ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

          Sammādiṭṭhisuttaṃ
   [110]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  āyasmā
sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti [1]- te
bhikkhū  āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  . āyasmā sārīputto
etadavoca  sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhīti  āvuso  vuccati  kittāvatā
nu  kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti ujugatāssa diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {110.1} Dūratopi kho mayaṃ āvuso āgaccheyyāma āyasmato
sārīputtassa  santike  etassa  bhāsitassa  atthamaññātuṃ  sādhu
vatāyasmantaṃyeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho
āyasmato  sārīputtassa  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi
āvuso  2- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ.
   [111]  Āyasmā  sārīputto  etadavoca yato kho āvuso
ariyasāvako  akusalañca  pajānāti  akusalamūlañca  pajānāti  kusalañca
pajānāti kusalamūlañca pajānāti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati. 2 Sī. Yu. tenahāvuso.
Samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {111.1} Katamaṃ panāvuso akusalaṃ [1]- . pāṇātipāto kho
āvuso  akusalaṃ  adinnādānaṃ  akusalaṃ  kāmesumicchācāro  akusalaṃ
musāvādo  akusalaṃ  pisuṇā  vācā  akusalaṃ  pharusā  vācā akusalaṃ
samphappalāpo   akusalaṃ   abhijjhā  akusalaṃ  byāpādo  akusalaṃ
micchādiṭṭhi  akusalaṃ  idaṃ  vuccatāvuso  akusalaṃ  .  katamañcāvuso
akusalamūlaṃ  .  lobho  akusalamūlaṃ  doso akusalamūlaṃ moho akusalamūlaṃ
idaṃ vuccatāvuso akusalamūlaṃ.
   {111.2}  Katamañcāvuso kusalaṃ . pāṇātipātā veramaṇī kusalaṃ
adinnādānā  veramaṇī  kusalaṃ  kāmesumicchācārā  veramaṇī  kusalaṃ
musāvādā  veramaṇī  kusalaṃ  pisuṇāya vācāya veramaṇī kusalaṃ pharusāya
vācāya  veramaṇī  kusalaṃ  samphappalāpā  veramaṇī  kusalaṃ  anabhijjhā
kusalaṃ  abyāpādo  kusalaṃ  sammādiṭṭhi  kusalaṃ  idaṃ  vuccatāvuso
kusalaṃ.
   {111.3}  Katamañcāvuso kusalamūlaṃ . alobho kusalamūlaṃ adoso
kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  idaṃ  vuccatāvuso  kusalamūlaṃ  .  yato
kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ  akusalaṃ pajānāti evaṃ akusalamūlaṃ
pajānāti  evaṃ  kusalaṃ  pajānāti  evaṃ  kusalamūlaṃ  pajānāti  so
sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ  paṭivinodetvā  asmīti
diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro hoti . ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
@Footnote: 1 Ma. Yu. katamaṃ akusalamūlaṃ katamaṃ kusalaṃ katamaṃ kusalamūlaṃ.
Aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [112]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā panāvuso aññopi pariyāyo yathā ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [113] Siyāvusoti 1- āyasmā sārīputto avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  āhārañca pajānāti āhārasamudayañca pajānāti
āhāranirodhañca  pajānāti  āhāranirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti  .  katamo  panāvuso  āhāro  katamo āhārasamudayo
katamo āhāranirodho katamā āhāranirodhagāminī paṭipadāti.
   {113.1} Cattārome āvuso āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ ṭhitiyā
sambhavesīnaṃ vā anuggahāya . katame cattāro. Kavaḷiṅkāro āhāro
oḷāriko vā sukhumo vā phasso dutiyo manosañcetanā tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ  .  taṇhāsamudayā āhārasamudayo taṇhānirodhā āhāranirodho
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo āhāranirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā
@Footnote: 1 Sī. Yu. siyāvuso yato kho āvuso.
Sammākammanto  sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi .
Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ āhāraṃ pajānāti evaṃ āhārasamudayaṃ
pajānāti evaṃ āhāranirodhaṃ pajānāti evaṃ āhāranirodhagāminiṃ paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso rāgānusayaṃ pahāya paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā
asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā avijjaṃ pahāya vijjaṃ uppādetvā
diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [114]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ apucchiṃsu siyā panāvuso .pe.
   [115]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  dukkhañca  pajānāti  dukkhasamudayañca  pajānāti
dukkhanirodhañca   pajānāti  dukkhanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti.
   {115.1} Katamampanāvuso dukkhaṃ jātipi dukkhā jarāpi dukkhā [1]-
maraṇampi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā  appiyehi
sampayogo   dukkho   piyehi   vippayogo   dukkho  yampicchaṃ
@Footnote: 1 Yu. byādhipi dukkhā.
Na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  pañcupādānakkhandhā dukkhā idaṃ
vuccatāvuso dukkhaṃ.
   {115.2} Katamo cāvuso dukkhasamudayo yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  seyyathīdaṃ  kāmataṇhā  bhavataṇhā
vibhavataṇhā ayaṃ vuccatāvuso dukkhasamudayo.
   {115.3} Katamo cāvuso dukkhanirodho yo tassāyeva taṇhāya
asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo ayaṃ vuccatāvuso
dukkhanirodho.
   {115.4}  Katamā  cāvuso  dukkhanirodhagāminī paṭipadā ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi
ayaṃ vuccatāvuso dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   {115.5} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ dukkhaṃ pajānāti evaṃ
dukkhasamudayaṃ pajānāti evaṃ dukkhanirodhaṃ pajānāti evaṃ dukkhanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ
paṭivinodetvā  asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya
vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [116]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā  panāvuso  aññopi  pariyāyo  yathā
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
Aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [117]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  jarāmaraṇañca  pajānāti  jarāmaraṇasamudayañca
pajānāti   jarāmaraṇanirodhañca   pajānāti   jarāmaraṇanirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {117.1}  Katamaṃ  panāvuso  jarāmaraṇaṃ katamo jarāmaraṇasamudayo
katamo  jarāmaraṇanirodho  katamā  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadāti .
Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye jarā jīraṇatā khaṇḍiccaṃ
pāliccaṃ valitacatā 1- āyuno saṃhāni indriyānaṃ paripāko ayaṃ vuccati
jarā . yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā
bhedo  antaradhānaṃ maccu maraṇaṃ kālakiriyā khandhānaṃ bhedo kaḷevarassa
nikkhepo jīvitindriyassa upacchedo idaṃ vuccati maraṇaṃ.
   {117.2} Iti ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccatāvuso jarāmaraṇaṃ.
Jātisamudayā  jarāmaraṇasamudayo  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jarāmaraṇanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ
jarāmaraṇaṃ   pajānāti   evaṃ   jarāmaraṇasamudayaṃ   pajānāti
@Footnote: 1 Sī. Yu. valittacatā. (vallittacatāti amhākaṃ khanti)
Evaṃ  jarāmaraṇanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  jarāmaraṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  .pe.  ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [118] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  jātiñca  pajānāti
jātisamudayañca  pajānāti  jātinirodhañca  pajānāti  jātinirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {118.1}  Katamā  panāvuso jāti katamo jātisamudayo katamo
jātinirodho  katamā  jātinirodhagāminī  paṭipadāti . yā tesaṃ tesaṃ
sattānaṃ  tamhi  tamhi  sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti
abhinibbatti  khandhānaṃ pātubhāvo āyatanānaṃ paṭilābho ayaṃ vuccatāvuso
jāti  .  bhavasamudayā  jātisamudayo  bhavanirodhā jātinirodho ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  jātinirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {118.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ jātiṃ pajānāti
evaṃ  jātisamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  jātinirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
jātinirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya .pe. ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti
Ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato
imaṃ saddhammanti.
   [119] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  bhavañca  pajānāti
bhavasamudayañca   pajānāti  bhavanirodhañca  pajānāti  bhavanirodhagāminiṃ
paṭipadañca pajānāti ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   {119.1} Katamo panāvuso bhavo katamo bhavasamudayo katamo bhavanirodho
katamā  bhavanirodhagāminī paṭipadāti . tayome āvuso bhavā kāmabhavo
rūpabhavo  arūpabhavo  .  upādānasamudayā  bhavasamudayo upādānanirodhā
bhavanirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhavanirodhagāminī paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {119.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ bhavaṃ pajānāti evaṃ
bhavasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  bhavanirodhaṃ pajānāti evaṃ bhavanirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [120] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  upādānañca  pajānāti
Upādānasamudayañca    pajānāti   upādānanirodhañca   pajānāti
upādānanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti  .  katamaṃ  panāvuso
upādānaṃ  katamo  upādānasamudayo  katamo  upādānanirodho  katamā
upādānanirodhagāminī  paṭipadāti  .  cattārīmāni āvuso upādānāni
kāmupādānaṃ diṭṭhupādānaṃ sīlabbattupādānaṃ attavādupādānaṃ.
   {120.1}   Taṇhāsamudayā   upādānasamudayo  taṇhānirodhā
upādānanirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo upādānanirodhagāminī
paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso
ariyasāvako  evaṃ upādānaṃ pajānāti evaṃ upādānasamudayaṃ pajānāti
evaṃ  upādānanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  upādānanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [121] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  taṇhañca  pajānāti
taṇhāsamudayañca    pajānāti    taṇhānirodhañca    pajānāti
taṇhānirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
Aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamā
panāvuso  taṇhā  katamo  taṇhāsamudayo  katamo  taṇhānirodho
katamā   taṇhānirodhagāminī   paṭipadāti   .  chayime  āvuso
taṇhākāyā   rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   .  vedanāsamudayā  taṇhāsamudayo
vedanānirodhā  taṇhānirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
taṇhānirodhagāminī   paṭipadā   seyyathīdaṃ   sammādiṭṭhi   .pe.
Sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ taṇhaṃ pajānāti
evaṃ  taṇhāsamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  taṇhānirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
taṇhānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya  .pe.  ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [122] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  vedanañca  pajānāti
vedanāsamudayañca    pajānāti    vedanānirodhañca    pajānāti
vedanānirodhagāminiṃ   paṭipadañca   pajānāti   ettāvatāpi  kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamā
panāvuso vedanā katamo vedanāsamudayo katamo vedanānirodho katamā
Vedanānirodhagāminī  paṭipadāti  .  chayime  āvuso  vedanākāyā
cakkhusamphassajā vedanā sotasamphassajā vedanā ghānasamphassajā vedanā
jivhāsamphassajā  vedanā  kāyasamphassajā  vedanā  manosamphassajā
vedanā  .  phassasamudayā  vedanāsamudayo phassanirodhā vedanānirodho
ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo vedanānirodhagāminī paṭipadā seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. sammāsamādhi . yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ
vedanaṃ  pajānāti  evaṃ  vedanāsamudayaṃ pajānāti evaṃ vedanānirodhaṃ
pajānāti  evaṃ  vedanānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso
rāgānusayaṃ  pahāya  .pe.  ettāvatāpi  kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [123] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  phassañca  pajānāti
phassasamudayañca  pajānāti  phassanirodhañca  pajānāti  phassanirodhagāminiṃ
paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti  . katamo panāvuso phasso
katamo  phassasamudayo  katamo  phassanirodho  katamā  phassanirodhagāminī
paṭipadāti   .   chayime   āvuso  phassakāyā  cakkhusamphasso
Sotasamphasso   ghānasamphasso   jivhāsamphasso   kāyasamphasso
manosamphasso  .  saḷāyatanasamudayā  phassasamudayo  saḷāyatananirodhā
phassanirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  phassanirodhagāminī
paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  .  yato
kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ  phassaṃ pajānāti evaṃ phassasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  phassanirodhaṃ  pajānāti evaṃ phassanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ
pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [124] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  saḷāyatanañca  pajānāti
saḷāyatanasamudayañca    pajānāti   saḷāyatananirodhañca   pajānāti
saḷāyatananirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato  āgato  imaṃ  saddhammanti . katamaṃ panāvuso saḷāyatanaṃ
katamo   saḷāyatanasamudayo   katamo   saḷāyatananirodho   katamā
saḷāyatananirodhagāminī  paṭipadāti  .  chayimāni  āvuso  āyatanāni
cakkhvāyatanaṃ   sotāyatanaṃ   ghānāyatanaṃ   jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ
manāyatanaṃ   .  nāmarūpasamudayā  saḷāyatanasamudayo  nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saḷāyatananirodhagāminī
Paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.  sammāsamādhi  . yato kho
āvuso  ariyasāvako  evaṃ saḷāyatanaṃ pajānāti evaṃ saḷāyatanasamudayaṃ
pajānāti  evaṃ  saḷāyatananirodhaṃ  pajānāti evaṃ saḷāyatananirodhagāminiṃ
paṭipadaṃ pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi
kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi
dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [125] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  nāmarūpañca  pajānāti
nāmarūpasamudayañca    pajānāti    nāmarūpanirodhañca    pajānāti
nāmarūpanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako   sammādiṭṭhī   hoti   ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {125.1} Katamaṃ panāvuso nāmarūpaṃ katamo nāmarūpasamudayo katamo
nāmarūpanirodho  katamā  nāmarūpanirodhagāminī  paṭipadāti  .  vedanā
saññā  cetanā phasso manasikāro idaṃ vuccati nāmaṃ . cattāri ca
mahābhūtāni  catunnañca  mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ idaṃ vuccati rūpaṃ .
Iti idañca nāmaṃ idañca rūpaṃ idaṃ vuccatāvuso nāmarūpaṃ. Viññāṇasamudayā
nāmarūpasamudayo  viññāṇanirodhā  nāmarūpanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  nāmarūpanirodhagāminī  paṭipadā seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  yato  kho  āvuso  ariyasāvako
Evaṃ nāmarūpaṃ pajānāti evaṃ nāmarūpasamudayaṃ pajānāti evaṃ nāmarūpanirodhaṃ
pajānāti  evaṃ  nāmarūpanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso
rāgānusayaṃ pahāya .pe. Ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī
hoti  ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato āgato
imaṃ saddhammanti.
   [126] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  viññāṇañca  pajānāti
viññāṇasamudayañca    pajānāti    viññāṇanirodhañca    pajānāti
viññāṇanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {126.1}  Katamaṃ  panāvuso  viññāṇaṃ  katamo  viññāṇasamudayo
katamo  viññāṇanirodho  katamā  viññāṇanirodhagāminī  paṭipadāti .
Chayime   āvuso   viññāṇakāyā   cakkhuviññāṇaṃ   sotaviññāṇaṃ
ghānaviññāṇaṃ   jivhāviññāṇaṃ   kāyaviññāṇaṃ   manoviññāṇaṃ  .
Saṅkhārasamudayā   viññāṇasamudayo   saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminī  paṭipadā
seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {126.2}  Yato  kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ viññāṇaṃ
pajānāti  evaṃ  viññāṇasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  viññāṇanirodhaṃ
pajānāti   evaṃ  viññāṇanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so
Sabbaso rāgānusayaṃ pahāya .pe. ettāvatāpi kho āvuso ariyasāvako
sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena samannāgato
āgato imaṃ saddhammanti.
   [127] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca  yato  kho  āvuso  ariyasāvako  saṅkhārañca  pajānāti
saṅkhārasamudayañca    pajānāti    saṅkhāranirodhañca    pajānāti
saṅkhāranirodhagāminiṃ   paṭipadañca   pajānāti   ettāvatāpi  kho
āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme
aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   {127.1} Katamo panāvuso saṅkhāro katamo saṅkhārasamudayo katamo
saṅkhāranirodho katamā saṅkhāranirodhagāminī paṭipadāti . tayome āvuso
saṅkhārā  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro cittasaṅkhāro . avijjāsamudayā
saṅkhārasamudayo avijjānirodhā saṅkhāranirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅkhāranirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi.
   {127.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ saṅkhāraṃ pajānāti evaṃ
saṅkhārasamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  saṅkhāranirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
saṅkhāranirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti  so  sabbaso  rāgānusayaṃ
pahāya  paṭighānusayaṃ  paṭivinodetvā  asmīti diṭṭhimānānusayaṃ samūhanitvā
avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā  diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro
hoti  ettāvatāpi  kho  āvuso  ariyasāvako  sammādiṭṭhī  hoti
Ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato
imaṃ saddhammanti.
   [128] Siyā panāvuso .pe. siyāvusoti āyasmā sārīputto
avoca yato kho āvuso ariyasāvako avijjañca pajānāti avijjāsamudayañca
pajānāti  avijjānirodhañca  pajānāti  avijjānirodhagāminiṃ  paṭipadañca
pajānāti  ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti
ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme aveccappasādena samannāgato āgato imaṃ
saddhammanti.
   {128.1} Katamā panāvuso avijjā katamo avijjāsamudayo katamo
avijjānirodho katamā avijjānirodhagāminī paṭipadāti . yaṃ kho āvuso
dukkhe   añāṇaṃ   dukkhasamudaye   añāṇaṃ  dukkhanirodhe  añāṇaṃ
dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  añāṇaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso avijjā .
Āsavasamudayā  avijjāsamudayo  āsavanirodhā  avijjānirodho  ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  avijjānirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ
sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {128.2} Yato kho āvuso ariyasāvako evaṃ avijjaṃ pajānāti evaṃ
avijjāsamudayaṃ  pajānāti  evaṃ  avijjānirodhaṃ  pajānāti  evaṃ
avijjānirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti so sabbaso rāgānusayaṃ pahāya
paṭighānusayaṃ   paṭivinodetvā  asmīti  diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā
avijjaṃ pahāya vijjaṃ uppādetvā diṭṭheva dhamme dukkhassantakaro hoti
ettāvatāpi kho āvuso
Ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [129]  Sādhāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  uttariṃ
pañhaṃ  apucchiṃsu  siyā panāvuso aññopi pariyāyo yathā ariyasāvako
sammādiṭṭhī  hoti  ujugatāssa  diṭṭhi  dhamme  aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   [130]  Siyāvusoti  āyasmā  sārīputto  avoca yato kho
āvuso  ariyasāvako  āsavañca  pajānāti  āsavasamudayañca pajānāti
āsavanirodhañca  pajānāti  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadañca  pajānāti
ettāvatāpi  kho  āvuso ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa
diṭṭhi   dhamme  aveccappasādena  samannāgato  āgato  imaṃ
saddhammanti.
   {130.1}  Katamo  panāvuso  āsavo  katamo  āsavasamudayo
katamo  āsavanirodho  katamā āsavanirodhagāminī paṭipadāti . tayome
āvuso  āsavā kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo . avijjāsamudayā
āsavasamudayo   avijjānirodhā   āsavanirodho  ayameva  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  āsavanirodhagāminī  paṭipadā  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   {130.2}   Yato   kho  āvuso  ariyasāvako  evaṃ
āsavaṃ   pajānāti   evaṃ   āsavasamudayaṃ   pajānāti   evaṃ
Āsavanirodhaṃ  pajānāti  evaṃ  āsavanirodhagāminiṃ  paṭipadaṃ  pajānāti
so  sabbaso  rāgānusayaṃ  pahāya  paṭighānusayaṃ paṭivinodetvā asmīti
diṭṭhimānānusayaṃ  samūhanitvā  avijjaṃ  pahāya  vijjaṃ  uppādetvā
diṭṭheva  dhamme  dukkhassantakaro  hoti  ettāvatāpi  kho āvuso
ariyasāvako sammādiṭṭhī hoti ujugatāssa diṭṭhi dhamme aveccappasādena
samannāgato āgato imaṃ saddhammanti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
         Sammādiṭṭhisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
          Dukkhaṃ jarāmaraṇaṃ upādānaṃ
         saḷāyatanaṃ nāmarūpaṃ viññāṇaṃ
     yaṃ chapade katamaṃ      panāvuso vadānake
     jāti taṇhā ca vedanā   avijjāya catukkakā
     yā cattāri pade katamā   panāvuso vadānake.
     Āhāro ca bhavo phasso   saṅkhāro āsavapañcamo
     yaṃ pañcapade katamaṃ     panāvuso vadānake.
     Katamanti chabbidhā vuttaṃ    katamāni catubbidhā
          katamo pañcavidho vutto
       sabbasaṅkhārānaṃ pañcadasa padāni cāti.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 85-102. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=1703              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=1703              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=110&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=110              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=5349              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=5349              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]