ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [965]  Atthapatti  sakavacaya  apajjati paravacaya vutthati
atthapatti  paravacaya  apajjati  sakavacaya  vutthati  atthapatti
sakavacaya  apajjati  sakavacaya  vutthati  atthapatti  paravacaya
apajjati  paravacaya  vutthati  .  atthapatti  kayena  apajjati
vacaya  vutthati  atthapatti  vacaya  apajjati  kayena vutthati
atthapatti  kayena  apajjati  kayena  vutthati  atthapatti
vacaya  apajjati  vacaya  vutthati  .  atthapatti  pasutto
apajjati  patibuddho  vutthati  atthapatti  patibuddho  apajjati
pasutto  vutthati  atthapatti  pasutto  apajjati  pasutto vutthati
atthapatti  patibuddho  apajjati  patibuddho  vutthati  . atthapatti
acittako  apajjati  sacittako  vutthati  atthapatti  sacittako
apajjati  acittako  vutthati  atthapatti  acittako  apajjati
acittako  vutthati  atthapatti  sacittako  apajjati  sacittako
vutthati  .  atthapatti  apajjanto  deseti desayanto apajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. nissayasamanera . 2 Po. Yu. uposathatika . 3 Ma. Yu. carita duve.
Atthapatti   apajjanto  vutthati  vutthahanto  apajjati  .
Atthapatti  kammena  apajjati  akammena  vutthati  atthapatti
akammena  apajjati  kammena  vutthati atthapatti kammena apajjati
kammena  vutthati  atthapatti  akammena  apajjati  akammena
vutthati.
   [966]  Cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita assute
sutavadita  amute  mutavadita  avinnate  vinnatavadita .
Cattaro  ariyavohara  aditthe aditthavadita assute assutavadita
amute   amutavadita   avinnate   avinnatavadita   .
Aparepi  cattaro  anariyavohara  ditthe  aditthavadita  sute
assutavadita  mute  amutavadita  vinnate  avinnatavadita .
Cattaro  ariyavohara  ditthe  ditthavadita  sute  sutavadita
mute  mutavadita  vinnate  vinnatavadita . cattaro parajika
bhikkhunam  bhikkhunihi  sadharana  .  cattaro  parajika  bhikkhuninam
bhikkhuhi  asadharana  .  cattaro  parikkhara  atthi  parikkharo
rakkhitabbo   gopetabbo   mamayitabbo   paribhunjitabbo   atthi
parikkharo rakkhitabbo gopetabbo na 1- mamayitabbo [2]- paribhunjitabbo
atthi   parikkharo  rakkhitabbo  gopetabbo  na  mamayitabbo
na  paribhunjitabbo  atthi  parikkharo  na rakkhitabbo na gopetabbo
na mamayitabbo na paribhunjitabbo.
@Footnote: 1 Ma. nasaddo natthi . 2 Ma. nasaddo dissati.
   [967]  Atthapatti  sammukha  apajjati  parammukha  vutthati
atthapatti  parammukha  apajjati  sammukha  vutthati  atthapatti
sammukha   apajjati  sammukha  vutthati  atthapatti  parammukha
apajjati  parammukha  vutthati  .  atthapatti  ajananto apajjati
jananto  vutthati  atthapatti  jananto  apajjati  ajananto
vutthati  atthapatti  jananto 1- apajjati jananto 1- vutthati
atthapatti ajananto 2- apajjati ajananto 2- vutthati.
   [968]  Catuhakarehi  apattim  apajjati  kayena apajjati
vacaya  apajjati  kayena  vacaya  apajjati  kammavacaya
apajjati  .  aparehipi  catuhakarehi apattim apajjati sanghamajjhe
ganamajjhe  puggalassa  santike  lingapatubhavena  .  catuhakarehi
apattiya  vutthati  kayena  vutthati  vacaya  vutthati  kayena
vacaya  vutthati  kammavacaya  vutthati  . aparehipi catuhakarehi
apattiya  vutthati  sanghamajjhe  ganamajjhe  puggalassa  santike
lingapatubhavena  .  saha patilabhena purimam jahati pacchime patitthati
vinnattiyo   patippassambhanti   pannattiyo   nirujjhanti   .
Saha  patilabhena  pacchimam  jahati  purime  patitthati  vinnattiyo
patippassambhanti   pannattiyo  nirujjhanti  .  catasso  codana
silavipattiya   codeti  acaravipattiya  codeti  ditthivipattiya
codeti ajivavipattiya codeti . cattaro parivasa paticchannaparivaso
@Footnote: 1 Ma. ajananto . 2 Ma. jananto.
Appaticchannaparivaso   suddhantaparivaso   samodhanaparivaso  .
Cattaro    manatta   paticchannamanattam   appaticchannamanattam
pakkhamanattam   samodhanamanattam   .  cattaro  manattacarikassa
bhikkhuno  ratticcheda  sahavaso  vippavaso  anarocana  une
gane  carati  . cattaro samukkamsa . cattaro patiggahitaparibhoga
yavakalikam yamakalikam sattahakalikam yavajivikam . cattari mahavikatani
gutho muttam charika mattika.
   {968.1}   Cattari   kammani  apalokanakammam  nattikammam
nattidutiyakammam   natticatutthakammam   .   aparanipi   cattari
kammani  adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena
vaggakammam  dhammena  samaggakammam  .  catasso  vipattiyo  silavipatti
acaravipatti  ditthivipatti  ajivavipatti  .  cattari  adhikaranani
vivadadhikaranam   anuvadadhikaranam  apattadhikaranam  kiccadhikaranam  .
Cattaro  parisadusana  bhikkhu  dussilo  papadhammo  parisadusano
bhikkhuni   dussila  papadhamma  parisadusana  upasako  dussilo
papadhammo  parisadusano  upasika  dussila papadhamma parisadusana .
Cattaro  parisasobhana  bhikkhu  silava  kalyanadhammo  parisasobhano
bhikkhuni  silavati  kalyanadhamma  parisasobhana  upasako  silava
kalyanadhammo   parisasobhano   upasika   silavati  kalyanadhamma
parisasobhana.
   [969]  Atthapatti  agantuko  apajjati  no  avasiko
Atthapatti  avasiko  apajjati  no  agantuko  atthapatti
agantuko  ceva  apajjati  avasiko  ca  atthapatti  neva
agantuko  apajjati no avasiko . atthapatti gamiko apajjati
no  avasiko  atthapatti  avasiko  apajjati  no  gamiko
atthapatti  gamiko  ceva  apajjati  avasiko  ca  atthapatti
neva gamiko apajjati no avasiko.
   [970]   Atthi   vatthunanattata  no  apattinanattata
atthapattinanattata  no  vatthunanattata  atthi  vatthunanattata
ceva  apattinanattata  ca  atthi  neva  vatthunanattata  no
apattinanattata  .  atthi  vatthusabhagata  no  apattisabhagata
atthi  apattisabhagata  no  vatthusabhagata atthi vatthusabhagata ceva
apattisabhagata ca atthi neva vatthusabhagata no apattisabhagata.
   [971]  Atthapatti  upajjhayo  apajjati  no saddhivihariko
atthapatti  saddhivihariko  apajjati  no  upajjhayo  atthapatti
upajjhayo  ceva  apajjati  saddhivihariko  ca  atthapatti  neva
upajjhayo  apajjati  no  saddhivihariko  .  atthapatti acariyo
apajjati  no  antevasiko  atthapatti  antevasiko  apajjati
no  acariyo  atthapatti  acariyo  ceva apajjati antevasiko
ca atthapatti neva acariyo apajjati no antevasiko.
   [972]  Cattaro  paccaya  anapattivassacchedassa sangho va
Bhinno  hoti  sangham  va  bhinditukama  honti  jivitantarayo
va  hoti  brahmacariyantarayo  va hoti . cattari vaciduccaritani
musavado  pisunavaca  pharusavaca  samphappalapo  .  cattari
vacisucaritani saccavaca apisunavaca sanhavaca mattabhasa 1-.
   [973]  Atthi adiyanto garukam apattim apajjati payojento
lahukam  atthi  adiyanto  lahukam apattim apajjati payojento garukam
atthi  adiyantopi  payojentopi  garukam  apattim  apajjati  atthi
adiyantopi  payojentopi  lahukam  apattim  apajjati  .  atthi
puggalo  abhivadanaraho  no  paccutthanaraho  atthi  puggalo
paccutthanaraho  no  abhivadanaraho  atthi  puggalo abhivadanaraho
ceva  paccutthanaraho  ca  atthi  puggalo  neva  abhivadanaraho
no paccutthanaraho . atthi puggalo asanaraho no abhivadanaraho
atthi   puggalo   abhivadanaraho   no   asanaraho  atthi
puggalo  asanaraho  ceva  abhivadanaraho  ca  atthi  puggalo
neva asanaraho no abhivadanaraho.
   [974]  Atthapatti  kale apajjati no vikale atthapatti
vikale  apajjati  no  kale  atthapatti kale ceva apajjati
vikale  ca  atthapatti  neva  kale  apajjati no vikale .
Atthi  patiggahitam  kale  kappati  no  vikale  atthi  patiggahitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. mantabhasa.
Vikale  kappati  no  kale  atthi patiggahitam kale ceva kappati
vikale  ca  atthi  patiggahitam neva kale kappati no vikale .
Atthapatti  paccantimesu  janapadesu  apajjati  no  majjhimesu
atthapatti  majjhimesu  janapadesu  apajjati  no  paccantimesu
atthapatti  paccantimesu  ceva  janapadesu  apajjati  majjhimesu  ca
atthapatti  neva  paccantimesu janapadesu apajjati no majjhimesu .
Atthi  paccantimesu  janapadesu  kappati no majjhimesu atthi majjhimesu
janapadesu  kappati  no  paccantimesu  atthi  paccantimesu  ceva
janapadesu  kappati  majjhimesu  ca  atthi neva paccantimesu janapadesu
kappati no majjhimesu.
   {974.1}  Atthapatti  anto  apajjati no bahi atthapatti
bahi  apajjati  no  anto atthapatti anto ceva apajjati bahi
ca  atthapatti  neva  anto  apajjati  no  bahi . atthapatti
antosimaya  apajjati  no  bahisimaya  atthapatti  bahisimaya
apajjati   no  antosimaya  atthapatti  antosimaya  ceva
apajjati   bahisimaya   ca   atthapatti   neva  antosimaya
apajjati  no  bahisimaya  .  atthapatti  game  apajjati  no
aranne  atthapatti  aranne  apajjati  no  game  atthapatti
game  ceva  apajjati  aranne  ca  atthapatti  neva  game
apajjati no aranne.
   [975]  Catasso  codana  vatthusandassana  apattisandassana
Samvasapatikkhepo  samicipatikkhepo  .  cattaro  pubbakicca .
Cattaro  pattakalla  .  cattari  anannapacittiyani  .  catasso
bhikkhusammatiyo   .   cattari  agatigamanani  chandagatim  gacchati
dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati  . cattari
nagatigamanani  na  chandagatim  gacchati  na  dosagatim  gacchati  na
mohagatim  gacchati  na  bhayagatim  gacchati  . catuhangehi samannagato
alajji  bhikkhu  sangham  bhindati  chandagatim  gacchanto  dosagatim
gacchanto  mohagatim  gacchanto  bhayagatim  gacchanto  .  catuhangehi
samannagato  pesalo  bhikkhu bhinnam sangham samaggam karoti na chandagatim
gacchanto  na  dosagatim  gacchanto  na  mohagatim  gacchanto
na bhayagatim gacchanto.
   {975.1}   Catuhangehi   samannagatassa  bhikkhuno  vinayo
na  pucchitabbo  chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim
gacchati  bhayagatim  gacchati  .  catuhangehi  samannagatena  bhikkhuna
vinayo  na  pucchitabbo  chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati
mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati  .  catuhangehi  samannagatassa
bhikkhuno  vinayo  na  vissajjetabbo  chandagatim  gacchati  dosagatim
gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati  .  catuhangehi
samannagatena  bhikkhuna  vinayo  na  vissajjetabbo chandagatim gacchati
dosagatim   gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati  .
Catuhangehi  samannagatassa  bhikkhuno  anuyogo na databbo chandagatim
Gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim  gacchati .
Catuhangehi  samannagatena bhikkhuna saddhim vinayo na sakacchitabbo 1-
chandagatim  gacchati  dosagatim  gacchati  mohagatim  gacchati  bhayagatim
gacchati.
   [976] Atthapatti gilano apajjati no agilano atthapatti
agilano  apajjati no gilano atthapatti gilano ceva apajjati
agilano ca atthapatti neva gilano apajjati no agilano.
   [977]  Cattari  adhammikani  patimokkhatthapanani  . cattari
dhammikani patimokkhatthapananiti 2-.
           Catukkam nitthitam.
            Tassuddanam
   [978] Sakavacaya kayena       pasutto ca acittako
    apajjanto ca kammena      vohara caturo tatha
    bhikkhunam bhikkhuninanca        parikkharo ca sammukha
    ajanakaye majjhe ca       vutthati duvidho 3- tatha
    patilabha ca 4- codana      parivasa ca vuccati
    manattacarika capi        samukkamsa patiggaha 5-
    mahavikatakammani         puna kammavipattiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakacchatabbo . 2 Ma. Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. duvidha.
@4 Ma. Yu. patilabhena . 5 Ma. Yu. samukkamsa patiggahi.
    Adhikarana dussila ca       sobhanagantukena ca
    gamiko vatthunanatta       sabhagupajjhayena 1- ca
    acariyo paccaya va        duccaritam sucaritam 2-
    adiyanto puggalo ca       araha asanena ca
    kale ca kappati ceva        paccantimesu 3- kappati
    anto anto ca simaya      game ca codanaya ca
    pubbakiccam pattakallam       anannaka ca sammati 4-
    agati nagati ceva          alajji pesalena ca
    pucchitabba duve ceva       vissajjeyya 5- tatha duve
    anuyogo ca sakaccha       gilano thapanena cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 315-324. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=6410&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=6410&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=965&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=965              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10270              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10270              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]