ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 11สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 10 : Sutta Pitaka Book 2 Dīghanikāyassa Mahāvaggo
Dīghanikāyassa ทีฆนิกาย
Mahāvaggo มหาวรรค
1. Mahāpadāna Sutta : The Great Discourse on the Harvest of Deeds มหาปทานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Mahānidāna Sutta : The Great Discourse on Causation มหานิทานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Mahā Parinibbāna Sutta : The Great Discourse on the Buddha’s Extinguishment มหาปรินิพพานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Mahā Sudassana Sutta : King Mahāsudassana มหาสุทัสสนสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Janavasabha Sutta : With Janavasabha ชนวสภสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Mahā Govinda Sutta : The Great Steward มหาโควินทสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Mahā Samaya Sutta : The Great Congregation มหาสมัยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Sakka Paṭha Sutta : Sakka’s Questions สักกปัญหสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Mahā Satipaṭṭhāna Sutta : The Longer Discourse on Mindfulness Meditation มหาสติปัฏฐานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Pāyāsi Sutta : With Pāyāsi ปายาสิราชัญญสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Sutta Pitaka Book 2 Dīghanikāyassa Mahāvaggo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 9สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 11สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ