ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 443สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มหาวิภังค์ ภาค ๒
มหาวิภังค์ ภาค ๒ ดูเฉพาะหัวข้อ ดูหัวข้อ ลำดับ 2 ดูทั้งหมด
๔. นิสสัคคิยกัณฑ์
๑. จีวรวรรค หมวดว่าด้วยจีวร
๑. ปฐมกฐินสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๑] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อุทโทสิตสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๒] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. ตติยกฐินสิกขาบท เรื่องภิกษุรับอกาลจีวร [ว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่ ๓] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ปุราณจีวรสิกขาบท เรื่องพระอุทายีกับอดีตภรรยา [ว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่า] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท เรื่องภิกษุณีอุบลวรรณา [ว่าด้วยการรับจีวร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. ตตุตตริสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการออกปากขอจีวรเกิน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. อุปักขฏสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. ทุติยอุปักขฏสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรที่พระราชาเป็นต้นให้ทูตนำมาถวาย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. ราชสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วย มูลค่าจีวรที่เจ้าทรัพย์ส่งมาถวาย] รวมสิกขาบทที่มีในจีวรวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๒. โกสิยวรรค หมวดว่าด้วยสันถัตใยไหม
๑. โกสิยสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำสันถัตใยไหม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. สุทธกาฬกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำล้วน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. เทฺวภาคสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำสันถัตโดยใช้ขนเจียมดำ ๒ ส่วน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ฉัพพัสสสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยการเก็บสันถัตไว้ ๖ ปี] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. นิสีทนสันถตสิกขาบท เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร [ว่าด้วยการทำสันถัตสำหรับรองนั่ง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. เอฬกโลมสิกขาบท เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับขนเจียมระหว่างทาง [ว่าด้วยการรับขนเจียม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการให้ซักขนเจียม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. รูปิยสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการรับรูปิยะ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. รูปิยสังโวหารสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนรูปิยะ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. กยวิกกยสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการซื้อขาย] รวมสิกขาบทที่มีในโกสิยวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. ปัตตวรรค หมวดว่าด้วยบาตร
๑. ปัตตสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยบาตร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อูนปัญจพันธนสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยบาตรมีรอยซ่อมหย่อนกว่า ๕ แห่ง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. เภสัชชสิกขาบท เรื่องพระปิลินทวัจฉะ [ว่าด้วยเภสัช] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. จีวรอัจฉินทนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. สุตตวิญญัตติสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการออกปากขอด้าย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. มหาเปสการสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการสั่งช่างหูกทอจีวร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. อัจเจกจีวรสิกขาบท เรื่องมหาอมาตย์ถวายผ้าจำนำพรรษา [ว่าด้วยอัจเจกจีวร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. สาสังกสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยเสนาสนะป่าที่น่าหวาดระแวง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. ปริณตสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการน้อมลาภ] รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
บทสรุป [ฉบับหลวง]
๕. ปาจิตติยกัณฑ์
๑. มุสาวาทวรรค หมวดว่าด้วยการกล่าวเท็จ
๑. มุสาวาทสิกขาบท เรื่องพระหัตถกศากยบุตร [ว่าด้วยการกล่าวเท็จ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. โอมสวาทสิกขาบท [ว่าด้วยการกล่าวเสียดสี] ๓. เปสุญญสิกขาบท [ว่าด้วยการกล่าวส่อเสียด] ๔. ปทโสธัมมสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการให้กล่าวธรรมเป็นบทๆ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. สหเสยยสิกขาบท [ว่าด้วยการนอนร่วมกัน] ๖. ทุติยสหเสยยสิกขาบท เรื่องพระอนุรุทธะ [ว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่ ๒] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. ธัมมเทสนาสิกขาบท [ว่าด้วยการแสดงธรรม] ๘. ภูตาโรจนสิกขาบท เรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทา [ว่าด้วยการบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. ทุฏฐุลลาโรจนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการบอกอาบัติชั่วหยาบ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. ปฐวีขณนสิกขาบท เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี [ว่าด้วยการขุดดิน] รวมสิกขาบทที่มีในมุสาวาทวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๒. ภูตคามวรรค หมวดว่าด้วยภูตคาม
๑. ภูตคามสิกขาบท เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี [ว่าด้วยการพรากภูตคาม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อัญญวาทกสิกขาบท เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. อุชฌาปนกสิกขาบท เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ปฐมเสนาสนสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ ๑] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ทุติยเสนาสนสิกขาบท เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วยเสนาสนะข้อที่ ๒] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. อนุปขัชชสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. นิกกัฑฒนสิกขาบท เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วยการฉุดลากออก] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. เวหาสกุฏิสิกขาบท เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วยกุฎีชั้นลอย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. มหัลลกวิหารสิกขาบท เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. สัปปาณกสิกขาบท เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี [ว่าด้วยสิ่งมีชีวิต] รวมสิกขาบทที่มีในภูตคามวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๓. โอวาทวรรค หมวดว่าด้วยโอวาท
๑. โอวาทสิกขาบท [ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี] ๒. อัตถังคตสิกขาบท เรื่องพระจูฬปันถก [ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัสดงแล้ว] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. ภิกขุนูปัสสยสิกขาบท [ว่าด้วยการไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่สำนัก] ๔. อามิสสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีเพราะเห็นแก่อามิส] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. จีวรทานสิกขาบท [ว่าด้วยการถวายจีวร] ๖. จีวรสิพพนสิกขาบท เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วยการเย็บจีวรให้ภิกษุณี] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. สังวิธานสิกขาบท [ว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน] ๘. นาวาภิรูหนสิกขาบท [ว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกัน] ๙. ปริปาจิตสิกขาบท [ว่าด้วยการฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียม] ๑๐. รโหนิสัชชสิกขาบท เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ] รวมสิกขาบทที่มีในโอวาทวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๔. โภชนวรรค หมวดว่าด้วยโภชนะ
๑. อาวสถปิณฑสิกขาบท [ว่าด้วยการฉันภัตตาหารในที่พักแรม] ๒. คณโภชนสิกขาบท [ว่าด้วยการฉันคณโภชนะ] ๓. ปรัมปรโภชนสิกขาบท [ว่าด้วยการฉันปรัมปรโภชนะ] ๔. กาณมาตุสิกขาบท [ว่าด้วยมารดาของนางกาณา] ๕. ปฐมปวารณาสิกขาบท [ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ ๑] ๖. ทุติยปวารณาสิกขาบท เรื่องภิกษุ ๒ รูป [ว่าด้วยการบอกห้ามภัตตาหารข้อที่ ๒] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. วิกาลโภชนสิกขาบท เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาล] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. สันนิธิการกสิกขาบท เรื่องพระเวฬัฏฐสีสะ [ว่าด้วยการสะสมโภชนะ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. ปณีตโภชนสิกขาบท [ว่าด้วยการออกปากขอโภชนะอันประณีต] ๑๐. ทันตโปนสิกขาบท [ว่าด้วยการรับประเคนอาหารนอกจากน้ำและไม้ชำระฟัน]
๕. อเจลกวรรค หมวดว่าด้วยนักบวชเปลือย
๑. อเจลกสิกขาบท เรื่องพระอานนท์ [ว่าด้วยนักบวชเปลือย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อุยโยชนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการส่งกลับ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. สโภชนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคน ๒ คน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. รโหปฏิจฉันนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบัง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. รโหนิสัชชสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการนั่งในที่ลับ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. จาริตตสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. มหานามสิกขาบท เรื่องมหานามศากยะ [ว่าด้วยพระเจ้ามหานามศากยะ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. อุยยุตตเสนาสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. เสนาวาสสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการไปดูสนามรบ] รวมสิกขาบทที่มีในอเจลกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๖. สุราปานวรรค หมวดว่าด้วยการดื่มสุรา
๑. สุราปานสิกขาบท เรื่องพระสาคตะ [ว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. อังคุลิปโตทกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. หัสสธัมมสิกขาบท เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วยการเล่นนํ้า] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. อนาทริยสิกขาบท เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ภิงสาปนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำให้ตกใจ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. โชติกสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยการก่อไฟผิง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. นหานสิกขาบท เรื่องพระเจ้าพิมพิสาร [ว่าด้วยการสรงน้ำนอกสมัย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. ทุพพัณณกรณสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสี] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. วิกัปปนสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการวิกัปปจีวร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. จีวรอปนิธานสิกขาบท เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ [ว่าด้วยการซ่อนจีวร] รวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๗. สัปปาณกวรรค หมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิต
๑. สัญจิจจสิกขาบท เรื่องพระอุทายี [ว่าด้วยความจงใจปลงชีวิตสัตว์] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. สัปปาณกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. อุกโกฏนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ทุฏฐุลลสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยาบ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. อูนวีสติวัสสสิกขาบท เรื่องเด็กชายอุบาลี [ว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า ๒๐ ปี] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. เถยยสัตถสิกขาบท เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. สังวิธานสิกขาบท เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. อริฏฐสิกขาบท เรื่องพระอริฏฐะ [ว่าด้วยพระอริฏฐะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาค] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. กัณฏกสิกขาบท เรื่องสมณุทเทสชื่อกัณฏกะ [ว่าด้วยสมณุทเทสชื่อกัณฏกะถูกสงฆ์นาสนะ] รวมสิกขาบทที่มีในสัปปาณกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๘. สหธรรมิกวรรค หมวดว่าด้วยผู้ร่วมประพฤติธรรม
๑. สหธรรมิกสิกขาบท เรื่องพระฉันนะ [ว่าด้วยการกล่าวตักเตือนผู้ร่วมประพฤติธรรมโดยชอบธรรม] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๒. วิเลขนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วย การก่นสิกขาบท] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. โมหนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นหลง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. ปหารสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำร้ายเพื่อนภิกษุ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. ตลสัตติกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นทำทีว่าจะทำร้าย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. อมูลกสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการใส่ความด้วยอาบัติสังฆาทิเสสที่ไม่มีมูล] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. สัญจิจจสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการจงใจก่อความรำคาญ] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. อุปัสสุติสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการแอบฟังภิกษุทะเลาะกัน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. กัมมปฏิพาหนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการคัดค้านกรรมที่ถูกต้อง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. ฉันทอทัตวาคมนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการไม่ให้ฉันทะแล้วไปเสีย] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๑. ทัพพสิกขาบท เรื่องพระทัพพมัลลบุตร [ว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพพมัลลบุตร] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๒. ปริณามนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการน้อมลาภที่เป็นของสงฆ์ไปเพื่อบุคคล] รวมสิกขาบทที่มีในสหธรรมิกวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
๙. รตนวรรค หมวดว่าด้วยรัตนะ
๑. อันเตปุรสิกขาบท [ว่าด้วยการเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน] ๒. รตนสิกขาบท เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [ว่าด้วยการเก็บรัตนะที่เจ้าของลืมไว้] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๓. วิกาลคามปเวสนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาล] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๔. สูจิฆรสิกขาบท เรื่องภิกษุหลายรูป [ว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๕. มัญจปีฐสิกขาบท เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [ว่าด้วยการทำเตียงและตั่ง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๖. ตูโลนัทธสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำเตียงตั่งหุ้มนุ่น] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๗. นิสีทนสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำผ้ารองนั่ง] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๘. กัณฑุปฏิจฉาทิสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำผ้าปิดฝี] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๙. วัสสิกสาฏิกาสิกขาบท เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [ว่าด้วยการทำผ้าอาบนํ้าฝน] [ฉบับหลวง] อรรถกถา ๑๐. นันทสิกขาบท เรื่องพระนันทะ [ว่าด้วยพระนันทะ] รวมสิกขาบทที่มีในรตนวรรค [ฉบับหลวง] อรรถกถา
บทสรุป [ฉบับหลวง]
๖. ปาฏิเทสนียกัณฑ์ ๗. เสขิยกัณฑ์ ๘. อธิกรณสมถะ [ฉบับหลวง] อรรถกถา คำนิคม [ฉบับหลวง]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

สารบัญ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบ    
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 443สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ