ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๔]
๔. ปุปผวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓]
๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔]
๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ [๓๕]
๔. เรื่องนางปติปูชิกา [๓๖]
๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ [๓๗]
๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]
๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]
๘. เรื่องนางวิสาขา [๔๐]
๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ [๔๑]
๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ [๔๒]
๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓]
๑๒. เรื่องครหทินน์ [๔๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 13อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 14อ่านอรรถกถา 25 / 15อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=395&Z=433
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=20&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=20&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]