ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [383] Tena kho pana samayena āyasmā udāyi ekaṃ āpattiṃ
āpanno  hoti  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  .  so
bhikkhūnaṃ  ārocesi  ahaṃ  āvuso ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho mayā paṭipajjitabbanti .
Te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya ekāhaparivāsaṃ detu.
   [384] Evañca pana bhikkhave dātabbo. Tena bhikkhave udāyinā
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ bhante saṅghaṃ ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhito.
   [385] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {385.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ  yācati  .  yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya ekāhaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {385.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {385.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yācati . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
Sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
deti  . yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsassa
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {385.4} Dinno saṅghena udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāso
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [386]  So  parivutthaparivāso bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivutthaparivāso  kathaṃ  nu kho mayā
paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi
bhikkhave  saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā ekāhapaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [387] Evañca pana bhikkhave dātabbaṃ . Tena bhikkhave udāyinā
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
Sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  adāsi  .  sohaṃ
bhante  1- parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācāmīti .
Dutiyampi yācitabbaṃ tatiyampi yācitabbaṃ.
   [388] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {388.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācati .
Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
dadeyya. Esā ñatti.
   {388.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
@Footnote: 1 Yu. bhanteti natthi.
Sukkavisaṭṭhiyā  ekāhaparicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so parivutthaparivāso
saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā ekāhapaṭicchannāya
chārattaṃ   mānattaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā ekāhapaṭicchannāya
chārattaṃ  mānattaṃ  deti  .  yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā ekāhapaṭicchannāya
chārattaṃ  mānattassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {388.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me  bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ mānattaṃ yācati . saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  deti  . yassāyasmato khamati
udāyissa      bhikkhuno     ekissā     āpattiyā
Sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattassa
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {388.4} Dinnaṃ saṅghena udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [389]  So  ciṇṇamānatto  bhikkhūnaṃ  ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ adāsi sohaṃ parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  sohaṃ
ciṇṇamānatto  kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave saṅgho
udāyiṃ bhikkhuṃ abbhetu.
   [390] Evañca pana bhikkhave abbhetabbo. Tena bhikkhave udāyinā
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
Evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  adāsi  .  sohaṃ
parivutthaparivāso   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāciṃ .
Tassa  me  saṅgho  ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi.
   {390.1} Sohaṃ bhante ciṇṇamānatto saṅghaṃ abbhānaṃ yācāmi 1- .pe.
Dutiyampi bhante saṅghaṃ abbhānaṃ yācāmi . ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ sohaṃ saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yāciṃ . Tassa me saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  adāsi  .  sohaṃ
parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāciṃ  .  tassa me saṅgho
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā ekāhapaṭicchannāya
chārattaṃ mānattaṃ adāsi . sohaṃ ciṇṇamānatto tatiyampi bhante saṅghaṃ
abbhānaṃ yācāmīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. yācāmīti.
   [391] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {391.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci .
Saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi . so
ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheyya. Esā ñatti.
   {391.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  ekāhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  ekāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so parivutthaparivāso
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
Ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  . so ciṇṇamānatto
saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti. Yassāyasmato
khamati   udāyissa   bhikkhuno  abbhānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {391.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ ekāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhapaṭicchannāya
ekāhaparivāsaṃ yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   ekāhaparicchannāya  ekāhaparivāsaṃ
adāsi . so parivutthaparivāso saṅghaṃ ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ yāci . saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
ekāhapaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  . so ciṇṇamānatto
saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti. Yassāyasmato
khamati  udāyissa  bhikkhuno  abbhānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so
bhāseyya.
   {391.4}  Abbhīto  saṅghena  udāyi  bhikkhu  khamati  saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [392] Tena kho pana samayena āyasmā udāyi bhikkhu 2- ekaṃ
āpattiṃ  āpanno  hoti  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  dvīhapaṭicchannaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhūti natthi.
Tīhapaṭicchannaṃ  catūhapaṭicchannaṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .  so  bhikkhūnaṃ
ārocesi  ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ    dvīhapaṭicchannaṃ    tīhapaṭicchannaṃ    catūhapaṭicchannaṃ
pañcāhapaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho  mayā paṭipajjitabbanti . te bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . tenahi bhikkhave saṅgho udāyissa
bhikkhuno   ekisasā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ detu.
   [393]  Evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ   yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbo  tatiyampi
yācitabbo.
   [394] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {394.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
Udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya pañcāhaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {394.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati  udāyissa  bhikkhuno
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsassa dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {394.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ yācati . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
deti  . yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsassa
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {394.4}     Dinno     saṅghena     udāyissa
Bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāso   khamati   saṅghassa  tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 166-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3369              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3369              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=383&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=23              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]