ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 2สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 444สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ภิกขุนีวิภังค์
ภิกขุนีวิภังค์ ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
๑. ปาราชิกกัณฑ์ ๒. สังฆาทิเสสกัณฑ์
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการก่อคดีพิพาท [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้สตรีผู้เป็นโจร [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการเข้าละแวกหมู่บ้านตามลำพังเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการเรียกภิกษุณีที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมเข้าหมู่ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการรับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการส่งเสริมภิกษุณีให้รับโภชนะจากมือชายผู้กำหนัด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรัย [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยภิกษุณีโกรธเพราะถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยภิกษุณีมีความประพฤติเลวทราม [ฉบับหลวง] อรรถกถา สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการยุยงส่งเสริมให้ภิกษุณีประพฤติเลวทราม [ฉบับหลวง] อรรถกถา บทสรุป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. นิสสัคคิยกัณฑ์
๑. ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการสะสมบาตร [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการแจกอกาลจีวร [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวร [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการออกปากขอของอย่างหนึ่งแล้วออกปากขอของอย่างอื่น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วให้ซื้อของอย่างอื่น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ ๑ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายสงฆ์ข้อที่ ๒ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายคณะข้อที่ ๑ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายแก่คณะข้อที่ ๒ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริขารที่เขาถวายแก่บุคคล [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการขอผ้าห่มหนาในฤดูหนาว [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการขอผ้าห่มบางในฤดูร้อน [ฉบับหลวง] อรรถกถา
บทสรุป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๔. ปาจิตติยกัณฑ์
๑. ลสุณวรรค หมวดว่าด้วยกระเทียม
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการขอกระเทียม [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการถอนขนในที่แคบ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการสัมผัสองค์กำเนิด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการใช้ท่อนยาง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการใช้น้ำชำระ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการปรนนิบัติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการขอข้าวเปลือกดิบ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกฝา [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการทิ้งอุจจาระเป็นต้นภายนอกกำแพง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการดูการขับร้องฟ้อนรำ [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๒. อันธการวรรค หมวดว่าด้วยความมืด
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่มืด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการยืนกับชายในที่กำบัง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่แจ้ง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการจากไปโดยไม่บอกเจ้าของ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการนั่งนอนบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการปูลาดโดยไม่บอก [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการให้ผู้อื่นโพนทะนา [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการสาปแช่งตนเองและผู้อื่น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการร้องไห้ทุบตีตนเอง [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. นัคควรรค หมวดว่าด้วยการเปลือยกาย
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการเลาะจีวรแล้วไม่เย็บ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการไม่ผลัดเปลี่ยนสังฆาฏิตามกำหนด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการห่มจีวรสับเปลี่ยนกัน [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการทำอันตรายแก่จีวรลาภของคณะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการให้สมณจีวรแก่ผู้ไม่ใช่ภิกษุณี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรกาล [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการห้ามการเดาะกฐินที่ชอบธรรม [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๔. ตุวัฏฏวรรค หมวดว่าด้วยการนอนร่วมกัน
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการนอนบนเตียงเดียวกัน [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียวเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าห่ม [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการไม่ใส่ใจดูแลเพื่อนภิกษุณี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการฉุดลากออก [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการอยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายในรัฐ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่น่าหวาดระแวงภายนอกรัฐ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปภายในพรรษา [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการไม่หลีกจาริกไป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๕. จิตตาคารวรรค หมวดว่าด้วยหอจิตรกรรม
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการไปดูโรงละครหลวง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการใช้ตั่งหรือแท่น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการกรอด้าย [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการช่วยทำการขวนขวายเพื่อคฤหัสถ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการไม่ช่วยระงับอธิกรณ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักฟ้อนเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่สละ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่สละที่พัก [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการเรียนดิรัจฉานวิชา [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการสอนดิรัจฉานวิชา [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๖. อารามวรรค หมวดว่าด้วยอาราม
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการเข้าอาราม โดยไม่บอก [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการด่าบริภาษภิกษุ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบริภาษคณะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการฉันของเคี้ยวของฉันเมื่อห้ามภัตตาหารแล้ว [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยความหวงตระกูล [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการไม่ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการไม่ถามอุโบสถเป็นต้น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการให้บ่งฝีในร่มผ้า [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๗. คัพภินีวรรค หมวดว่าด้วยสตรีมีครรภ์
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีครรภ์ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้สตรีมีลูกยังดื่มนม [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรม ๖ ข้อตลอด ๒ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ ๑๒ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงฆ์ยังไม่ได้สมมติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการไม่อนุเคราะห์สหชีวินีตลอด ๒ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการไม่ติดตามปวัตตินีตลอด ๒ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการไม่พาสหชีวินีหลีกไป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๘. กุมารีภูตวรรค หมวดว่าด้วยกุมารี
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่ยังไม่ได้ศึกษาในธรรม ๖ ข้อ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาต่ำกว่า ๑๒ เป็นปวัตตินี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ เป็นปวัตตินีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการบ่นว่าภายหลัง [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ถวายจีวรแล้วไม่บวชให้ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘ ว่าด้วยการบอกสิกขมานาให้ติดตามตลอด ๒ ปีแล้วไม่บวชให้ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๙ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาผู้คลุกคลีกับชาย [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๐ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปาริวาสิกฉันทะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาทุกๆ ปี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๓ ว่าด้วยการบวชให้สิกขมานาปีละ ๒ รูป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๙. ฉัตตุปาหนวรรค หมวดว่าด้วยร่มและรองเท้า
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้า [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๒ ว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๓ ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอว [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๔ ว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรี [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๕ ว่าด้วยการใช้ของหอมเครื่องย้อมผิว [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๖ ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบกลิ่น [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๗ ว่าด้วยการให้บีบนวด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๘-๙-๑๐ ว่าด้วยการใช้(สิกขมานาฯลฯสามเณรีฯลฯ)คฤหัสถ์ให้บีบนวด [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๑ ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อน [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๒ ว่าด้วยการถามปัญหากะภิกษุโดยไม่ได้ขอโอกาส [ฉบับหลวง] อรรถกถา สิกขาบทที่ ๑๓ ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดถัน [ฉบับหลวง] อรรถกถา
บทสรุป [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๕. ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ๖. เสขิยกัณฑ์ ๗. อธิกรณสมถะ [ฉบับหลวง] คำนิคม [ฉบับหลวง] อรรถกถา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 2สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 444สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ