ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [636]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: . cha dassanenapahatabba-
hetukadukasadisa.
   [637]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo:  .  tini  arabbha
dassanenapahatabbahetukadukasadisa    .    nabhavanayapahatabbahetuko
dhammo   nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa   arammanapaccayena
paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam katva tam paccavekkhati assadeti
abhinandati  tam  arabbha  nabhavanayapahatabbahetuko  rago  uppajjati
ditthi ... vicikiccha ... nabhavanayapahatabbahetukam domanassam uppajjati
pubbe sucinnani ... Jhana ... Ariya magga .pe. Phalassa avajjanaya
arammanapaccayena  paccayo  ariya  nabhavanayapahatabbahetuke  pahine
kilese ... Pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Nabhavanayapahatabbahetuke khandhe
ca mohanca aniccato ... Vipassanti assadenti abhinandanti
   {637.1} tam arabbha nabhavanayapahatabbahetuko rago uppajjati
ditthi  ...  vicikiccha  ...  nabhavanayapahatabbahetukam  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  .pe.  anagatamsananassa  avajjanaya
mohassa  ca  arammanapaccayena  paccayo . nabhavanayapahatabbahetuko
dhammo   bhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena
Paccayo: danam ... Silam ... .pe. Jhanam ... Cakkhum ... Vatthum ... Nabhavanaya-
pahatabbahetuke  khandhe  ca  mohanca  assadeti  abhinandati  tam
arabbha  bhavanayapahatabbahetuko  rago  uppajjati  uddhaccam  ...
Bhavanayapahatabbahetukam   domanassam   uppajjati  .  nabhavanaya-
pahatabbahetuko    dhammo    bhavanayapahatabbahetukassa   ca
nabhavanayapahatabbahetukassa   ca   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo: cakkhum ... vatthum ...  nabhavanayapahatabbahetuke khandhe ca
mohanca  arabbha uddhaccasahagata khandha ca moho ca uppajjanti .
Ghatanarammana tinipi katabba.
   [638]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  bhavanayapahatabbahetukam  ragam
garum  katva  assadeti abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabba-
hetuko  rago  uppajjati .pe. sahajatadhipati: bhavanayapahatabba-
hetuka  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam adhipatipaccayena paccayo .
Bhavanayapahatabbahetuko    dhammo    nabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  bhavanayapahatabbahetukam  ragam garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum katva nabhavanayapahatabbahetuko rago uppajjati
ditthi  ...  .  sahajatadhipati:  bhavanayapahatabbahetuka  adhipati
Cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {638.1}  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa  ca  nabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  sahajatadhipati: bhavanayapahatabbahetuka adhipati sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo .
Nabhavanayapahatabbahetuko    dhammo    nabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: danam ... silam ... uposathakammam katva tam garum katva
paccavekkhati tam garum katva nabhavanayapahatabbahetuko rago uppajjati
ditthi ... pubbe ... Jhana ... Ariya magga vutthahitva .pe. phalassa
adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... vatthum ... Nabhavanayapahatabbahetuke
khandhe garum katva assadeti  abhinandati  tam garum katva nabhavanaya-
pahatabbahetuko  rago  uppajjati  ditthi ... .  sahajatadhipati:
nabhavanayapahatabbahetuka    adhipati   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {638.2}  Nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo bhavanayapahatabba-
hetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: danam ...
.pe. Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Nabhavanayapahatabbahetuke khandhe
garum katva assadeti abhinandati tam garum katva bhavanayapahatabbahetuko
rago uppajjati.
   [639]  ...  Anantarapaccaye  nabhavanayapahatabbahetukakarana
vicikicchasahagato  moho  na  katabbo  uddhaccasahagato  moho
katabbo  .  ...  samanantarapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena
paccayo:  nava  annamannapaccayena  paccayo:  cha  nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [640]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  bhavanaya-
pahatabbahetuka   khandha   bhavanayapahatabbahetukanam   khandhanam
upanissayapaccayena  paccayo  .  mulam  bhavanayapahatabbahetuka khandha
nabhavanayapahatabbahetukanam  khandhanam  mohassa  ca  upanissayapaccayena
paccayo  sakabhande  chandarago  parabhande  chandaragassa  upanissaya-
paccayena  paccayo  sakapariggahe chandarago parapariggahe chandaragassa
upanissayapaccayena  paccayo  .  mulam  bhavanayapahatabbahetuka khandha
uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {640.1}  Nabhavanayapahatabbahetuko dhammo nabhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya
danam  deti .pe.  samapattim  uppadeti ditthim ganhati silam .pe.
Pannam  nabhavanayapahatabbahetukam  ragam dosam moham manam ditthim patthanam
Kayikam sukham kayikam dukkham .pe. senasanam upanissaya danam deti .pe.
Panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. Senasanam saddhaya .pe.
Pannaya  nabhavanayapahatabbahetukassa   ragassa  dosassa  mohassa
ditthiya patthanaya kayikassa sukhassa .pe.  phalasamapattiya upanissaya-
paccayena paccayo.
   {640.2}  Nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo bhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya
manam jappeti .pe. saddha .pe. senasanam bhavanayapahatabbahetukassa
ragassa dosassa mohassa manassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
Nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   bhavanayapahatabbahetukassa  ca
nabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
arammanupanissayo  anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo:
saddha ... Panna ... kayikam sukham .pe. senasanam uddhaccasahagatanam
khandhanam mohassa  ca  upanissayapaccayena paccayo  .  ghatanupanissayapi
tinipi katabba.
   [641]  Nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  nabhavanayapahatabba-
hetukassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: tini. ... Pacchajata-
paccayena paccayo: tini asevanapaccayena paccayo: nava kammapaccayena
paccayo:     nabhavanayapahatabbabhajanakarane     nanakhanika
Labbhati . ... novigatapaccayena paccayo:. Sankhittam. Yatha dassanena-
pahatabbahetukadukam  evam  bhavanayapahatabbahetukapaccayapi  paccaniyapi
vibhagopi  gananapi  ninnanakarana  .  nadassanenapahatabbo dhammo
nadassanenapahatabbassa  dhammassa  ...  parantena  sakabhandachandaragopi
katabbo  .  bhavanayapahatabbo  dhammo  nabhavanayapahatabbassa
dhammassa ... Parantena sakabhandachandaragopi katabbo.
        Bhavanayapahatabbahetukadukam nitthitam.
              ----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 379-384. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7625&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7625&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=636&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=85              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=625              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com