ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [737] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  kamavacara hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .  nakamavacaro  dhammo
nakamavacarassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nakamavacara
hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi .
Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakamavacara  hetu  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena paccayo
patisandhi  .  mulam  nakamavacara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [738]   Kamavacaro   dhammo   kamavacarassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... uposathakammam ...
Pubbe  sucinnani  paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
rago  .pe.  domanassam  uppajjati  ariya  gotrabhum paccavekkhanti
vodanam paccavekkhanti pahine kilese ... vikkhambhite kilese ...
Pubbe sucinnani ... Jhana ... Cakkhum ... Vatthum ... Kamavacare khandhe
aniccato  .pe.  domanassam  uppajjati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam ....
   {738.1} Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammana-
paccayena paccayo: dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya
saddam  sunati  cetopariyananena kamavacaracittasamangissa cittam janati
kamavacara  khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbe-
nivasanussatinanassa    yathakammupagananassa    anagatamsananassa
arammanapaccayena paccayo.
   {738.2} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  nibbanam  maggassa  phalassa  arammanapaccayena
paccayo  cetopariyananena  nakamavacaracittasamangissa  cittam  janati
akasanancayatanam     vinnanancayatanassa     akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa   nakamavacara   khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   {738.3}  Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  jhana  vutthahitva  jhanam  paccavekkhati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago uppajjati ditthi uppajjati
ariya  magga  vutthahitva  maggam  paccavekkhanti phalam ... nibbanam
paccavekkhanti   nibbanam   gotrabhussa   vodanassa  avajjanaya
arammanapaccayena   paccayo   akasanancayatanam   paccavekkhati
Vinnanancayatanam   paccavekkhati   akincannayatanam   paccavekkhati
nevasannanasannayatanam   paccavekkhati  dibbam  cakkhum  paccavekkhati
dibbam  sotadhatum  paccavekkhati  iddhividhananam  paccavekkhati  ceto-
pariyananam ... .pe. Pubbenivasanussatinanam ... Yathakammupagananam ...
Anagatamsananam  paccavekkhati  nakamavacare  khandhe  aniccato  .pe.
Domanassam uppajjati.
   [739] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati
danam ... silam ... uposathakammam ... pubbe sucinnani tam garum katva
paccavekkhati  assadeti  abhinandati  tam garum katva rago uppajjati
ditthi  uppajjati  sekkha gotrabhum garum katva paccavekkhanti tam garum
katva  paccavekkhanti cakkhum ... vatthum ... kamavacare khandhe garum
katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi
uppajjati  .  sahajatadhipati:  kamavacara  adhipati  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {739.1} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  . arammanadhipati: nibbanam
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:
nakamavacara adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo .
Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Arammanadhipati   sahajatadhipati   .   arammanadhipati:   jhana
vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  assadeti  abhinandati
tam garum katva rago uppajjati ditthi ... ariya magga vutthahitva
maggam  garum  katva  paccavekkhanti  phalam ... nibbanam garum katva
paccavekkhanti   nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  adhipatipaccayena
paccayo  akasanancayatanam  garum  katva  paccavekkhati  vinnanan-
cayatanam    ...   akincannayatanam   nevasannanasannayatanam
dibbam  cakkhum  dibbam sotadhatum iddhividhananam ... .pe. anagatamsananam
garum  katva paccavekkhati nakamavacare khandhe garum katva assadeti
abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi .... Sahajatadhipati:
nakamavacara   adhipati  cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo  . nakamavacaro dhammo kamavacarassa ca nakamavacarassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati:  nakamavacara
adhipati   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [740] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  kamavacara  khandha  pacchimanam pacchimanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa  avajjana  kamavacaranam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo   .   kamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo:  kamavacaram  cuticittam  nakamavacarassa
upapatticittassa  avajjana  nakamavacaranam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo kamavacara khandha nakamavacarassa vutthanassa anantarapaccayena
paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam  pathamassa  jhanassa  anantara-
paccayena paccayo .pe. catutthassa jhanassa ... .pe. Nevasanna-
nasannayatanassa parikammam ... .pe. dibbassa cakkhussa ... Dibbaya
sotadhatuya  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussati-
nanassa  yathakammupagananassa   ...  anagatamsananassa  parikammam
anagatamsananassa  anantarapaccayena   paccayo   gotrabhu  maggassa
vodanam maggassa anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {740.1} Nakamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa anantara-
paccayena  paccayo:  purima  purima nakamavacara khandha pacchimanam
pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalam phalassa
nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam   phalasamapattiya
anantarapaccayena  paccayo  .  nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa
dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:   nakamavacaram   cuticittam
kamavacarassa   upapatticittassa  nakamavacaram  bhavangam  avajjanaya
nakamavacara khandha kamavacarassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
...  Samanantarapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo: satta
annamannapaccayena paccayo: cha nissayapaccayena paccayo: satta.
   [741] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  kamavacaram  saddham  upanissaya  danam  deti
silam ... Uposathakammam ... Vipassanam ... .pe. Manam jappeti ditthim ganhati
kamavacaram silam  .pe. pannam ...  ragam patthanam kayikam sukham kayikam
dukkham utum bhojanam ... senasanam upanissaya danam deti vipassanam ...
.pe.  Panam  hanati  .pe.  sangham  bhindati  kamavacara  saddha
.pe.  senasanam  kamavacaraya  saddhaya .pe. patthanaya kayikassa
sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {741.1} Kamavacaro dhammo nakamavacarassa dhammassa upanissaya-
paccayena   paccayo:   anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  kamavacaram  saddham  upanissaya  nakamavacaram  jhanam
uppadeti  maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti kamavacaram
silam  ... .pe. senasanam upanissaya nakamavacaram jhanam uppadeti
maggam ... abhinnam ... samapattim uppadeti kamavacara saddha ...
.pe.  Senasanam  nakamavacaraya  saddhaya  .pe. pannaya maggassa
phalasamapattiya   upanissayapaccayena   paccayo  pathamassa  jhanassa
parikammam pathamassa jhanassa .pe. catutthassa jhanassa ... Akasanan-
cayatanassa  ...  pathamassa  maggassa  ...  catutthassa  maggassa
parikammam   ...  .pe.  nakamavacaro  dhammo  nakamavacarassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   arammanupanissayo
Anantarupanissayo pakatupanissayo .pe.
   {741.2}  Pakatupanissayo:  nakamavacaram  saddham  upanissaya
nakamavacaram  jhanam  uppadeti  maggam  ... abhinnam ... samapattim
uppadeti nakamavacaram silam ... .pe. pannam upanissaya nakamavacaram
jhanam  uppadeti  maggam  ...  abhinnam  ... samapattim uppadeti
nakamavacara  saddha  ...  .pe.  panna nakamavacaraya saddhaya
.pe.   pannaya   maggassa   phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  pathamam  jhanam  dutiyassa  jhanassa  upanissayapaccayena paccayo
.pe.  tatiyam  jhanam  ...  catuttham  jhanam ... akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
upanissayapaccayena  paccayo  pathamo  maggo  dutiyassa  dutiyo maggo
tatiyassa  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo maggo phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   {741.3}  Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo   .pe.   pakatupanissayo:   nakamavacaram   saddham
upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Vipassanam uppadeti
manam  jappeti  ditthim  ganhati nakamavacaram silam ... .pe. pannam
upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Vipassanam uppadeti
manam jappeti ditthim ganhati nakamavacara saddha ... .pe. Panna
kamavacaraya  saddhaya  pannaya  ragassa patthanaya kayikassa sukhassa
Kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  ariya  maggam
upanissaya   sankhare  aniccato  vipassanti  maggo  ariyanam
atthapatisambhidaya      dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya
patibhanapatisambhidaya    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo   phalasamapatti   kayikassa   sukhassa   upanissayapaccayena
paccayo.
   [742] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  ...  vatthum  aniccato  .pe. domanassam uppajjati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa   .  vatthu-
purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam  ...  vatthu
kamavacaranam  khandhanam  purejatapaccayena  paccayo  .  kamavacaro
dhammo   nakamavacarassa   dhammassa  purejatapaccayena  paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam sunati .
Vatthupurejatam:  vatthu  nakamavacaranam  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo  . ... pacchajatapaccayena paccayo: dve asevanapaccayena
paccayo: tini.
   [743] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sankhittam  .  nakamavacaro
dhammo  nakamavacarassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata
nanakhanika  .  nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa
Kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika. Sankhittam. Nakamavacaro
dhammo  kamavacarassa  ca  nakamavacarassa  ca dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata nanakhanika . sankhittam . ... vipakapaccayena
paccayo:  cattari aharapaccayena paccayo: cattari indriyapaccayena
paccayo:  cattari  jhanapaccayena  paccayo:  cattari  maggapaccayena
paccayo: cattari sampayuttapaccayena paccayo: dve.
   [744]  Kamavacaro  dhammo kamavacarassa dhammassa vippayutta-
paccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam pacchajatam . sankhittam .
Kamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam . sahajatam: sankhittam . patisandhikkhane
vatthu nakamavacaranam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam:
vatthu  nakamavacaranam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata: nakamavacara khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhi .
Pacchajata:  nakamavacara  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [745] Kamavacaro dhammo kamavacarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sankhittam.
Kamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa atthipaccayena paccayo:
Sahajatam  purejatam  .  sahajatam: patisandhikkhane vatthu nakamavacaranam
khandhanam  atthipaccayena paccayo . purejatam: dibbena cakkhuna ...
Purejatasadisam  .  nakamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajatam . sankhittam . nakamavacaro dhammo
kamavacarassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam pacchajatam
vippayuttasadisam   .   nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa  ca
nakamavacarassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcasadisam.
   {745.1} Kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma kamavacarassa
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
Sahajata: nakamavacara khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
atthipaccayena  paccayo  patisandhi  .  pacchajata:  nakamavacara
khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca imassa kayassa atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  nakamavacara khandha ca rupajivitindriyanca
katattarupanam  atthipaccayena paccayo . kamavacaro ca nakamavacaro
ca  dhamma  nakamavacarassa  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam
purejatam  .  sahajato:  nakamavacaro  eko  khandho ca vatthu ca
tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo dve khandha ... Patisandhi.
...  Natthipaccayena  paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena
paccayo:.
   [746]  Hetuya  cattari  arammane  cattari  adhipatiya
Cattari  anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  satta
annamanne  cha  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate
dve  pacchajate  dve  asevane  tini kamme cattari vipake
cattari  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cattari
magge  cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini atthiya satta
natthiya cattari vigate cattari avigate satta.
   [747]  Kamavacaro  dhammo kamavacarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:   .  kamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:.
   {747.1}  Nakamavacaro  dhammo  nakamavacarassa  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:   sahajatapaccayena    paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  nakamavacaro  dhammo kamavacarassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   pacchajatapaccayena   paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  .  nakamavacaro  dhammo  kamavacarassa
ca   nakamavacarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:
kammapaccayena  paccayo:  . kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma
Kamavacarassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  pacchajata-
paccayena  paccayo:  aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena
paccayo:  . kamavacaro ca nakamavacaro ca dhamma nakamavacarassa
dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:.
   [748]  Nahetuya  satta  naarammane satta naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajate  cha  naannamanne
cha  nanissaye  cha  naupanissaye  satta  napurejate  cha  .pe.
Nasampayutte   cha   navippayutte   panca   noatthiya   panca
nonatthiya satta novigate satta noavigate panca.
   [749] Hetupaccaya naarammane cattari ... Naadhipatiya cattari
naanantare  cattari  nasamanantare  cattari  naannamanne  dve
naupanissaye  cattari  nasampayutte  dve  nonatthiya  cattari
novigate cattari.
   [750] Nahetupaccaya arammane cattari ... Adhipatiya cattari.
Anulomamatika katabba. ... Avigate satta.
          Kamavacaradukam nitthitam.
            -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 452-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9096&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9096&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=737&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]