ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Mahadukkhakkhandhasuttam
   [194]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho sambahula bhikkhu
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim  pindaya
pavisimsu  .  atha  kho  tesam  bhikkhunam  etadahosi  atippago kho
tava  savatthiyam  pindaya  caritum  yannuna  mayam  yena annatitthiyanam
paribbajakanam  aramo  tenupasankameyyamati  .  atha  kho  te
bhikkhu  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam  aramo  tenupasankamimsu
upasankamitva  tehi  annatitthiyehi  paribbajakehi  saddhim  sammodimsu
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu.
   {194.1}  Ekamantam nisinne kho te bhikkhu te annatitthiya
paribbajaka  etadavocum  samano  avuso  gotamo  kamanam parinnam
pannapeti  mayampi  kamanam  parinnam  pannapema  samano  avuso
gotamo  rupanam  parinnam pannapeti mayampi rupanam parinnam pannapema
samano avuso gotamo vedananam parinnam pannapeti mayampi vedananam
parinnam pannapema idha no avuso ko viseso ko adhippayo kim
nanakaranam  samanassa  va gotamassa amhakam va yadidam dhammadesanaya
va dhammadesanam anusasaniya va anusasaninti . Atha kho te bhikkhu tesam
annatitthiyanam paribbajakanam bhasitam
Neva   abhinandimsu  nappatikkosimsu  anabhinanditva  appatikkositva
utthayasana  pakkamimsu  bhagavato  santike  etassa  bhasitassa attham
ajanissamati.
   [195] Atha kho te bhikkhu savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanta   yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna
kho  te  bhikkhu  bhagavantam  etadavocum idha mayam bhante pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimha  tesanno
bhante  amhakam  etadahosi  atippago kho tava savatthiyam pindaya
caritum  yannuna  mayam  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam  aramo
tenupasankameyyamati.
   {195.1} Atha kho mayam bhante yena annatitthiyanam paribbajakanam
aramo   tenupasankamimha   upasankamitva  tehi  annatitthiyehi
paribbajakehi   saddhim  sammodimha  sammodaniyam  katham  saraniyam
vitisaretva  ekamantam  nisidimha  . ekamantam nisinne kho amhe
bhante  te  annatitthiya  paribbajaka  etadavocum  samano avuso
gotamo  kamanam  parinnam  pannapeti  mayampi  kamanam  parinnam
pannapema  samano  avuso  gotamo  rupanam  parinnam  pannapeti
mayampi  rupanam  parinnam  pannapema  samano  avuso  gotamo
vedananam  parinnam  pannapeti  mayampi  vedananam  parinnam pannapema
idha   no  avuso  ko  viseso  ko  adhippayo  kim
Nanakaranam samanassa va gotamassa amhakam va yadidam dhammadesanaya va
dhammadesanam anusasaniya va anusasaninti . atha kho mayam bhante tesam
annatitthiyanam  paribbajakanam  bhasitam  neva abhinandimha nappatikkosimha
anabhinanditva  appatikkositva  utthayasana  pakkamimha  bhagavato
santike etassa bhasitassa attham ajanissamati.
   [196]  Evamvadino  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
evamassu  vacaniya  ko  panavuso kamanam assado ko adinavo
kim  nissaranam  ko  rupanam  assado  ko  adinavo  kim nissaranam
ko  vedananam  assado  ko  adinavo  kim nissarananti . evam
puttha  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  na  ceva sampayissanti
uttarinca  vighatam  apajjissanti  tam  kissa  hetu  yathatam bhikkhave
avisayasmim  .  nahantam  bhikkhave passami sadevake loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  yo  imesam
panhanam  veyyakaranena  cittam  aradheyya  annatra  tathagatena
va tathagatasavakena va ito va pana sutva.
   [197] Ko ca bhikkhave kamanam assado . pancime bhikkhave
kamaguna  katame  panca  cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta
manapa  piyarupa  kamupasanhita rajaniya sotavinneyya sadda ...
Ghanavinneyya gandha ... jivhavinneyya rasa ... Kayavinneyya
photthabba  ittha  kanta  manapa  piyarupa kamupasanhita rajaniya
Ime  kho bhikkhave panca kamaguna . yam kho bhikkhave ime panca
kamagune paticca uppajjati sukham somanassam ayam kamanam assado.
   [198]  Ko  ca bhikkhave kamanam adinavo . idha bhikkhave
kulaputto  yena  sipputthanena 1- jivikam kappeti yadi muddhaya yadi
gananaya  yadi  sankhanena yadi kasiya yadi vanijjaya yadi gorakkhena
yadi  issatthena  yadi  rajaporisena  yadi  sippannatarena  sitassa
purakkhato   unhassa   purakkhato   damsamakasavatatapasirimsapasamphassehi
rissamano  khuppipasaya  miyyamano  2-  ayampi  bhikkhave kamanam
adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   {198.1} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato  te  bhoga  nabhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattalim  kandati  sammoham apajjati mogham vata me utthanam aphalo
vata  me  vayamoti  ayampi bhikkhave kamanam adinavo sanditthiko
dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.2} Tassa ce bhikkhave kulaputtassa evam utthahato ghatato
vayamato te bhoga abhinipphajjanti so tesam bhoganam arakkhadhikaranam
dukkham domanassam patisamvedeti. Kinti te 3- bhoge neva rajano hareyyum
na cora hareyyum na aggi daheyya na udakam vaheyya na appiya dayada
hareyyunti.
@Footnote: 1 Si. Ma. sippatthanena . 2 Si. Ma. Yu. miyamano . 3 Ma. Yu. me.
Tassa  evam  arakkhato gopayato te bhoge rajano va haranti
cora  va  haranti  aggi  va  dahati  udakam va vahati appiya
dayada  va  haranti  so  socati  kilamati  paridevati  urattalim
kandati  sammoham  apajjati  yampi  me  ahosi  tampi no natthiti
ayampi  bhikkhave  kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.3} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  rajanopi  rajuhi  vivadanti khattiyapi khattiyehi
vivadanti  brahmanapi  brahmanehi  vivadanti  gahapatipi  gahapatihi
vivadanti  matapi  puttena  vivadati  puttopi matara vivadati pitapi
puttena  vivadati  puttopi  pitara  vivadati  bhatapi bhatara vivadati
bhatapi  bhaginiya  vivadati bhaginipi bhatara vivadati sahayopi sahayena
vivadati  te  tattha  kalahaviggahavivadapanna  annamannam  panihipi
upakkamanti  ledduhipi  upakkamanti  dandehipi  upakkamanti  satthehipi
upakkamanti  te  tattha  maranampi  niggacchanti  maranamattampi  dukkham
ayampi  bhikkhave  kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu
kamanidanam kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.4}  Puna  caparam  bhikkhave  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam   kamanameva  hetu  asicammam  gahetva  dhanukalapam
sannayhitva   ubhatobyulham  1-  sangamam  pakkhandanti  ususupi
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ubhatoviyulham.
Khippamanesu  sattisupi  khippamanasu  asisupi vijjotalantesu te tattha
usuhipi  vijjhanti  sattiyapi  vijjhanti  asinapi  sisam  chindanti  te
tattha  maranampi  niggacchanti  maranamattampi  dukkham  ayampi  bhikkhave
kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.5} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva attavalepana 1-
upakariyo  pakkhandanti  ususupi  khippamanesu  sattisupi  khippamanasu
asisupi  vijjotalantesu  te tattha usuhipi vijjhanti sattiyapi vijjhanti
chakanatiyapi  2-  osincanti  abhivaggenapi  omaddanti  asinapi sisam
chindanti  te  tattha  maranampi  niggacchanti maranamattampi dukkham ayampi
bhikkhave kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho kamahetu kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.6} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu sandhimpi chindanti nillopampi haranti ekagarikampi
karonti   paripanthepi   titthanti  paradarampi  gacchanti  tamenam
rajano   gahetva  vividhani  kammakaranani  3-  karenti
kasahipi   talenti   vettehipi   talenti   addhadandakehipi
talenti    hatthampi    chindanti    padampi    chindanti
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. addavalepana. 2 Si. Yu. pakkatthiya. Ma. chakanakayapi.
@3 Si. Yu. vividha kammakarana. Ma. vividha kammakarana.
Hatthapadampi   chindanti   kannampi  chindanti  nasampi  chindanti
kannanasampi   chindanti   bilangathalikampi  karonti  sankhamundakampi
karonti  rahumukhampi  karonti  jotimalikampi karonti hatthapajjotikampi
karonti   erakavattikampi   karonti   cirakavasikampi   karonti
eneyyakampi  karonti  balisamamsikampi  karonti  kahapanakampi  karonti
kharapaticchakampi  karonti  palighaparivattikampi  karonti  palalapithakampi
karonti  tattenapi  telena  osincanti  sunakhehipi  khadapenti
jivantampi  sule  uttasenti  asinapi  sisam  chindanti  te  tattha
maranampi   niggacchanti   maranamattampi   dukkham  ayampi  bhikkhave
kamanam  adinavo  sanditthiko  dukkhakkhandho  kamahetu  kamanidanam
kamadhikaranam kamanameva hetu.
   {198.7} Puna caparam bhikkhave kamahetu kamanidanam kamadhikaranam
kamanameva  hetu  kayena duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti
manasa duccaritam caranti te kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam
caritva  manasa  duccaritam caritva kayassa bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjanti ayampi bhikkhave kamanam adinavo
samparayiko   dukkhakkhandho   kamahetu  kamanidanam  kamadhikaranam
kamanameva hetu.
   [199]  Kinca bhikkhave kamanam nissaranam . yo kho bhikkhave
kamesu chandaragavinayo chandaragappahanam idam kamanam nissaranam.
   [200]  Ye  hi  keci bhikkhave samana va brahmana va
Evam  kamanam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato
nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam
va  kame  parijanissanti  param  va  tathattaya  samadapessanti
yathapatipanno kame parijanissatiti netam thanam vijjati . ye ca kho
keci  bhikkhave samana va brahmana va evam kamanam assadanca
assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam
pajananti te vata samam va kame parijanissanti param va tathattaya
samadapessanti yathapatipanno kame parijanissatiti thanametam vijjati.
   [201] Ko ca bhikkhave rupanam assado . Seyyathapi bhikkhave
khattiyakanna   va   brahmanakanna   va  gahapatikanna  va
pannarasavassuddesika  va solasavassuddesika va natidigha natirassa
natikisa natithula natikalika 1- naccodata parama sa bhikkhave
tasmim samaye subha vannanibhati . evam bhanteti 2-. Yam kho bhikkhave
subham  vannanibham   paticca  uppajjati  sukham  somanassam  ayam  rupanam
assado.
   [202] Ko ca bhikkhave rupanam adinavo . Idha bhikkhave tameva
bhaginim  passeyya aparena samayena asitikam va  navutikam va vassasatikam
va  jatiya  jinnam  gopanasivankam  bhoggam  dandaparayanam pavedhamanam
gacchantim  aturam  gatayobbanam  khandadantim  palitakesim  vilunam  khallitasiram
valinam  tilakahatagattam  .  tam  kim mannatha bhikkhave ya purima subha
@Footnote: 1 Ma. natikali. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. ito pathapadampi idisameva.
Vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayam 1- bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.1} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya abadhikam
dukkhitam  balhagilanam  sake  muttakarise  palipannam  semanam  annehi
vutthapiyamanam  annehi sampavesiyamanam 2- . tam kim mannatha bhikkhave
ya  purima subha vannanibha sa antarahita adinavo patubhutoti .
Evam bhanteti. Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.2} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram sivathikaya
chadditam ekahamatam va dvihamatam va tihamatam va uddhumatakam va vinilakam
vipubbakajatam . tam kim mannatha bhikkhave ya purima subha vannanibha sa
antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti . ayampi bhikkhave
rupanam adinavo.
   {202.3} Puna caparam bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram sivathikaya
chadditam  kakehi  va khajjamanam gijjhehi va khajjamanam kulalehi va
khajjamanam suvanehi va khajjamanam singalehi va khajjamanam vividhehi va
panakajatikehi khajjamanam . tam kim mannatha bhikkhave ya purima subha
vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   {202.4}  Puna  caparam  bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram
sivathikaya   chadditam   atthikasankhalikam   samamsalohitam   nharusambandham
.pe.    atthikasankhalikam    nimmamsalohitamakkhitam    nharusambandham
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayampi. 2 Ma. Yu. samvesiyamananti dissati.
.pe.  Atthikasankhalikam  apagatamamsalohitam  nharusambandham .pe. atthikani
apagatanharusambandhani  1-  disavidisa  vikkhittani annena hatthatthikam
annena padatthikam [2]- annena janghatthikam annena urutthikam annena
katitthikam  annena  pitthikantakatthikam  annena  phasukatthikam  annena
uratthikam  annena  bahutthikam  annena  amsatthikam  annena  givatthikam
annena  hanutthikam  annena  dantatthikam  annena  sisakataham  .  tam
kim  mannatha  bhikkhave  ya  purima  subha vannanibha sa antarahita
adinavo  patubhutoti  .  evam bhanteti . ayampi bhikkhave rupanam
adinavo.
   {202.5}  Puna  caparam  bhikkhave tameva bhaginim passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  atthikani  setani  sankhavannupanibhani  .pe.
Atthikani  punjakitani  terovassikani  .pe.  atthikani  putini
cunnakajatani  .  tam  kim  mannatha  bhikkhave  ya  purima  subha
vannanibha  sa antarahita adinavo patubhutoti . evam bhanteti .
Ayampi bhikkhave rupanam adinavo.
   [203] Kinca bhikkhave rupanam nissaranam . yo bhikkhave rupesu
chandaragavinayo chandaragappahanam idam rupanam nissaranam.
   [204] Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va evam
rupanam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca
nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam  va  rupe
parijanissanti  param  va tathattaya samadapessanti yathapatipanno rupe
@Footnote: 1 Ma. Yu. apagatasambandhani. 2 Ma. annena gopphakatthikam.
Parijanissatiti  netam  thanam  vijjati  . ye ca kho keci bhikkhave
samana  va  brahmana  va  evam  rupanam assadanca assadato
adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam  pajananti
te  vata  samam  va  rupe  parijanissanti  param  va  tathattaya
samadapessanti yathapatipanno rupe parijanissatiti thanametam vijjati.
   [205]  Ko ca bhikkhave vedananam assado . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati . yasmim samaye
bhikkhave  bhikkhu  vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati neva tasmim
samaye  attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi ceteti na
ubhayabyabadhayapi ceteti abyapajjhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti
abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam vupasama ajjhattam
sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam
jhanam upasampajja viharati . yasmim samaye bhikkhave bhikkhu vitakkavicaranam
vupasama .pe. viharati neva tasmim samaye attabyabadhayapi ceteti .pe.
Vedeti abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
Ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  .  yasmim  samaye  bhikkhave  bhikkhu  pitiya ca
viraga  .pe.  viharati  neva  tasmim  samaye  .pe.  vedeti
abyapajjhaparamaham bhikkhave vedananam assadam vadami.
   {205.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham jhanam upasampajja viharati . yasmim samaye
bhikkhave bhikkhu sukhassa ca .pe. Viharati neva tasmim samaye attabyabadhayapi
ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti na ubhayabyabadhayapi ceteti
abyapajjhamyeva tasmim samaye vedanam vedeti abyapajjhaparamaham bhikkhave
vedananam assadam vadami.
   [206]  Ko  ca bhikkhave vedananam adinavo . yam bhikkhave
vedana anicca dukkha viparinamadhamma ayam vedananam adinavo.
   [207]  Kinca  bhikkhave  vedananam  nissaranam . yo bhikkhave
vedananam 1- chandaragavinayo chandaragappahanam idam vedananam nissaranam.
   [208]  Ye  hi  keci bhikkhave samana va brahmana va
evam  vedananam  assadanca  assadato  adinavanca  adinavato
nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nappajananti  te  vata  samam
va  vedana  2-  parijanissanti param va tathattaya samadapessanti
yathapatipanno vedana 3- parijanissatiti netam thanam vijjati . Ye ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedanasu. 2-3 Ma. vedanam.
Kho  keci  bhikkhave  samana  va  brahmana va evam vedananam
assadanca   assadato   adinavanca   adinavato   nissarananca
nissaranato  yathabhutam  pajananti  te  vata  samam va vedana 1-
parijanissanti  param  va  tathattaya  samadapessanti  yathapatipanno
vedana 2- parijanissatiti thanametam vijjatiti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahadukkhakkhandhasuttam nitthitam tatiyam.
@Footnote: 1-2 Ma. vedanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 166-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=3380&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=3380&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=194&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=194              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=9635              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=9635              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com