ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Indriyavibhaṅgo
   [236]  Bāvīsatindriyāni  cakkhundriyaṃ  sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ  manindriyaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ
jīvitindriyaṃ sukhindriyaṃ dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ
Upekkhindriyaṃ  saddhindriyaṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ anaññātaññassāmītindriyaṃ aññindriyaṃ
aññātāvindriyaṃ.
   [237]  Tattha  katamaṃ  cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso idaṃ vuccati cakkhundriyaṃ.
Tattha  katamaṃ  sotindriyaṃ  .pe.  ghānindriyaṃ  .pe.  jivhindriyaṃ
.pe.  kāyindriyaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya
pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  idaṃ  vuccati  kāyindriyaṃ .
Tattha   katamaṃ  manindriyaṃ  ekavidhena  manindriyaṃ  phassasampayuttaṃ
.pe. 1- Evaṃ bahuvidhena manindriyaṃ idaṃ vuccati manindriyaṃ.
   [238] Tattha katamaṃ itthindriyaṃ yaṃ itthiyā itthīliṅgaṃ itthīnimittaṃ
itthīkuttaṃ   itthākappo   itthittaṃ   itthībhāvo  idaṃ  vuccati
itthindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  purisindriyaṃ  yaṃ  purisassa  purisaliṅgaṃ
purisanimittaṃ  purisakuttaṃ  purisākappo  purisattaṃ purisabhāvo idaṃ vuccati
purisindriyaṃ  .  tattha katamaṃ jīvitindriyaṃ duvidhena jīvitindriyaṃ atthi
rūpaṃ  jīvitindriyaṃ  atthi  arūpaṃ  jīvitindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  yo  tesaṃ  rūpinaṃ  dhammānaṃ  āyu ṭhiti yapanā yāpanā
iriyanā  vattanā  pālanā  jīvitaṃ  jīvitindriyaṃ  idaṃ  vaccati  rūpaṃ
jīvitindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  arūpaṃ  jīvitindriyaṃ  yo tesaṃ arūpīnaṃ
@Footnote: 1 [74] khandhavibhaṅge oloketabbaṃ.
Dhammānaṃ  āyu  ṭhiti  yapanā  yāpanā  iriyanā  vattanā  pālanā
jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idaṃ vuccati arūpaṃ jīvitindriyaṃ.
   [239]  Tattha  katamaṃ  sukhindriyaṃ yaṃ kāyikaṃ sātaṃ kāyikaṃ sukhaṃ
kāyasamphassajaṃ  sātaṃ  sukhaṃ  vedayitaṃ  kāyasamphassajā  sātā  sukhā
vedanā  idaṃ  vuccati  sukhindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  dukkhindriyaṃ yaṃ
kāyikaṃ  asātaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  kāyasamphassajaṃ  asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ
kāyasamphassajā  asātā  dukkhā  vedanā idaṃ vuccati dukkhindriyaṃ .
Tattha katamaṃ somanassindriyaṃ yaṃ cetasikaṃ sātaṃ cetasikaṃ sukhaṃ cetosamphassajaṃ
sātaṃ sukhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā sātā sukhā vedanā idaṃ vuccati
somanassindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  domanassindriyaṃ yaṃ cetasikaṃ asātaṃ
cetasikaṃ  dukkhaṃ  cetosamphassajaṃ asātaṃ dukkhaṃ vedayitaṃ cetosamphassajā
asātā  dukkhā  vedanā  idaṃ  vuccati  domanassindriyaṃ  .  tattha
katamaṃ  upekkhindriyaṃ  yaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ nāsātaṃ cetosamphassajaṃ
adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā  adukkhamasukhā  vedanā  idaṃ
vuccati upekkhindriyaṃ.
   [240] Tattha katamaṃ saddhindriyaṃ yā saddhā saddahanā okappanā
abhippasādo  saddhā  saddhindriyaṃ saddhābalaṃ idaṃ vuccati saddhindriyaṃ .
Tattha  katamaṃ viriyindriyaṃ yo cetasiko viriyārambho nikkamo parakkamo
uyyāmo  vāyāmo  ussāho ussoḷhī thāmo dhiti asithilaparakkamatā
anikkhittacchandatā      anikkhittadhuratā      dhurasampaggāho
Viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ   sammāvāyāmo   idaṃ  vuccati
viriyindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  satindriyaṃ  yā sati anussati paṭissati
sati  saraṇatā  dhāraṇatā  apilāpanatā  asammusanatā  sati  satindriyaṃ
satibalaṃ  sammāsati  idaṃ vuccati satindriyaṃ . tattha katamaṃ samādhindriyaṃ
yā  cittassa  ṭhiti  saṇṭhiti  avaṭṭhiti  avisāhāro  avikkhepo
avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ  sammāsamādhi
idaṃ  vuccati  samādhindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ paññindriyaṃ yā paññā
pajānanā  vicayo  pavicayo  .pe.  amoho  dhammavicayo sammādiṭṭhi
idaṃ vuccati paññindriyaṃ.
   [241]  Tattha  katamaṃ  anaññātaññassāmītindriyaṃ  yā  tesaṃ
dhammānaṃ  aññātānaṃ  adiṭṭhānaṃ  appattānaṃ  aviditānaṃ  asacchikatānaṃ
sacchikiriyāya  paññā  pajānanā .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati
anaññātaññassāmītindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ  aññindriyaṃ  yā  tesaṃ
dhammānaṃ  ñātānaṃ  diṭṭhānaṃ  pattānaṃ viditānaṃ sacchikatānaṃ sacchikiriyāya
paññā   pajānanā   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi
dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ   idaṃ  vuccati
aññindriyaṃ  .  tattha  katamaṃ aññātāvindriyaṃ yā tesaṃ aññātāvīnaṃ
dhammānaṃ  aññā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammādiṭṭhi   dhammavicayasambojjhaṅgo   maggaṅgaṃ   maggapariyāpannaṃ
Idaṃ vuccati aññātāvindriyaṃ.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 161-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3282              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3282              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=236&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=236              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3141              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3141              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]