ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [632] Tena kho pana samayena bhikkhupi bhikkhunihi 1- vivadanti.
Bhikkhuniyopi  bhikkhuhi  vivadanti  .  channopi  bhikkhu bhikkhuninam anupakhajja
bhikkhuhi  saddhim  vivadati  bhikkhuninam  pakkham  gaheti . ye te bhikkhu
appiccha  .pe.  te  ujjhayanti khiyanti vipacenti katham hi nama
channo  bhikkhu  bhikkhuninam  anupakhajja bhikkhuhi saddhim vivadissati bhikkhuninam
pakkham gahessatiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
Saccam  kira  bhikkhave  .pe. saccam bhagavati .pe. vigarahitva dhammim
katham  katva  bhikkhu  amantesi  cattarimani  bhikkhave  adhikaranani
vivadadhikaranam anuvadadhikaranam apattadhikaranam kiccadhikaranam.
   [633] Tattha katamam vivadadhikaranam . idha pana 2- bhikkhave bhikkhu
vivadanti  dhammoti  va  adhammoti  va  vinayoti  va  avinayoti
va  bhasitam  lapitam  tathagatenati va abhasitam alapitam tathagatenati
va  acinnam  tathagatenati  va  anacinnam  tathagatenati  va
pannattam   tathagatenati  va  appannattam  tathagatenati  va
apattiti  va  anapattiti  va  lahuka  apattiti  va  garuka
apattiti  va  savasesa  apattiti  va  anavasesa  apattiti
va  dutthulla  apattiti  va  adutthulla  apattiti  va  yam
@Footnote: 1 Yu. bhikkhuhi . 2 Yu. panasaddo natthi.
Tattha  bhandanam  kalaho  viggaho  vivado  nanavado annathavado
vipaccataya voharo medhagam 1- idam vuccati vivadadhikaranam.
   [634] Tattha katamam anuvadadhikaranam . idha pana bhikkhave bhikkhu
bhikkhum  anuvadanti  silavipattiya va acaravipattiya va ditthivipattiya
va  ajivavipattiya  va  yo tattha anuvado anuvadana anullapana
anubhanana   anusampavankata   abbhussahanata   anubalappadanam  idam
vuccati anuvadadhikaranam.
   [635]  Tattha  katamam apattadhikaranam . pancapi apattikkhandha
apattadhikaranam   sattapi   apattikkhandha   apattadhikaranam  idam
vuccati apattadhikaranam.
   [636]  Tattha  katamam  kiccadhikaranam . ya sanghassa kiccayata
karaniyata  apalokanakammam  nattikammam  nattidutiyakammam  natticatutthakammam
idam vuccati kiccadhikaranam.
   [637] Vivadadhikaranassa kim mulam. Cha vivadamulani vivadadhikaranassa
mulam   tinipi   akusalamulani   vivadadhikaranassa   mulam   tinipi
kusalamulani  vivadadhikaranassa  mulam  .  katamani  cha  vivadamulani
vivadadhikaranassa  mulam . idha pana 2- bhikkhave bhikkhu kodhano hoti
upanahi  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  kodhano  hoti  upanahi so
sattharipi  agaravo  viharati  appatisso  dhammepi  agaravo  viharati
@Footnote: 1 Yu. medhakam . 2 Ma. Yu. panasaddo natthi.
Appatisso  sanghepi  agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi
na paripurikari 1- hoti yo so bhikkhave bhikkhu sattharipi 2- agaravo
viharati  appatisso  dhammepi  agaravo  viharati  appatisso sanghepi
agaravo  viharati  appatisso  sikkhayapi  na  paripurikari hoti 3-
so  sanghe  vivadam  janeti  yo 4- hoti vivado bahujanaahitaya
bahujanaasukhaya  5-  bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya
devamanussanam.
   {637.1}  Evarupance tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va
bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe bhikkhave tasseva papakassa
vivadamulassa  pahanaya  vayameyyatha . evarupance tumhe bhikkhave
vivadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na  samanupasseyyatha tatra
tumhe  bhikkhave  tasseva  papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya
patipajjeyyatha  .  evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam
hoti. Evametassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   [638]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu makkhi hoti palasi .pe.
Issuki  hoti  macchari  .pe. satho hoti mayavi .pe. papiccho
hoti  micchaditthi  .pe.  sanditthiparamasi  hoti  adanagahi 6-
duppatinissaggi  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  sanditthiparamasi  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripurakari . 2 Yu. apisaddo natthi . 3 Ma. Yu. hotiti natthi.
@evamupari . 4 Yu. so . 5 Ma. bahujanahitaya bahujanaskhaya. evamupari.
@6 Ma. Yu. adhanagahi. evamupari.
Adanagahi  duppatinissaggi  so sattharipi agaravo viharati appatisso
dhammepi  agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo  viharati
appatisso  sikkhayapi  na  paripurikari hoti yo so bhikkhave bhikkhu
sattharipi  agaravo viharati appatisso dhammepi .pe. sanghepi .pe.
Sikkhayapi  na paripurikari hoti so sanghe vivadam janeti yo hoti
vivado  bahujanaahitaya  bahujanaasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya
ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {638.1}  Evarupance tumhe bhikkhave vivadamulam ajjhattam va
bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe bhikkhave tasseva papakassa
vivadamulassa  pahanaya  vayameyyatha . evarupance tumhe bhikkhave
vivadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha tatra tumhe
bhikkhave tasseva papakassa vivadamulassa ayatim anavassavaya patipajjeyyatha.
Evametassa  papakassa  vivadamulassa  pahanam  hoti  . evametassa
papakassa  vivadamulassa  ayatim  anavassavo  hoti  imani  cha
vivadamulani vivadadhikaranassa mulam.
   [639]  Katamani  tini  akusalamulani  vivadadhikaranassa mulam .
Idha  pana 1- bhikkhave bhikkhu luddhacitta vivadanti dutthacitta vivadanti
mulhacitta  vivadanti  dhammoti  va  adhammoti  va  vinayoti  va
avinayoti  va  bhasitam  lapitam  tathagatenati  va  abhasitam alapitam
@Footnote: 1 Ma. panasaddo na dissati. Yu. pana bhikkhaveti pathadvayam na dissati. evamupari.
Tathagatenati   va   acinnam  tathagatenati  va  anacinnam
tathagatenati   va  pannattam  tathagatenati  va  appannattam
tathagatenati  va  apattiti  va anapattiti va lahuka apattiti
va garuka apattiti va savasesa apattiti va anavasesa apattiti
va  dutthulla  apattiti  va  adutthulla  apattiti  va imani
tini akusalamulani vivadadhikaranassa mulam.
   [640]  Katamani  tini  kusalamulani  vivadadhikaranassa  mulam .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu aluddhacitta vivadanti adutthacitta vivadanti
amulhacitta  vivadanti  dhammoti  va adhammoti va .pe. dutthulla
apattiti  va  adutthulla  apattiti  va  imani tini kusalamulani
vivadadhikaranassa mulam.
   [641]  Anuvadadhikaranassa  kim  mulam  .  cha  anuvadamulani
anuvadadhikaranassa   mulam   tinipi  akusalamulani  anuvadadhikaranassa
mulam   tinipi   kusalamulani   anuvadadhikaranassa   mulam  kayopi
anuvadadhikaranassa mulam vacapi anuvadadhikaranassa mulam.
   [642]  Katamani  cha  anuvadamulani anuvadadhikaranassa mulam .
Idha pana bhikkhave bhikkhu kodhano hoti upanahi yo so bhikkhave 1-
bhikkhu  kodhano  hoti  upanahi  so  sattharipi  agaravo  viharati
appatisso  dhammepi  agaravo  viharati appatisso sanghepi agaravo
@Footnote: 1 Ma. bhikkhaveti natthi.
Viharati  appatisso  sikkhayapi  na  paripurikari  hoti  yo  so
bhikkhave  bhikkhu  sattharipi  agaravo  viharati  appatisso  dhammepi
agaravo  viharati  appatisso  sanghepi  agaravo viharati appatisso
sikkhayapi  na  paripurikari  hoti  so  sanghe  anuvadam  janeti
yo  hoti  anuvado  bahujanaahitaya  bahujanaasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {642.1} Evarupance tumhe bhikkhave anuvadamulam ajjhattam va
bahiddha va samanupasseyyatha tatra tumhe bhikkhave tasseva papakassa
anuvadamulassa  pahanaya vayameyyatha . evarupance tumhe bhikkhave
anuvadamulam  ajjhattam  va  bahiddha  va  na samanupasseyyatha tatra
tumhe  bhikkhave  tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavaya
patipajjeyyatha  .  evametassa  papakassa  anuvadamulassa  pahanam
hoti. Evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoti.
   [643]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu makkhi hoti palasi .pe.
Issuki  hoti  macchari  .pe. satho hoti mayavi .pe. papiccho
hoti  micchaditthi  .pe.  sanditthiparamasi  hoti  adanagahi
duppatinissaggi  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  sanditthiparamasi  hoti
adanagahi  duppatinissaggi  so sattharipi agaravo viharati appatisso
dhammepi   .pe.   sanghepi   agaravo   viharati  appatisso
sikkhayapi  na  paripurikari  hoti  yo  so bhikkhave bhikkhu sattharipi
Agaravo  viharati  appatisso  dhammepi  .pe.  sanghepi  .pe.
Sikkhayapi na paripurikari hoti so sanghe anuvadam janeti yo hoti
anuvado  bahujanaahitaya  bahujanaasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya
ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {643.1}  Evarupance  tumhe  bhikkhave  anuvadamulam ajjhattam
va  bahiddha  va  samanupasseyyatha  tatra tumhe bhikkhave tasseva
papakassa  anuvadamulassa  pahanaya  vayameyyatha  .  evarupance
tumhe bhikkhave anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha
tatra  tumhe  bhikkhave  tasseva  papakassa  anuvadamulassa  ayatim
anavassavaya  patipajjeyyatha  .  evametassa papakassa anuvadamulassa
pahanam  hoti  .  evametassa  papakassa  anuvadamulassa  ayatim
anavassavo hoti imani cha anuvadamulani anuvadadhikaranassa mulam.
   [644]  Katamani  tini  akusalamulani anuvadadhikaranassa mulam .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhum  luddhacitta  anuvadanti dutthacitta
anuvadanti  mulhacitta  anuvadanti  silavipattiya  va  acaravipattiya
va  ditthivipattiya  va ajivavipattiya va imani tini akusalamulani
anuvadadhikaranassa mulam.
   [645]  Katamani  tini  kusalamulani  anuvadadhikaranassa mulam .
Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  bhikkhum aluddhacitta anuvadanti adutthacitta
anuvadanti  amulhacitta  anuvadanti  silavipattiya  va acaravipattiya
Va  ditthivipattiya  va  ajivavipattiya va imani tini kusalamulani
anuvadadhikaranassa mulam.
   [646] Katamo ca 1- kayo anuvadadhikaranassa mulam. Idhekacco
dubbanno  hoti  duddassiko  okotimako  bahvabadho  kano
va  kuni  va  khanjo  va  pakkhahato  va  yena nam anuvadanti
ayam kayo anuvadadhikaranassa mulam.
   [647] Katama ca 2- vaca anuvadadhikaranassa mulam. Idhekacco
dubbaco  hoti  mammano  elagalavaco  yaya  nam  anuvadanti  ayam
vaca anuvadadhikaranassa mulam.
   [648]  Apattadhikaranassa  kim  mulam  . cha apattisamutthana
apattadhikaranassa  mulam  atthapatti  kayato  samutthati  na vacato
na  cittato  atthapatti  vacato  samutthati  na  kayato  na
cittato  atthapatti  kayato  ca  vacato  ca  samutthati  na
cittato  atthapatti  kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na
vacato  atthapatti  vacato  ca  cittato  ca  samutthati  na
kayato  atthapatti  kayato  ca vacato ca cittato ca samutthati
ime cha apattisamutthana apattadhikaranassa mulam.
   [649]  Kiccadhikaranassa  kim  mulam  .  kiccadhikaranassa  ekam
mulam sangho.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. Ra. casaddo na dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 335-342. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6827&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6827&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=632&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=55              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]