ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

           Kosambikkhandhakaṃ
   [238]  Tena  samayena  buddho  bhagavā  kosambiyaṃ  viharati
ghositārāme  .  tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu āpattiṃ
āpanno  hoti  .  so  tassā  āpattiyā  āpattidiṭṭhi  hoti
aññe  bhikkhū  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhino  honti .
So  aparena  samayena  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi  hoti
aññe  bhikkhū  tassā  āpattiyā  āpattidiṭṭhino  honti .
Athakho te bhikkhū taṃ bhikkhuṃ etadavocuṃ āpattiṃ tvaṃ *- āvuso āpanno
passasetaṃ āpattinti. Natthi me āvuso āpatti yamahaṃ passeyyanti.
   {238.1} Athakho te bhikkhū sāmaggiṃ labhitvā taṃ bhikkhuṃ āpattiyā
adassane ukkhipiṃsu . so ca bhikkhu bahussuto hoti āgatāgamo dhammadharo
vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  byatto  medhāvī lajjī kukkuccako
sikkhākāmo  .  athakho  so  bhikkhu  sandiṭṭhe  sambhatte  bhikkhū
upasaṅkamitvā  etadavoca  anāpatti  esā āvuso nesā āpatti
anāpannomhi  namhi  āpanno  anukkhittomhi  namhi  ukkhitto
adhammikenamhi  kammena  ukkhitto  kuppena  aṭṭhānārahena  hotha
me  āyasmanto dhammato vinayato pakkhāti . alabhi kho so bhikkhu
sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū pakkhe . jānapadānaṃ [1]- ca sandiṭṭhānaṃ
sambhattānaṃ  bhikkhūnaṃ  santike  dūtaṃ pāhesi anāpatti esā āvuso
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ tavaṃ peḌna tvaṃ
Nesā  āpatti  anāpannomhi  namhi  āpanno  anukkhittomhi
namhi   ukkhitto  adhammikenamhi  kammena  ukkhitto  kuppena
aṭṭhānārahena  hontu me āyasmanto dhammato vinayato pakkhāti .
Alabhi kho so bhikkhu jānapadepi sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū pakkhe.
   {238.2} Athakho te ukkhittānuvattakā bhikkhū yena ukkhepakā bhikkhū
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ukkhepake  bhikkhū  etadavocuṃ anāpatti
esā  āvuso  nesā  āpatti  anāpanno  eso bhikkhu neso
bhikkhu  āpanno  anukkhitto  eso  bhikkhu  neso bhikkhu ukkhitto
adhammikena kammena ukkhitto kuppena aṭṭhānārahenāti.
   {238.3} Evaṃ vutte ukkhepakā bhikkhū ukkhittānuvattake bhikkhū
etadavocuṃ āpatti esā āvuso nesā anāpatti āpanno eso
bhikkhu  neso  bhikkhu anāpanno ukkhitto eso bhikkhu neso bhikkhu
anukkhitto  dhammikena  kammena  ukkhitto akuppena ṭhānārahena mā
kho tumhe āyasmanto etaṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattittha anuparivārethāti.
Evaṃpi  kho  te  ukkhittānuvattakā  bhikkhū  ukkhepakehi  bhikkhūhi
vuccamānā tatheva taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattiṃsu anuparivāresuṃ.
   [239]  Athakho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca idha bhante aññataro
bhikkhu  āpattiṃ  āpanno ahosi so tassā āpattiyā āpattidiṭṭhi
Ahosi   aññe   bhikkhū  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhino
ahesuṃ  so  aparena  samayena  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi
ahosi  aññe  bhikkhū  tassā  āpattiyā  āpattidiṭṭhino  ahesuṃ
athakho  te  bhante  bhikkhū  taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ  āpattiṃ  tvaṃ
āvuso  āpanno  passasetaṃ  āpattinti  natthi  me  āvuso
āpatti  yamahaṃ  passeyyanti  athakho  te  bhante  bhikkhū  sāmaggiṃ
labhitvā  taṃ  bhikkhuṃ  āpattiyā  adassane  ukkhipiṃsu so ca bhante
bhikkhu  bahussuto  āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo
paṇḍito   byatto   medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo
athakho  so  bhante  bhikkhu  sandiṭṭhe sambhatte bhikkhū upasaṅkamitvā
etadavoca  anāpatti  esā  āvuso nesā āpatti anāpannomhi
namhi  āpanno  anukkhittomhi  namhi  ukkhitto  adhammikenamhi
kammena  ukkhitto  kuppena  aṭṭhānārahena  hotha me āyasmanto
dhammato vinayato pakkhāti alabhi kho so bhante bhikkhu sandiṭṭhe sambhatte
bhikkhū  pakkhe  jānapadānaṃpi  sandiṭṭhānaṃ  sambhattānaṃ  [1]- santike
dūtaṃ  pāhesi anāpatti esā āvuso nesā āpatti anāpannomhi
namhi  āpanno  anukkhittomhi  namhi  ukkhitto  adhammikenamhi
kammena  ukkhitto  kuppena  aṭṭhānārahena hontu me āyasmanto
dhammato vinayato pakkhāti alabhi kho so bhante bhikkhu jānapadepi sandiṭṭhe
@Footnote: 1 Ma. bhikkhūnaṃ.
Sambhatte bhikkhū pakkhe
   {239.1}  athakho  te  bhante ukkhittānuvattakā bhikkhū yena
ukkhepakā  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ukkhepake  bhikkhū
etadavocuṃ  anāpatti  esā  āvuso  nesā  āpatti anāpanno
eso  bhikkhu neso bhikkhu āpanno anukkhitto eso bhikkhu neso
bhikkhu   ukkhitto   adhammikena   kammena  ukkhitto  kuppena
aṭṭhānārahenāti  evaṃ  vutte  [1]-  bhante  ukkhepakā  bhikkhū
ukkhittānuvattake  bhikkhū  etadavocuṃ  āpatti  esā  āvuso
nesā  anāpatti  āpanno  eso  bhikkhu neso bhikkhu anāpanno
ukkhitto  eso  bhikkhu  neso bhikkhu anukkhitto dhammikena kammena
ukkhitto  akuppena  ṭhānārahena mā kho tumhe āyasmanto etaṃ
ukkhittakaṃ  bhikkhuṃ  anuvattittha anuparivārethāti evaṃpi kho te bhante
ukkhittānuvattakā  bhikkhū  ukkhepakehi  bhikkhūhi  vuccamānā  tatheva
taṃ ukkhittakaṃ bhikkhuṃ anuvattanti anuparivārentīti.
   {239.2} Athakho bhagavā bhinno bhikkhusaṅgho bhinno bhikkhusaṅghoti
uṭṭhāyāsanā  yena  ukkhepakā  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja kho bhagavā ukkhepake bhikkhū
etadavoca  mā  kho  tumhe  bhikkhave paṭibhāti no paṭibhāti noti
yasmiṃ vā tasmiṃ vā bhikkhuṃ ukkhipitabbaṃ maññittha.
   {239.3}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno
hoti   .   so  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi  hoti
aññe    bhikkhū    tassā    āpattiyā   āpattidiṭṭhino
@Footnote: 1 Po. Ma. te.
Honti  .  te  ce bhikkhave bhikkhū  taṃ bhikkhuṃ evaṃ jānanti ayaṃ
kho  āyasmā  bahussuto  .pe.  sikkhākāmo  sace  mayaṃ  imaṃ
bhikkhuṃ  āpattiyā  adassane  ukkhipissāma  na  mayaṃ iminā bhikkhunā
saddhiṃ  uposathaṃ  karissāma  vinā  iminā bhikkhunā uposathaṃ karissāma
bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇanti . bhedagarukehi
bhikkhave bhikkhūhi na so bhikkhu āpattiyā adassane ukkhipitabbo.
   {239.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti. So
tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi  hoti  aññe  bhikkhū  tassā
āpattiyā āpattidiṭṭhino honti . te ce bhikkhave bhikkhū taṃ bhikkhuṃ
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  āyasmā  bahussuto .pe. sikkhākāmo
sace  mayaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ  āpattiyā  adassane ukkhipissāma na mayaṃ
iminā  bhikkhunā  saddhiṃ  pavāressāma  vinā  iminā  bhikkhunā
pavāressāma  na  mayaṃ  iminā  bhikkhunā  saddhiṃ saṅghakammaṃ karissāma
vinā  iminā  bhikkhunā  saṅghakammaṃ karissāma na mayaṃ iminā bhikkhunā
saddhiṃ  āsane  nisīdissāma vinā iminā bhikkhunā āsane nisīdissāma
na  mayaṃ  iminā  bhikkhunā saddhiṃ yāgupāne nisīdissāma vinā iminā
bhikkhunā  yāgupāne  nisīdissāma  na  mayaṃ  iminā  bhikkhunā  saddhiṃ
bhattagge  nisīdissāma  vinā  iminā  bhikkhunā  bhattagge nisīdissāma
na  mayaṃ  iminā  bhikkhunā saddhiṃ ekacchanne vasissāma vinā iminā
Bhikkhunā  ekacchanne  vasissāma  na  mayaṃ  iminā  bhikkhunā  saddhiṃ
yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  karissāma
vinā  iminā  bhikkhunā  yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ   karissāma  bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
saṅghanānākaraṇanti  .  bhedagarukehi  bhikkhave  bhikkhūhi  na so bhikkhu
āpattiyā adassane ukkhipitabboti.
   {239.5}  Athakho  bhagavā  ukkhepakānaṃ  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ
bhāsitvā   uṭṭhāyāsanā   yena   ukkhittānuvattakā   bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja
kho  bhagavā  ukkhittānuvattake  bhikkhū  etadavoca  mā kho tumhe
bhikkhave  āpattiṃ  āpajjitvā  namha  āpannā  namha  āpannāti
āpattiṃ na paṭikātabbaṃ maññittha.
   {239.6} Idha pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti .
So  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi  hoti  aññe bhikkhū tassā
āpattiyā āpattidaṭṭhino honti . so ce bhikkhave bhikkhu te bhikkhū
evaṃ jānāti ime kho āyasmanto 1- bahussutā .pe. Sikkhākāmā
nālaṃ mamaṃ vā kāraṇā aññesaṃ vā kāraṇā chandā dosā mohā bhayā
agatiṃ  gantuṃ  sace maṃ ime bhikkhū āpattiyā adassane ukkhipissanti
na  mayā  saddhiṃ  uposathaṃ  karissanti vinā mayā uposathaṃ karissanti
@Footnote: 1 Sī. Yu. āyasmantā.
Bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ  kalaho  viggaho  vivādo
saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ saṅghanānākaraṇanti . bhedagarukena
bhikkhave bhikkhunā paresaṃpi saddhāya sā āpatti desetabbā.
   {239.7} Idha pana bhikkhave bhikkhu āpattiṃ āpanno hoti .
So  tassā  āpattiyā  anāpattidiṭṭhi  hoti  aññe bhikkhū tassā
āpattiyā  āpattidiṭṭhino  honti  . so ce bhikkhave bhikkhu te
bhikkhū  evaṃ  jānāti  ime  kho  āyasmanto  bahussutā  .pe.
Sikkhākāmā  nālaṃ  mamaṃ  vā  kāraṇā  aññesaṃ  vā  kāraṇā
chandā dosā mohā bhayā agatiṃ gantuṃ sace maṃ ime bhikkhū āpattiyā
adassane  ukkhipissanti  na  mayā  saddhiṃ  pavāressanti vinā mayā
pavāressanti  na  mayā  saddhiṃ  saṅghakammaṃ  karissanti  vinā  mayā
saṅghakammaṃ  karissanti  na  mayā  saddhiṃ  āsane  nisīdissanti  vinā
mayā  āsane  nisīdissanti  na  mayā  saddhiṃ yāgupāne nisīdissanti
vinā  mayā  yāgupāne  nisīdissanti  na  mayā  saddhiṃ  bhattagge
nisīdissanti  vinā  mayā  bhattagge  nisīdissanti  na  mayā  saddhiṃ
ekacchanne  vasissanti  vinā  mayā  ekacchanne  vasissanti  na
mayā  saddhiṃ  yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ
karissanti  vinā  mayā  yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ
sāmīcikammaṃ   karissanti  bhavissati  saṅghassa  tatonidānaṃ  bhaṇḍanaṃ
kalaho  viggaho  vivādo  saṅghabhedo  saṅgharāji  saṅghavavatthānaṃ
Saṅghanānākaraṇanti  .  bhedagarukena  bhikkhave  bhikkhunā  paresaṃpi
saddhāya sā āpatti desetabbāti . athakho bhagavā ukkhittānuvattakānaṃ
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ bhāsitvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 312-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=6461              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=6461              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=238&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=238              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5476              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5476              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]