ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [260]  Athakho  bhagavā  vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī tena cārikaṃ pakkāmi . tena kho pana samayena chabbaggiyānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāraṃ.
Bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  buddhappamukhassa  saṅghassa  purato purato
gantvā  vihāre  pariggaṇhanti  seyyāyo  pariggaṇhanti  idaṃ
amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati
idaṃ  amhākaṃ bhavissatīti . athakho āyasmā sārīputto buddhappamukhassa
saṅghassa  piṭṭhito  piṭṭhito  gantvā vihāresu pariggahitesu seyyāsu
pariggahitāsu  seyyaṃ  alabhamāno  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi .
Athakho  bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi . āyasmāpi
sārīputto ukkāsi . ko etthāti . ahaṃ bhagavā sārīputtoti .
Kissa  tvaṃ  sārīputta idha nisinnoti . athakho āyasmā sārīputto
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
   [261]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  buddhappamukhassa  saṅghassa
purato  purato  gantvā vihāre pariggaṇhanti seyyāyo pariggaṇhanti
idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ
bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  .  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi
buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā buddhappamukhassa
saṅghassa  purato  purato  gantvā vihāre pariggahessanti seyyāyo
pariggahessanti  idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ
ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave
Appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  ko  bhikkhave  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā khattiyakulā
pabbajito  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  brāhmaṇakulā  pabbajito
so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  . ekacce bhikkhū
evamāhaṃsu  yo  bhagavā  gahapatikulā pabbajito so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā
suttantiko  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  vinayadharo  .pe. yo
bhagavā dhammakathiko so arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍanti.
   {261.1} Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā paṭhamassa jhānassa
lābhī so arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍanti . ekacce bhikkhū
evamāhaṃsu  yo bhagavā dutiyassa jhānassa lābhī so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā
tatiyassa  jhānassa  lābhī  .pe.  yo  bhagavā  catutthassa  jhānassa
lābhī  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti . ekacce
bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  sotāpanno  so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo
bhagavā  sakidāgāmī  1-  .pe.  yo bhagavā anāgāmī .pe. yo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakadāgāmī.
Bhagavā  arahā  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  tevijjo  so  arahati
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu
yo   bhagavā  chaḷabhiñño  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍanti.
   [262]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhūtapubbaṃ bhikkhave
himavantapasse 1- mahānigrodho ahosi . taṃ tayo sahāyā upanissāya
vihariṃsu  tittiro  ca  makkaṭo  ca hatthināgo ca . te aññamaññaṃ
agāravā  appatissā  asabhāgavuttikā vihariṃsu 2- . athakho bhikkhave
tesaṃ  sahāyānaṃ  etadahosi  aho  nūna  mayaṃ  jāneyyāma  yaṃ
amhākaṃ  jātiyā  mahantataraṃ taṃ mayaṃ sakkareyyāma garukareyyāma 3-
māneyyāma  pūjeyyāma  tassa  ca mayaṃ ovāde tiṭṭheyyāmāti .
Athakho  bhikkhave  tittiro  ca  makkaṭo  ca  hatthināgaṃ pucchiṃsu tvaṃ
samma  kiṃ porāṇaṃ sarasīti . yadāhaṃ sammā potako 4- homi imaṃ
nigrodhaṃ  antarā  satthīnaṃ  karitvā  atikkamāmi  aggaṅkurakaṃ  me
udaraṃ  chupati  imāhaṃ  sammā  porāṇaṃ  sarāmīti . athakho bhikkhave
tittiro  ca  hatthināgo  ca  makkaṭaṃ pucchiṃsu tvaṃ samma kiṃ porāṇaṃ
sarasīti  .  yadāhaṃ  sammā  chāpo  homi chamāyaṃ nisīditvā imassa
nigrodhassa  aggaṅkurakaṃ  khādāmi  imāhaṃ sammā porāṇaṃ sarāmīti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. himavantapadese. 2 Ma. Yu. viharanti. 3 Ma. garuṃ kareyyāma.
@4 Yu. chāpo.
Athakho  bhikkhave  makkaṭo  ca  hatthināgo  ca  tittiraṃ pucchiṃsu tvaṃ
samma  kiṃ porāṇaṃ sarasīti . amukasmiṃ sammā okāse mahānigrodho
ahosi  tato  ahaṃ  phalaṃ  1-  bhakkhitvā  imasmiṃ  okāse vaccaṃ
akāsiṃ  tassāyaṃ  nigrodho  jāto  tadāhaṃ  2-  sammā  jātiyā
mahantataroti  .  athakho  bhikkhave makkaṭo ca hatthināgo ca tittiraṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  samma  amhākaṃ  jātiyā  mahantataro  taṃ  mayaṃ
sakkarissāma  garukarissāma  mānessāma  pūjessāma  tuyhañca  mayaṃ
ovāde  tiṭṭheyyāmāti  3- . athakho bhikkhave tittiro makkaṭañca
hatthināgañca  pañcasu  sīlesu  samādapesi  attanā ca pañcasu sīlesu
samādāya vattati . te aññamaññaṃ sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā
viharitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjiṃsu. Etaṃ kho bhikkhave tittiriyaṃ nāma brahmacariyaṃ ahosīti.
   [263] Ye vuḍḍhamapacāyanti   narā dhammassa kovidā
   diṭṭhe dhamme ca pāsaṃsā 4-    samparāyo 5- ca suggatīti.
Te  hi  nāma  bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā aññamaññaṃ sagāravā
sappatissā  sabhāgavuttikā  viharissanti  idha  khvetaṃ  6-  bhikkhave
sobhetha  yaṃ  tumhe  evaṃsvākkhāte  dhammavinaye pabbajitā samānā
aññamaññaṃ  sagāravā  sappatissā sabhāgavuttikā 7- vihareyyātha netaṃ
@Footnote: 1 Yu. ekaṃ phalaṃ. 2 Yu. tadāpahaṃ. 3 Yu. tiṭṭhissāmāti. Ma. patiṭṭhiyāmāti.
@4 Yu. diṭṭhe va dhamme pāsaṃsā. 5 Ma. Yu. samparāye. 6 Ma. Yu. khotaṃ.
@7 Ma. agāravā apatissā asabhāgavuttikā.
Bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  yathāvuḍḍhaṃ
abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍaṃ  na  ca  bhikkhave  saṅghikaṃ  yathāvuḍḍhaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo
paṭibāheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [264]  Dasayime bhikkhave avandiyā pure upasampannena pacchā
upasampanno  avandiyo  anupasampanno  avandiyo  nānāsaṃvāsako
vuḍḍhataro  adhammavādī  avandiyo  mātugāmo  avandiyo  paṇḍako
avandiyo  pārivāsiko  1-  avandiyo mūlāyapaṭikassanāraho avandiyo
mānattāraho  avandiyo  mānattacāriko  avandiyo  abbhānāraho
avandiyo  ime  kho  bhikkhave  dasa avandiyā . tayome bhikkhave
vandiyā   pacchā  upasampannena  pure  upasampanno  vandiyo
nānāsaṃvāsako  vuḍḍhataro  dhammavādī  vandiyo  sadevake  loke
bhikkhave  2-  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddho  vandiyo ime kho
bhikkhave tayo vandiyāti.
   [265] Tena kho pana samayena manussā saṅghaṃ uddissa maṇḍape
paṭiyādenti santhare paṭiyādenti okāse paṭiyādenti . Chabbaggiyānaṃ
bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  saṅghikaññeva  bhagavatā  yathāvuḍḍhaṃ
@Footnote: 1 Yu. parivāsiko. 2 Yu. sadevake bhikkhave loke.
Anuññātaṃ  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  saṅghassa  purato
purato  gantvā  maṇḍape 1- pariggaṇhanti santhare 2- pariggaṇhanti
okāse  3-  pariggaṇhanti  idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati idaṃ
amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  . athakho
āyasmā  sārīputto  buddhappamukhassa  saṅghassa  piṭṭhito  piṭṭhito
gantvā  maṇḍapesu  pariggahitesu  santharesu  pariggahitesu  okāsesu
pariggahitesu  okāsaṃ  alabhamāno  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi .
Athakho  bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi . āyasmāpi
sārīputto ukkāsi . ko etthāti . ahaṃ bhagavā sārīputtoti .
Kissa  tvaṃ  sārīputta idha nisinnoti . athakho āyasmā sārīputto
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
   [266]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  saṅghikaññeva  bhagavatā
yathāvuḍḍhaṃ  anuññātaṃ  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  saṅghassa
purato  purato  gantvā  maṇḍape  pariggaṇhanti santhare pariggaṇhanti
okāse   pariggaṇhanti  idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati
idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave  uddissakatampi  yathāvuḍḍhaṃ  paṭibāhitabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. maṇḍapepi. 2 Ma. santharepi. 3 Ma. okāsepi.
Yo paṭibāheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [267]  Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare
uccāsayanamahāsayanāni  paññāpenti  1-  seyyathīdaṃ  āsandiṃ pallaṅkaṃ
goṇakaṃ  cittakaṃ  paṭikaṃ  paṭalikaṃ  tūlikaṃ  vikaṭikaṃ uddhalomiṃ ekantalomiṃ
kaṭissaṃ 2- koseyyaṃ kambalaṃ 3- kuttakaṃ hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ
ajinappaveṇiṃ  kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ ubhatolohitakupadhānaṃ .
Bhikkhū   kukkuccāyantā   nābhinisīdanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave ṭhapetvā tīṇi āsandiṃ pallaṅkaṃ
tūlikaṃ avasesaṃ 4- gihivikaṭaṃ abhinisīdituṃ na tveva abhinipajjitunti.
   [268]  Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare
tūlonaddhaṃ  mañcampi  piṭhampi paññāpenti 1- . bhikkhū kukkuccāyantā
na  abhinisīdanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi
bhikkhave gihivikaṭaṃ abhinisīdituṃ na tveva abhinipajjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 113-120. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2271              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2271              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=260&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=260              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7398              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7398              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com