ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [83] Tena kho pana samayena bhaddiye nagare 2- meṇḍako gahapati
paṭivasati  .  tassa  evarūpo  iddhānubhāvo  hoti sīsaṃ nahāyitvā
dhaññāgāraṃ  sammajjāpetvā  bahidvāre  3-  nisīdati . antalikkhā
dhaññassa dhārā opatitvā dhaññāgāraṃ pūreti 4- . Bhariyāya evarūpo
iddhānubhāvo  hoti  ekaṃyeva  āḷhakathālikaṃ  upanisīditvā  ekañca
sūpagiñjarakaṃ  5-  dāsakammakaraporisaṃ bhattena parivisati . na tāva taṃ
khīyati  yāva  sā  na  vuṭṭhāti . puttassa evarūpo iddhānubhāvo
hoti   ekaṃyeva   sahassatthavikaṃ  gahetvā  dāsakammakaraporisassa
chammāsikaṃ vetanaṃ 6- deti. Na tāva taṃ khīyati yāvassa hatthagatā.
   {83.1} Suṇisāya evarūpo iddhānubhāvo hoti ekaṃyeva catudoṇikaṃ
piṭakaṃ  upanisīditvā  dāsakammakaraporisassa  chammāsikaṃ  bhattaṃ  deti .
Na  tāva  taṃ  khīyati  yāva sā na vuṭṭhāti . dāsassa evarūpo
iddhānubhāvo  hoti  ekena  naṅgalena  kasantassa  satta  sītāyo
gacchanti  .  assosi  kho  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro
@Footnote: 1 Po. sammatiṃ. Sī. sammutikaṃ. Ma. Yu. sammutiṃ. 2 Po. Ma. Yu. bhaddiyanagare.
@3 Sī. pavāre. 4 Po. pūrenti. sabbattha īdismeva dissati. 5 Po.
@sūpabhiñjarakaṃ. Ma. sūpabhiñjanakaṃ. Yu. sūpavyañjanakaṃ. 6 Po. Ma. vettanaṃ.
Amhākaṃ  kira  vijite  bhaddiye  nagare  meṇḍako  gahapati paṭivasati
tassa  evarūpo  iddhānubhāvo  [1]-  sīsaṃ  nahāyitvā dhaññāgāraṃ
sammajjāpetvā  bahidvāre  nisīdati  antalikkhā  dhaññassa  dhārā
opatitvā  dhaññāgāraṃ  pūreti  bhariyāya 2- evarūpo iddhānubhāvo
ekaṃyeva   āḷhakathālikaṃ   upanisīditvā   ekañca   sūpagiñjarakaṃ
dāsakammakaraporisaṃ  bhattena parivisati na tāva taṃ khīyati yāva sā na
vuṭṭhāti  puttassa  evarūpo  iddhānubhāvo  ekaṃyeva  sahassatthavikaṃ
gahetvā  dāsakammakaraporisassa  chammāsikaṃ  vetanaṃ  deti  na  tāva
taṃ  khīyati  yāvassa  hatthagatā  suṇisāya  evarūpo  iddhānubhāvo
ekaṃyeva   catudoṇikaṃ   piṭakaṃ  upanisīditvā  dāsakammakaraporisassa
chammāsikaṃ  bhattaṃ  deti  na  tāva taṃ khīyati yāva sā na vuṭṭhāti
dāsassa  evarūpo  iddhānubhāvo  ekena  naṅgalena  kasantassa
satta sītāyo gacchantīti.
   {83.2} Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro aññataraṃ sabbatthakaṃ
mahāmattaṃ āmantesi amhākaṃ kira bhaṇe vijite bhaddiye nagare meṇḍako
gahapati paṭivasati tassa evarūpo iddhānubhāvo sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ
sammajjāpetvā  bahidvāre  nisīdati  antalikkhā  dhaññassa  dhārā
opatitvā  dhaññāgāraṃ pūreti .pe. dāsassa evarūpo iddhānubhāvo
ekena  naṅgalena  kasantassa  satta  sītāyo  gacchanti gaccha bhaṇe
jānāhi yathā mayā sāmaṃ diṭṭho evaṃ tava diṭṭho bhavissatīti. Evaṃ
@Footnote: 1 Po. hoti. 2 Po. bhariyāyapissa.
Devāti  kho  so  mahāmatto  rañño  māgadhassa  seniyassa
bimbisārassa  paṭissuṇitvā  caturaṅginiyā  senāya  yena  bhaddiyaṃ
tena  pāyāsi  anupubbena  yena  bhaddiyaṃ  yena  meṇḍako
gahapati  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  meṇḍakaṃ  gahapatiṃ  etadavoca
ahañhi  gahapati  raññā  āṇatto  amhākaṃ  kira  bhaṇe  vijite
bhaddiye  nagare  meṇḍako  gahapati  paṭivasati  tassa  evarūpo
iddhānubhāvo   sīsaṃ   nahāyitvā   dhaññāgāraṃ  sammajjāpetvā
bahidvāre   nisīdati  antalikkhā  dhaññassa  dhārā  opatitvā
dhaññāgāraṃ  pūreti  .pe.  dāsassa evarūpo iddhānubhāvo ekena
naṅgalena  kasantassa  satta  sītāyo  gacchanti  gaccha bhaṇe jānāhi
yathā  mayā  sāmaṃ  diṭṭho  evaṃ  tava  diṭṭho bhavissatīti passāma
te gahapati iddhānubhāvanti.
   {83.3}  Athakho  meṇḍako gahapati sīsaṃ nahāyitvā dhaññāgāraṃ
sammajjāpetvā bahidvāre nisīdi . Antalikkhā dhaññassa dhārā opatitvā
dhaññāgāraṃ  pūresi . diṭṭho te gahapati iddhānubhāvo bhariyāya te
iddhānubhāvaṃ  passāmāti . athakho meṇḍako gahapati bhariyaṃ āṇāpesi
tenahi caturaṅginiṃ senaṃ bhattena parivisāti . Athakho meṇḍakassa gahapatissa
bhariyā  ekaṃyeva  āḷhakathālikaṃ  upanisīditvā  ekañca  sūpagiñjarakaṃ
caturaṅginiṃ senaṃ bhattena parivisi. Na tāva taṃ khīyati yāva sā na vuṭṭhāti.
Diṭṭho  te  gahapati bhariyāya iddhānubhāvo puttassa te iddhānubhāvaṃ
Passāmāti . athakho meṇḍako gahapati puttaṃ āṇāpesi tenahi [1]-
caturaṅginiyā  senāya  chammāsikaṃ vetanaṃ dehīti . athakho meṇḍakassa
gahapatissa putto ekaṃyeva sahassatthavikaṃ gahetvā caturaṅginiyā senāya
chammāsikaṃ vetanaṃ adāsi . na tāva taṃ khīyati yāvassa hatthagatā. Diṭṭho
te gahapati puttassa iddhānubhāvo suṇisāya te iddhānubhāvaṃ passāmāti.
   {83.4}  Athakho  meṇḍako  gahapati  suṇisaṃ āṇāpesi tenahi
caturaṅginiyā  senāya  chammāsikaṃ  bhattaṃ dehīti . athakho meṇḍakassa
gahapatissa  suṇisā  ekaṃyeva catudoṇikaṃ piṭakaṃ upanisīditvā caturaṅginiyā
senāya chammāsikaṃ bhattaṃ adāsi. Na tāva taṃ khīyati yāva sā na vuṭṭhāti.
Diṭṭho  te  gahapati suṇisāya iddhānubhāvo dāsassa te iddhānubhāvaṃ
passāmāti  .  mayhaṃ  kho  sāmi  dāsassa  iddhānubhāvo khette
passitabboti  . alaṃ gahapati diṭṭho te dāsassapi iddhānubhāvoti .
Athakho  so  mahāmatto  2- caturaṅginiyā senāya punadeva rājagahaṃ
paccāgacchi  yena  rājā  māgadho  seniyo bimbisāro tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  etamatthaṃ
ārocesi.
   [84] Athakho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bhaddiyaṃ
tena  cārikaṃ  pakkāmi  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi
bhikkhusatehi  .  athakho  bhagavā  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
@Footnote: 1 Po. Yu. tāta. 2 Sī. idaṃ pāṭhattayaṃ na dissati.
Yena bhaddiyaṃ tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā bhaddiye viharati jātiyāvane.
Assosi  kho  meṇḍako gahapati samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  bhaddiyaṃ  anuppatto bhaddiye viharati jātiyāvane
taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
   {84.1} itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavā 1-  so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ
arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {84.2}  Athakho  meṇḍako  gahapati bhadrāni bhadrāni yānāni
yojāpetvā bhadraṃ bhadraṃ yānaṃ abhirūhitvā bhadrehi bhadrehi  yānehi
bhaddiyā  niyyāsi  bhagavantaṃ  dassanāya  .  addasaṃsu kho  sambahulā
titthiyā meṇḍakaṃ gahapatiṃ dūrato va āgacchantaṃ disvāna meṇḍakaṃ gahapatiṃ
etadavocuṃ kahaṃ tvaṃ gahapati gacchasīti . gacchāmahaṃ bhante samaṇaṃ gotamaṃ
dassanāyāti . kiṃ pana tvaṃ gahapati kiriyavādo samāno akiriyavādaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ dassanāya upasaṅkamissasi  samaṇo hi gahapati gotamo akiriyavādo
akiriyāya dhammaṃ deseti tena ca sāvake vinetīti. Athakho meṇḍakassa
@Footnote: 1 Po. Ma. bhagavāti.
Gahapatissa  etadahosi  nissaṃsayaṃ kho so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bhavissati  yathāyime  titthiyā  usūyantīti  yāvatikā  yānassa  bhūmi
yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattiko va yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {84.3}  Ekamantaṃ  nisinnassa  kho  meṇḍakassa  gahapatissa
bhagavā  anupubbīkathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ
kāmānaṃ  ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi .
Yadā  bhagavā  aññāsi  meṇḍakaṃ  gahapatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā  taṃ  pakāseti dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva  meṇḍakassa gahapatissa tasmiṃyevāsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {84.4}  Athakho  meṇḍako  gahapati  diṭṭhadhammo  pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evamevaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
Saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṃ  gataṃ adhivāsetu ca me bhante bhagavā
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho meṇḍako gahapati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   {84.5} Athakho meṇḍako gahapati tassā rattiyā accayena paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi kālo
bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  . athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  meṇḍakassa  gahapatissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena .
Athakho  meṇḍakassa gahapatissa bhariyā ca putto ca suṇisā ca dāso
ca  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {84.6}  Tesaṃ  bhagavā  anupubbīkathaṃ kathesi seyyathīdaṃ dānakathaṃ
sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme
ānisaṃsaṃ pakāsesi . yadā bhagavā aññāsi te kallacitte muducitte
vinīvaraṇacitte   udaggacitte  pasannacitte  atha  yā  buddhānaṃ
sāmukkaṃsikā  dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ .
Seyyathāpi  nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ
paṭiggaṇheyya  evameva  tesaṃ  tasmiṃyevāsane  virajaṃ  vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ    udapādi    yaṅkiñci    samudayadhammaṃ   sabbantaṃ
Nirodhadhammanti   .   te  diṭṭhadhammā  pattadhammā  viditadhammā
pariyogāḷhadhammā   tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā  vesārajjappattā
aparappaccayā  satthu  sāsane  bhagavantaṃ  etadavocuṃ abhikkantaṃ bhante
abhikkantaṃ bhante seyyathāpi [1]- bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete  mayaṃ  bhante
bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake  no
bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṃ gateti.
   {84.7}  Athakho  meṇḍako  gahapati  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā
bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinno  kho  meṇḍako  gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca yāva bhante
bhagavā  bhaddiye  viharati  [2]- ahaṃ buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa 3-
dhuvabhattenāti  .  athakho  bhagavā  meṇḍakaṃ  gahapatiṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [85]  Athakho  bhagavā  bhaddiye yathābhirantaṃ viharitvā meṇḍakaṃ
gahapatiṃ  anāpucchā  yena  aṅguttarāpo  tena  cārikaṃ  pakkāmi
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  .  assosi
@Footnote: 1 Po. nāma. 2 Ma. Yu. tāva. 3 Sī. saṅghassa.
Kho  meṇḍako  gahapati bhagavā kira yena aṅguttarāpo tena cārikaṃ
pakkanto  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi bhikkhusatehīti .
Athakho  meṇḍako  gahapati dāse ca kammakare ca āṇāpesi tenahi
bhaṇe  bahuṃ  loṇaṃpi  telaṃpi taṇḍulaṃpi khādanīyaṃpi sakaṭesu āropetvā
āgacchatha  aḍḍhaterasāni  ca  gopālakasatāni aḍḍhaterasāni dhenusatāni
ādāya  āgacchantu  yattha bhagavantaṃ passissāma tattha dhāruṇhena 1-
khīrena bhojessāmāti.
   {85.1} Athakho meṇḍako gahapati bhagavantaṃ antarāmagge kantāre
sambhāvesi  .  athakho  meṇḍako  gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhito  kho  meṇḍako  gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu me
bhante  bhagavā  svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi
bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho meṇḍako gahapati bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  .  athakho  meṇḍako  gahapati  tassā  rattiyā accayena
paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi
kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {85.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  meṇḍakassa  gahapatissa  parivesanā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte   āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho
meṇḍako     gahapati     aḍḍhaterasāni    gopālakasatāni
@Footnote: 1 Po. pāruṇhena. Ma. Yu. taruṇena. ito paraṃ īdisameva.
Āṇāpesi  tenahi  bhaṇe  ekamekaṃ  dhenuṃ  gahetvā  ekamekassa
bhikkhuno  upatiṭṭhatha  dhāruṇhena  khīrena  bhojessāmāti  .  athakho
meṇḍako  gahapati  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena
bhojanīyena  sahatthā santappesi sampavāresi dhāruṇhena ca khīrena .
Bhikkhū  kukkuccāyantā  khīraṃ  nappaṭiggaṇhanti  .  paṭiggaṇhatha bhikkhave
paribhuñjathāti.
   {85.3}  Athakho  meṇḍako  gahapati  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā
dhāruṇhena  ca  khīrena  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  meṇḍako  gahapati  bhagavantaṃ
etadavoca  santi  bhante  maggā  kantārā  appodakā appabhakkhā
na  sukarā apātheyyena gantuṃ sādhu bhante bhagavā bhikkhūnaṃ pātheyyaṃ
anujānātūti  .  athakho  bhagavā  meṇḍakaṃ  gahapatiṃ  dhammiyā kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   {85.4}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  pañca
gorase  khīraṃ  dadhiṃ  takkaṃ  navanītaṃ  sappiṃ . santi bhikkhave maggā
kantārā   appodakā  appabhakkhā  na  sukarā  apātheyyena
gantuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pātheyyaṃ  pariyesituṃ  taṇḍulo
taṇḍulatthikena  muggo  muggatthikena  māso  māsatthikena  loṇaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. pañcagorasaṃ.
Loṇatthikena guḷo guḷatthikena telaṃ telatthikena sappi sappitthikena .
Santi  bhikkhave  manussā  saddhā pasannā te kappiyakārakānaṃ hatthe
hiraññasuvaṇṇaṃ 1- upanikkhipanti iminā yaṃ ayyassa kappiyaṃ taṃ dethāti.
Anujānāmi bhikkhave yaṃ tato kappiyaṃ taṃ sādituṃ na tvevāhaṃ bhikkhave kenaci
pariyāyena jātarūparajataṃ sāditabbaṃ pariyesitabbanti vadāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 111-121. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2316              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2316              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=83&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=83              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4158              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4158              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]