ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Odhisokathā
   [279] Odhisodhiso kilese jahatīti. Āmantā. Sotāpattiphala-
sacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena kiṃ jahatīti. Sakkāyadiṭṭhiṃ
vicikicchaṃ sīlabbataparāmāsaṃ tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti .
Ekadesaṃ  sotāpanno  ekadesaṃ  na  sotāpanno  ekadesaṃ
sotāpattiphalappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato upasampajja viharati
kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ
sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījī  buddhe  aveccappasādena
samannāgato  dhamme  .pe.  saṅghe  .pe.  ariyakantehi  sīlehi
samannāgato  ekadesaṃ  ariyakantehi  sīlehi na samannāgatoti . na
Hevaṃ vattabbe .pe.
   {279.1}  Samudayadassanena  kiṃ  jahatīti  .  sakkāyadiṭṭhiṃ
jahati  vicikicchaṃ  sīlabbataparāmāsaṃ  tadekaṭṭhe  ca kilese ekadese
jahatīti  .  ekadesaṃ  sotāpanno ekadesaṃ na sotāpanno .pe.
Ekadesaṃ  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato  ekadesaṃ  ariyakantehi
sīlehi na samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {279.2} Nirodhadassanena kiṃ jahatīti. Vicikicchaṃ jahati sīlabbataparāmāsaṃ
tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ sotāpanno ekadesaṃ na
sotāpanno .pe. ekadesaṃ ariyakantehi sīlehi samannāgato ekadesaṃ
ariyakantehi sīlehi na samannāgatoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {279.3} Maggadassanena kiṃ jahatīti . Sīlabbataparāmāsaṃ tadekaṭṭhe
ca kilese jahatīti. Ekadesaṃ sotāpanno ekadesaṃ na sotāpanno ekadesaṃ
sotāpattiphalappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato upasampajja viharati
kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ
sattakkhattuṃparamo  kolaṃkolo  ekavījī  buddhe  aveccappasādena
samannāgato  dhamme  .pe.  saṅghe  .pe.  ariyakantehi  sīlehi
samannāgato  ekadesaṃ  ariyakantehi  sīlehi na samannāgatoti . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [280] Sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena
kiṃ jahatīti . oḷārikaṃ kāmarāgaṃ jahati oḷārikaṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe ca
kilese ekadese jahatīti . Ekadesaṃ sakadāgāmī ekadesaṃ na sakadāgāmī
Ekadesaṃ  sakadāgāmiphalappatto paṭiladdho adhigato sacchikato upasampajja
viharati  kāyena  phusitvā  viharati  ekadesaṃ  na  kāyena phusitvā
viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {280.1} Samudayadassanena kiṃ jahatīti . oḷārikaṃ kāmarāgaṃ jahati
oḷārikaṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ
sakadāgāmī  ekadesaṃ  na  sakadāgāmī  ekadesaṃ sakadāgāmiphalappatto
paṭiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kāyena phusitvā viharati
ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {280.2} Nirodhadassanena kiṃ jahatīti . oḷārikaṃ byāpādaṃ jahati
tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ sakadāgāmī ekadesaṃ
na  sakadāgāmī  ekadesaṃ  sakadāgāmiphalappatto  paṭiladdho  adhigato
sacchikato upasampajja viharati kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena
phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {280.3}  Maggadassanena  kiṃ  jahatīti  . oḷārikaṃ byāpādaṃ
jahati tadekaṭṭhe ca kilese jahatīti . ekadesaṃ sakadāgāmī ekadesaṃ
na  sakadāgāmī  ekadesaṃ  sakadāgāmiphalappatto  paṭiladdho  adhigato
sacchikato  upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā  viharati  ekadesaṃ
na kāyena phusitvā viharatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [281]  Anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena
kiṃ jahatīti . aṇusahagataṃ kāmarāgaṃ jahati aṇusahagataṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe
ca  kilese  ekadese jahatīti . ekadesaṃ anāgāmī ekadesaṃ na
Anāgāmī  ekadesaṃ  anāgāmiphalappatto  paṭiladdho adhigato sacchikato
upasampajja  viharati  kāyena  phusitvā  viharati ekadesaṃ na kāyena
phusitvā  viharati  ekadesaṃ  antarā  parinibbāyī upahacca parinibbāyī
asaṅkhāraparinibbāyī   sasaṅkhāraparinibbāyī   uddhaṃsoto  akaniṭṭhagāmī
ekadesaṃ na uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {281.1} Samudayadassanena kiṃ jahatīti . aṇusahagataṃ kāmarāgaṃ jahati
aṇusahagataṃ byāpādaṃ tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ
anāgāmī ekadesaṃ na anāgāmī .pe. Ekadesaṃ uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī
ekadesaṃ na uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {281.2} Nirodhadassanena kiṃ jahatīti . aṇusahagataṃ byāpādaṃ jahati
tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ anāgāmī ekadesaṃ
na  anāgāmī  .pe. ekadesaṃ uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmī ekadesaṃ na
uddhaṃsoto akaniṭṭhagāmīti na hevaṃ vattabbe .pe.
   {281.3} Maggadassanena kiṃ jahatīti. Tadekaṭṭhe ca kilese jahatīti.
Ekadesaṃ anāgāmī ekadesaṃ na anāgāmī ekadesaṃ anāgāmiphalappatto
paṭiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kāyena phusitvā viharati
ekadesaṃ  na  kāyena  phusitvā  viharati ekadesaṃ antarāparinibbāyī
upahacca  parinibbāyī  asaṅkhāraparinibbāyī sasaṅkhāraparinibbāyī uddhaṃsoto
akaniṭṭhagāmī  ekadesaṃ  na  uddhaṃsoto  akaniṭṭhagāmīti  . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [282]  Arahattasacchikiriyāya paṭipanno puggalo dukkhadassanena kiṃ
jahatīti  .  rūparāgaṃ  arūparāgaṃ mānaṃ uddhaccaṃ avijjaṃ tadekaṭṭhe ca
kilese  ekadese jahatīti . ekadesaṃ arahā ekadesaṃ na arahā
ekadesaṃ  arahattappatto  paṭiladdho  adhigato  sacchikato  upasampajja
viharati  kāyena  phusitvā  viharati  ekadesaṃ  na  kāyena phusitvā
viharati ekadesaṃ vītarāgo vītadoso vītamoho katakaraṇīyo ohitabhāro
anuppattasadattho   parikkhīṇabhavasaññojano   sammadaññā   vimutto
ukkhittapaligho  saṅkiṇṇaparikho abbuḷhesiko niraggaḷo ariyo pannaddhajo
dhajo  pannabhāro  visaññutto  suvijitavijayo  dukkhantassa  pariññātaṃ
samudayo  pahīno  nirodho  sacchikato  maggo  bhāvito  abhiññeyyaṃ
abhiññātaṃ  pariññeyyaṃ  pariññātaṃ  pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ
bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ  ekadesaṃ  sacchikātabbaṃ  sacchikataṃ
ekadesaṃ sacchikātabbaṃ na sacchikatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {282.1} Samudayadassanena kiṃ jahatīti . rūparāgaṃ arūparāgaṃ jahati
mānaṃ uddhaccaṃ avijjaṃ tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ
arahā  ekadesaṃ  na  arahā .pe. ekadesaṃ sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
ekadesaṃ sacchikātabbaṃ na sacchikatanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {282.2} Nirodhadassanena kiṃ jahatīti . Mānaṃ jahati uddhaccaṃ avijjaṃ
tadekaṭṭhe ca kilese ekadese jahatīti. Ekadesaṃ arahā ekadesaṃ na arahā
.pe. Ekadesaṃ sacchikātabbaṃ sacchikataṃ ekadesaṃ sacchikātabbaṃ na sacchikatanti.
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   {282.3} Maggadassanena kiṃ jahatīti . uddhaccaṃ avijjaṃ tadekaṭṭhe
ca kilese jahatīti . ekadesaṃ arahā ekadesaṃ na arahā ekadesaṃ
arahattappatto paṭiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati kāyena
phusitvā viharati ekadesaṃ na kāyena phusitvā viharati ekadesaṃ vītarāgo
vītadoso   vītamoho  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano    sammadaññā    vimutto   ukkhittapaligho
saṅkiṇṇaparikho  abbuḷhesiko  niraggaḷo  ariyo pannaddhajo pannabhāro
visaññutto suvijitavijayo dukkhaṃ tassa pariññātaṃ samudayo pahīno nirodho
sacchikato  maggo  bhāvito abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ pariññeyyaṃ pariññātaṃ
pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ  sacchikātabbaṃ sacchikataṃ ekadesaṃ
sacchikātabbaṃ sacchikataṃ ekadesaṃ sacchikātabbaṃ na sacchikatanti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [283] Na vattabbaṃ odhisodhiso kilese jahatīti . Āmantā.
Nanu vuttaṃ bhagavatā
      anupubbena medhāvī   thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe
      kammāro rajatasseva   niddhame malamattanoti 1-
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ odhisodhiso
kilese jahatīti.
@Footnote: 1 khu. khu. 39.
   [284]  Odhisodhiso  kilese  jahatīti  . āmantā . nanu
vuttaṃ bhagavatā
        sahāvassa dassanasampadāya
        tayassu dhammā jahitā bhavanti
        sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca
        sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci
        catūhapāyehi ca vippamutto
        chacābhiṭhānāni abhabbo kātunti 1-
attheva suttantoti . āmantā . tena hi na vattabbaṃ odhisodhiso
kilese jahatīti.
   [285]  Odhisodhiso  kilese  jahatīti  . āmantā . nanu
vuttaṃ  bhagavatā  yasmiṃ  bhikkhave  samaye  ariyasāvakassa virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti
saha  dassanuppādā  bhikkhave  ariyasāvakassa tīṇi saññojanāni pahīyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāsoti  attheva  suttantoti .
Āmantā. Tena hi na vattabbaṃ odhisodhiso kilese jahatīti.
           Odhisokathā.
@Footnote: 1 khu. khu. 6.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 120-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=2440              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=2440              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=279&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=23              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=279              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3771              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3771              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com