ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

                   Adhikaranabhedam
   [1046]  Cattari  adhikaranani  vivadadhikaranam  anuvadadhikaranam
apattadhikaranam  kiccadhikaranam  .  imani  cattari  adhikaranani .
Imesam  catunnam  adhikarananam  kati  ukkota  .  imesam  catunnam
adhikarananam  dasa  ukkota  vivadadhikaranassa  dve  ukkota
anuvadadhikaranassa  cattaro  ukkota  apattadhikaranassa  tayo
ukkota  kiccadhikaranassa  eko  ukkoto  .  imesam  catunnam
adhikarananam  ime  dasa  ukkota  .  vivadadhikaranam  ukkotento
kati  samathe  ukkoteti  anuvadadhikaranam  ukkotento  kati samathe
ukkoteti  apattadhikaranam  ukkotento  kati  samathe  ukkoteti
kiccadhikaranam  ukkotento  kati  samathe ukkoteti . vivadadhikaranam
ukkotento  dve  samathe  ukkoteti anuvadadhikaranam ukkotento
cattaro  samathe  ukkoteti  apattadhikaranam  ukkotento  tayo
samathe   ukkoteti  kiccadhikaranam  ukkotento  ekam  samatham
ukkoteti.
   [1047]  Kati  ukkota  katihakarehi  ukkotanam  pasavati
katihangehi  samannagato  puggalo  adhikaranam  ukkoteti kati puggala
adhikaranam  ukkotenta  apattim  apajjanti  .  dvadasa ukkota
dasahakarehi  ukkotanam  pasavati  catuhangehi  samannagato  puggalo
Adhikaranam  ukkoteti  cattaro  puggala  adhikaranam  ukkotenta
apattim  apajjanti  .  katame  dvadasa ukkota . akatam kammam
dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammam  anihatam dunnihatam puna nihanitabbam
avinicchitam  duvinicchitam  puna  vinicchitabbam  avupasantam  duvupasantam  puna
vupasametabbanti  ime  dvadasa  ukkota  . katamehi dasahakarehi
ukkotanam  pasavati  .  tatthajatakam  adhikaranam  ukkoteti  tatthajatakam
vupasantam  adhikaranam  ukkoteti  antaramagge  adhikaranam  ukkoteti
antaramagge  vupasantam  adhikaranam  ukkoteti  tattha  gatam  adhikaranam
ukkoteti  tattha   gatam  vupasantam  adhikaranam  ukkoteti  sativinayam
ukkoteti   amulhavinayam   ukkoteti  tassapapiyasikam  ukkoteti
tinavattharakam ukkoteti. Imehi dasahakarehi ukkotanam pasavati.
   {1047.1}  Katamehi  catuhangehi samannagato puggalo adhikaranam
ukkoteti  .  chandagatim  gacchanto  adhikaranam  ukkoteti dosagatim
.pe.  mohagatim  bhayagatim  gacchanto adhikaranam ukkoteti . imehi
catuhangehi  samannagato  puggalo  adhikaranam  ukkoteti  .  katame
cattaro  puggala  adhikaranam  ukkotenta  apattim  apajjanti .
Tadahupasampanno   ukkoteti   ukkotanakam  pacittiyam  agantuko
ukkoteti  ukkotanakam  pacittiyam  karako  ukkoteti  ukkotanakam
pacittiyam  chandadayako  ukkoteti  ukkotanakam  pacittiyam  .
Ime cattaro puggala adhikaranam ukkotenta apattim apajjanti.
   [1048]  Vivadadhikaranam  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam
kimsambharam   kimsamutthanam  .  anuvadadhikaranam  kimnidanam  kimsamudayam
kimjatikam   kimpabhavam   kimsambharam  kimsamutthanam  .  apattadhikaranam
kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam  kimsamutthanam .
Kiccadhikaranam   kimnidanam   kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam
kimsamutthanam  .  vivadadhikaranam  vivadanidanam  vivadasamudayam vivadajatikam
vivadappabhavam   vivadasambharam  vivadasamutthanam  .  anuvadadhikaranam
anuvadanidanam    anuvadasamudayam   anuvadajatikam   anuvadappabhavam
anuvadasambharam    anuvadasamutthanam    .    apattadhikaranam
apattinidanam    apattisamudayam   apattijatikam   apattippabhavam
apattisambharam  apattisamutthanam  .  kiccadhikaranam  kiccanidanam  1-
kiccasamudayam kiccajatikam kiccappabhavam kiccasambharam kiccasamutthanam.
   {1048.1}  Vivadadhikaranam  kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam kimpabhavam
kimsambharam  kimsamutthanam  .  anuvadadhikaranam  .pe.  apattadhikaranam
kiccadhikaranam   kimnidanam   kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam
kimsamutthanam  .  vivadadhikaranam  hetunidanam  hetusamudayam  hetujatikam
hetuppabhavam  hetusambharam  hetusamutthanam  .  anuvadadhikaranam  .pe.
Apattadhikaranam  kiccadhikaranam  hetunidanam  hetusamudayam  hetujatikam
hetuppabhavam   hetusambharam   hetusamutthanam   .   vivadadhikaranam
kimnidanam  kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam  kimsamutthanam .
@Footnote: 1 Po. Ma. kiccayanidanam.
Anuvadadhikaranam   .pe.   apattadhikaranam  kiccadhikaranam  kimnidanam
kimsamudayam  kimjatikam  kimpabhavam  kimsambharam  kimsamutthanam  .  vivadadhikaranam
paccayanidanam    paccayasamudayam    paccayajatikam    paccayappabhavam
paccayasambharam   paccayasamutthanam   .   anuvadadhikaranam   .pe.
Apattadhikaranam  kiccadhikaranam  paccayanidanam  paccayasamudayam  paccayajatikam
paccayappabhavam paccayasambharam paccayasamutthanam.
   [1049]  Catunnam  adhikarananam  kati mulani kati samutthana .
Catunnam  adhikarananam  tettimsa  mulani  tettimsa samutthana . catunnam
adhikarananam  katamani  tettimsa  mulani  .  vivadadhikaranassa dvadasa
mulani  anuvadadhikaranassa  cuddasa  mulani  apattadhikaranassa  cha
mulani  kiccadhikaranassa  ekam  mulam  sangho  .  catunnam adhikarananam
imani  tettimsa  mulani  .  catunnam  adhikarananam  katame  tettimsa
samutthana  .  vivadadhikaranassa  attharasa  bhedakaravatthuni samutthana
anuvadadhikaranassa  catasso  vipattiyo  samutthana  apattadhikaranassa
satta     apattikkhandha    samutthana    kiccadhikaranassa
cattari  kammani  samutthana  .  catunnam adhikarananam ime tettimsa
samutthana.
   [1050]  Vivadadhikaranam  apattanapattiti . vivadadhikaranam na
apatti  .  kim pana vivadadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati .
Ama vivadadhikaranapaccaya apattim apajjeyya . vivadadhikaranapaccaya
Kati    apattiyo   apajjati   .   vivadadhikaranapaccaya
dve   apattiyo   apajjati  upasampannam  omasati  apatti
pacittiyassa   anupasampannam   omasati   apatti   dukkatassa
vivadadhikaranapaccaya  ima  dve  apattiyo  apajjati  .  ta
apattiyo  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  catunnam
adhikarananam   katamam  adhikaranam  sattannam  apattikkhandhanam  katihi
apattikkhandhehi   sangahita   channam   apattisamutthananam  katihi
samutthanehi  samutthahanti  1-  katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi
samathehi sammanti.
   {1050.1}  Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  ekam vipattim
bhajanti   acaravipattim   catunnam   adhikarananam   apattadhikaranam
sattannam   apattikkhandhanam   dvihi  apattikkhandhehi  sangahita
siya  pacittiyapattikkhandhena  siya  dukkatapattikkhandhena  channam
apattisamutthananam  tihi  samutthanehi  samutthahanti  1-  ekena
adhikaranena  kiccadhikaranena  tisu  thanesu  sanghamajjhe  ganamajjhe
puggalassa  santike  tihi  samathehi  sammanti siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [1051]  Anuvadadhikaranam  apattanapattiti  . anuvadadhikaranam
na apatti . kim pana anuvadadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati.
Ama anuvadadhikaranapaccaya apattim apajjeyya. Anuvadadhikaranapaccaya
kati   apattiyo   apajjati   .   anuvadadhikaranapaccaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. samutthanti. ito param evam natabbam.
Tisso  apattiyo  apajjati  bhikkhum  amulakena parajikena dhammena
anuddhamseti   apatti  sanghadisesassa  amulakena  sanghadisesena
anuddhamseti   apatti   pacittiyassa  amulikaya  acaravipattiya
anuddhamseti   apatti   dukkatassa   anuvadadhikaranapaccaya  ima
tisso apattiyo apajjati.
   {1051.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti
catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam  sattannam  apattikkhandhanam katihi
apattikkhandhehi  sangahita channam apattisamutthananam katihi samutthanehi
samutthahanti katihi adhikaranehi katisu thanesu katihi samathehi sammanti .
Ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim
siya  acaravipattim  catunnam  adhikarananam  apattadhikaranam  sattannam
apattikkhandhanam   tihi   apattikkhandhehi   sangahita   siya
sanghadisesapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthahanti ya sa 1- apatti 2- garuka sa 3- apatti ekena
adhikaranena  kiccadhikaranena  ekamhi  thane  sanghamajjhe  dvihi
samathehi  sammati 4- sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca ya ta
apattiyo  lahuka ta apattiyo ekena adhikaranena kiccadhikaranena
tisu   thanesu   sanghamajjhe   ganamajjhe   puggalassa  santike
tihi  samathehi  sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena
@Footnote: 1-3 Ma. ta . 2 Ma. apattiyo . 4 Ma. sammanti.
Ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [1052]  Apattadhikaranam  apattanapattiti  . apattadhikaranam
na 1- apatti . Kim pana apattadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati.
Ama apattadhikaranapaccaya apattim apajjeyya. Apattadhikaranapaccaya
kati apattiyo apajjati . apattadhikaranapaccaya catasso apattiyo
apajjati  bhikkhuni  janam parajikam dhammam ajjhapannam 2- paticchadeti
apatti parajikassa vematika paticchadeti apatti thullaccayassa bhikkhu
sanghadisesam paticchadeti apatti pacittiyassa acaravipattim paticchadeti
apatti  dukkatassa  apattadhikaranapaccaya  ima  catasso apattiyo
apajjati.
   {1052.1}  Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam kati vipattiyo
bhajanti  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam sattannam apattikkhandhanam
katihi   apattikkhandhehi   sangahita   channam  apattisamutthananam
katihi  samutthanehi  samutthahanti  katihi  adhikaranehi  katisu  thanesu
katihi  samathehi  sammanti  .  ta apattiyo catunnam vipattinam dve
vipattiyo  bhajanti  siya  silavipattim  siya  acaravipattim  catunnam
adhikarananam   apattadhikaranam   sattannam   apattikkhandhanam  catuhi
apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena  siya
thullaccayapattikkhandhena   siya   pacittiyapattikkhandhena   siya
dukkatapattikkhandhena  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi . 2 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Samutthahanti  kayato  ca  vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti
ya  sa  apatti  anavasesa sa apatti na katamena adhikaranena
na  katamamhi thane na katamena samathena sammati ya ta apattiyo
lahuka  ta  apattiyo  ekena  adhikaranena  kiccadhikaranena  tisu
thanesu  sanghamajjhe  ganamajjhe  puggalassa  santike  tihi  samathehi
sammanti  siya  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  siya
sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.
   [1053]  Kiccadhikaranam  apattanapattiti  .  kiccadhikaranam na
apatti  .  kim  pana kiccadhikaranapaccaya apattim apajjeyyati .
Ama  kiccadhikaranapaccaya  apattim apajjeyya . kiccadhikaranapaccaya
kati   apattiyo   apajjati   .  kiccadhikaranapaccaya  panca
apattiyo   apajjati   ukkhittanuvattika   bhikkhuni   yavatatiyam
samanubhasanaya  nappatinissajjati  nattiya  dukkatam  dvihi  kammavacahi
thullaccaya  kammavacapariyosane apatti parajikassa bhedakanuvattaka
bhikkhu  1-  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjanti  apatti
sanghadisesassa   papikaya   ditthiya   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjanti   apatti   pacittiyassa   kiccadhikaranapaccaya
ima panca apattiyo apajjati.
   {1053.1}   Ta   apattiyo  catunnam  vipattinam  kati
vipattiyo  bhajanti  catunnam  adhikarananam  katamam  adhikaranam  sattannam
apattikkhandhanam   katihi   apattikkhandhehi   sangahita   channam
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
Apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthahanti  katihi adhikaranehi
katisu  thanesu  katihi  samathehi  sammanti . ta apattiyo catunnam
vipattinam  dve  vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim
catunnam   adhikarananam   apattadhikaranam  sattannam  apattikkhandhanam
pancahi  apattikkhandhehi  sangahita  siya  parajikapattikkhandhena
siya   sanghadisesapattikkhandhena   siya   thullaccayapattikkhandhena
siya    pacittiyapattikkhandhena   siya   dukkatapattikkhandhena
channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthahanti kayato
ca  vacato  ca  cittato  ca  samutthahanti  ya  sa  apatti
anavasesa  sa  apatti  na  katamena  adhikaranena  na  katamamhi
thane  na  katamena  samathena sammati ya sa apatti garuka sa
apatti  ekena  adhikaranena  kiccadhikaranena  ekamhi  thane
sanghamajjhe  dvihi  samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena
ca  ya  ta  apattiyo  lahuka  ta  apattiyo  ekena
adhikaranena  kiccadhikaranena  tisu  thanesu  sanghamajjhe  ganamajjhe
puggalassa  santike  tihi  samathehi  sammanti siya sammukhavinayena ca
patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 372-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=7546&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=7546&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1046&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1046              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]