ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [404]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca  saṅgharāji
saṅgharājīti  bhante  vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante saṅgharāji
hoti  no  ca  saṅghabhedo  kittāvatā  ca  pana  saṅgharāji ceva
@Footnote: 1 Yu. dubbho. 2 Yu. bhasmā. 3 Ma. samaggataṃ. Yu. sammāgataṃ.
@4 Ma. Yu. sevetha.
Hoti  saṅghabhedo  cāti  .  ekato upāli eko hoti ekato
dve  catuttho  anussāveti  salākaṃ  gāheti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ
vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  evampi
kho  upāli  saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo . ekato upāli
dve  honti  ekato  dve  pañcamo anussāveti salākaṃ gāheti
ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ
rocethāti evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.
   {404.1} Ekato upāli dve honti ekato tayo  chaṭṭho
anussāveti  salākaṃ gāheti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ satthusāsanaṃ
imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  evampi  kho  upāli  saṅgharāji
hoti  no  ca saṅghabhedo . ekato upāli tayo honti ekato
tayo  sattamo  anussāveti  salākaṃ  gāheti  ayaṃ  dhammo
ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti
evampi kho upāli saṅgharāji hoti no ca saṅghabhedo.
   {404.2}  Ekato  upāli  tayo  honti ekato cattāro
aṭṭhamo  anussāveti  salākaṃ  gāheti ayaṃ dhammo ayaṃ vinayo idaṃ
satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  evampi  kho  upāli
saṅgharāji  hoti  no  ca  saṅghabhedo . ekato upāli cattāro
honti  ekato  cattāro  navamo  anussāveti  salākaṃ  gāheti
ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ
Rocethāti evampi 1- kho upāli saṅgharāji ceva hoti saṅghabhedo
ca  .  navannaṃ vā upāli atirekanavannaṃ vā saṅgharāji ceva hoti
saṅghabhedo  ca  .  na  kho  upāli  bhikkhunī  saṅghaṃ bhindati apica
bhedāya  parakkamati  .  na  sikkhamānā saṅghaṃ bhindati na sāmaṇero
saṅghaṃ  bhindati  na  sāmaṇerī  saṅghaṃ  bhindati  na  upāsako  saṅghaṃ
bhindati  na  upāsikā  saṅghaṃ  bhindati  apica  bhedāya parakkamati .
Bhikkhu  kho  2-  upāli pakatatto samānasaṃvāsako samānasīmāyaṃ ṭhito
saṅghaṃ bhindatīti.
   [405]  Saṅghabhedo  saṅghabhedoti  bhante  vuccati  kittāvatā
nu  kho bhante saṅgho bhinno hotīti . idhupāli 3- bhikkhū adhammaṃ
dhammoti  dīpenti  dhammaṃ  adhammoti  dīpenti  avinayaṃ  vinayoti
dīpenti  vinayaṃ  avinayoti  dīpenti  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena
bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpenti  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti  dīpenti  anāciṇṇaṃ  tathāgatena
āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpenti  āciṇṇaṃ  tathāgatena  anāciṇṇaṃ
tathāgatenāti  dīpenti  appaññattaṃ  4-  tathāgatena  paññattaṃ
tathāgatenāti  dīpenti  paññattaṃ  tathāgatena  appaññattaṃ  4-
tathāgatenāti  dīpenti  anāpattiṃ  āpattīti  dīpenti  āpattiṃ
anāpattīti  dīpenti  lahukaṃ  āpattiṃ  garukā  āpattīti  dīpenti
garukaṃ  āpattiṃ  lahukā  āpattīti  dīpenti  sāvasesaṃ  āpattiṃ
@Footnote: 1 Yu. evaṃ kho. 2 Ma. khosaddo natthi. 3 Yu. idhūpāli. 4 Ma. Yu. apaññattaṃ.
Anavasesā  āpattīti  dīpenti  anavasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā
āpattīti   dīpenti  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti
dīpenti  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  te
imehi  aṭṭhārasahi  vatthūhi  apakassanti  1-  avapakāsanti āveṇikaṃ
uposathaṃ  2-  karonti  āveṇikaṃ  pavāraṇaṃ  karonti  āveṇikaṃ
saṅghakammaṃ karonti ettāvatā kho upāli saṅgho bhinno hotīti.
   [406]  Saṅghasāmaggī  saṅghasāmaggīti  bhante vuccati kittāvatā
nu  kho  bhante  saṅgho  samaggo hotīti . idhupāli bhikkhū adhammaṃ
adhammoti  dīpenti  dhammaṃ  dhammoti  dīpenti  avinayaṃ  avinayoti
dīpenti  vinayaṃ  vinayoti  dīpenti  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti  dīpenti  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena
bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpenti anāciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ
tathāgatenāti   dīpenti   āciṇṇaṃ   tathāgatena   āciṇṇaṃ
tathāgatenāti   dīpenti   appaññattaṃ   tathāgatena   appaññattaṃ
tathāgatenāti  dīpenti  paññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti
dīpenti   anāpattiṃ  anāpattīti  dīpenti  āpattiṃ  āpattīti
dīpenti  lahukaṃ  āpattiṃ  lahukā  āpattīti  dīpenti  garukaṃ
āpattiṃ  garukā  āpattīti  dīpenti  sāvasesaṃ  āpattiṃ sāvasesā
āpattīti  dīpenti  anavasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti
@Footnote: 1 Yu. apakāsanti. 2 Yu. āveṇiuposathaṃ. Ma. āveṇiṃ uposathaṃ.
Dīpenti  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti dīpenti aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  te  imehi  aṭṭhārasahi
vatthūhi  na  apakassanti  na  avapakāsanti  na  āveṇikaṃ  uposathaṃ
karonti  na  āveṇikaṃ  pavāraṇaṃ  karonti  na  āveṇikaṃ saṅghakammaṃ
karonti ettāvatā kho upāli saṅgho samaggo hotīti.
   [407] Samaggaṃ pana bhante saṅghaṃ bhinditvā kiṃ so pasavatīti.
Samaggaṃ  kho  upāli  saṅghaṃ  bhinditvā  kappaṭṭhitikaṃ  kibbisaṃ  pasavati
kappaṃ nirayamhi paccatīti.
   [408] Āpāyiko nerayako    kappaṭṭho saṅghabhedako
      vaggarato adhammaṭṭho      yogakkhemā padhaṃsati.
      Saṅghaṃ samaggaṃ bhinditvā     kappaṃ nirayamhi paccatīti.
   [409] Bhinnaṃ pana bhante saṅghaṃ samaggaṃ katvā kiṃ so pasavatīti.
Bhinnaṃ  kho  upāli  saṅghaṃ  samaggaṃ  katvā brahmapuññaṃ pasavati kappaṃ
saggamhi modatīti.
   [410] Sukhā saṅghassa sāmaggī   samaggānañcanuggaho
      samaggarato dhammaṭṭho       yogakkhemā na dhaṃsati.
      Saṅghaṃ samaggaṃ katvāna       kappaṃ saggamhi modatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 204-208. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4106              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4106              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=404&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=404              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com