ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [180]  Tena  kho pana samayena aññataro upāsako gilāno
hoti  .  tassa  pajāpatī  abhirūpā  hoti dassanīyā pāsādikā .
Chabbaggiyā  bhikkhū  tassā  itthiyā  paṭibaddhacittā honti . athakho
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  sace  kho so āvuso upāsako
jīvissati  na  mayaṃ  taṃ  itthiṃ  labhissāma  handa mayaṃ āvuso tassa
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇemāti  .  athakho  chabbaggiyā  bhikkhū
yena  so  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  taṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  khosi  upāsaka katakalyāṇo katakusalo katabhīruttāṇo
akatapāpo  akataluddho  akatakibbiso  kataṃ  tayā  kalyāṇaṃ  akataṃ
Tayā  pāpaṃ  kiṃ  tuyhiminā  pāpakena  dujjīvitena  matante jīvitā
seyyo ito tvaṃ kālakato kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjissasi  tattha  dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi  samappito
samaṅgibhūto paricāressasīti.
   {180.1} Athakho so upāsako saccaṃ kho ayyā āhaṃsu ahañhi
katakalyāṇo   katakusalo   katabhīruttāṇo  akatapāpo  akataluddho
akatakibbiso  kataṃ  mayā  kalyāṇaṃ  akataṃ  mayā pāpaṃ kiṃ mayhiminā
pāpakena  dujjīvitena  mataṃ me jīvitā seyyo ito ahaṃ kālakato
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjissāmi tattha
dibbehi  pañcahi  kāmaguṇehi samappito samaṅgibhūto paricāressāmīti .
So  asappāyāni  ceva  bhojanāni bhuñji asappāyāni ca khādanīyāni
khādi asappāyāni ca sāyanīyāni sāyi asappāyāni ca pānāni pivi.
Tassa asappāyāni ceva bhojanāni bhuñjato asappāyāni ca khādanīyāni
khādato  asappāyāni ca sāyanīyāni sāyato asappāyāni ca pānāni
pivato kharo ābādho uppajji . so teneva ābādhena kālamakāsi.
Tassa  pajāpatī  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  alajjino ime samaṇā
sakyaputtiyā  dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino
samacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ
Sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā
apagatā  ime  brahmaññā  ime  me  sāmikassa  maraṇavaṇṇaṃ
saṃvaṇṇesuṃ  imehi  me  sāmiko  māritoti  .  aññepi  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  alajjino  ime samaṇā sakyaputtiyā
dussīlā  musāvādino  ime  hi  nāma  dhammacārino  samacārino
brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti
natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto
imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime
brahmaññā   ime   upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇesuṃ  imehi
upāsako māritoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te  bhikkhū  appicchā  .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā
bhikkhū upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇessantīti.
   {180.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ kira
tumhe bhikkhave upāsakassa maraṇavaṇṇaṃ saṃvaṇṇethāti . saccaṃ bhagavāti.
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisā ananulomikaṃ appaṭirūpaṃ
assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tumhe  moghapurisā
upāsakassa  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇessatha  netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ
vā  pasādāya  .pe.  evañca  pana  bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ
Uddiseyyātha
   {180.3} yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropeyya
satthahārakaṃ vāssa pariyeseyya maraṇavaṇṇaṃ vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā
samādapeyya  ambho purisa kiṃ tuyhiminā pāpakena dujjīvitena matante
jīvitā  seyyoti iticittamano cittasaṅkappo anekapariyāyena maraṇavaṇṇaṃ
vā saṃvaṇṇeyya maraṇāya vā samādapeyya ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   [181] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe
adhippeto bhikkhūti . sañciccāti jānanto sañjānanto cecca abhivitaritvā
vītikkamo . manussaviggaho nāma yaṃ mātukucchismiṃ paṭhamaṃ cittaṃ uppannaṃ paṭhamaṃ
viññāṇaṃ pātubhūtaṃ yāva maraṇakālā etthantare eso manussaviggaho nāma.
Jīvitā voropeyyāti jīvitindriyaṃ upacchindati uparodheti santatiṃ vikopeti.
Satthahārakaṃ vāssa pariyeseyyāti asiṃ vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā sūlaṃ vā laguḷaṃ
vā pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā.
   [182]  Maraṇavaṇṇaṃ  vā saṃvaṇṇeyyāti jīvite ādīnavaṃ dasseti
maraṇe vaṇṇaṃ bhaṇati.
   [183] Maraṇāya vā samādapeyyāti satthaṃ vā āhara visaṃ vā khāda
rajjuyā vā ubbandhitvā kālaṃ karohīti.
   [184] Ambho purisāti ālapanādhivacanametaṃ ambho purisāti 1-.
@Footnote: 1 tesu vuttapotthakesu idaṃ vacanaṃ na paññāyati.
Kiṃ  tuyhiminā  pāpakena dujjīvitena matante jīvitā seyyoti pāpakaṃ
nāma  jīvitaṃ  aḍḍhānaṃ  jīvitaṃ  upādāya  daliddānaṃ  jīvītaṃ  pāpakaṃ
sadhanānaṃ  jīvitaṃ  upādāya  adhanānaṃ  jīvitaṃ  pāpakaṃ  devānaṃ  jīvitaṃ
upādāya  manussānaṃ  jīvitaṃ  pāpakaṃ  . dujjīvitaṃ nāma hatthacchinnassa
pādacchinnassa   hatthapādacchinnassa   kaṇṇacchinnassa   nāsacchinnassa
kaṇṇanāsacchinnassa  .  kiṃ iminā ca pāpakena iminā ca dujjīvitena
matante  jīvitā  seyyoti  .  iticittamanoti  yaṃ  cittaṃ taṃ mano
yaṃ  mano  taṃ  cittaṃ  .  cittasaṅkappoti  maraṇasaññī  maraṇacetano
maraṇādhippāyo  .  anekapariyāyenāti  uccāvacehi  ākārehi .
Maraṇavaṇṇaṃ  vā  saṃvaṇṇeyyāti  jīvite  ādīnavaṃ  dasseti  maraṇe
vaṇṇaṃ  bhaṇati  ito  tvaṃ  kālakato  kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissasi  tattha  dibbehi pañcahi kāmaguṇehi
samappito samaṅgibhūto paricāressasīti.
   [185]  Maraṇāya  vā  samādapeyyāti satthaṃ vā āhara visaṃ
vā  khāda  rajjuyā  vā  ubbandhitvā  kālaṃ karohi sobbhe vā
narake vā papāte vā papatāti.
   [186] Ayampīti purime upādāya vuccati . pārājiko hotīti
seyyathāpi  nāma  puthusilā  dvedhā  bhinnā  appaṭisandhikā  hoti
evameva  bhikkhu  sañcicca manussaviggahaṃ jīvitā voropetvā assamaṇo
hoti  asakyaputtiyo  tena  vuccati pārājiko hotīti . asaṃvāsoti
Saṃvāso  nāma  ekakammaṃ  ekuddeso  samasikkhātā eso saṃvāso
nāma. So tena saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 134-139. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=2602              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=2602              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=180&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=180              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=11167              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=11167              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]