ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Brahmacariyakathā
   [255] Natthi devesu brahmacariyavāsoti . āmantā . Sabbe
devā  jaḷā  eḷamūgā  aviññū  hatthasaṃvācikā  na  paṭibalā
subhāsitadubbhāsitānaṃ  atthamaññātuṃ sabbe devā na buddhe pasannā na
Dhamme  pasannā  na  saṅghe pasannā na buddhaṃ bhagavantaṃ payirupāsanti
na  buddhaṃ  bhagavantaṃ  pañhaṃ  pucchanti  na  buddhena  bhagavatā pañhe
visajjite  attamanā  sabbe  devā  kammāvaraṇena  samannāgatā
kilesāvaraṇena  samannāgatā  vipākāvaraṇena  samannāgatā  assaddhā
acchandikā  duppaññā  abhabbā  niyāmaṃ  okkamituṃ  kusalesu dhammesu
sammattaṃ  sabbe  devā  mātughātakā  pitughātakā  arahantaghātakā
ruhiruppādakā   saṅghabhedakā   sabbe   devā   pāṇātipātino
adinnādāyino  kāmesu  micchācārino  musāvādino  pisuṇavācā
pharusavācā    samphappalāpino    abhijjhāluno   byāpannacittā
micchādiṭṭhikāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {255.1}  Nanu  atthi  devā  ajaḷā  aneḷamūgā viññū na
hatthasaṃvācikā   paṭibalā  subhāsitadubbhāsitānaṃ  atthamaññātuṃ  atthi
devā buddhe pasannā dhamme pasannā saṅghe pasannā buddhaṃ bhagavantaṃ
payirupāsanti  buddhaṃ  bhagavantaṃ  pañhaṃ  pucchanti  buddhena  bhagavatā
pañhe  visajjite  attamanā  honti  atthi devā na kammāvaraṇena
samannāgatā  na  kilesāvaraṇena  samannāgatā  na  vipākāvaraṇena
samannāgatā  saddhā  chandikā  paññavanto  bhabbā  niyāmaṃ okkamituṃ
kusalesu dhammesu sammattaṃ atthi devā na mātughātakā na pitughātakā
na  arahantaghātakā  na  ruhiruppādakā  na saṅghabhedakā atthi devā
na  pāṇātipātino  na  adinnādāyino na kāmesu micchācārino na
musāvādino  na  pisuṇavācā  na  pharusavācā  na samphappalāpino na
Abhijjhāluno abyāpannacittā sammādiṭṭhikāti. Āmantā.
   {255.2}  Hañci  atthi  devā  ajaḷā aneḷamūgā viññū na
hatthasaṃvācikā  paṭibalā  subhāsitadubbhāsitānaṃ  atthamaññātuṃ  .pe.
Atthi devā buddhe pasannā .pe. sammādiṭṭhikā no vata re vattabbe
natthi devesu brahmacariyavāsoti.
   [256] Atthi devesu brahmacariyavāsoti . āmantā . atthi
tattha  pabbajjā  muṇḍiyaṃ  kāsāvadhāraṇā  pattadhāraṇā  devesu
sammāsambuddhā  uppajjanti  paccekasambuddhā  uppajjanti  sāvakayugaṃ
uppajjatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [257] Devesu pabbajjā natthīti. Natthi devesu brahmacariyavāsoti.
Āmantā  .  yattha  atthi  pabbajjā  tattheva  brahmacariyavāso
yattha natthi pabbajjā natthi tattha brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe
.pe.  yattha  atthi  pabbajjā  tattheva  brahmacariyavāso  yattha
natthi  pabbajjā  natthi  tattha  brahmacariyavāsoti  .  āmantā .
Yo  pabbajjati  tasseva  brahmacariyavāso  yo  na pabbajjati natthi
tassa brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [258] Devesu muṇḍiyaṃ natthīti. Natthi devesu brahmacariyavāsoti.
Āmantā  .  yattha  atthi  muṇḍiyaṃ  tattheva  brahmacariyavāso
yattha  natthi  muṇḍiyaṃ  natthi  tattha  brahmacariyavāsoti  . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  yattha  atthi  muṇḍiyaṃ  tattheva  brahmacariyavāso
Yattha natthi muṇḍiyaṃ natthi tattha brahmacariyavāsoti . āmantā . Yo
muṇḍo  hoti  tasseva  brahmacariyavāso  yo  muṇḍo  na  hoti
natthi tassa brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [259] Devesu kāsāvadhāraṇā natthīti. Natthi devesu brahmacariya-
vāsoti . Āmantā. Yattha atthi kāsāvadhāraṇā tattheva brahmacariyavāso
yattha  natthi  kāsāvadhāraṇā  natthi  tattha  brahmacariyavāsoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  attha  atthi  kāsāvadhāraṇā tattheva
brahmacariyavāso   yattha   natthi  kāsāvadhāraṇā  natthi  tattha
brahmacariyavāsoti  .  āmantā  .  yo kāsāvaṃ dhāreti tasseva
brahmacariyavāso yo kāsāvaṃ na dhāreti natthi tassa brahmacariyavāsoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [260] Devesu pattadhāraṇā natthīti . Natthi devesu brahmacariya-
vāsoti  .  āmantā  .  yattha  atthi  pattadhāraṇā  tattheva
brahmacariyavāso   yattha   natthi   pattadhāraṇā   natthi  tattha
brahmacariyavāsoti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  yattha  atthi
pattadhāraṇā  tattheva  brahmacariyavāso  yattha  natthi  pattadhāraṇā
natthi  tattha  brahmacariyavāsoti  . āmantā . yo pattaṃ dhāreti
tasseva  brahmacariyavāso  yo  pattaṃ  na  dhāreti  natthi  tassa
brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [261]  Devesu sammāsambuddhā nuppajjantīti . natthi devesu
Brahmacariyavāsoti  .  āmantā  . yattha sammāsambuddhā uppajjanti
tattheva   brahmacariyavāso   yattha   sammāsambuddhā  nuppajjanti
natthi  tattha  brahmacariyavāsoti  . na hevaṃ vattabbe .pe. yattha
sammāsambuddhā   uppajjanti   tattheva   brahmacariyavāso  yattha
sammāsambuddhā  nuppajjanti  natthi  tattha  brahmacariyavāsoti .
Āmantā  .  lumbiniyā  bhagavā  jāto bodhiyā mūle abhisambuddho
bārāṇasiyaṃ  bhagavatā dhammacakkaṃ pavattitaṃ tattha tattheva brahmacariyavāso
natthaññatra brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [262] Devesu paccekasambuddhā nuppajjantīti . natthi devesu
brahmacariyavāsoti  .  āmantā . yattha paccekasambuddhā uppajjanti
tattheva  brahmacariyavāso  yattha  paccekasambuddhā  nuppajjanti  natthi
tattha brahmacariyavāsoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Yattha paccekasambuddhā
uppajjanti   tattheva   brahmacariyavāso  yattha  paccekasambuddhā
nuppajjanti  natthi  tattha brahmacariyavāsoti . āmantā . majjhimesu
janapadesu  paccekasambuddhā  uppajjanti  tattheva  brahmacariyavāso
natthaññatra brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [263]  Devesu  sāvakayugaṃ  nuppajjatīti  .  natthi  devesu
brahmacariyavāsoti  .  āmantā  .  yattha  sāvakayugaṃ  uppajjati
tattheva  brahmacariyavāso  yattha  sāvakayugaṃ  nuppajjati  natthi  tattha
brahmacariyavāsoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Yattha sāvakayugaṃ uppajjati
Tattheva  brahmacariyavāso  yattha  sāvakayugaṃ  nuppajjati  natthi  tattha
brahmacariyavāsoti  .  āmantā  .  magadhesu  sāvakayugaṃ  uppannaṃ
tattheva  brahmacariyavāso  natthaññatra  brahmacariyavāsoti  .  na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [264] Atthi devesu brahmacariyavāsoti. Āmantā. Sabbadevesu
brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [265]  Atthi  manussesu  brahmacariyavāsoti  . āmantā .
Sabbamanussesu atthi brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [266] Atthi devesu brahmacariyavāsoti. Āmantā. Asaññasattesu
devesu atthi brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [267]  Atthi  manussesu  brahmacariyavāsoti  . āmantā .
Paccantimesu  janapadesu  atthi brahmacariyavāso milakkhūsu aviññātāresu
yattha  natthi  gati  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [268]  Atthi devesu brahmacariyavāsoti . atthi yattha atthi
atthi  yattha  natthīti  .  asaññasattesu  devesu atthi yattha atthi
atthi  yattha  natthi  brahmacariyavāso  saññasattesu  devesu  atthi
yattha  atthi  atthi  yattha  natthi  brahmacariyavāsoti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe.
   {268.1} Devesu atthi yattha atthi atthi yattha natthi brahmacariyavāsoti.
Āmantā   .  katthatthi  kattha  natthīti  .   asaññasattesu
Sattesu  devesu  natthi  brahmacariyavāso saññasattesu devesu atthi
brahmacariyavāsoti . asaññasattesu devesu natthi brahmacariyavāsoti .
Āmantā  .  saññasattesu  devesu  natthi  brahmacariyavāsoti .
Na hevaṃ vattabbe.
   {268.2}  Saññasattesu  devesu  atthi  brahmacariyavāsoti .
Āmantā  .  asaññasattesu  devesu atthi brahmacariyavāsoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [269]  Atthi  manussesu  brahmacariyavāsoti  .  atthi yattha
atthi  atthi  yattha  natthīti  .  paccantimesu janapadesu atthi yattha
atthi  atthi  yattha  natthi  brahmacariyavāso  milakkhūsu aviññātāresu
yattha  natthi  gati  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ upāsikānaṃ majjhimesu
janapadesu  atthi  yattha atthi atthi yattha natthi brahmacariyavāsoti .
Na hevaṃ vattabbe.
   [270] Manussesu atthi yattha atthi atthi yattha natthi brahmacariya-
vāsoti  .  āmantā  .  katthatthi kattha natthīti . paccantimesu
janapadesu  natthi  brahmacariyavāso  milakkhūsu  aviññātāresu  yattha
natthi  gati  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  majjhimesu
janapadesu  atthi  brahmacariyavāsoti  .  paccantimesu janapadesu natthi
brahmacariyavāso  milakkhūsu  aviññātāresu  yattha  natthi  gati bhikkhūnaṃ
bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānanti  .  āmantā  .  majjhimesu
janapadesu natthi brahmacariyavāsoti . na hevaṃ vattabbe . majjhimesu
Janapadesu  atthi  brahmacariyavāsoti  .  āmantā  .  paccantimesu
janapadesu  atthi  brahmacariyavāso  milakkhūsu  aviññātāresu  yattha
natthi  gati  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ upāsikānanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [271]  Atthi devesu brahmacariyavāsoti . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā tīhi bhikkhave ṭhānehi jambūdīpakā manussā uttarakuruke
ca  manusse  adhiggaṇhanti  deve ca tāvatiṃse . katamehi tīhi .
Sūrā  satimanto  idha  brahmacariyavāsoti 1- attheva suttantoti .
Āmantā. Tena hi natthi devesu brahmacariyavāsoti.
   {271.1}  Sāvatthiyaṃ  vuttaṃ bhagavatā idha brahmacariyavāsoti .
Āmantā   .   sāvatthiyaññeva   brahmacariyavāso   natthaññatra
brahmacariyavāsoti. Na hevaṃ vattabbe.
   {271.2}  Anāgāmissa puggalassa pañcorambhāgiyāni saññojanāni
pahīnāni   pañcuddhambhāgiyāni   saññojanāni   appahīnāni   ito
cutassa  tattha  uppannassa  kuhiṃ  phaluppattīti  .  tattheva . hañci
anāgāmissa  puggalassa  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni
pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni  ito  cutassa  tattha
uppannassa  tahiṃ  phaluppatti  no  vata re vattabbe natthi devesu
brahmacariyavāsoti  .  anāgāmissa  puggalassa  pañcorambhāgiyāni
saññojanāni    pahīnāni    pañcuddhambhāgiyāni    saññojanāni
@Footnote: 1 aṃ. navaka. 47
Appahīnāni  ito  cutassa  tattha  uppannassa  kuhiṃ  bhāroharaṇaṃ kuhiṃ
dukkhapariññātaṃ  kuhiṃ  kilesappahānaṃ  kuhiṃ  nirodhasacchikiriyā  kuhiṃ
akuppapaṭivedhoti  .  tattheva  .  hañci  anāgāmissa  puggalassa
pañcorambhāgiyāni   saññojanāni   pahīnāni   pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni  appahīnāni  ito  cutassa  tattha  uppannassa  tahiṃ
akuppapaṭivedho no vata re vattabbe natthi devesu brahmacariyavāsoti.
   {271.3}  Anāgāmissa puggalassa pañcorambhāgiyāni saññojanāni
pahīnāni  pañcuddhambhāgiyāni  saññojanāni  appahīnāni  ito  cutassa
tattha  uppannassa  tahiṃ  phaluppatti tahiṃ bhāroharaṇaṃ tahiṃ dukkhapariññātaṃ
tahiṃ  kilesappahānaṃ  tahiṃ  nirodhasacchikiriyā  tahiṃ  akuppapaṭivedho
kenaṭṭhena  vadesi  natthi  devesu  brahmacariyavāsoti  . handa hi
anāgāmī puggalo idha bhāvitena maggena tattha phalaṃ sacchikaroti.
   [272]  Anāgāmī  puggalo idha bhāvitena maggena tattha phalaṃ
sacchikarotīti  .  āmantā  . sotāpanno puggalo tattha bhāvitena
maggena idha phalaṃ sacchikarotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Anāgāmī
puggalo idha bhāvitena maggena tattha phalaṃ sacchikarotīti . Āmantā.
Sakadāgāmī  puggalo  idha  parinibbāyipuggalo tattha bhāvitena maggena
idha phalaṃ sacchikarotīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sotāpanno puggalo
idha  bhāvitena  maggena  idha  phalaṃ  sacchikarotīti  . āmantā .
Anāgāmī puggalo tattha bhāvitena maggena tattha phalaṃ sacchikarotīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. sakadāgāmī puggalo idha parinibbāyipuggalo
idha  bhāvitena  maggena  idha  phalaṃ  sacchikarotīti  . āmantā .
Anāgāmī puggalo tattha bhāvitena maggena tattha phalaṃ sacchikarotīti. Na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [273]  Idha  vihāyaniṭṭhassa  puggalassa maggo ca bhāviyati na
ca  kilesā  pahīyantīti  .  āmantā  .  sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  maggo  ca  bhāviyati  na  ca  kilesā
pahīyantīti  . na hevaṃ vattabbe .pe. idha vihāyaniṭṭhassa puggalassa
maggo ca bhāviyati na ca kilesā pahīyantīti. Āmantā. Sakadāgāmiphala-
sacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  .pe.  arahattasacchikiriyāya
paṭipannassa puggalassa maggo ca bhāviyati na ca kilesā pahīyantīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [274]  Sotāpattiphalasacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa apubbaṃ
acarimaṃ  maggo  ca  bhāviyati kilesā ca pahīyantīti . āmantā .
Idha  vihāyaniṭṭhassa  puggalassa  apubbaṃ  acarimaṃ  maggo  ca bhāviyati
kilesā  ca  pahīyantīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sakadāgāmiphala-
sacchikiriyāya  paṭipannassa  puggalassa  .pe.  arahattasacchikiriyāya
paṭipannassa  puggalassa  apubbaṃ  acarimaṃ  maggo  ca bhāviyati kilesā
ca  pahīyantīti  .  āmantā . idha vihāyaniṭṭhassa puggalassa apubbaṃ
acarimaṃ  maggo  ca  bhāviyati  kilesā  ca  pahīyantīti . na hevaṃ
Vattabbe .pe.
   [275]  Anāgāmī  puggalo  katakaraṇīyo  bhāvitabhāvano  tattha
upapajjatīti . āmantā . arahā upapajjatīti . na hevaṃ vattabbe
.pe. arahā upapajjatīti . āmantā . atthi arahato punabbhavoti.
Na hevaṃ vattabbe .pe. atthi arahato punabbhavoti . āmantā .
Arahā  bhavena  bhavaṃ  gacchati  gatiyā  gatiṃ gacchati saṃsārena saṃsāraṃ
gacchati upapattiyā upapattiṃ gacchatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [276] Anāgāmī puggalo katakaraṇīyo bhāvitabhāvano anohaṭabhāro
tattha upapajjatīti . āmantā . bhāroharaṇāya puna maggaṃ bhāvetīti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [277] Anāgāmī puggalo katakaraṇīyo bhāvitabhāvano apariññāta-
dukkho  appahīnakileso  asacchikatanirodho  appaṭividdhākuppo  tattha
upapajjatīti . āmantā . akuppapaṭivedhāya puna maggaṃ bhāvetīti. Na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [278] Anāgāmī puggalo katakaraṇīyo bhāvitabhāvano anohaṭabhāro
tattha upapajjati na ca bhāroharaṇāya puna maggaṃ bhāvetīti. Āmantā.
Anohaṭabhāro  ca  tattha  parinibbāyatīti  .  na hevaṃ vattabbe .
Anāgāmī   puggalo  katakaraṇīyo  bhāvitabhāvano  apariññātadukkho
appahīnakileso      asacchikatanirodho      appaṭividdhākuppo
tattha   upapajjati   na   ca   akuppapaṭivedhāya  puna  maggaṃ
Bhāvetīti . āmantā . appaṭividdhākuppo ca tattha parinibbāyatīti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  yathā  migo  sallena viddho dūrampi
gantvā  kālaṃ  karoti  evameva  anāgāmī puggalo idha bhāvitena
maggena  tattha  phalaṃ  sacchikarotīti  .  yathā migo sallena viddho
dūrampi  gantvā  sasallova kālaṃ karoti evameva anāgāmī puggalo
idha  bhāvitena  maggena  tattha sasallova parinibbāyatīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
           Brahmacariyakathā.
              ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 109-120. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=255&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=255              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3714              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3714              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com