ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                      Kathinabhedam
   [1124]  Kassa  kathinam  anatthatam  kassa  kathinam  atthatam kinti
kathinam anatthatam kinti kathinam atthatam.
   [1125]  Kassa  kathinam  anatthatanti  dvinnam puggalanam anatthatam
hoti  kathinam  anattharakassa  ca  ananumodakassa  ca  imesam  dvinnam
puggalanam anatthatam hoti kathinam.
   [1126]  Kassa kathinam atthatanti dvinnam puggalanam atthatam hoti
kathinam  attharakassa  ca  anumodakassa  ca  imesam  dvinnam puggalanam
atthatam hoti kathinam.
   [1127] Kinti kathinam anatthatanti catuvisatiya akarehi anatthatam
hoti  kathinam  na  ullikhitamattena  atthatam  hoti  kathinam  na
dhovanamattena  atthatam  hoti  kathinam  na  civaravicaranamattena  atthatam
hoti  kathinam  na  chedanamattena atthatam hoti kathinam na bandhanamattena
atthatam   hoti   kathinam   na   ovattikakaranamattena   atthatam
hoti  kathinam  na  kandusakaranamattena  atthatam  hoti  kathinam  na
dalhikammakaranamattena  atthatam  hoti  kathinam  na  anuvatakaranamattena
atthatam  hoti  kathinam  na  paribhandakaranamattena  atthatam  hoti  kathinam
na ovatteyyakaranamattena 1- atthatam hoti kathinam na kamalamaddanamattena
atthatam  hoti  kathinam  na  nimittakatena  atthatam  hoti  kathinam
@Footnote: 1 Ma. ovaddheyyakaranamattena.
Na  parikathakatena  atthatam  hoti  kathinam na kukkukatena atthatam hoti
kathinam  na  sannidhikatena  atthatam  hoti  kathinam  na  nissaggiyena
atthatam  hoti  kathinam  na  akappakatena  atthatam  hoti  kathinam  na
annatra   sanghatiya   atthatam   hoti  kathinam  na  annatra
uttarasangena  atthatam  hoti  kathinam  na  annatra  antaravasakena
atthatam  hoti  kathinam  na  annatra  pancakena  va atirekapancakena
va  tadaheva  sanchinnena  samandalikatena  atthatam  hoti  kathinam  na
annatra  puggalassa  atthara  atthatam  hoti  kathinam  na  samma
ceva  atthatam  hoti  kathinam  tance  nissimattho  anumodati .
Evampi anatthatam hoti kathinam.
   [1128]  Nimittakammam  nama  nimittam  karoti  imina dussena
kathinam  attharissamiti  .  parikatha  nama  parikatham  karoti  imaya
parikathaya  kathinadussam  nibbattessamiti  . kukkukatam nama anadiyadanam
vuccati  .  sannidhi  nama  dve  sannidhiyo  karanasannidhi  ca  1-
nicayasannidhi ca 1- . nissaggiyam nama kayiramane 2- arunam udriyati 3-.
Imehi catuvisatiya akarehi anatthatam hoti kathinam.
   [1129]  Kinti  kathinam  atthatanti sattarasahi akarehi atthatam
hoti  kathinam  ahatena  atthatam  hoti  kathinam  ahatakappena  atthatam
hoti  kathinam  pilotikaya  atthatam  hoti  kathinam  pamsukulena  atthatam
hoti  kathinam  papanikena  atthatam  hoti  kathinam  animittakatena
@Footnote: 1 Ma. va 2 Yu. kariyamane . 3 Ma. utthahati.
Atthatam  hoti  kathinam  aparikathakatena atthatam hoti kathinam akukkukatena
atthatam   hoti   kathinam  asannidhikatena  atthatam  hoti  kathinam
anissaggiyena  atthatam  hoti  kathinam  kappakatena  atthatam hoti kathinam
sanghatiya  atthatam  hoti  kathinam  uttarasangena  atthatam  hoti
kathinam  antaravasakena  atthatam  hoti  kathinam  pancakena  va
atirekapancakena  va  tadaheva  sanchinnena  samandalikatena  atthatam
hoti  kathinam  puggalassa  atthara  atthatam  hoti  kathinam  samma
ceva  atthatam  hoti  kathinam  tance  simattho anumodati . evampi
atthatam hoti kathinam. Imehi sattarasahi akarehi atthatam hoti kathinam.
   [1130]  Saha kathinassa atthara kati dhamma jayanti . saha
kathinassa  atthara  pannarasa  dhamma  jayanti  attha matika dve
palibodha  panca  anisamsa . saha kathinassa atthara ime pannarasa
dhamma jayanti.
   [1131]  Payogassa  katame  dhamma  anantarapaccayena paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo    purejatapaccayena    paccayo   pacchajatapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  .  pubbakaranassa  .pe.
Paccuddharassa  adhitthanassa  attharassa  matikananca  palibodhananca
vatthussa    katame    dhamma   anantarapaccayena   paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
Paccayo    purejatapaccayena    paccayo   pacchajatapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo.
   [1132]  Pubbakaranam  payogassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   payogo   pubbakaranassa   purejatapaccayena
paccayo  .  pubbakaranam  payogassa  pacchajatapaccayena  paccayo .
Pannarasa dhamma sahajatapaccayena paccayo.
   [1133]  Paccuddharo  pubbakaranassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   pubbakaranam   paccuddharassa   purejatapaccayena
paccayo  .  paccuddharo pubbakaranassa pacchajatapaccayena paccayo .
Pannarasa dhamma sahajatapaccayena paccayo.
   [1134]  Adhitthanam  paccuddharassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   paccuddharo   adhitthanassa   purejatapaccayena
paccayo  .  adhitthanam  paccuddharassa pacchajatapaccayena paccayo .
Pannarasa dhamma sahajatapaccayena paccayo.
   [1135]  Attharo  adhitthanassa  anantarapaccayena  paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo   .   adhitthanam   attharassa   purejatapaccayena
Paccayo  .  attharo  adhitthanassa  pacchajatapaccayena paccayo .
Pannarasa dhamma sahajatapaccayena paccayo.
   [1136]  Matika ca palibodha ca attharassa anantarapaccayena
paccayo   samanantarapaccayena   paccayo  nissayapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena  paccayo  .  attharo  matikananca palibodhananca
purejatapaccayena  paccayo  .  matika ca palibodha ca attharassa
pacchajatapaccayena  paccayo  .  pannarasa  dhamma  sahajatapaccayena
paccayo.
   [1137] Asa ca anasa ca vatthussa anantarapaccayena paccayo
samanantarapaccayena  paccayo  nissayapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo  .  vatthu  asananca  anasananca  purejatapaccayena
paccayo  .  asa  ca  anasa  ca  vatthussa pacchajatapaccayena
paccayo. Pannarasa dhamma sahajatapaccayena paccayo.
   [1138]  Pubbakaranam  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam
kimsambharam   kimsamutthanam  .  paccuddharo  kimnidano  kimsamudayo
kimjatiko   kimpabhavo   kimsambharo  kimsamutthano  .  adhitthanam
kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam  kimsamutthanam .
Attharo  kimnidano  kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavo  kimsambharo
kimsamutthano  .  matika  ca  palibodha  ca  kimnidana  kimsamudaya
kimjatika  kimpabhava  kimsambhara  kimsamutthana  .  asa  ca
Anasa  ca  kimnidana  kimsamudaya  kimjatika  kimpabhava  kimsambhara
kimsamutthana  .  pubbakaranam  payoganidanam  payogasamudayam  payogajatikam
payogappabhavam     payogasambharam     payogasamutthanam    .
Paccuddharo   pubbakarananidano   pubbakaranasamudayo  pubbakaranajatiko
pubbakaranappabhavo   pubbakaranasambharo   pubbakaranasamutthano   .
Adhitthanam   paccuddharanidanam   paccuddharasamudayam   paccuddharajatikam
paccuddharappabhavam   paccuddharasambharam   paccuddharasamutthanam   .
Attharo   adhitthananidano   adhitthanasamudayo   adhitthanajatiko
adhitthanappabhavo adhitthanasambharo adhitthanasamutthano.
   {1138.1} Matika . palibodha ca attharanidana attharasamudaya
attharajatika  attharappabhava  attharasambhara  attharasamutthana .
Asa  ca  anasa  ca  vatthunidana  vatthusamudaya  vatthujatika
vatthuppabhava  vatthusambhara  vatthusamutthana  .  payogo  kimnidano
kimsamudayo  kimjatiko  kimpabhavo  kimsambharo  kimsamutthano . pubbakaranam
.pe. paccuddharo adhitthanam attharo matika ca palibodha ca vatthu asa
ca anasa ca kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava kimsambhara kimsamutthana.
Payogo hetunidano hetusamudayo hetujatiko hetuppabhavo hetusambharo
hetusamutthano  .  pubbakaranam  .pe.  paccuddharo  adhitthanam
Attharo matika ca palibodha ca vatthu asa ca anasa ca hetunidana
hetusamudaya  hetujatika hetuppabhava hetusambhara hetusamutthana .
Payogo kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo kimsambharo kimsamutthano.
Pubbakaranam .pe. paccuddharo adhitthanam attharo matika ca palibodha ca
vatthu  asa  ca anasa ca kimnidana kimsamudaya kimjatika kimpabhava
kimsambhara  kimsamutthana  .  payogo  paccayanidano  paccayasamudayo
paccayajatiko  paccayappabhavo  paccayasambharo  paccayasamutthano .
Pubbakaranam .pe. paccuddharo adhitthanam attharo matika ca palibodha
ca vatthu asa ca anasa ca paccayanidana paccayasamudaya paccayajatika
paccayappabhava paccayasambhara paccayasamutthana.
   [1139]  Pubbakaranam  katihi  dhammehi  sangahitam  .  pubbakaranam
sattahi  dhammehi  sangahitam  dhovanena  vicaranena chedanena bandhanena
sibbanena  rajanena  kappakaranena  .  pubbakaranam  imehi  sattahi
dhammehi  sangahitam  .  paccuddharo  katihi  dhammehi  sangahito .
Paccuddharo  tihi  dhammehi  sangahito  sanghatiya  uttarasangena
antaravasakena  .  adhitthanam  katihi  dhammehi sangahitam . adhitthanam
tihi  dhammehi  sangahitam  sanghatiya uttarasangena antaravasakena .
Attharo   katihi   dhammehi   sangahito   .   attharo
Ekena dhammena sangahito vacibhedena.
   [1140] Kathinassa kati mulani kati vatthuni kati bhumiyo. Kathinassa
ekam mulam sangho . tini vatthuni sanghati uttarasango antaravasako.
Cha bhumiyo khomam kappasikam koseyyam kambalam sanam bhangam.
   [1141]  Kathinassa  ko  adi  kim majjhe kim pariyosanam .
Kathinassa pubbakaranam adi kiriya majjhe attharo pariyosanam.
   [1142]  Katihangehi  samannagato  puggalo  abhabbo  kathinam
attharitum  katihangehi  samannagato  puggalo bhabbo kathinam attharitum .
Atthahangehi  samannagato  puggalo  abhabbo  kathinam  attharitum .
Atthahangehi   samannagato   puggalo  bhabbo  kathinam  attharitum
katamehi  atthahangehi samannagato puggalo abhabbo kathinam attharitum .
Pubbakaranam  na  janati  paccuddharam  na  janati  adhitthanam  na
janati  attharam  na  janati  matikam  na  janati  palibodham
na  janati  uddharam  na  janati anisamsam na janati . imehi
atthahangehi  samannagato  puggalo  abhabbo  kathinam  attharitum .
Katamehi  atthahangehi  samannagato puggalo bhabbo kathinam attharitum .
Pubbakaranam   janati  paccuddharam  janati  adhitthanam  janati
attharam  janati  matikam  janati  palibodham  janati  uddharam
janati  anisamsam  janati  .  imehi  atthahangehi  samannagato
puggalo bhabbo kathinam attharitum.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 426-433. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8600&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8600&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1124&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1124              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11497              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11497              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]