ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 

อ่าน อรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 180อรรถกถา เล่มที่ 33.2 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 33.2 / 2อ่านอรรถกถา 33.2 / 28
อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
รัตนะจงกรมกัณฑ์

หน้าต่างที่ ๔ / ๑๒.

                                ๑. องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต
                                    ผเลสิโน ฉทนํ วิปฺปหาย
                                    เต อจฺจิมานฺโตว ปภาสยนฺติ
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ต้นไม้ทั้งหลาย สลัดใบ
                         มีแต่ลำต้น เตรียมจะติดช่อติดผล ต้นไม้เหล่านั้นส่องพระ
                         กายสว่าง ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระ
                         อังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒. ทุมา วิจิตฺตา สุวิราชมานา
                                    รตฺตงฺกุเรเหว จ ปลฺลเวหิ
                                    รตนุชฺชลมณฺฑปสนฺนิภาสา
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้ทั้งหลาย งดงาม รุ่งเรืองด้วยหน่อสีแดงและ
                         ใบอ่อน ประหนึ่งมณฑปที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะ ข้าแต่พระ
                         มหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓. สุปุปฺผิตคฺคา กุสุเมหิ ภูสิตา
                                    มนุญฺญภูตา สุจิสาธุคนฺธา
                                    รุกฺขา วิโรจนฺติ อุโภสุ ปสฺเสสุ
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้ทั้งหลาย บนยอดมีดอกบานงาม ประดับ
                         ด้วยดอกไม้ทั้งหลาย น่าชื่นใจ ดอกสะอาด สวย และ
                         มีกลิ่นหอม อร่ามไปทั้งสองข้างทาง ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔. ผเลหิเนเกหิ สมิทฺธิภูตา
                                    วิจิตฺตรุกฺขา อุภโตวกาเส
                                    ขุทฺทํ ปิปาสมฺปิ วิโนทยนฺติ
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้ที่งดงามทั้งหลาย ในโอกาสสองข้างทาง
                         ดกดื่นด้วยผลเป็นอันมาก บรรเทาความยากไร้ ทั้ง
                         ความหิวระหายได้ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕. วิจิตฺตมาลา สุจิปลฺลเวหิ
                                    สุสชฺชิตา โมรกลาปสนฺนิภา
                                    รุกฺขา วิโรจนฺติ อุโภสุ ปสฺเสสุ
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้ทั้งหลาย มีดอกงดงาม อันใบอ่อนที่สะอาด
                         ตกแต่งแล้ว เสมือนต้นหางนกยูง อร่ามไปทั้งสองข้างทาง
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๖. วิโรจมานา ผลปลฺลเวหิ
                                    สุสชฺชิตา วาสนิวาสภูตา
                                    โตเสนฺติ อทฺธานกิลนฺตสตฺเต
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้ทั้งหลาย รุ่งโรจน์ อันผลและใบอ่อนตกแต่ง
                         แล้ว ประดับประดาด้วยน้ำหอม ย่อมปลอบประโลมใจ
                         เหล่าสัตว์ที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกล ข้าแต่พระ
                         มหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๗. สุผุลฺลิตคฺคา วนคุมฺพนิสฺสิตา
                                    ลตา อเนกา สุวิราชมานา
                                    โตเสนฺติ สตฺเต มณิมณฺฑปาว
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เถาวัลย์เป็นอันมาก อาศัยพุ่มไม้ในป่า บนยอด
                         ออกดอกบานสวย สง่างาม ย่อมปลอบประโลมใจเหล่า
                         สัตว์ เหมือนมณฑปมณี ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัย
                         สมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๘. ลตา อเนกา ทุมนิสฺสิตาว
                                    ปิเยหิ สทฺธึ สหิตา วธูว
                                    ปโลภยนฺติ หิ สุคนฺธคนฺธา
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เถาวัลย์เป็นอันมาก อาศัยต้นไม้ ประหนึ่งหญิง
                         สาวไปกับชายที่รัก มีกลิ่นหอมอบอวลประโลมใจ
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๙. วิจิตฺตนีลาทิมนุญฺญวณฺณา
                                    ทิชา สมนฺตา อภิกูชมานา
                                    โตเสนฺติ มญฺชุสฺสรตา รตีหิ
                                    สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงนก มีสีสรรสวยงามน่าชื่นใจ มีสีเขียวเป็นต้น
                         ส่งเสียงร้องไพเราะโดยรอบ ด้วยความยินดี ปลอบ
                         ประโลม ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๐. มิคา จ นานา สุวิราชมานา
                                      อุตฺตุงฺคกณฺณา จ มนุญฺญเนตฺตา
                                      ทิสา สมนฺตา มภิธาวยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงเนื้อนานาชนิด เกลื่อนกราด ยกหูชูชัน เบิ่งตา
                         น่าชื่นใจ พากันวิ่งไปรอบทิศ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็น
                         สมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๑. มนุญฺญภูตา จ มหี สมนฺตา
                                      วิราชมานา หริตา ว สทฺทลา
                                      สุปุปฺผิรุกฺขา โมฬินิวลงฺกตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                แผ่นปฐพีมีหญ้าแพรกขึ้นเขียวขจีส่องประกาย
                         โดยรอบน่าชื่นใจ ต้นไม้ดอกบานงาม ก็ประดับดุจ
                         โมลี ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระ-
                         อังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๒. สุสชฺชิตา มุตฺตมยาว วาลุกา
                                      สุสณฺฐิตา จารุสุผสฺสทาตา
                                      วิโรจนยนฺเตว ทิสา สมนฺตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ทรายทั้งหลาย ดูดังมุกดาอันธรรมดาจัดแต่งไว้
                         ทรวดทรงงามให้สัมผัสดีดังทอง ส่องแสงสกาว
                         รอบทิศ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๓. สมํ สุผสสํ สุจิภูมิภาคํ
                                      มนุญฺญปุปฺโผทยคนฺธวาสิตํ
                                      วิราชมานํ สุจิมญฺจ โสภํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พื้นแผ่นดินสะอาด ราบเรียบ สัมผัสดี กลิ่นเกิด
                         จากดอกไม้หอม ตลบอบอวลน่าชื่นใจ ส่องประกาย
                         สะอาดงาม ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๔. สุสชฺชิตํ นนฺทนกานนํว
                                      วิจิตฺตนานา ทุมสณฺฑมณฺฑิตํ
                                      สุคนฺธภูตํ ปวนํ สุรมฺมํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ป่าใหญ่อันธรรมดาตกแต่งดีแล้ว ประดับด้วย
                         ต้นไม้นานาชนิดเรียงรายงามตระการ มีกลิ่นหอม น่า
                         รื่นรมย์อย่างดี ดั่งสวนนันทวัน ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๕. สรา วิจิตฺตา วิวิธา มโนรมา
                                      สุสชฺชิตา ปงฺกชปุณฺฑรีกา
                                      ปสนฺนสีโตทกจารุปุณฺณา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                สระทั้งหลาย หลากชนิดวิจิตรน่ารื่นรมย์ใจ อัน
                         ธรรมดาตกแต่งไว้ มีบัวบุณฑริก เต็มเปี่ยมด้วยน้ำเย็น
                         ใสดั่งทอง ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๖. สุผุลฺลนานาวิธปงฺกเชหิ
                                      วิราชมานา สุจิคนฺธคนฺธา
                                      ปโมทยนฺเตว นรามรานํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ
                                สระทั้งหลาย อร่ามเหลืองด้วยบัวนานาชนิดดอก
                         บานงาม กลิ่นกรุ่นสะอาด ทำให้เหล่ามนุษย์ชาติแล
                         เทพดาบันเทิงใจ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๗. สุผุลฺลปงฺเกรุหสนฺนิสินฺนา
                                      ทิชา สมนฺตา มภินาทยนฺตา
                                      โมทนฺติ ภริยาหิ สมงฺคิโน เต
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงนกจับกอบัวที่ดอกบานร้องเจี๊ยบจ๊าบไปรอบ ๆ
                         นกเหล่านั้นบันเทิงพร้อมกับตัวเมีย ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๑๘. สุผุลฺลปุปฺเผหิ รชํ คเหตฺวา
                                      อลี วิธาวนฺติ วิกูชมานา
                                      มธุมฺหิ คนฺโธ วิทิสํ ปวายติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงผึ้งเก็บละอองจากดอกไม้บานส่งเสียงร้องบิน
                         เวียนว่อน กลิ่นน้ำหวาน ก็กำจายไปทั่วทิศ ข้าแต่
                         พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๑๙. อภินฺนนาทา มทวารณา จ
                                      คิรีหิ ธาวนฺติ จ วาริธารา
                                      สวนฺติ นชฺโช สุวิราชิตาว
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                โขลงช้างเมามัน ส่งเสียงแปร๋แปร๋นแล่นออก
                         จากซอกเขา และกระแสน้ำก็พราวพรายไหลจากลำ
                         แม่น้ำ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๐. คิรี สมนฺตาว ปทิสฺสมานา
                                      มยูรคีวา อิว นีลวณฺณา
                                      ทิสา รชินฺทาว วิโรจยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ขุนเขาทั้งหลาย ปรากฏเห็นอยู่รอบๆ มีสีเขียว
                         ขาบ เหมือนคอนกยูง รุ่งทะมึน เหมือนเมฆ ข้าแต่
                         พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๒๑. มยูรสงฺฆา คิริมุทฺธนสฺมึ
                                      นจฺจนฺติ นารีหิ สมงฺคิภูตา
                                      กูชนฺติ นานามธุรสฺสเรหิ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงยูงผู้พร้อมด้วยตัวเมีย พากันฟ้อนรำเหนือยอด
                         คิรี กู่ก้องด้วยเสียงอันไพเราะต่างๆ ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๒. สุวาทิกา เนกทิชา มนุญฺญา
                                      วิจิตฺตปตฺเตหิ วิราชมานา
                                      คิริมฺหิ ฐตฺวา อภินาทยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงนกเป็นอันมาก มีเสียงเพราะ น่าชื่นใจ
                         เลื่อมพรายด้วยขนปีกอันงดงาม ยืนร้องก้องกังวาน
                         เหนือคิรี ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๓. สุผุลฺลปุปฺผา กรมาภิกิณฺณา
                                      สุคนฺธนานาทลลงฺกตา จ
                                      คิรี วิโรจนฺติ ทิสา สมนฺตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ภูเขาทั้งหลาย มีดอกไม้บานงาม เกลื่อนกลาด
                         ด้วยต้นเล็บเหยี่ยว ประดับด้วยกลีบดอกไม้นานาชนิด
                         มีกลิ่นหอม งามระยับไปรอบทิศ ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๔. ชลาสยา เนกสุคนฺธคนฺธา
                                      สุรินฺทอุยฺยานชลาสยาว
                                      สวนฺติ นชฺโช สุวิราชมานา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ชลาศัยลำน้ำมีกลิ่นหอมกรุ่นเป็นอันมาก พร่าง
                         พรายไหลมาแต่แม่น้ำ เหมือนชลาลัยในอุทยานของ
                         ท้าวสักกะจอมเทพ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๕. วิจิตฺตติตฺเถหิ อลงฺกตา จ
                                      มนุญฺญนานามิคปกฺขิปาสา
                                      นชฺโช วิโรจนฺติ สุสนฺทมานา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                แม่น้ำทั้งหลาย ประดับด้วยท่าน้ำอันงาม เป็น
                         ที่ฝูงเนื้อและนกนานาชนิดลงดื่มกินน่าชื่นใจ ไหลอยู่
                         พร่างพราย ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๖. อุโภสุ ปสฺเสสุ ชลาสเยสุ
                                      สุปุปฺผิตา จารุสุคนฺธรุกฺขา
                                      วิภูสิตคฺคา สุรสุนฺทรี จ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                กลุ่มต้นไม้งาม กลิ่นหอม ออกดอกบาน ณ
                         ชลาลัยทั้งสองฝั่ง ยอดมีดอกประดับ สวยงามสง่า
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๗. สุคนฺธนานาทุมชาลกิณฺณํ
                                      วนํ วิจิตฺตํ สุรนนฺทนํว
                                      มโนภิรามํ สตตํ คตีนํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ป่าเกลื่อนกลาดด้วยแนวไม้นานาชนิด มีกลิ่น
                         หอม งดงามดังสวนนันทนวันของเทวดา เป็นที่รื่น-
                         รมย์ใจยิ่งของผู้ที่ไปเนืองๆ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็น
                         สมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๘. สมฺปนฺนนานาสุจิอนฺนปานา
                                      สพฺยญฺชนา สาธุรเสน ยุตฺตา
                                      ปเถสุ คาเม สุลภา มนุญฺญา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ข้าวน้ำอันสะอาดนานาชนิด สมบูรณ์พร้อมทั้ง
                         กับแกล้ม ประกอบด้วยรสอร่อย หาได้ง่ายในหมู่บ้าน
                         ใกล้ทาง น่าชื่นใจ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัย
                         สมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๒๙. วิราชิตา อาสิ มหี สมนฺตา
                                      วิจิตฺตวณฺณา กุสุมาสนสฺส
                                      รตฺตินฺทโคเปหิ อลงฺกตาว
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                แผ่นดินแห่งที่ตั้งดอกไม้ ที่มีสีสรรงดงาม ก็
                         เรืองอร่ามไปโดยรอบ ยามราตรีก็ประดับด้วยหิ่งห้อย
                         ทั้งหลาย ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๐. วิสุทฺธสทฺธาทิคุเณหิ ยุตฺตา
                                      สมฺพุทฺธราชํ อภิปตฺถยนฺตา
                                      พหูหิ ตตฺเถว ชนา สมนฺตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ชนทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้น
                         อันบริสุทธิ์ ปรารถนายิ่งนักซึ่งราชะคือภาวะเป็นพระ-
                         สัมพุทธเจ้า มีอยู่เป็นอันมากรอบๆ ณ แผ่นดินนั้น
                         นั่นแล ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๑. วิจิตฺรอารามสุโปกฺขรญฺโญ
                                      วิจิตฺรนานาปทุเมหิ ฉนฺนา
                                      ภิเสหิ ขีรํว รสํ ปวายติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                สระโบกขรณีอันงามน่ารื่นรมย์ ปกคลุมด้วย
                         ปทุมนานาชนิดอันงาม ย่อมหลั่งรสดุจน้ำนม โดย
                         เหง้าทั้งหลาย ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๒. วิจิตฺรนีลจฺฉทเนนลงฺกตา
                                      มนุญฺญรุกฺขา อุภโตวกาเส
                                      สมุคฺคตา สตฺตสมูหภูตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ต้นไม้น่าชื่นใจทั้งหลาย ประดับด้วยใบเขียวงาม
                         ขึ้นสล้าง ณ โอกาสสองข้างทาง เป็นที่ชุมนุมของสัตว์
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคี-
                         รสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๓. วิจิตฺรนีลพฺภมิวายตํ วนํ
                                      สุรินฺทโลเก อิว นนฺทนํ วนํ
                                      สพฺโพตุกํ สาธุสุคนฺธปุปฺผํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะที่ครึ้มด้วยเมฆคือต้นไม้เขียวตระการ มีดอก
                         บานงามและหอมทุกฤดู ดั่งนันทนวัน ในภพของ
                         องค์อัมรินทร์ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำ-
                         หรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๔. สุภญฺชสํ โยชนโยชเนฺสุ
                                      สุภิกฺขคามา สุลภา มนุญฺญา
                                      ชนาภิกิณฺณา สุลภนฺนปานา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                หนทางดี ทุก ๆ โยชน์ หมู่บ้านมีอาหารดี หา
                         ได้ง่าย น่าชื่นใจ มีผู้คนหนาแน่น มีข้าวน้ำหาได้
                         สะดวก ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๕. ปหูตฉายูทกรมฺมภูตา
                                      นิวาสินํ สพฺพสุขปฺปทาตา
                                      วิสาลสาลา จ สภา จ พหู
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ศาลากว้างและสภาที่ประชุม มีร่มเงาและน้ำ
                         มากพอน่ารื่นรมย์ มอบความสุขทุกอย่างแก่ผู้อยู่อาศัย
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๖. วิจิตฺรนานาทุมสณฺฑมณฺฑิตา
                                      มนุญฺญอุยฺยานสุโปกฺขรญฺโญ
                                      สุมาปิตา สาธุสุคนฺธคนฺธา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                สระโบกขรณีดีในอุทยานที่น่าชื่นใจ ประดับด้วย
                         แนวต้นไม้นานาชนิดอันงาม อันธรรมดาสร้างสรรไว้
                         มีกลิ่นหอมกรุ่นสำเร็จประโยชน์ ข้าแต่พระมหาวีระ
                         เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๗. วาโต มุทูสีตลสาธุรูโป
                                      นภา จ อพฺภา วิคตา สมนฺตา
                                      ทิสา จ สพฺพาว วิโรจยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ลมอ่อนเย็นให้สำเร็จประโยชน์ และท้องฟ้าก็
                         ปราศจากเมฆหมอกโดยรอบ ทิศทั้งหลายก็สว่างไสวไป
                         หมด ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๘. ปเถ รโชนุคฺคมนตฺถเมว
                                      รตฺตึ ปวสฺสนฺติ จ มนฺทวฏฺฐี
                                      นเภ จ สูโร มุทุโกว ตาโป
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝนตกน้อยๆ ในราตรีเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งขึ้น
                         ที่หนทาง ดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าก็มีแสงแดดอ่อน ๆ
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคี
                         รสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๓๙. มทปฺปพาหา มทหตฺถิสงฺฆา
                                      กเรณุสงฺเฆหิ สุกีฬยนฺติ
                                      ทิสา วิธาวนฺติ จ คชฺชยนฺตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ฝูงช้างพลายซุกซน มีงวงซุกซน หยอกเล่นกับ
                         ฝูงช้างพังทั้งหลาย ร้องคำรนวิ่งแล่นไปรอบทิศ ข้า
                         แต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๐. วนํ สุนีลํ อภิทสฺสนียํ
                                      นีลพฺภกูฏํ อิว รมฺมภูตํ
                                      วิโลกิตานํ อติวิมฺหนียํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะเขียวสด น่าพิศยิ่งนัก น่ารื่นรมย์ เป็น
                         ของน่าประหลาดสำหรับคนที่มองดู เหมือนยอดเมฆ
                         สีคราม ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับ
                         พระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๑. วิสุทฺธมพฺภํ คคนํ สุรมฺมํ
                                      มณิมเยหิ สมลงฺกตาว
                                      ทิสา จ สพฺพา อติโรจยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ท้องฟ้าปราศจากเมฆหมอก น่ารื่นรมย์ดี ทิศ
                         ทุกทิศจะเป็นเหมือนประดับด้วยสิ่งที่ทำด้วยแก้วมณี
                         รุ่งโรจน์อยู่ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๒. คนฺธพฺพวิชฺชาธรกินฺนรา จ
                                      สุคีติยนฺตา มธุรสฺสเรน
                                      จรนฺติ ตสฺมึ ปวเน สุรมฺเม
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เหล่าคนธรรพ์ พิทยาธร และกินนรขับร้องเพลง
                         ด้วยเสียงอันไพเราะ พากันเที่ยวไปในป่าใหญ่ที่น่า
                         รื่นรมย์นั้น ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๓. กิเลสสงฺฆสฺส ภิตาสเกหิ
                                      ตปสฺสิสงฺเฆหิ นิเสวิตํ วนํ
                                      วิหารอารามสมิทฺธิภูตํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะอันหมู่ผู้มีตบะ ผู้กลัวแต่หมู่กิเลสของตนเอง
                         ซ่องเสพแล้ว เป็นวิหาร เป็นอารามที่สำเร็จประโยชน์
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๔. สมิทฺธินานาผลิโน วนนฺตา
                                      อนากุลา นิจฺจมโนภิรมฺมา
                                      สมาธิปีตึ อภิวฑฺฒยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะให้สำเร็จผลต่างๆ ไม่อากูล เป็นที่น่ารื่นรมย์
                         ยิ่งแห่งใจเป็นนิตย์ เพิ่มพูนสมาธิจิตและปีติ ข้าแต่
                         พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๔๕. นิเสวิตํ เนกทิเชหิ นิจฺจํ
                                      คาเมน คามํ สตตํ วสนฺตา
                                      ปุเร ปุเร คามวรา จ สนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะอันฝูงนกเป็นอเนก ซ่องเสพอยู่เป็นนิตย์
                         หมู่คนจากบ้านตำบลหนึ่ง สู่บ้านตำบลหนึ่ง ก็อยู่กัน
                         เป็นประจำ หมู่บ้านทั้งหลาย ก็กลายเป็นแต่ละเมืองๆ
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๖. วตฺถนฺนปานํ สยนาสนญฺจ
                                      คนฺธญฺจ มาลญฺจ วิเลปนญฺจ
                                      ตหึ สมิทฺธา ชนตา พหู จ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ชุมชนเป็นอันมาก อาศัยผ้า ข้าวน้ำ ที่นั่งที่นอน
                         ของหอม ดอกไม้และเครื่องลูบไล้ ก็สำเร็จประโยชน์
                         อยู่กันในเมืองนั้น ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๗. ปุญฺญิทฺธิยา สพฺพยสคฺคปตฺตา
                                      ชนา จ ตสฺมึ สุขิตา สมิทฺธา
                                      ปหูตโภคา วิวิธา วสนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ชนทั้งหลายถึงความเลิศแห่งยศทุกอย่าง ด้วย
                         บุญฤทธิ์ มั่งคั่งมีโภคะต่าง ๆ อย่างเป็นอันมาก อยู่
                         กันเป็นสุขในเมืองนั้น ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัย
                         สมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๘. นเภ จ อพฺภา สุวิสุทฺธวณฺณา
                                      นิสา จ จนฺโท สุวิราชิโตว
                                      รตฺติญฺจ วาโต มุทุสีตโล จ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เมฆหมอกในท้องฟ้า ก็มีสีหมดจด ดวงจันทร์
                         ก็ส่องแสงสว่างไปตลอดทิศ และยามราตรี ลมก็โชย
                         อ่อนๆ เย็นๆ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๔๙. จนฺทุคฺคเม สพฺพชนา ปหฏฺฐา
                                      สกงฺคเณ จิตฺรกถา วทนฺตา
                                      ปิเยหิ สทฺธึ อภิโมทยนฺติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พอดวงจันทร์โผล่ขึ้นมา ชนทั้งปวง ก็ร่าเริง
                         สนทนากันแต่เรื่องที่ดีงาม ณ ลานบ้านของตน บันเทิง
                         ยิ่งนักกับคนรักทั้งหลาย ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัย
                         สมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๐. จนฺทสฺส รํสีหิ นภํ วิโรจิ
                                      มหี จ สํสุทฺธมนุญฺญวณฺณา
                                      ทิสา จ สพฺพา ปริสุทฺธรูปา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                รัศมีแห่งดวงจันทร์ สว่างตลอดท้องฟ้า พื้น
                         แผ่นพสุธา ก็มีสีสรรหมดจดน่าชื่นใจ และทิศทั้งหลาย
                         ก็บริสุทธิ์ไปหมด ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๑. ทูเร จ ทิสฺวา วรจนฺทรํสี
                                      ปุปฺผึสุ ปุปฺผานิ มหีตลสฺมึ
                                      สมนฺตโต คนฺธคุณตฺถิกานํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เพราะต้องรัศมีแห่งดวงจันทร์อันประเสริฐแต่ไกล
                         ดอกไม้ทั้งหลาย บนผืนแผ่นดินโดยรอบ จึงแย้มบาน
                         สำหรับคนทั้งหลายที่ต้องการคุณคือความหอม ข้าแต่
                         พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๕๒. จนทสฺส รํสีหิ วิลิมฺปิตาว
                                      มหี สมนฺตา กุสุเมนลงฺกตา
                                      วิโรจิ สพฺพงฺคสุมาลินีว
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พื้นแผ่นดินถูกฉาบไว้ ด้วยรัศมีแห่งดวงจันทร์
                         ประดับดอกไม้โดยรอบก็สง่างาม ดั่งสตรีประดับมาลัย
                         งามทั่วสรรพางค์ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๓. กุจนฺติ หตฺถีปิ มเทน มตฺตา
                                      วิจิตฺตปิญฺฉา จ ทิชา สมนฺตา
                                      กโรนฺติ นาทํ ปวเน สุรมฺเม
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                แม้ช้างทั้งหลาย เมามัน ก็ส่งเสียงโกญจนาท
                         และเหล่านกที่มีขนหางงาม ก็ร้องลั่นรอบป่าใหญ่ ที่
                         น่ารื่นรมย์ดี ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำ-
                         หรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๔. ปถญฺจ สพฺพํ ปฏิปชฺชนกฺขมํ
                                      อิทฺธํ จ รฏฺฐํ สธนํ สโภคํ
                                      สพฺพตฺถุตํ สพฺพสุขปฺปทานํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                อนึ่ง หนทางทุกสายก็ควรแก่การเดิน ทั้งรัฐอาณา-
                         จักรก็มั่งคั่ง มีทรัพย์ มีโภคะ มีทุกสิ่ง ให้ความสุขทุก
                         อย่าง ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระ-
                         อังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๕. วนญฺจ สพฺพํ สุวิจิตฺตรูปํ
                                      สุมาปิตํ นนฺทนกานนํว
                                      ยตีน ปีตึ สตตํ ชเนติ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                วนะทุกวนะ ล้วนแต่งดงาม อันธรรมดาสร้าง
                         สรรไว้ ประดุจสวนนันทนวัน ให้เกิดปีติแก่นักพรต
                         ทั้งหลายเนือง ๆ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๖. อลงฺกตํ เทวปุรํว รมฺมํ
                                      กปิลวตถุ ํ อิติ นามเธยฺยํ
                                      กุลนครํ อิธ สสฺสิริกํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พระนครของพระสกุล มีนามว่า กรุงกบิลพัศดุ์
                         ประดับประดาน่ารื่นรมย์ ดุจเทพนคร เป็นพระนคร
                         มีสิริสง่าในโลกนี้ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๗. มนุญฺญฏฺฏาลวิจิตฺตรูปํ
                                      สุผุลฺลปงฺเกรุหสณฺฑมณฺฑิตํ
                                      วิจิตฺตปริขาหิ ปุรํ สุรมฺมํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พระนครงดงามด้วยหอรบน่าชื่นใจ ประดับด้วย
                         บัวบานสะพรั่ง น่ารื่นรมย์อย่างดี ด้วยค่ายคูอันวิจิตร
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคี
                         รสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๕๘. วิจิตฺตปาการญฺจ โตรณญฺจ
                                      สุภงฺคณํ เทวนิวาสภูตํ
                                      มนุญฺญวิถิ สุรโลกสนฺนิภํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ปราการอันวิจิตร เสาระเนียด และพระลานอัน
                         งาม เป็นที่ประทับขององค์สมมติเทพ [พระมหา-
                         กษัตริย์] ถนนที่น่าชื่นใจ ดุจดั่งเทวโลก ข้าแต่
                         พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว
                         พระเจ้าข้า.
                                ๕๙. อลงฺกตา สากิยราชปุตตา
                                      วิราชมานา วรภูสเนหิ
                                      สุรินฺทโลเก อิว เทวปุตฺตา
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                เหล่าศากยราชบุตรแต่งพระองค์ งามรุ่งเรือง
                         ด้วยเครื่องประดับอันประเสริฐ ประดุจเหล่าเทพบุตร
                         ในภพอัมรินทร์ ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควร
                         สำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๖๐. สุทฺโธทโน มุนิวรํ อภิทสฺสนาย
                                      อมจฺจปุตฺเต ทสธา อเปสยิ
                                      พเลน สทฺธึ มหตา มุนินฺท
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ข้าแต่พระจอมมุนี พระเจ้าสุทโธทนะมหาราช มี
                         พระราชประสงค์จะทรงพบพระจอมมุนี จึงทรงส่งบุตร
                         อมาตย์ พร้อมด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ ถึง ๑๐ ครั้ง
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคี
                         รสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๖๑. เนวาคตํ ปสฺสติ เนว วาจํ
                                      โสกาภิภูตํ นรวีรเสฏฺฐํ
                                      โตเสตุมิจฺฉามิ นราธิปตฺตํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                พระเจ้าสุทโธทนมหาราช ไม่ทรงเห็นพระองค์
                         เสด็จมา ไม่ทรงได้ยินพระวาจา ข้าพระองค์ประสงค์
                         จะปลอบพระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ประเสริฐสุดในนรชน
                         ผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน ซึ่งถูกความเศร้าโศกครอบงำแล้ว
                         ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรส
                         แล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๖๒. ตํทสฺสเนนพฺภุตปีติราสิ
                                      อุทิกฺขมานํ ทฺวิปทานมินฺทํ
                                      โตเสหิ ตํ มุนินฺท คุณเสฏฺฐํ
                                      สมโย มหาวีร องฺคีรสานํ.
                                ข้าแต่พระจอมมุนี ผู้มีกองปีติน่าอัศจรรย์ เพราะ
                         การเห็นพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงปลอบ พระผู้
                         เป็นเจ้าแห่งหมู่มนุษย์ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งตั้ง
                         พระเนตรรอคอยพระองค์นั้นด้วยเถิด ข้าแต่พระมหา
                         วีระ เป็นสมัยสมควรสำหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า.
                                ๖๓. อาสาย กสฺสเต เขตฺตํ พีชํ อาสาย วปฺปติ
                                      อาสาย วาณิชา ยนฺติ สมุทฺทํ ธนหารกา
                                      ยาย อาสาย ติฏฺฐามิ สาเม อาสา สมิชฺฌตุ.
                                ชาวนาไถนาก็ด้วยความหวัง หว่านพืชก็ด้วย
                         ความหวัง พ่อค้านำทรัพย์ไปทางทะเลก็ด้วยความหวัง
                         ข้าพระองค์ยืนหยัดอยู่ด้วยความหวังใด ขอความหวัง
                         นั้นจงสำเร็จแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด.
                                ๖๔. นาติสีตํ นาติอุณฺหํ นาติทุพฺภิกฺขฉาตกํ
                                      สทฺทลา หริตา ภูมิ เอส กาโล มหามุนี
                                ข้าแต่พระมหามุนี ไม่หนาวนัก ไม่ร้อนนัก
                         อาหารหาไม่ยากและไม่อดอยาก พื้นแผ่นดินเขียวขจี
                         ด้วยหญ้าแพรก นี้เป็นกาลอันสมควรแล้ว พระเจ้าข้า.

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ รัตนะจงกรมกัณฑ์
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒]
อ่านอรรถกถา 33.1 / 1อ่านอรรถกถา 33.1 / 180อรรถกถา เล่มที่ 33.2 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 33.2 / 2อ่านอรรถกถา 33.2 / 28
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=33&A=6654&Z=6873
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=1
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :