhānesu  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe
puggalassa  santike  tīhi  samathehi  sammanti siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [1051]  Anuvādādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti  . anuvādādhikaraṇaṃ
na āpatti . kiṃ pana anuvādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti.
Āma anuvādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya. Anuvādādhikaraṇapaccayā
kati   āpattiyo   āpajjati   .   anuvādādhikaraṇapaccayā
@Footnote: 1 Ma. Yu. samuṭṭhanti. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Tisso  āpattiyo  āpajjati  bhikkhuṃ  amūlakena pārājikena dhammena
anuddhaṃseti   āpatti  saṅghādisesassa  amūlakena  saṅghādisesena
anuddhaṃseti   āpatti   pācittiyassa  amūlikāya  ācāravipattiyā
anuddhaṃseti   āpatti   dukkaṭassa   anuvādādhikaraṇapaccayā  imā
tisso āpattiyo āpajjati.
   {1051.1} Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti
catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ katīhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi samathehi sammanti .
Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ
siyā  ācāravipattiṃ  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  āpattādhikaraṇaṃ  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ   tīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   siyā
saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhahanti yā sā 1- āpatti 2- garukā sā 3- āpatti ekena
adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  ekamhi  ṭhāne  saṅghamajjhe  dvīhi
samathehi  sammati 4- sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca yā tā
āpattiyo  lahukā tā āpattiyo ekena adhikaraṇena kiccādhikaraṇena
tīsu   ṭhānesu   saṅghamajjhe   gaṇamajjhe   puggalassa  santike
tīhi  samathehi  sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena
@Footnote: 1-3 Ma. tā . 2 Ma. āpattiyo . 4 Ma. sammanti.
Ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [1052]  Āpattādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti  . āpattādhikaraṇaṃ
na 1- āpatti . Kiṃ pana āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti.
Āma āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya. Āpattādhikaraṇapaccayā
kati āpattiyo āpajjati . āpattādhikaraṇapaccayā catasso āpattiyo
āpajjati  bhikkhunī  jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ ajjhāpannaṃ 2- paṭicchādeti
āpatti pārājikassa vematikā paṭicchādeti āpatti thullaccayassa bhikkhu
saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti pācittiyassa ācāravipattiṃ paṭicchādeti
āpatti  dukkaṭassa  āpattādhikaraṇapaccayā  imā  catasso āpattiyo
āpajjati.
   {1052.1}  Tā  āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ kati vipattiyo
bhajanti  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ
katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ
katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  katīhi  adhikaraṇehi  katīsu  ṭhānesu
katīhi  samathehi  sammanti  .  tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve
vipattiyo  bhajanti  siyā  sīlavipattiṃ  siyā  ācāravipattiṃ  catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ   sattannaṃ   āpattikkhandhānaṃ  catūhi
āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena  siyā
thullaccayāpattikkhandhena   siyā   pācittiyāpattikkhandhena   siyā
dukkaṭāpattikkhandhena  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Samuṭṭhahanti  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti
yā  sā  āpatti  anavasesā sā āpatti na katamena adhikaraṇena
na  katamamhi ṭhāne na katamena samathena sammati yā tā āpattiyo
lahukā  tā  āpattiyo  ekena  adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  tīsu
ṭhānesu  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe  puggalassa  santike  tīhi  samathehi
sammanti  siyā  sammukhāvinayena  ca  paṭiññātakaraṇena  ca  siyā
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.
   [1053]  Kiccādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti  .  kiccādhikaraṇaṃ na
āpatti  .  kiṃ  pana kiccādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti .
Āma  kiccādhikaraṇapaccayā  āpattiṃ āpajjeyya . kiccādhikaraṇapaccayā
kati   āpattiyo   āpajjati   .  kiccādhikaraṇapaccayā  pañca
āpattiyo   āpajjati   ukkhittānuvattikā   bhikkhunī   yāvatatiyaṃ
samanubhāsanāya  nappaṭinissajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi
thullaccayā  kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa bhedakānuvattakā
bhikkhū  1-  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa   pāpikāya   diṭṭhiyā   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanti   āpatti   pācittiyassa   kiccādhikaraṇapaccayā
imā pañca āpattiyo āpajjati.
   {1053.1}   Tā   āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati
vipattiyo  bhajanti  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ   katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   channaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  katīhi adhikaraṇehi
katīsu  ṭhānesu  katīhi  samathehi  sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ
vipattīnaṃ  dve  vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ
catunnaṃ   adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ
pañcahi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena
siyā    pācittiyāpattikkhandhena   siyā   dukkaṭāpattikkhandhena
channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti kāyato
ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  yā  sā  āpatti
anavasesā  sā  āpatti  na  katamena  adhikaraṇena  na  katamamhi
ṭhāne  na  katamena  samathena sammati yā sā āpatti garukā sā
āpatti  ekena  adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  ekamhi  ṭhāne
saṅghamajjhe  dvīhi  samathehi sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena
ca  yā  tā  āpattiyo  lahukā  tā  āpattiyo  ekena
adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  tīsu  ṭhānesu  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe
puggalassa  santike  tīhi  samathehi  sammanti siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 372-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7546              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7546              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1046&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1046              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]