ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [349]   Athakho   devadattassa  rahogatassa  paṭisallīnassa
evañcetaso parivitakko udapādi kaṃ 5- nu kho ahaṃ pasādeyyaṃ yasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. rakkhito. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Yu. itisaddo natthi.
@4 Ma. Yu. sukhiṃ. 5 Yu. kiṃ.
Me pasanne bahu lābhasakkāro uppajjeyyāti . athakho devadattassa
etadahosi  ayaṃ  kho  ajātasattu  kumāro  taruṇo  ceva  āyatiṃ
bhaddo  ca  yannūnāhaṃ  ajātasattuṃ  kumāraṃ  pasādeyyaṃ  tasmiṃ
me  pasanne  bahu lābhasakkāro uppajjissatīti . athakho devadatto
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena  rājagahaṃ  tena
pakkāmi   anupubbena  yena  rājagahaṃ  tadavasari  .  athakho
devadatto  sakavaṇṇaṃ  paṭisaṃharitvā  kumārakavaṇṇaṃ  abhinimmitvā  1-
ahimekhalikāya ajātasattussa kumārassa uccaṅke 2- pāturahosi.
   {349.1}  Athakho  ajātasattu kumāro bhīto ahosi ubbiggo
ussaṅkī utrasto . athakho devadatto ajātasattuṃ kumāraṃ etadavoca
bhāyasi  maṃ  tvaṃ  kumārāti . āma bhāyāmi kosi tvanti . ahaṃ
devadattoti . sace kho tvaṃ bhante ayyo devadatto iṅgha sakeneva
vaṇṇena pātubhavassūti.
   {349.2}  Athakho  devadatto  kumārakavaṇṇaṃ  paṭisaṃharitvā
saṅghāṭipattacīvaradharo  ajātasattussa  kumārassa  purato  aṭṭhāsi .
Athakho  ajātasattu  kumāro  devadattassa  iminā  iddhipāṭihāriyena
abhippasanno  pañcahi  rathasatehi  sāyaṃ  pātaṃ  upaṭṭhānaṃ  gacchati .
Pañca   ca   thālipākasatāni   bhattābhihāro   abhihariyyati  .
Athakho    devadattassa    lābhasakkārasilokena    abhibhūtassa
pariyādinnacittassa  evarūpaṃ  icchāgataṃ  uppajji  ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinimminitvā. 2 Ma. Yu. ucchaṅge. Rā. uccaṅge.
Pariharissāmīti  saha  cittuppādā  va  devadatto  tassā  iddhiyā
parihāyi.
   [350]  Tena  kho  samayena kakkudho 1- nāma koḷiyaputto
āyasmato   mahāmoggallānassa   upaṭṭhāko  adhunā  kālakato
aññataraṃ manomayaṃ kāyaṃ upapanno . tassa evarūpo attabhāvapaṭilābho
hoti seyyathāpi nāma dve vā tīṇi vā māgadhikāni 2- gāmakkhettāni.
So  tena attabhāvapaṭilābhena neva attānaṃ na paraṃ byābādheti .
Athakho  kakkudho devaputto yenāyasmā mahāmoggallāno tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahāmoggalānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  kakkudho devaputto āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  devadattassa  bhante lābhasakkārasilokena
abhibhūtassa  pariyādinnacittassa  evarūpaṃ  icchāgataṃ  uppajji  ahaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  pariharissāmīti  saha  cittuppādā  va  bhante  devadatto
tassā iddhiyā parihīnoti . idamavoca kakkudho devaputto idaṃ vatvā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā tattheva
antaradhāyi.
   [351]  Athakho  āyasmā  mahāmoggallāno  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. kakudho. 2 Ma. Yu. māgadhakāni.
Nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahāmoggallāno
bhagavantaṃ  etadavoca  kakkudho  nāma  bhante  koḷiyaputto  mama
upaṭṭhāko  adhunā  kālakato  aññataraṃ  manomayaṃ  kāyaṃ  upapanno
tassa  evarūpo  attabhāvapaṭilābho  seyyathāpi  nāma  dve  vā
tīṇi  vā  māgadhikāni  gāmakkhettāni  so tena attabhāvapaṭilābhena
neva  attānaṃ  na  paraṃ  byābādheti  athakho  bhante  kakkudho
devaputto  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ  ṭhito kho bhante kakkudho devaputto
maṃ  etadavoca  devadattassa  bhante  lābhasakkārasilokena  abhibhūtassa
pariyādinnacittassa  evarūpaṃ  icchāgataṃ  uppajji  ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
pariharissāmīti  saha  cittuppādā  va  bhante  devadatto  tassā
iddhiyā  parihīnoti  idamavoca  bhante  kakkudho  devaputto  idaṃ
vatvā  maṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā tattheva antaradhāyīti .
Kiṃ  pana  te  moggallāna  kakkudho  devaputto  cetasā  ceto
paricca  vidito  yaṅkiñci  kakkudho  devaputto  bhāsati  sabbantaṃ
tatheva  hoti  no  aññathāti  .  cetasā  ceto paricca vidito
va  me  bhante  kakkudho  devaputto  yaṅkiñci kakkudho devaputto
bhāsati  sabbantaṃ  tatheva  hoti  no  aññathāti  .  rakkhassetaṃ
moggallāna  vācaṃ  rakkhassetaṃ  moggallāna  vācaṃ  idāni  so
moghapuriso attanā va attānaṃ pātukarissati.
   [352]  Pañcime  moggallāna  satthāro  santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ  .  katame  pañca  .  idha moggallāna ekacco satthā
aparisuddhasīlo   samāno   parisuddhasīlomhīti  paṭijānāti  parisuddhaṃ
me  sīlaṃ pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti ca 1- . tamenaṃ sāvakā evaṃ
jānanti  ayaṃ kho bhavaṃ satthā aparisuddhasīlo samāno parisuddhasīlomhīti
paṭijānāti  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca mayaṃ
ceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma nāssassa manāpaṃ yaṃ kho panassa
amanāpaṃ  kathantaṃ  2-  mayaṃ  tena  samudācareyyāma  sammannati kho
pana cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
yaṃ  tumo  karissati  tumo  va tena paññāyissatīti . evarūpaṃ kho
moggallāna  satthāraṃ  sāvakā sīlato rakkhanti . evarūpo ca pana
satthā sāvakehi sīlato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [353] Puna caparaṃ moggalāna idhekacco satthā aparisuddhājīvo
samāno  parisuddhājīvomhīti  paṭijānāti  parisuddho  me  ājīvo
pariyodāto  asaṅkiliṭṭhoti  ca  .  tamenaṃ  sāvakā evaṃ jānanti
ayaṃ  kho  bhavaṃ  satthā  aparisuddhājīvo  samāno  parisuddhājīvomhīti
paṭijānāti  parisuddho  me  ājīvo  pariyodāto  asaṅkiliṭṭhoti
ca  mayaṃ  ceva  kho  pana  gihīnaṃ  āroceyyāma nāssassa manāpaṃ
yaṃ  kho  panassa  amanāpaṃ  kathantaṃ  mayaṃ  tena  samudācareyyāma
@Footnote: 1 Yu. casaddo na paññāyati. 2 Ma. Yu. kathaṃ naṃ.
Sammannati    kho    pana    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārena yaṃ tumo karissati tumo va tena paññāyissatīti.
Evarūpaṃ  kho  moggallāna  satthāraṃ  sāvakā ājīvato rakkhanti .
Evarūpo ca pana satthā sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [354]  Puna  caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddha-
dhammadesano  samāno  parisuddhadhammadesanomhīti  paṭijānāti  parisuddhā
me  dhammadesanā  pariyodātā  asaṅkiliṭṭhāti ca . tamenaṃ sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ satthā aparisuddhadhammadesano samāno
parisuddhadhammadesanomhīti  paṭijānāti  parisuddhā  me  dhammadesanā
pariyodātā asaṅkiliṭṭhāti ca mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ āroceyyāma
nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa  amanāpaṃ  kathantaṃ  mayaṃ  tena
samudācareyyāma   sammannati   kho  pana  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumo  va tena
paññāyissatīti  .  evarūpaṃ  kho  moggallāna  satthāraṃ  sāvakā
dhammadesanato  rakkhanti  .  evarūpo  ca  pana  satthā  sāvakehi
dhammadesanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [355]  Puna  caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddha-
veyyākaraṇo  samāno  parisuddhaveyyākaraṇomhīti  paṭijānāti parisuddhaṃ
me  veyyākaraṇaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca . tamenaṃ sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ  satthā  aparisuddhaveyyākaraṇo
Samāno   parisuddhaveyyākaraṇomhīti   paṭijānāti   parisuddhaṃ  me
veyyākaraṇaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti ca mayaṃ ceva kho pana gihīnaṃ
āroceyyāma  nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa amanāpaṃ kathantaṃ
mayaṃ  tena  samudācareyyāma  sammannati  kho  pana  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumo
va  tena  paññāyissatīti  . evarūpaṃ kho 1- moggallāna satthāraṃ
sāvakā veyyākaraṇato rakkhanti . evarūpo ca pana satthā sāvakehi
veyyākaraṇato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [356]  Puna  caparaṃ moggallāna idhekacco satthā aparisuddha-
ñāṇadassano   samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti   paṭijānāti
parisuddhaṃ  me  ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca . tamenaṃ
sāvakā  evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho bhavaṃ satthā aparisuddhañāṇadassano
samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti   paṭijānāti   parisuddhaṃ   me
ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca  mayaṃ  ceva  kho  pana
gihīnaṃ  āroceyyāma  nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa amanāpaṃ
kathantaṃ  mayaṃ tena samudācareyyāma sammannati kho pana cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumo va
tena  paññāyissatīti  .  evarūpaṃ  kho  1-  moggallāna satthāraṃ
sāvakā  ñāṇadassanato  rakkhanti  .  evarūpo  ca  pana  satthā
sāvakehi  ñāṇadassanato  rakkhaṃ  paccāsiṃsati . ime kho moggalāna
@Footnote: 1 Ma. kho pana.
Pañca satthāro santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   [357]  Ahaṃ  kho  pana  moggallāna  parisuddhasīlo  samāno
parisuddhasīlomhīti   paṭijānāmi  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ
asaṅkiliṭṭhanti  ca  1- na ca maṃ sāvakā sīlato rakkhanti na cāhaṃ
sāvakehi  sīlato  rakkhaṃ  paccāsiṃsāmi  .  parisuddhājīvo  samāno
.pe.  parisuddhadhammadesano  samāno  .pe.  parisuddhaveyyākaraṇo
.pe.   parisuddhañāṇadassano   samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti
paṭijānāmi  parisuddhaṃ  me  ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti
ca  1-  na  ca  maṃ  sāvakā  ñāṇadassanato  rakkhanti  na cāhaṃ
sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ paccāsiṃsāmīti.
   [358]  Athakho  bhagavā  kosambiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
rājagahaṃ  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena  rājagahaṃ  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe.
   [359]  Athakho  sambahulā  bhikkhū  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ devadattassa bhante
ajātasattu  kumāro  pañcahi  rathasatehi  sāyaṃ  pātaṃ  upaṭṭhānaṃ
gacchati  pañca  ca  thālipākasatāni  bhattābhihāro  abhihariyyatīti .
Mā  bhikkhave  devadattassa  lābhasakkārasilokaṃ  pihayittha  yāvakīvañca
@Footnote: 1 Yu. casaddo natthi.
Bhikkhave  devadattassa  ajātasattu  kumāro  pañcahi  rathasatehi sāyaṃ
pātaṃ  upaṭṭhānaṃ  gamissati  pañca  ca  thālipākasatāni  bhattābhihāro
abhihariyyissati  hāniyeva  bhikkhave  devadattassa  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu  no  vuḍḍhi  seyyathāpi  bhikkhave  caṇḍassa  kukkurassa
nāsāya  pittaṃ  bhindeyyuṃ  evaṃ hi so bhikkhave kukkuro bhiyyoso
mattāya  caṇḍataro  assa  evameva  kho  bhikkhave  yāvakīvañca
devadattassa  ajātasattu  kumāro  pañcahi  rathasatehi  sāyaṃ  pātaṃ
upaṭṭhānaṃ   gamissati  pañca  ca  thālipākasatāni  bhattābhihāro
abhihariyyissati  hāniyeva  bhikkhave  devadattassa  pāṭikaṅkhā  kusalesu
dhammesu no vuḍḍhi.
   {359.1}  Attavadhāya  bhikkhave devadattassa lābhasakkārasiloko
udapādi   parābhavāya  devadattassa  lābhasakkārasiloko  udapādi
seyyathāpi bhikkhave kadalī attavadhāya phalaṃ deti parābhavāya phalaṃ deti
evameva  kho  bhikkhave  attavadhāya  devadattassa lābhasakkārasiloko
udapādi   parābhavāya  devadattassa  lābhasakkārasiloko  udapādi
seyyathāpi bhikkhave veḷu attavadhāya phalaṃ deti parābhavāya phalaṃ deti
evameva  kho  bhikkhave  attavadhāya  devadattassa lābhasakkārasiloko
udapādi   parābhavāya  devadattassa  lābhasakkārasiloko  udapādi
seyyathāpi bhikkhave naḷo attavadhāya phalaṃ deti parābhavāya phalaṃ deti
evameva  kho  bhikkhave  attavadhāya  devadattassa lābhasakkārasiloko
udapādi    parābhavāya    devadattassa    lābhasakkārasiloko
Udapādi  seyyathāpi  bhikkhave  assatarī  attavadhāya  gabbhaṃ  gaṇhāti
parābhavāya  gabbhaṃ  gaṇhāti  evameva  kho  bhikkhave  attavadhāya
devadattassa  lābhasakkārasiloko  udapādi  parābhavāya  devadattassa
lābhasakkārasiloko udapādīti.
   [360] Phalaṃ ve kadaliṃ hanti    phalaṃ veḷuṃ phalaṃ naḷaṃ
      sakkāro kāpurisaṃ hanti   gabbho assatariṃ yathāti.
          Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 163-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3274              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3274              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=349&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=48              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=349              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com